Fond funciar. Recurs respins. - art.8 din Legea 18/1991

Decizie 86 din 15.02.2012


Fond funciar. Recurs respins.

- art.8 din Legea 18/1991

(TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - SECŢIA CIVILĂ, DECIZIA CIVILĂ 

Nr. 86  din 15 februarie 2012)

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei O sub nr. xx, petentele  D I şi  C V au  chemat în judecată pe pârâtele Comisia Locală Chirnogi, Comisia Judeţeană Călăraşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor şi  C M, pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea  titlului de proprietate nr. xy emis de Comisia Judeţeană Călăraşi şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea plângerii, petentele arată că defuncta lor mamă S M a decedat la xxx, cu ultimul domiciliu  în com. Chirnogi  şi a deţinut în proprietate suprafaţa de 4 ha, situat în  extravilanul com. Chirnogi, jud. Călăraşi.

În conformitate cu dispoziţiile Legii. 18/1991, Legii 169/1997 şi Legii 1/2000, cu modificările ulterioare, cele două pârâte au emis acest titlu de proprietate cu nr. 13873/2003 prin care au declarat că pârâtul C M primeşte în proprietate această suprafaţă de teren agricol extravilan fără  însă ca pârâtele să declare că singura  proprietară a acestui teren  este defuncta lor mamă S M iar reclamantele, fiicele acesteia,  sunt singurele moştenitoare.

Terenul agricol de mai sus, a fost dat în proprietate pârâtului C M cel care de la data primirii acestui titlu de proprietate a beneficiar de toate bunurile obţinute de pe acest teren.

Reclamantele arată că acest titlu de proprietate emis este ilegal, motiv pentru care solicită anularea acestuia şi obligarea pârâtelor Comisia Locală Chirnogi şi Comisia Judeţeană Călăraşi să emită un nou titlu de proprietate pe numele  defunctei lor mame S M, iar  reclamantele, în calitate de fiice, să beneficieze de acest drept.

În drept, a invocat art. 112 C.pr.civilă,  Lg.18/1991, Lg. 169/1997, Lg. 1/2000, cu modificările  ulterioare  şi ale Codului civil.

Soluţionând cauza prin sentinţa civilă nr. xx, Judecătoria O a respins acţiunea formulată de reclamantele D I, şi C V în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală de Fond Funciar Chirnogi, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Călăraşi şi C M.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petentele au depus la dosar o plângere prin care expun o situaţie de fapt existentă încă din anul 2003, recunoscând faptul emiterii unui titlu de proprietate pe numele pârâtului C M; că defuncta lor  mamă S M a avut în  proprietate o suprafaţă de 4 ha teren agricol extravilan, situat pe raza com. Chirnogi, jud. Călăraşi şi că pentru acest teren s-a emis titlul de proprietate nr. xx fiind trecut pe titlu numai pârâtul C M. Petentele consideră  că emiterea acestui titlu este vădit ilegală,  „motiv pentru care urmează să fie anulat, iar pârâtele să fie obligate să emită un  nou titlu de proprietate  să fie anulat iar noi fiicele sale să beneficiem de acest  drept”.

Instanţa a reţinut că petentele în afară de o simplă  înşiruire a unei situaţii de drept nu indică nici  un temei de drept concret pe care îşi probează plângerea, nu face şi nu solicită (deşi legal citate) administrarea unui material probator pertinent, util şi concludent, care să le susţină plângerea, fapt pentru care le-a fost respinsă acţiunea.

În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta D I, întemeindu-şi recursul pe dispoziţiile art.304 pct.7, 8, 9 şi 10 Cpc şi susţinând următoarele:

1. Hotărârea instanţei de fond nu cuprinde motivele pe care se sprijină întrucât afirmaţiile instanţei de fond potrivit cărora „petentele în afară de o simplă înşiruire a unei situaţii de drept nu indică nici un temei de drept concret pe care îşi probează plângerea, nu face şi nu solicită, deşi legal citate administrarea unui material probator pertinent, util şi  concludent, care să le susţină plângerea”  nu ne pot fi opozabile deoarece reclamantele au depus toate probele din care rezultă temeinicia acţiunii acestora.

2.Instanţa de fond nu a avut în vedere cele arătate şi dovedite de reclamante în sensul că defuncta lor mamă S M a avut în proprietate suprafaţa de 4 ha teren agricol extravilan, iar odată cu adoptarea Legii 18/1991 pârâtele au emis titlul de proprietate pentru această suprafaţă de teren pârâtului C M, soţul reclamantei C V în mod nelegal. Reclamantele au depus la dosar: copie certificat de deces al lui S M şi certificatele de naştere ale reclamantelor pentru a dovedi că sunt fiicele lui S M, precum şi titlul de proprietate a cărei anulare o solicită, însă instanţa de fond nu le-a avut în vedere la momentul pronunţării hotărârii atacate, pronunţând o hotărâre nelegală şi netemeinică.

