Contestatie la executare si suspendare a executarii

Sentinţă civilă 30 din 06.01.2009


Sub nr 6714/312/2008 a fost înregistrata pe rolul J S contestatia la executare formulata de catre contestatoarea SC U. în contradictoriu cu intimata D D, prin care a solicitat suspendarea oricarei forme de executare , restituirea executarii în suma de 5100 lei si plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, contestatoarea a precizat ca sentinta pronuntata în dosarul nr 1605/98/2008 al T I nu constituie titlu executoriu întrucât nu contine dispozitii apte de a fi puse în executare. A sustinut ca sentinta civila ce face obiectul executarii nu stabileste suma de bani pe care o datoreaza SC U reclamantei, ci dispune plata unor salarii compensatorii, fara a se stabili cuantumul sumei datorate. Apreciaza ca suma stabilita prin titlul executoriu nu este certa, fiind astfel incidente dispozitiile art. 379 alineat 1 cod procedura civila. În drept a invocat art 379 alineat 1 si 399 si urmatoarele cod procedura civila.

Intimata nu a formulat întâmpinare, însa reprezentantul acesteia a aratata, în fata instantei ca nu este de acord cu cererea formulata de catre contestatoare.

La termenul de judecata din data de 6 ianuarie 2009, contestatoarea a precizat cererea atât sub aspectul obiectului, cât si sub aspectul motivelor de fapt si de drept, dupa cum urmeaza: a solicitat ca, în urma admiterii contestatiei la executare, instanta sa anuleze formele de executare întocmite si sa se ia act ca nu mai insista în cererea de suspendare a executarii; a mai precizat ca nu întelege sa solicite întoarcerea executarii pentru suma de 5100 lei, întrucât nu s-a materializat aceasta executare. Sub aspectul motivelor, contestatoarea a precizat ca intimata D D nu are calitatea de a solicita punerea în executare a sentintei T I, întrucât nu a fost parte în procesul în cadrul careia s-a pronuntat sentinta, astfel ca nu face parte din raportul juridic dedus judecatii.

 În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri; de asemenea au fost atasate copii ale dosarului de executare nr. 248/2008 al Biroului Executorului Judecatoresc M A.

 Analizând materialul probator administrat, instanta retine urmatoarele:

 Sub nr 248/14 11 2008 s-a înregistrat la Biroului Executorului Judecatoresc M A cererea formulata de intimata D D, prin care aceasta solicita punerea în executare a sentintei nr 674/F/4 septembrie 2008 pronuntata de T I, urmarind realizarea creantei constând în suma de 5100 lei.

În cadrul dosarului de executare format, au fost întocmite procesele verbale de stabilire a cheltuielilor de executare, precum si adrese de înfiintare a popririi.

 Cu referire la îndreptatirea intimatei de a porni executarea silita supusa analizei, instanta face urmatoarele precizari:

 Dupa cum reiese din sentinta civila nr 674/F/4 septembrie 2008 , T I a fost sesizat cu o cerere formulata de Sindicatul Liber U Tandarei în contradictoriu cu SC U, cerere care a fost admisa,  astfel  ca  societatea  contestatoare a fost obligata  „ sa plateasca membrilor sindicatului reclamant drepturile salariale reprezentând compensatii banesti individuale în cuantum de 6 salarii de baza brute de încadrare”.

 Fara îndoiala ca sindicatul este o persoana juridica distincta si nu se confunda cu persoanele fizice care sunt membrii acestuia, însa  trebuie avut în vedere faptul ca, în cauza solutionata de catre T I, sindicatul a actionat fara sa urmareasca realizarea unor drepturi proprii, ci a unor drepturi ale membrilor sai, acestia din urma fiind destinatarii regulilor de drept ce se urmaresc a fi valorificate; prin urmare, dreptul la actiune exercitat a urmarit realizarea unui interes colectiv, acela al concretizarii drepturilor fiecaruia dintre aderenti si nu a urmarit producerea unor efecte juridice în patrimoniul propriu al sindicatului, ca persoana distincta de drept.

 Numai prin acest rationament se poate explica , de altfel , faptul ca, desi cererea a fost promovata de catre Sindicatul Liber U Tandarei, obligatia de plata a contestatoarei a fost stabilita fata de membrii sindicatului reclamant, în calitatea acestora de titulari ai dreptului de a primi compensatii banesti individuale ca urmare a disponibilizarii.

 Cu referire la neîndeplinirea cerintelor creantei, aspect invocat în legatura cu dispozitiile art 379 alineat 1 cod procedura civila( potrivit caruia nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanta certa, lichida si exigibila), instanta retine ca , de vreme ce obligatia de plata a fost stabilita prin hotarâre judecatoreasca, caracterul cert nu poate fi pus în discutie, pornind chiar de la dispozitiile art. 379 alineat 3(„creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din însusi actul de creanta”).

Sustinerile referitoare la împrejurarea ca nu s-a stabilit cuantumul exact al sumei datorate ar putea fi examinate în legatura cu o alta caracteristica a creantei, si anume lichiditatea. Si din aceasta perspectiva, pornind de la definitia legala( art 379 alineat 4 cod pr. civ. - creanta este lichida atunci când câtimea ei este determinata prin însusi actul de creanta sau când este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice,  emanând de la debitor) se constata ca , în prezenta cauza, creanta este lichida.

Astfel, prin dispozitiv au fost indicate elemente de determinare a cuantumului compensatiilor pentru fiecare dintre membrii sindicatului( 6 salarii de baza brute de încadrare); dupa cum reiese din nota de calcul efectuata de executor, creanta a fost pe deplin determinabila, numai prin raportarea dispozitivului cu mentiunile din carnetul de munca al creditoarei, efectuate chiar de catre societatea contestatoare.

În sfârsit, în privinta aptitudinii sentintei pronuntate de catre T I de a fi titlu executoriu, se constata ca aceasta este executorie de drept( în temeiul art 278 cod procedura civila) si este susceptibila de a fi pusa în executare întrucât cuprinde în dispozitivul sau o obligatie fixata pentru una dintre parti.

Pentru aceste argumente, instanta apreciaza ca prezenta contestatie la executare nu este întemeiata.

Cu referire la cheltuielile de judecata solicitate de catre intimata, în lumina art. 274 cod procedura civila, contestatoarea, fiind parte cazuta în pretentii, va fi obligata sa plateasca numitei D D cheltuielile avansate de aceasta.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Respinge contestatie la executare formulata de contestatoarea  S.C.”U”  în contradictoriu cu intimata D D,  ca neîntemeiata.

Obliga contestatoarea sa plateasca intimatei suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 06 ianuarie 2009