Mandat european de arestare

Sentinţă penală 220 din 01.10.2012


Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare formulată de petentul condamnat  X.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul condamnat X asistat de apărător din oficiu, avocat Y.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la data de .................... traducătorul autorizat desemnat în cauză a depus la dosar lucrarea de traducere din limba franceză în limba română a înscrisurilor emise de către autorităţile judiciare franceze, împreună cu cererea prin care solicită plata traducerii, precum şi cele două facturi nr. ...... din .............. şi nr. ............. din .............. după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi constatând cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul asupra dezbaterilor:

Apărătorul din oficiu, avocat X a solicitat admiterea contestaţiei la executare în cazul în care condamnatul se regăseşte într-unul dintre cazurile imperativ prevăzute de art. 461 C.pr.pen.

Reprezentanta Ministerului Public a arătat că, faţă de actele de la dosar şi de data comiterii faptei pe teritoriul francez, şi anume data de ................ astfel cum rezultă din hotărârea comunicată de către instanţa franceză, urmează ca instanţa să recunoască această hotărâre şi să aprecieze asupra contestaţiei la executare formulată de petent, respectiv dacă se impune a fi dedusă perioada executată în Franţa sau reţinută starea de recidivă.

Petentul condamnat X a arătat că îşi însuşeşte concluziile apărătorului său şi solicită deducerea perioadei executate în Franţa din pedeapsa pe care o execută în prezent.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin cererea adresată Tribunalului Gorj la data de ............ petentul X, aflat în executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ...../........... Tribunalului Dolj, a solicitat ca din durata pedepsei de executat să fie dedusă perioada executată în statul francez, cuprinsă între data de 16.10.2012 – data arestării şi 05.02.2011, precum şi perioada în care a fost reţinut în centrul de detenţie, cuprinsă între data de 05.02.2011 şi 09.03.2011.

În susţinerea contestaţiei la executare petentul de depus la dosar mai multe înscrisuri redactate în limba franceză (filele 11-20), a căror traducere s-a dispus de către instanţă, împrejurare în care s-a constatat că acestea sunt: comunicarea către condamnatul X a hotărârii Tribunalului din Pontoise din 22 noiembrie 2010 efectuată la data de 23 noiembrie 2010 de către apărătorul desemnat din oficiu (fila 22); adresa din 07.12.2010 emisă de Penitenciarul MA Osny-Val-d?Oise prin care petentul era informat asupra datei probabile a eliberării şi condiţiilor de retragere a creditului de reducere a pedepsei (fila 23); ordonanţa din 20.01.2011 de reducere a pedepsei suplimentare a Tribunalului de Mare Instanţă din Pontoise (fila 24); procesul-verbal din 05.02.2011 întocmit de Direcţia generală de securitate publică – Departamentul securităţii publice din Val d?Oise de depunere a petentului într-un spaţiu de retenţie ce nu aparţinea administraţiei penitenciare, după eliberarea sa la terminarea executării pedepsei (fila 25); hotărârea judecătorească nr. ..../...... din 07.02.2011 a judecătorului de libertăţi cetăţeneşti şi măsuri preventive din cadrul Tribunalului de Mare Instanţă din Pontoise pronunţată în cadrul soluţionării procedurii de însoţire la frontieră a condamnatului şi prin care s-a ordonat prelungirea menţinerii acestuia în locaţii care nu aparţin administraţiei penitenciare (fila 27); hotărârea judecătorească pronunţată în dosarul nr. ............ la data de 19.02.2011 de către judecătorul de libertăţi cetăţeneşti şi măsuri preventive din cadrul Tribunalului de Mare Instanţă din Pontoise prin care s-a ordonat prelungirea pentru o durată de 15 zile suplimentare a reţinerii petentului în centrul de primire din Mesnil – Amelot sau în oricare alt centru care nu depinde de administraţia penitenciară (fila 29).

În interesul soluţionării cererii petentului s-a dispus ataşarea dosarului nr. ......../......../.......... în care s-a soluţionat contestaţia la executare formulată de acelaşi petent având ca obiect deducerea, din durata de 3 ani închisoare a pedepsei de executat, a perioadei arestării preventive şi a arestării în vederea predării în baza mandatului european de arestare.

De asemenea, constatând că este în interesul cauzei să fie determinată pedeapsa care i-a fost aplicată petentului de către autorităţile judiciare franceze, perioada din pedeapsa aplicată de către instanţele franceze ce a fost executată în Franţa, precum şi data săvârşirii infracţiunii pe teritoriul francez, în temeiul art. 173 şi urm. din Legea nr. 302/2004 s-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii cu instanţa franceză de executare, respectiv Tribunalul de Mare Instanţă din Pontoise.

