Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2891 din 08.04.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul judecătoriei Ploieşti la data de 03.06.2016 sub nr. . contestatoarea D.G., în contradictoriu cu intimatul S. S. a formulat contestaţie la executare, prin care a solicitat anularea actelor de executare, în cadrul căreia a invocat pe de o parte, excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia prescripţiei dreptului de a mai obţine executarea, iar pe de altă parte contestaţie la titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. .., prin care a solicitat anularea acestuia şi încetarea executării silite. Totodată, a solicitat şi suspendarea executării silite, conform art. 719 alin. 2 C.proc.civ.

Cu privire la cele două excepţii invocate, contestatoarea a susţinut faptul că în conformitate cu dispoziţiile deciziei nr. .. pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. .., instanţa de recurs a admis în totalitate recursul formulat împotriva sentinţei civile nr. . şi în consecinţă a respins pe fond acţiunea promovată de S. S.

Prin încheierea nr. 2.. pronunţată în dosarul nr. .. s-a încuviinţat cererea de punere în executare formulată de Executorul Judecătoresc ... depăşindu-se astfel  cu mult termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel”.

Ca o consecinţă a celor de mai sus, contestatorul a mai susţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 707 alin. (2) prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie" motiv pentru care s-a solicitat anularea  încheierii nr. ... pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr...., precum şi a actelor de executare silită efectuate în cadrul dosarului de executare nr. ... al Biroului de Executori Judecătoreşti PRS Ploieşti.

Contestatoarea a formulat contestaţie la titlul executoriu reprezentat de sentinţa sivilă nr. .

În acest sens, în esenţă, s-a învederat de către contestator faptul că prin sentinţa civilă nr. .. pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr. ., a fost obligat să plătească membrilor U. J. S. P. care sunt salariaţi la ... sumele de bani pentru perioada ... şi în continuare, reprezentând sporuri pentru condiţii deosebit de periculoase, pentru orele lucrate sâmbăta şi duminica şi în alte zile, pentru activitatea desfăşurată fără întrerupere în trei ture, concedii suplimentare de odihnă acordate după achitarea reţinerilor, sume calculate după reţinerile obligatorii pentru fiecare salariat în parte.

Contestatorul a mai arătat că referitor la plata „în continuare” a drepturilor salariale reprezentând sporuri pentru condiţii deosebit de periculoase, acordate prin sentinţa civilă nr. ., pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. ., au fost efectuate noi expertize a locurilor de muncă, care nu existau la momentul desfăşurării procesului la instanţa de fond, în speţă Buletinul de determinare prin expertizare nr.. prin care s-a stabilit pentru centrele de îngrijire şi asistenţă, de recuperare şi reabilitare, din centrele de integrare şi din centrul de îngrijire pentru persoane cu Alzheimer, centre cu beneficiari adulţi, încadrarea acestor condiţii, ca fiind condiţii de muncă PERICULOASE, ceea ce duce la acordarea unui spor de doar 10% sau 7% din salariul de bază, şi nu cel de 50% sau 75% prevăzut în sentinţa sus-menţionată (spor pentru condiţii deosebit de periculoase).

A mai susţinut contestatorul în acest moment că acordă sporul de condiţii „periculoase", spor în cuantum de 10% sau 7%, şi sporul de condiţii „deosebite”, spor în cuantum de 15% sau 10%.

Contestatorul a mai precizat că la data de 18.12.2008, Tribunalul Prahova a soluţionat dosarul nr. .. având ca obiect „Contestaţia la titlul executoriu" formulata de împotriva titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. .. pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr. .., prin care s-a solicitat lămurirea înţelesului expresiei „în continuare”, stabilindu-se prin sentinţa nr. .., definitiva si irevocabilă faptul ca „sintagma in continuare „se refera la faptul ca sporurile solicitate pot fi acordate pe viitor numai in cazul in care printr-un act normativ sau administrativ si alt înscris oficial acordarea acestora nu a fost întreruptă, suspendata, anulata, caz in care aceste drepturi nu mai subzista”.

