Contestatie la executare

Sentinţă civilă 89 din 12.01.2010


Prin contestatia la executare formulata la data de 09.01.2009şi înregistrată sub nr. 5313/311/2009 , contestatoarea P.T.

a formulat contestatie la executare  împotriva  somatiei din data de 29.05.2009, vizând executarea silită a sentintei civile

 nr 6830 din data de 05.12.2007 solicitând  instantei ca prin hotărârea ce se va pronunta să să se dispună anularea  actelor

 de executare mai sus mentionate  ca fiind neintemeiate şi nelegale, precum şi a oricăror acte de executare ce se vor

întreprinde de executor în dosarul de executare nr 165/4622/311./2009 şi suspendarea  executării până la  solutionarea

contestatiei la executare.

In motivarea contestatiei formulate, contestatoarea a aratat ca, prin sentinta civilă nr 6830 din 05.12.2007 pronunţată de

Judecătoria Slatina, s-a dispus partajarea bunurilor comune obţinute în timpul căsătoriei  cu numitul A.M.M.. Prin

notificarea nr 15058 din data de 10.01.2009 şi prin intermediul executorului judecătoresc l-a somat  pe A.M.M.  să se

prezinte pentru a-şi ridica bunurile ce i-au fost atribuite de instanta de  judecată.

În data de 04.02.1009 acesta împreună cu un martor s-a prezentat şi în baza unui proces verbal a ridicat o  parte din

bunurile mobile ce i-au apartinut, rămânând ca ulterior să-şi ridice şi restul bunurilor.

Mai  arată că aceasta a fost de acord cu executarea sentintei civile  mai sus precizată,  motiv pentru care  nu se pune

problema executării silite.

De asemenea contestatoarea mai mentioneaza faptul ca somatia la executare a fost transmisa în mod greşit la adresa la care

a locuit în trecut, astfel încat în mod premeditat numitul A.M.M., nu a dorit sa ia cunoştinţa de executarea silita,  fiind

pusa astfel în situaţia de a fi executata silit.

Mai menţioneaza faptul ca prin Notificarea nr. 46 din 23.08.2007, la punctul nr. 3, se comunicase numitului A.M.M. noua

adresa a contestatoarei prin intermediul aceluiasi executor judecatoresc.

În drept s-a invocat  dispoz.art. 399 şi urm c. proc.civ.

In dovedirea s-au depus la dosar înscrisuri în copii, act de identitate contestatoare, somatie 165/4622/311/2009, sentinta

civilă nr 6830 din 05.12.2007 pronunţată de Judecătoria Slatina , notificare nr. 15058/20.01.2009,  proces verbal încheiat

la 04.02.2009 , notificare nr. 46/23.08.2007.

La data de 22.06.2009 contestatoarea a depus prin Serviciul Registratura o precizare la acţiune în care menţioneaza ca

înţelege să se judece în contradictoriu cu A.M.M., precum şi faptul că o parte din bunuri au fost ridicate de numitul

A.M.M., în data de 04.02.2009 conform proceslui verbal ataşat la dosarul cauzei, o a doua parte din  bunuri se aflau deja

în posesia acestuia înaintea procesului de partaj iar o a treia parte din bunurile atribuite în lotul  lui A.M.M. sunt în

posesia acesteia, şi se găsesc exact în aceeaşi locatie.

Prin încheierea de şedinta din data de 23.06.2009 instanţa în temeiul art.132 cpc a luat act de precizarea la acţiune a

contestatoarei, a dispus introducerea si citarea în cauza în calitate de intimat a numitului A.M.M.,, şi a constatat ca 

din eroare fusese citat în cauza BEJ V.C.

La data de 01.07.2007 s-a depus prin Serviciul Registratura copii de pe dosarul de executare nr. 165/4655/311/2009.

Numitul A.M.M., a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii formularii contestatiei la 

executare întrucât a expirat termenul de 15 zile pe care contestatoarea îl avea la dispoziţie pentru a introduce o astfel e

cerere. De asemenea a solicitat respingerea contestatiei la executare formulată de contestatoarea P.T. ca neîntemeiată

motivat de faptul ca potrivit dispozitiilor art 399 alin. 3 cpc în cazul în care executarea silita se face în temeiul unui

tiltlu executoriu care nu este emis de o instanţa judecatoreasca se pot invoca în contestaţia la executare aparari de fond

în cazul în care legea nu prevede o alta cale de atac, iar în speţa de faţa titlul executoriu provine dintr-o hotărâre

judecătoreasca, respectiv Sentinţa Civila nr. 6830/05.12.2007, definitiva si irevocabila, şi care are dispozitivul clar în

ceea ce priveşte atribuirea bunurilor. De asemenea a învederat instanţei faptul ca reclamanta nu a indicat în mod concret

ce acte de executare contesta. În ceea ce priveşte somaţia din 29.05.2009 acesta învedereaza ca aceasta a fost comunicata

în mod legal, procedura realizandu-se prin afişare.

La data de 02.11.2009 contestatoarea a depus la dosar o cerere intitulata raspuns la întâmpinare prin care a solicitat

respingerea excepţiei de tardivitate invocata de intimat prin întâmpinare motivat de faptul ca aceasta a fost depusa în

termen. De asemenea prin aceasta cerere aceasta şi-a precizat acţiunea în sensul ca solicita lămurirea înţelesului,

întinderii şi aplicării titlului executoriu, respectiv Sentinţa civila nr. 6830/05.12.2007, de asemenea a solicitat anularea

somatiei, a procesului verbal şi a tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare. De asemenea in temeiul art.