Pentru termenul de judecată din 26 septembrie 2012 instanţa franceză a comunicat hotărârea judecătorească din 22.11.2010 pronunţată în dosarul nr. ........ prin care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat (faptă comisă de două sau mai multe persoane împreună).

Hotărârea judecătorească ce s-a comunicat de către autorităţile judiciare franceze, precum şi hotărârea judecătorească nr. ........ din ............ a Curţii de Apel din Rouen prin care s-a ordonat executarea mandatului european de arestare şi predarea petentului către statul român au fost traduse şi depuse la dosarul cauzei (filele 62-67, 73-75).

Instanţa, analizând cererea formulată de petent prin prisma dispoziţiilor art. 447 şi art. 461 alin. 1 lit. d C.pr.pen., constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ......... din ............. pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. ....../......../......... (filele 79-83) definitivă la data de 24.11.2009 a fost condamnat petentul X la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare, fiind suspendată executarea acestei pedepse sub supraveghere pentru o durată de 5 ani, pentru săvârşirea la data de 24/25.03.2009 a infracţiunilor prevăzute de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 şi art. 20 C.pen. rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002.

La data de 15.10.2010 petentul a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie, respectiv o infracţiune de tentativă de furt calificat (prin efracţie şi împreună cu o altă persoană), pentru care a fost condamnat definitiv la data de 22.11.2010 de către Tribunalul de Mare Instanţă din Pontoise, ca instanţă de apel, la 6 luni închisoare.

În procedura desfăşurată în faţa autorităţilor judiciare franceze petentul a fost arestat preventiv în perioada 17.10.2010 – 18.10.2010, arestarea a fost menţinută după condamnare, iar petentul a fost eliberat din executarea pedepsei de 6 luni la data de 05.02.2011.

Aşadar, pedeapsa aplicată de autorităţile judiciare franceze a fost executată între 17.10.2010 – 05.02.2011.

După executarea pedepsei petentul a fost reţinut în centre de primire care nu făceau parte din sistemul penitenciar, în baza unor hotărâri judecătoreşti, dar într-o procedură administrativă, iar nu penală, având ca finalitate expulzarea petentului din statul francez.

Prin sentinţa penală nr. ......... din ............... a Tribunalului Dolj în dosarul nr. ........../........./............, definitivă la data de 01.02.2011 a fost revocată suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ............. din ............... pronunţată de Tribunalul Dolj şi s-a hotărât executarea acestei pedepse în regim de deţinere.

A fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. ....../............, în continuare a fost emis MEA nr. ...../.........., petentul a fost predat de către statul francez, iar executarea pedepsei de 3 ani închisoare a început în statul român la data de 24.06.2011.

Întrucât petentul a comis pe teritoriul statului francez o nouă infracţiune, cu intenţie, la data de 15.10.2010, adică în cursul termenului de încercare de 5 ani aferent suspendării executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată de instanţa română, situaţia petentului este caracterizată de incidenţa dispoziţiilor art. 447 C.pr.pen. combinat cu art. 864 rap. la art. 83 C.pen.

În consecinţă, s-ar impune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare şi cumularea, în vederea executării, a acestei pedepse cu aceea de 6 luni închisoare aplicată de instanţa franceză, rezultând în acest fel o nouă pedeapsă de executat (cu consecinţa anulării mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. ........./................ emis de Tribunalul Dolj).

Or, astfel cum rezultă din hotărârea judecătorească nr. .......... din ............ a Curţii de Apel din Rouen prin care s-a ordonat executarea mandatului european de arestare şi predarea petentului către statul român, cu ocazia ascultării petentului în scopul predării către statul român în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. ........./.............., acesta a declarat că refuză să renunţe la regula specialităţii.

Potrivit art. 115 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, persoana predată autorităţilor române în baza unui mandat european de arestare nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru altă faptă anterioară predării decât dacă statul de executare consimte sau, în aplicarea dispoziţiilor art. 115 alin. 4 lit. b din acelaşi act normativ, dacă petentul ar fi renunţat, după predare, la regula specialităţii printr-o declaraţie dată în faţa autorităţii judiciare competente.

Cum, prin revocarea suspendării executării pedepsei aplicată de instanţa română şi cumularea acesteia cu pedeapsa aplicată de instanţa franceză s-ar ajunge la punerea petentului în situaţia de a executa inclusiv o pedeapsă aplicată pentru o faptă anterioară predării (indiferent că s-ar deduce din pedeapsa rezultantă perioada deja executată), admiterea cererii petentului, fără îndeplinirea anterioară a formalităţii de renunţare la regula specialităţii, ar fi contrară dispoziţiilor art. 115 alin. 2 din Legea nr. 302/2004.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 C.pr.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de petentul condamnat X.

Obligă petentul contestator la 150 lei cheltuieli judiciare statului, din care 100 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu, ce va fi suportat în avans din fondurile M.J.L.C.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din .................. la Tribunalul Gorj.