Fond funciar.Art.11 alin. 8 din hg 890/2005

Decizie 20/2016 din 14.01.2016


Fond funciar.Art.11 alin. 8 din HG 890/2005

Potrivit art 11 alin 8 din HG nr.890/2005 „în cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţă dovedită”.

Din economia textului invocat, rezultă că reconstituirea pentru întreaga suprafaţă dovedită  s-ar putea face dacă probele doveditoare se prezintă înainte de punerea în posesie.

Ori în cauză petentul nu se află în situaţia prevăzută de art.11 alin. 8  din HG 890/2005 întrucât a fost pus în posesie şi i s-a emis şi titlul de proprietate, actele doveditoare fiind invocate după acest moment.

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:051.000020

Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. 20/2016

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Grefier

Pe rol se află  judecarea apelului declarat de apelantul reclamant C G. V împotriva sentinţei civile nr. 2411 din data de 09.09.2015 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosar nr. în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Comisia  Locală de Fond Funciar  B,  Comisia  Judeţeană de Fond Funciar Gorj, Direcţia Silvică  Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  s-a prezentat apelantul reclamant asistat de avocat G N, lipsă fiind intimaţii pârâţi.

Procedura de citare  legal îndeplinită.

După efectuarea referatului oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat tribunalul declară deschise dezbaterile asupra apelului și acordă cuvântul.

Avocat G N, apărătorul ales al apelantului reclamant .. solicită admiterea apelului,  schimbarea sentinţei în sensul admiterii plângerii cu consecinţa anulării HCJ nr.6638/2015 şi reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră  aşa cum a fost identificată de către CLFF B.

 

TRIBUNALUL

Asupra apelului de faţă ;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr…, petentul C  G.V, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar B, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi Direcţia Silvică Gorj a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a HCJ nr.6638/2015, comunicată la data de 21.04.2015 privitor la poziţia sa, reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, pentru suprafaţa de 2,60 ha teren forestier situat pe raza teritorială a comunei Berleşti, pe vechiul amplasament, deţinut în proprietate de  către autorii săi.

În motivare a arătat că a formulat cerere de  reconstituire în baza Legii 247/2005 la Primăria comunei Berleşti, cerere prin care a  solicitat reconstituirea dreptului de  proprietate în favoarea sa pentru suprafaţa de 2,60 ha teren forestier ce provine de la autorul său C G, iar prin HCJ nr.6638/2015, în mod eronat şi nelegal, această cerere a fost invalidată, motivându-se că cererea sa nu îndeplineşte condiţiile cerute de legile fondului funciar, nu sunt îndeplinite dispoziţiile art.6 alin.1/3 din Legea 1/2000 şi art.9 alin.4 din Legea 18/1991 din Regulamentul aprobat prin HC 890/2005.

A arătat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, martori, schiţă de la Comisia Locală.

În drept şi-a întemeiat  acţiunea  pe disp. L.247/2005.

A depus la dosar copie de pe: adresa nr.1358 din data de 16.04.2015 emisă de Primăria B către C G.V; HCJ Gorj nr. 6638 din data de 27.03.2015, tabel nominal, dovada de comunicare.

La data de 26.05.2015 petentul C  G.V a depus la dosar note scrise prin care a arătat că terenul  pentru care  a formulat cerere de  reconstituire  a dreptului de proprietate şi care i-a fost invalidat prin HCJ Gorj nr.6638 din data de 27.03.2015, a fost dobândit  de numitul  C  G prin cumpărare în anul 1929, la acea dată s-a încheiat  actul de vânzare cumpărare  în formă autentică, acest  teren fiind o curea”lată de douăzeci de  metri cu lipsă şi spor după cursul hotarului şi lungă din dealul  curbei despre răsărit spre apus, până în dealul  magurei, hotarul Albeni, vecină la miazăzi cu moşt.I B. C şi I D. C  şi la miazănoapte  cu vânzătorul, după este  stăpânită astăzi”, G C a fost  căsătorit cu numita C E care în anul 1973 i-a testat întreaga  sa avere imobilă ce se găsea în patrimoniul său la acea dată şi, în calitate de moştenitor testamentar al numitei C E, soţie supravieţuitoare a lui C G, este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate şi asupra terenului în litigiu, iar C E nu a avut niciodată moştenitori rezervatari.