Or, contestatorul a susţinut că drepturile câştigate de către salariaţii .. prin sentinţa civila nr. ... nu au mai fost acordate începând cu data emiterii buletinului de determinare prin expertizare nr. ..., iar sintagma „in continuare" si drepturile aferente au fost acordate pana la data de 30.06.2008, dat fiind faptul că a intervenit o cauză ce privea încetarea acelor drepturi.

De asemenea, contestatorul a mai arătat că şi cu privire la  drepturilor salariale reprezentând sporurile pentru orele lucrate sâmbăta şi duminica şi în alte zile, pentru activitatea desfăşurată fără întrerupere în trei ture, concedii suplimentare de odihnă acordat după achitarea reţinerilor, acordate prin sentinţa civilă nr...., a intervenit o cauză de încetarea a acordării acestora, în speţă Contractul Colectiv de Muncă la nivelul ... nr. IA., prin care în urma negocierii au fost stabilite aceste drepturi şi cuantumul lor.

Faţă de cele de mai sus, contestatorul a solicitat, în conformitate cu dispoziţiile art. 712 şi urm. din Codul de procedură civilă anularea titlului executor si încetarea executării acestuia, reprezentat de sentinţa civilă nr. .. pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. ...

În drept, contestaţia la executare a fost întemeiată pe prevederile art. 712 si urm. din noul Cod de procedură civilă.

În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la data de 20.07.2016, intimatul S.. a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Ploieşti, excepţia conexităţii, excepţia puterii de lucru judecat, iar pe fond respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiate.

Cu privire la excepţia necompetenţei materiale, intimatul a susţinut că cererea ce formează obiectul prezentului dosar reprezintă o contestaţie la titlu, caz în care competenţa de soluţionare aparţine Tribunalului Prahova.

Cu privire la excepţia puterii de lucru judecat, intimatul a arătat că susţinerile contestatoarei s-au regăsit şi în cauza în care contestatoarea a înţeles să conteste executarea silită începută în dosarul de executare nr. ... al BEJ ... initiat pentru a recupera sumele de bani reprezentând sporurile pe perioada ...

Intimata a mai arătat că cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare este neîntemeiată.

În cadrul şedinţei de judecată din data de 21.11.2016, instanţa a dispus disjungerea capătului de cerere privind contestaţia la titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul Prahova, formându-se un nou dosar cu nr. ....

Prin încheierea nr. ... pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. .. s-a admis excepţia conexităţii, invocată de intimat şi s-a dispus conexarea dosarului la dosarul nr. ...

La termenul de judecată din data de 25.03.2019 instanţa a constatat că a rămas învestită cu soluţionarea contestaţiei la executare propriu-zise prin care s-a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, pe care instanţa le-a recalificat ca fiind apărări de fond.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr.. pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. . (ramasa definitiva si irevocabila) a fost admisa actiunea formulată de fosta U. J. S. impotriva contestatorilor si au fost obligati in solidar sa plateasca membrilor  intimatei,  salariati la  ... sumele de bani pentru perioada ...  si in continuare, reprezentand sporuri  pentru conditii deosebit de periculoase pentru orele lucrate sambata si duminica, in alte  zile, pentru activitatea desfasurata  fara intrerupere in trei ture, concediu suplimentar de odihna acordat dupa achitarea retinerilor, sume prevazute expres in raportul de expertiza Negulescu Camelia – refacere (fila 14 vol. I).

Prin sentinţa civilă nr. .. pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. .. a fost admisa contestatia la titlu formulata de contestatoare impotriva intimatilor si s-a dispus lamurirea intelesului, intinderii dispozitivului sentintei civile nr... a Tribunalului Prahova, in sensul ca sintagma „in continuare” se refera la faptul ca sporurile solicitate  pot fi acordate pe viitor numai in cazul in care printr-un act normativ sau administrativ si alt inscris oficial, acordarea acestora nu a fost întrerupta, suspendata, anulata, caz in care aceste drepturi nu mai subzista (fila 16 vol. I).

În baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr... pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. .. în baza titlului s-a format dosarul de executare nr. .. al BEJ .., în care au achitate sumele de bani reprezentând sporurile pe perioada .. (care nu formează obiectul cauzei).

În speţă sunt deduse judecăţii actele de executare întocmite cu privire la drepturile cuvenite pe perioada ... în dosarul nr. .. înregistrată pe rolul Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti .., executare ce a fost încuviinţată de Judecătoria Ploieşti prin încheierea nr. .. pronunţată în dosarul nr.. (fila 13 vol. I).

În drept, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 711 alin. 1 C.p.c., care prevede.: „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act se poate face contestaţie la executare de cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

Conform art. 706 C.p.c., „(1)Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive”.

În speţă, instanţa reţine că actele de executare contestate au fost emise pentru o creanţă cu executare succesivă, respectiv pentru sporuri datorate membrilor intimatului pentru perioada 01.07.2008 – 31.12.2009 şi că la data deschiderii dosarului de executare nr. .. dreptul intimatului de a solicita executarea silită nu era prescris, întrucât termenul de prescripţie a fost întrerupt (conform art. 16 din Decretul nr. 167/1958) prin plăţile succesive făcute de creditoare până în noiembrie 2015 (confirmate prin adresa de la fila 122 vol. I), dar şi prin apărările formulate de intimat în litigiile purtate între părţi ulterior pronunţării titlului executoriu (care denotă faptul că debitoarea nu a rămas în pasivitate ci, dimpotrivă, şi-a susţinut dreptul definitiv câştigat).

În continuare, instanţa constată că puterea de lucru judecat a deciziei nr. .. pronunţată de Curtea de Apel în dosarul nr. .. (fila 20 vol. I) nu îşi produce în cauză efectul pozitiv pretins de contestatori, în sensul anulării actelor de executare deduse judecăţii, deoarece prin aceasta s-a consacrat legalitatea buletinului de determinare prin expertizare nr. 12/2008 (în virtutea căruia contestatorii pretind că nu ar mai datora sporurile la care au fost obligaţi), însă nu se poate constata schimbarea condiţiilor de muncă pentru care se acordă sporurile în discuţie în baza unor buletine de expertizare intervenite ulterior pronunţării sentinţei civile puse în executare, pentru că ar însemna să se modifice titlul executoriu, ceea ce ar aduce atingere puterii de lucru judecat.

De asemenea, instanţa reaminteşte că o hotărâre judecătorească nu poate fi anulată prin hotărârea pronunţată în soluţionarea contestaţiei la executare, ci numai ca efect al admiterii unei căi legale de atac (după cum se arată şi în cuprinsul sentinţei civile nr. . pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. . – fila 47 vol. i).

Aşadar, faţă de cele anterior expuse şi atâta vreme cât contestatorii nu au făcut dovada faptului că au intervenit schimbări legislative sau administrative de natura celor menţionate în hotărârea de lămurire a titlului executoriu (fila 16 vol. I), instanţa apreciază că sporurile la plata cărora au fost obligaţi contestatorii erau datorate „în continuare”, pentru perioada 01.07.2008 – 31.12.2009 şi că actele de executare au fost legal şi temeinic întocmite, faţă de refuzul debitorilor de executare a creanţei.

Conchizând, în raport de considerentele mai sus enunţate, instanţa va respinge contestaţia la executare dedusă judecăţii, ca neîntemeiată.

Potrivit art. 720 alin. 4 C.p.c., instanţa va dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, către Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti ....

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRÂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii D. G. şi C. J., in contradictoriu cu intimatul S. S., ca neîntemeiată.

Respinge cererea intimatului S. S. de obligare a contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, către Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti .....

Cu drept de apel, care se depune la Judecătoria Ploieşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 08.04.2019.

Preşedinte, Grefier,