Contestatie la executare

Sentinţă penală 439 din 29.03.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA GHERLA

Judeţul Cluj

Dosar penal nr. 1008/235/2010

SENTINŢA PENALĂ Nr.  439/2010

Şedinţa publică din data de:  29.03.2010

Pe rol se află judecarea cauzei penale, privind cererea contestatorului U.R, în prezent deţinut în cadrul Penitenciarului Gherla, având ca obiect ”contestaţie la executare”.

La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă contestatorul personal, adus din cadrul Penitenciarului Gherla şi asistat fiind de către doamna avocată P.M, cu împuternicire avocaţială la dosar (fila 13), fiind desemnată din oficiu.

Din partea Ministerului Public se prezintă domnul procuror – I.C

Procedura de citare este legal îndeplinită faţă de contestator.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa constată că s-au depus la dosarul cauzei:

- (fila 8) proces-verbal încheiat în urma convorbirii telefonice avute cu Serviciul de Evidenţă din cadrul Penitenciarului Gherla, privind situaţia juridică al contestatorului;

- (filele 9 - 12)  adresa nr. U/26302/PGCJ/26.03.2010 din partea Penitenciarului Gherla privind situaţia juridică al contestatorului;

Instanţa, în temeiul articolului 300 alineatul 1 şi articolului 39 din Codul de procedură penală, din oficiu ridică excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Gherla şi propune declinarea competenţei în favoarea Tribunalului Cluj.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu excepţia ridicată şi solicită declinarea competenţei.

Apărătorul petiţionarului este de acord cu excepţia ridicată şi solicită declinarea competenţei.

Petiţionarul nu este de acord cu declinarea competenţei soluţionării cererii, mai bine îşi retrage cererea.

I N S T A  N Ţ A

 

 reţine că prin contestaţia la executare depusă de către contestatorul U.R, se solicită, în temeiul articolului 461 alineatul 1 litera d) şi articolul 458 din Codul de procedură penală, articolul 12, articolul 15 alineatul 2 din Codul penal şi articolul 78 din Constiţuţie, încetarea executării pedepsei.

În motivarea contestaţiei, contestatorul arată (în esenţă) că este condamnat la 12 ani închisoare prin sentinţa penală numărul 126/2006 a Tribunalului Sibiu, în baza articolului 215 alineatele 3-5 din Codul penal iar noua lege penală numărul 286/2009, nu mai prevede ca infracţiune faptele de înşelăciune.

La termenul de azi, instanţa a pus în discuţie excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Gherla şi a propus declinarea competenţei în favoarea Tribunalului .

Analizînd probele aflate la dosar precum şi normele juridice în vigoare, instanţa reţine următoarele:

Contestatorul U.R se află în Penitenciarul Gherla, unde execută  pedeapsa de 12 închisoare, aplicată prin sentinţa penală numărul 184/2007 a Tribunalului Sibiu (fila 8). La dat formulării contestaţiei, contestatorul se afla în Penitenciarul Gherla (filele 2 şi 3).

Conform articolului 461 alineatul 1 litera d) din Codul de procedură penală, contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face … când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în timpul executării.

Instanţa apreciază că (generic) cererea condamnatului este o contestaţie la executare, prevăzută de articolul 461 alineatul 1 litera d) din Codul de procedură penală.

Mai trebuie reţinut că, potrivit articolului 458 din Codul de procedură penală,  (1) Când după raminerea definitiva a hotaririi de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infractiune fapta pentru care s-a pronuntat condamnarea, ori o lege care prevede o pedeapsa mai usoara decit cea care se executa ori urmeaza a se executa, instanta ia masuri pentru aducerea la indeplinire, dupa caz, a dispozitiilor art. 12, 14 si 15 din Codul penal.

(2) Aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat, de catre instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in executarea pedepsei, de catre instanta corespunzatoare in grad in a carei circumscriptie se afla locul de detinere sau unitatea unde condamnatul executa pedeapsa la locul de munca.

În speţă, la data formulării cererii, petiţionarul executa pedeapsa în Penitenciarul Gherla. Potrivit anexei la Hotărârea Guvernului României numărul 1.849/2004 (modificată prin Hotărârea Guvernului României numărul 362/2007), Penitenciarul Gherla se află în localitatea Gherla, judeţul Cluj. În acest caz, Tribunalul Cluj, conform articolului 36 din Legea numărul 304/2004 este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare, astfel că, în temeiul articolului 456 şi articolului 42 din Codul de procedură penală, se va admite excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Gherla şi se va declina competenţa soluţionării cauzei, în favoarea Tribunalului Cluj.

Potrivit articolului 42 alineatul 4 din Codul de procedură penală, hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă apelului si nici recursului (este definitivă).

La termenul de azi, petiţionarul a declarat că îşi retrage contestaţia la executare. Instanţa apreciază că, nefiind competentă material să soluţioneze pe fond cauza, nu poate nici să ia act de retragerea contestaţiei şi să aplice dispoziţiile incidente în această situaţie.

 Văzând şi dispoziţiile articolului 189 şi articolului 192 alineatul 3 din Codul de procedură penală,

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

INSTANŢA

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

I. În temeiul articolului 461 din Codul de procedură penală admite excepţia de necompetenţă a Judecătoriei Gherla şi declină competenţa în favoarea Tribunalului Cluj, în vederea soluţionării contestaţiei la executare, formulată de contestatorul U.R, născut la data de 09.11.1971, în prezent deţinut în Penitenciarul Gherla.

II. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care suma de 100 lei, onorar pentru apărătorul din oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei, doamnei avocate P.M.

 Definitivă.

 Pronunţată în şedinţa publică din 29.03.2010.

PREŞEDINTE  GREFIER