A arătat că se va folosi de proba cu înscrisuri, proba cu expertiză topografică, proba cu martorii: ...

A depus copie de pe următoarele înscrisuri; actul de vânzare cumpărare  din iulie 1929, testament  din data de 1 iunie 1973, certificat de căsătorie C G, certificat de moştenitor nr.751  din data de 18 noiembrie 1994  emis de Notariatul de Stat Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, certificat de naştere  M E, certificat de naştere C V.

 Cererea de chemare în judecată şi actele doveditoare au fost comunicate intimatelor, iar la data de 05.06.2015 intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj  a depus la dosar  întâmpinare prin care a lăsat la aprecierea instanţei soluţia şi a solicitat  exonerarea  de la plata  eventualelor cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că potrivit dispoziţiilor legilor fondului  funciar Comisia Judeţeană  îşi poate duce la îndeplinire atribuţiile ce-i revin doar ca urmare a activităţii comisiilor locale în a căror competenţă exclusivă  sunt date  atribuţiile prevăzute  la art.5 din HG nr.890/2005, actualizată, Comisia Locală B  a întocmit  situaţiile definitive şi le-a prezentat cu propunere comisiei judeţene Gorj, comisia judeţeană  îndeplinindu-şi  atribuţiile prin emiterea  hotărârii mai sus menţionate.

În drept a invocat prevederile art.205-208 Cod de procedură civilă şi a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

La data de 17.06.2015 intimata Comisia Locală de Fond Funciar B a depus la dosar întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu reconstituirea suprafeţei de 2,60 ha teren cu vegetaţie forestieră în comuna B, numitului C  G.V deţinut în proprietate de autorii C G, identificat de comisia locală, pe vechiul amplasament care este liber.

La solicitarea instanţei, la data de 24.08.2015, cu adresa nr.3266 din data de  14.08.2015, Comisia locală de fond funciar B a înaintat în copie: cererea de reconstituire  nr.726/1998 depusă de C V, declaraţie pe propria răspundere, copie certificat de deces C E, copie certificat  de naştere C V, copie CI C V, schiţa de identificare a terenului  cu vegetaţie forestieră întocmită de comisia locală de  fond funciar Berleşti, titlurile de proprietate nr.18/2005 şi 22/2005 şi a comunicat că s-a mai reconstituit teren moştenitorilor C V şi C S de pe urma autorului C G şi C  G (filele  43 -53).

În cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisuri solicitată de petent şi datele comunicate de Comisia locală de fond funciar B.

La data de 08.09.2015, cu adresa nr.3834 din data de  02.09.2015, Comisia locală de fond funciar B a comunicat că la baza TP nr.22/21.06.2005 şi TP nr.18/20.04.2005 au stat cererile de reconstituire nr.726/01.09.1998 depusă de C V şi cererea nr.729/11.03.1991 depusă de C C. G, validate prin HCJ nr.3063/2002, iar în titlurile de proprietate eliberate nu a fost cuprins terenul cu vegetaţie  forestieră solicitat în cererea depusă de C V înregistrată sub nr.726/01.09.1998 respectiv punctul ROIBA. A mai comunicat că numitul C G.V nu a depus cerere de reconstituire pentru terenul cu vegetaţie forestieră în baza legii nr.247/2005.

A depus în copie:cererea de reconstituire nr.726/01.09.1998 depusă de C  V;  cererea de reconstituire nr.729/11.03.1991 depusă de  C  C. G, declaraţie  dată de  numitul C G.Ş din data de 28.01.1998, HCJ nr.3063/2002, anexa de validare; titlul de proprietate nr.22 din data de 21.04.2005; titlul de proprietate nr.18 din data de 20.04.2005; procesul verbal de punere în posesie din data de 25.11.2003; schiţe teren.

Prin sentinţa civilă nr. 2411 din data de 09.09.2015, a fost respinsă  plângerea formulată de petentul C  Gr.V, domiciliat în comuna B, sat L, judeţul Gorj, ..,  în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar B, cu sediul în comuna B, judeţul Gorj, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi Direcţia Silvică Gorj, cu sediul în …, judeţul Gorj.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată sub nr.726/01.09.1998 C V a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3,997 ha teren cu vegetaţie forestieră şi păşuni, în calitate de moştenitor al autorilor C G şi E .