403 alin. 1 cpc a solicitat suspendarea executării silite, motivând ca a achitat şi cauţiunea fixata de instanţa.

Prin încheierea de sedinţa din data de 17.11.2009 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii

formularii contestaţiei la executare şi cerere de suspendare a executarii silite, respingând excepţia tardivităţii, precum

şi cererea de suspendare a executării silite.

 Analizand in mod coroborat materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

In aceste conditii, in prezentul litigiu se contesta actele de executare intocmite de intimata cu privire la imobilul sus

mentionat, in conditiile art.401, al. 2 Cpc.

Astfel, in art. 399, al. 1, teza I Cpc se prevede principiul general ca impotriva executarii insesi, precum si impotriva

oricarui act de  executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

Contestatia la executare este mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executare, se pot

plange instantei competente in scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe contestatorea P.T. a formulata contestaţie împotriva somatiei

din 29.05.2009, precum şi anularea actelor de executare din dosarul nr. 165/4622/311/2009.

Potrivit dispozţiilor art. 387 din codul de procedura civila

 „În afara de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o

somatie care va cuprinde urmatoarele

1.denumirea şi sediul organului de executare

2.data emiterii somatiei şi numărul dosarului de executare

3.numele şi domiciliul sau , după caz denumirea şi sediul debitorului

4.aratarea titlului executoriu anexat în baza căruia urmeaza să se faca executarea silita

5.termenul în care cel somat urmeaza sa-şi execute de bunăvoi obligaţia prevăzuta în titlul executoriu şi aratarea

consecinţelor nerespectării acesteia

6.semnătura”

Astfel lipsa vreuneia din aceste elemente atrage nulitatea somatiei în condiţiile prevazute de art. 105 alin. 2 teza I din

codul de procedura civila coroborat cu dispoziţiile prevazute de art. 391 din codul de procedura civila.

Prin raportare la sancţiunea nulităţii actelor de procedura reglementata de dispoziţiile art. 105 alin. 2 din codul de

procedura civila, instanta a constatat întrunite cerinţele prevăzute de aceste text legal, respectiv întocmirea actului de

procedura cu neobservarea formelor legale, producerea unei vătămări, dedusa de instanţa din împrejurările cauzei şi

finalitatea formei procedurale nerespectate, lipsind contestatoarea de posibilitatea concreta de a se apăra, vătămare ce nu

poate fi altfel înlăturata decât prin anularea actului.

Astfel în cauza de faţa  somatia nr. 165/4622/311/2009 emisa la data de 29.05.2009 a fost emisa la adresa din

Slatina, str. Primăverii, bl. FA 20, ap 20, sc A, judetul Olt, adresa la care contestatoarea nu mai locuia, acesta indicând

noua adresa, fapt dovedit prin notificare nr. 46/23.08.2007(fila nr. 15 din dosar), încheierea de executare silita nr.

665/21.05.2009, precum şi cererea de încuviinţarea a executarii silite din 19.05.2009, fila 29 din dosar, în care este

indicata adresa corecta a contestatoarei, respectiv în localitatea Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 13, bl FB 10, SC. D ,

et. 3, ap. 16, judeţul Olt, astfel ca intimatul cunoştea adresa corecta a contesatoarei, adresa unde trebuia sa fie

comunicata somatia mai sus mentionata, astfel contestoarei i s-a produs o  vătămăre, dedusa de instanţa din împrejurările

cauzei şi finalitatea formei procedurale nerespectate, respectiv prin faptul ca somatia a fost expediata la o alta adresa

decat cea la care locuieste efectiv contestatoarea si unde are domiciliul fapt dovedit de copia cartii de identitate aflata

la fila nr. 6 din dosar,  lipsind contestatoarea de posibilitatea concreta de a se apăra, vătămare ce nu poate fi altfel

înlăturata decât prin anularea actului.

În ceea priveste capatul de cerere privind lamurirea înţelesului, întinderii şi aplicarii titlului executoriu,

respectiv Sentinţa Civila nr. 6830/05.12.2007 instanţa va respinge acest capat de cerere ca inadmisibil, având în vedere

faptul ca pe calea contestatiei la titlu nu pot fi invocate aparari de fond, astfel invocarea de catre contestatoare a unor

situaţii anterioare executării titlului şi care existau şi putea fi puse în dezbaterea cauzei cu ocazia soluţionării fondului litigiului nu echivaleaza cu explicarea întinderii dispozitivului acestuia, cu cu modificarea unei hotărâri intrata în puterea lucrului judecat, ceea ce este inadmisibil pe aceasta cale.

Prin urmare, instanta va admite în parte contestatia la executare , respectiv va respinge capatul de cerere privind privind

lamurirea înţelesului, întinderii şi aplicarii titlului executoriu, respectiv Sentinţa Civila nr. 6830/05.12.2007 ca

inadmisibil si va admite capatul de cerere privind anularea somatiei  nr. 165/4622/311/2009 emisa la data de 29.05.2009

BEJ V.C.,  precum şi a tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. 165/4622/311/2009.