Actiune in constatare

Sentinţă civilă 294 din 03.03.2015


Dosar nr. XXXX/40/2014 Acţiune în constatare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

SENTINŢA NR. XXX

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Preşedinte – 

Grefier – 

La ordine judecarea acţiunii formulată de reclamanta H. M. în contradictoriu cu pârâţii Direcţia de Sănătate Publică Botoşani şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Bucureşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta şi consilier juridic L. C., pentru pârâta Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, lipsă reprezentantul pârâtului Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Bucureşti.

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa procedează la identificarea reclamantei care se legitimează cu CI seria XT nr. XXXXXX, CNP – XXXXXXXXXXXXX.

Instanţa constată că dosarul se află la primul termen de judecată, după parcurgerea procedurii scrise, că reclamanta a solicitat prin acţiune judecarea cauzei în lipsă şi, în temeiul art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, procedează la verificarea competenţei, constatând că este învestită cu judecarea unui litigiu dat în competenţa sa de art. 106 din Legea 188/1999 raportat la art. 10 alin. 1 din Legea 554/2004.

Totodată, acordă cuvântul părţilor prezente asupra probelor de care înţeleg să se folosească în dovedirea acţiunii şi apărare.

Reclamanta solicită admiterea probei cu înscrisurile depuse la dosar, nemaiavând alte probe de solicitat.

Consilier juridic L. C. de asemenea, solicită admiterea probei cu înscrisurile depuse la dosar

Instanţa pune în discuţie faptul că buletinul de determinare/expertizare a locului de muncă  a fost emis în baza Ordinului 547 de punere în aplicare a Legii 330 care a fost ulterior abrogată printr-un act normativ în vigoare în prezent şi pentru care nu a fost emisă o normă de aplicare.

Reclamanta arată că nu are cunoştinţă despre cele puse în discuţie.

Consilier juridic L. C. precizează că Legea 284/2010 prevede că, condiţiile de acordare a sporului solicitat se stabilesc în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit legii, regulament care în prezent nu este elaborat.

Văzând că nu mai sunt cereri de formulat, instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 392 din Noul Cod de procedură civilă deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă părţilor cuvântul în acest sens.

Reclamanta solicită admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată, pentru motivele arătate în cerere, arătând faptul că alţi colegi beneficiază de sporul pe care îl solicită prin prezenta. Nu solicită plata cheltuielilor de judecată.

Consilier juridic L. C., pentru pârâta Direcţia de Sănătate Publică Botoşani solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă, pentru lipa normelor de aplicare a legii aplicabile. Nu solicită plata cheltuielilor de judecată.

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 394 din Noul Cod de procedură civilă, închide dezbaterile asupra fondului.

T R I B U N A L U L,

Asupra acţiunii de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.xxxx sub nr. XXXX/40/2014, reclamanta H. M., a solicitat în contradictoriu cu pârâţii DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ şi CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII:

-să se costate că se află într-o situaţie discriminatorie, in sensul prevederilor art. 16, 20 si 41 din Constitutia Romaniei, art. 14 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului si in art.l din Protocolul nr. 12 al Convenţiei Europene:

-încetarea situaţiei discriminatorii  prin plata plata sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare in procent de 15%, din salariul de baza, începând cu data de xx.xx.xxxx pana in prezent, suma actualizata cu indicele de inflaţie, precum si acordarea si pentru viitor a acestui spor, până la încetarea condiţiilor deosebit de periculoase.

In motivare, a arătat că este angajată în cadrul Direcţiei de Sănătate Publica Botoşani, în funcţia de CASIER I compartimentul ADMINISTRATIV şi MENTENANŢĂ unde peste 75% din activităţi este obligată sa le desfăşoare pe calculator, aşa cum rezultă din fisa postului si din Dispoziţia nr. XX din xx.xx.xxxx, prin car5e s-a dispus trecerea la eliberarea chitanţelor şi facturilor în sistem electronic. Astfel, zilnic este expusă unui cumul de noxe profesionale, cum ar fi suprasolicitare neuro-psihica, suprasolicitarea aparatului vizual, suprasolicitarea articulaţiilor mâinilor, expunere la radiaţii electromagnetice, munca statica, poziţie şezândă prelungită, expunere la degajarea de noxe de la cartuşul imprimantei, existând evident riscul inbolnavirilor profesionale, aspecte rezultate si din buletinul de determinare prin expertizare a locului de munca, nr.XX din xx.xx.xxxx.

Situaţia discriminatorie rezultă din faptul că o parte din salariaţii Direcţiei de Sănătate Publica, primesc sporul de 15% din salariul brut, pentru lucrul in condiţii deosebit de periculoase, obţinut in urma unei acţiuni în instanţă, un exemplu fiind învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 754/17.06.2009 a Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul 2305/40/2009 hotărârea definitivă şi irevocabilă.