Prin Hotărârea Comisiei Judeţene Gorj nr.3063/25.02.2002 a fost validată propunerea Comisiei Locale B de Fond Funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră provenit de la autorul C G, fiind emis titlul de proprietate nr.18/20.04.2005 pentru suprafaţa totală de 1,8425 ha.

Ulterior, Comisia locală de fond funciar B, în baza aceleiaşi cereri de reconstituire, nr.726/01.09.1998, a propus invalidarea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră.

Prin HCJ nr.6638/27.03.2015 a fost aprobată propunerea Comisiei locale B privind invalidarea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,60 ha teren cu vegetaţie forestieră pentru defunctul C G cu moştenitor C V.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a fost formulată prezenta plângere de către petent, plângerea nefiind întemeiată.

Astfel, prin legile adoptate în materia fondului funciar s-a instituit o procedură specială de reconstituire a proprietăţii asupra terenurilor agricole şi forestiere, finalizată cu emiterea titlului de proprietate.

Fiind o procedură specială, persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie să respecte întocmai succesiunea etapelor ei, respectiv de a învesti autorităţile publice competente, prin formularea cererii de reconstituire, cu rezolvarea acestei cereri  şi să conteste măsurile dispuse de acestea, în condiţiile precis determinate de lege.

Nedepunerea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar duce la decăderea din dreptul de reconstituire a dreptului de proprietate, întrucât în temeiul acestei legi în beneficiul persoanelor îndreptăţite nu se naşte un drept de proprietate privată, ci un drept la reconstituirea proprietăţii.

În cauză petentul a formulat, pentru terenul în litigiu, cererea de reconstituire nr. 726/01.09.1998, astfel cum rezultă din datele comunicate de Comisia locală de fond funciar B, cerere ce a fost soluţionată prin HCJ nr.3063/25.02.2002 şi prin emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa validată.

Faţă de soluţia dată cererii de reconstituire, petentul avea posibilitatea contestării hotărârii Comisiei judeţene Gorj nr.3063/25.02.2002, cu privire la întinderea dreptului de proprietate stabilit prin aceasta, sau a formulării unei noi cereri de reconstituire, la data intrării în vigoare a Legii nr.247/2005, pentru suprafaţa pentru care nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate, însă din adresa nr.3834/02.09.2015 comunicată de Comisia locală de fond funciar B rezultă că petentul nu a formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr.247/2005.

Cum petentul nu a formulat cerere de reconstituire în condiţiile art.33 din Legea nr.1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.247/2005, instanţa a reţinut că soluţia de invalidare pentru neîndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de art.9 alin.4 şi art.11 din HG nr.890/2005, adoptată prin hotărârea Comisiei judeţene Gorj contestată în cauză, este legală.

Pentru considerentele expuse, văzând şi dispoziţiile prevăzute de art.53 din Legea nr.18/1991 instanţa a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petentul C G.V.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul  C G.V, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, solicitând admiterea apelului,  schimbarea sentinţei în sensul admiterii plângerii urmând a se reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră  aşa cum a fost identificată de către CLFF B.

În motivarea apelului, apelantul a arătat că prin  actele de proprietate depuse la dosar, a făcut dovada că este persoana îndreptăţită la reconstituire pentru suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră solicitată prin cererea nr.726/01.09.1998.

Suprafaţa de 2,60 ha teren cu vegetaţie forestieră a fost identificată de Comisia Locală de Fond Funciar B prin schiţele depuse la dosar  la primul termen de judecată, constatându-se că această suprafaţă este liberă, respectă vechiul amplasament şi nu este deţinută de alte persoane.

Arată că prin întâmpinarea depusă  la data de 17.06.2015 intimata CLFF B a fost de acord cu reconstituirea dreptului de proprietate  în baza aceleaşi cereri înregistrată sub nr.726/1998, cerere care a fost avută în vedere de comisia locală  B la emiterea HCJ nr.6638/2015, intimata neindicând ca motiv de invalidare lipsa cererii.