În recurs, părţile nu s-au prezentat şi nu au solicitat administrarea unor probatorii suplimentare.

Din oficiu, instanţa de recurs a solicitat relaţii Comisiei Locale de Fond Funciar Chirnogi, iar prin adresele nr.5079/120.12012 şi nr.401/02.02.2012 această comisie a comunicate instanţei următoarele:

-numitul C R.M  a depus cererea cu nr.173/826 din 13.03.1991 pentru reconstituirea dreptului de proprietate prin care a solicitat suprafaţa de 4,70 ha teren agricol;

-conform titlului de proprietate nr.13873/2003 eliberat în baza Legii 18/1991 i s-a reconstituit  suprafaţa de 4,58 ha teren agricol;

- numita S M, în prezent decedată, a fost soacra numitului C R.M, aceasta nu s-a înscris în CAP cu suprafaţă de pământ, motiv pentru care nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru nici o suprafaţă de teren, înscriindu-se în CAP cu terenul ce a aparţinut gospodăriei, ginerele său C R.M;

- numitele C V şi D I nu au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor nici în anul 1991 şi nici ulterior anilor 2000.

De asemenea, la aceste adrese s-a anexat: cererea de reconstituire depusă de C R.M şi copie de pe anexa 1 a CAP 8 Martie cuprinzând membrii cooperatori şi suprafeţele înscrise de fiecare cetăţean.

Tribunalul, analizând  actele şi lucrările dosarului, constată că recursul formulat de recurenta reclamantă D I este neîntemeiat, pentru următoarele motive:

În primul rând, hotărârea instanţei de fond conţine o motivare succintă determinată de puţinele probe administrate de reclamante în dovedirea acţiunii lor, astfel încât nu  se poate reţine că hotărârea instanţei de fond este nemotivată.

Însă, în baza rolului activ, instanţa de recurs a dispus din oficiu suplimentarea probatoriului pentru clarificarea  situaţiei juridice în cauză, astfel încât urmează a completa motivarea instanţei de fond cu următoarele argumente, reţinând aceeaşi situaţie de respingere a acţiunii reclamantelor.

Astfel, conform relaţiilor şi actelor depuse de Comisia Locală de Fond Funciar Chirnogi la instanţa de recurs, tribunalul reţine că în baza Legii 18/1991 numai pârâtul C M a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 4,70 ha teren în comuna Chirnogi, teren cu care acesta a figurat că s-a înscris în CAP 8 Martie conform anexei 1 depusă la dosar de către comisia locală. Pârâtului C M i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 4,58 ha teren agricol conform titlului de proprietate nr.13873/2003 contestat în prezenta cauză.

Nici S M (decedată la xx), mama reclamantelor şi nici reclamantele D I şi CV, ulterior decesului mamei lor, nu au formulat vreo cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza Legii 18/1991.

În raport de această situaţie de fapt, instanţa constată, în primul rând, că reconstituirea dreptului de proprietate pentru pârâtul C M s-a făcut în mod legal având în vedere că acesta a figurat înscris în CAP 8 Martie cu suprafaţa de teren pentru care a solicitat reconstituirea în baza Legii 18/1991 şi pentru care s-a emis titlului de proprietate al cărui anulare se solicită.

În al doilea rând, tribunalul reţine că reclamantele D I şi C V nu pot solicita nulitatea titlului de proprietate  emis pe numele lui C M având în vedere că  nu au formulat cerere de reconstituire pentru acest teren, iar anularea titlului de proprietate nu ar duce automat la recunoaşterea dreptului acestora de proprietate asupra acestui teren, dacă nu au formulat cereri de reconstituire conform art.8 din Legea 18/1991.În aceste condiţii, tribunalul constată că din acest punct de vedere acţiunii reclamantelor îi lipseşte interesul, condiţie obligatorie prevăzută de art.III alin.2 din Legea 169/1997 pentru constatarea nulităţii titlurilor de proprietate emise în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri.

Faţă de aceste considerente, tribunalul constată că hotărârea instanţei de fond de respingere a acţiunii reclamantelor este legală, motiv pentru care în baza art.312 Cpc urmează a respinge recursul declarat de recurenta D I în contradictoriu cu intimaţii pârâţi C V, C M, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Chirnogi şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Călăraşi împotriva sentinţei civile nr.xx pronunţată de Judecătoria O.

1

Domenii speta