Mai arata faptul că făcut demersuri pentru acordarea sporului de 15% pentru lucrul in condiţii deosebit de periculoase, iar rezultatele au fost nefavorabile asa cum rezultă din adresa nr. XXXXX din xx.xx.xxxx.

In dovedirea cererii a depus inscrisuri.

Parata DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii, ca neintemeiată.

În susţinerea acestei soluţii a arătat că Ordinului MS nr.546/2010, privind acordarea Regulamentului pentru acordarea sporurilor la salariile de bază a personalului plătit din fonduri publice şi care se aplică funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică, nu prevede spor de condiţii vătămătoare de 15% privind lucrul pe calculator;

Conform prevederilor Legii nr.284/2010, condiţiile de acordare a sporului se stabilesc în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi - regulament care nu a fost elaborat nici până în prezent;

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Bucureşti, nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanţa constată următoarele:

Potrivit fişei postului (f.12) reclamanta ocupa funcţia publică de execuţie CASIER I la compartimentul ADMINISTRATIV şi MENTENANŢĂ din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica Botoşani.

Potrivit Dispoziţiei nr. XX din xx.xx.xxxx a Directorului Executiv al Directiei de Sănătate Publica, Botosani, reclamanta a fost nominalizata ca persoana responsabilă cu emiterea şi evidenţa facturilor si chitanţelor.

Conform Buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr. XX din data de xx.xx.xxxx (f.7) personalul care desfăsoara activitati precum cea menţionata mai sus este expus unui cumul de noxe profesionale precum suprasolicitare neuro-psihica, suprasolicitarea aparatului vizual, suprasolicitarea articulaţiilor mâinilor, expunere la radiaţii electromagnetice, munca statica, poziţie şezândă prelungită, expunere la degajarea de noxe de la cartuşul imprimantei, existând evident riscul inbolnavirilor profesionale.

Buletinul nr. XX din data de xx.xx.xxxx a fost întocmit conform Ordinului MS nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

LEGEA-CADRU Nr. 330 din  5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost abrogata de art. 39 din  LEGEA-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

ART. 21 din Legea nr. 284/2010 din acest din urma act normativ prevede ca locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Dincolo de faptul că pana in prezent nu a fost elaborat un astfel de regulament, art. 7 din OUG nr. 83/2014 stipulează expres ca prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Aşadar, sub acest aspect, dreptul invocat de reclamanta nu este actual.

Dintr-o altă perspectiva este de retinut faptul că in petitul acţiunii nu se solicită plata de despăgubiri pentru pretinse inechităţi salariale in contextul unei răspunderi civile delictuale, ci se solicita acordarea sporului menţionat in conditiile existenţei unei hotărâri judecatoresti din anul 2009 (emisa intr-un alt context legislativ) prin care acest spor a fost recunoscut unui salariat al aceleiasi intituţii.

Or, cu privire la acest aspect, prin deciziile nr. 818/3.07.2008, nr. 819/3.07.2008, nr. 820/3.07.2008 şi nr. 821/3.07.2008, pronunţate de Curtea Constituţională, s-a statuat că prevederile art. 1,art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.325/2008, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

Aceste decizii ale Curţii Constituţionale au avut în vedere, aşadar, nu doar situaţia în care instanţele ar anula prevederi legale, ci şi situaţiile în care ar aplica prevederi din acte normative inaplicabile în cazurile deduse judecăţii, indiferent de forţa lor juridică. Şi într-un asemenea caz ar fi încălcat principiul separaţiei puterilor în stat, întrucât instanţa de judecată ar intra în domeniul de competenţă al puterii executive şi ar crea norme de drept noi în aplicarea legii, fără să aibă această competenţă constituţională şi legală.

De altfel, potrivit Deciziei ICCJ nr. 2 din 19 ianuarie 2015 având ca obiect dezlegarea unei chestiuni de drept în aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-au acordat unor angajaţi anumite drepturi salariale nu reprezintă un tratament discriminatoriu al celorlalţi angajaţi.

Pentru toate considerentele anterior expuse, Tribunalul va respinge cererea formulata de de reclamanta H. M., în contradictoriu cu pârâţii Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta H. M., cu domiciliul în Botoşani, X nr. Y, bl. Z, sc. T, et. U, ap. U, judeţul Botoşani în contradictoriu cu pârâţii Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, cu sediul în Botoşani, str. Colonel Tomoroveanu nr. 1, judeţul Botoşani şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1- 3, sector 1.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,