A mai arătat apelantul că, faptul că prin cererea înregistrată sub nr.726/1998 la CLFF B a menţionat o suprafaţă mai mică nu este de natură  să ducă la menţinerea HCJ de in validare atacat în prezenta cauză întrucât potrivit art.11 alin.8 din HG nr.890/2005, în cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţă dovedită.

Raportat la probatoriul administrat în cauză, dar şi la împrejurarea că nici o altă parte din proces nu au produs vreo probă contrară îndreptăţirii  reclamantului la reconstituire pentru suprafaţa în litigiu,  apelantul solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelată în sensul admiterii plângerii.

Reanalizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor apelantului, a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei şi a dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul reţine că apelul nu este fondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente :

Prin plângerea dedusă judecăţii, petentul C G.V în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar B, Gorj, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi Direcţia Silvică Gorj a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a HCJ nr.6638/2015, comunicată la data de 21.04.2015 privitor la poziţia sa, reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, pentru suprafaţa de 2,60 ha teren forestier situat pe raza teritorială a comunei B, pe vechiul amplasament, deţinut în proprietate de  către autorii săi.

Tribunalul constată că în mod corect instanţa de fond a respins plângerea reţinând că petentul a formulat pentru terenul în litigiu cererea de reconstituire nr.726/01.09.1998 care a fost soluţionată  prin HCJ nr.3063/25.02.2002 şi ulterior prin emiterea titlului de proprietate nr.18/20.04.2005 pentru suprafaţa totală de 1,8425 ha.

A mai reţinut în mod corect instanţa de fond că deşi cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a vizat suprafaţa de 3,997 ha teren cu vegetaţie forestieră şi păşuni prin HCJ 3063/2002 a fost validată propunerea CLFF B  pentru suprafaţa de 1,8425 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Ulterior, în baza aceleaşi cereri de reconstituire, prin HCJ 6638/27.03.2015 a fost aprobată propunerea CLFF B privind invalidarea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,60 ha teren cu vegetaţie forestieră, împotriva acestei  hotărâri fiind formulată prezenta plângere.

În mod corect a reţinut tribunalul că faţă de soluţia dată cererii de reconstituire petentul avea posibilitatea contestării HCJ 3063 cu privire la întinderea dreptului de proprietate stabilit prin aceasta sau a formulării unei noi cereri de reconstituire la data intrării în vigoare a Legii 247/2005 pentru suprafaţa pentru care nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Aşa cum  rezultă din răspunsul comunicat în cursul judecării cauzei la fond de intimata CLFF B , petentul  nu a formulat o nouă cerere de reconstituire în baza Legii 247/2005 cu privire la terenul pentru care nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate, în condiţiile art.33 din legea 1/2000 astfel că în mod corect instanţa de fond a reţinut că soluţia de invalidare pentru neîndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de art.9 alin. 4 şi art.11  din HG 890/2005  adoptată prin Hotărârea Comisiei Judeţene contestată în cauză este legală.

Cu motivarea de mai sus va fi respinsă susţinerea petentului referitoare la împrejurarea că  deşi  ar fi menţionat o suprafaţă mai mică de teren prin cererea înregistrată la CLFF B sub nr.726/1998 ar fi îndreptăţit la reconstituirea pentru întreaga suprafaţă întrucât după înregistrarea cererii a prezentat probe  doveditoare pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate.

Se reţine că,  potrivit art.11 alin. 8 din HG 890/2005 „în cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţă dovedită”.

Din economia textului invocat, rezultă că reconstituirea pentru întreaga suprafaţă dovedită  s-ar putea face dacă probele doveditoare se prezintă înainte de punerea în posesie.

Ori în cauză petentul nu se află în situaţia prevăzută de art.11 alin. 8  din HG 890/2005 întrucât a fost pus în posesie şi i s-a emis şi titlul de proprietate, actele doveditoare fiind invocate după acest moment.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art.480 alin. 1 Cod procedură civilă, va fi respins apelul  ca nefondat cu consecinţa menţinerii ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant C G. V cu domiciliu…împotriva sentinţei civile nr. 2411 din data de 09.09.2015 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosar nr… în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Comisia  Locală de Fond Funciar  B, cu sediul în comuna B, judeţul Gorj,  Comisia  Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi Direcţia Silvică  Gorj cu sediul în municipiul Tg.Jiu, judeţul Gorj.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 ianuarie 2016.