Nulitate partiala titlul de proprietate

Decizie 221 din 06.03.2019


Asupra apelului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. X/03.10.2018, pronunţată de Judecătoria Slatina, în dosar nr. X/311/2018, s-a respins ca neîntemeiată excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P C invocată de pârâtele Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M şi I L.

S-a respins ca neîntemeiata excepţia lipsei de interes a reclamantului P C, invocată de pârâtele Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M şi I L.

S-a respins ca neîntemeiată cererea având ca obiect ,,fond funciar”, formulată de reclamantul P C, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală C pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M, I L şi M C.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 248 C.p.civ., instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a reclamantului, reţinând următoarele:

Prin întâmpinările depuse la dosar pârâtele Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M şi I L au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a reclamantului P C.

Prin cererea dedusă judecăţii reclamantul a solicitat să se constate nulitatea parţială a titlului de proprietate nr. X/70 emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a jud. O, pe numele P I în prezent decedat, pentru suprafaţa de 2816 mp - teren intravilan situat în satul B, comuna C, jud. O, repunerea părţilor în situaţia anterioară, obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, iar prin completarea la acţiune înscrierea suprafeţei de 2816 mp teren intravilan situat în satul B, com. C, jud. O, în titlul de proprietate nr. X/99/30.05.1998 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judeţului O pe numele defunctei P M, cu moştenitorii P C, P G, P T şi P E.

Aşadar, acesta având în vedere că este nepot de fiu al autoarei P M, conform actelor de stare civilă depuse la dosar, solicită anularea titlului de proprietate emis pe numele lui P I pentru suprafaţa de 2816 mp teren intravilan şi înscrierea acestui teren în titlul de proprietate emis pe numele autoarei P M.

Reţinând că reclamantul P C se prevalează în formulare cererii de calitatea sa de moştenitor al bunicii P M, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P C.

Cu privire la excepţia lipsei de interes, instanţa a avut în vedere că justificarea unui interes reprezintă o condiţie de exercitare a acţiunii civile (art. 32 alin. 1 lit. d C. pr. civ.) şi reprezintă folosul practic, material sau moral urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă.

Pentru a stabili dacă o parte are interes în exercitarea acţiunii, trebuie să se prefigureze folosul efectiv obţinut în ipoteza admiterii acţiunii. Având în vedere faptul că în urma completării titlului de proprietate emis pe numele P M, acesta ar fi îndreptăţit la o cota parte din acest teren, instanţa a constatat că aceasta justifică interes în promovarea acţiunii, motiv pentru care a respins excepţia invocată ca neîntemeiată.

Pe fondul cererii, s-a reţinut că titlul de proprietate nr. X/70 a fost emis pe numele defunctului P I pentru suprafaţa de 4,2100 ha teren situat pe raza satului B, Comuna C.

Analizând actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat se observă că a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate P I, pentru suprafaţa de 4,21 ha teren arabil, pădure şi zăvoi, fila 86.

Acesta a figurat în Registrul agricol aferent anilor 1959-1961 cu suprafaţa de 4,27 ha teren, iar ca urmare a cererii formulate i-a fost validat dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4,21 ha prin înscrierea în Anexa 2, suprafaţă consemnată în fişa premergătoare scrierii titlului de proprietate.

Conform relaţiilor comunicate de Comisia Locală C suprafaţa din intravilan aferentă casei, anexelor gospodăreşti, curţii şi grădinii a fost reconstituită cu respectarea art. 23 din Legea nr. 18/1991.

Titlul de proprietate nr. X/99/30.05.1998 a fost emis pe numele P M cu moştenitori: P E, P T, P G, P C, pentru suprafaţa de 4,4400 ha teren situat pe raza satului B, Comuna C.

Analizând actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate menţionat se observă că au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate P G şi P T, pentru suprafaţa de 4,42 ha teren şi 1 ha pădure, fila 89.

Autoarea P M a figurat în Registrul agricol aferent anilor 1959-1961 cu suprafaţa de 4,42 ha teren în anul 1959, iar în anul 1960 cu numai 3,67 ha. În registrul agricol nu apare nicio suprafaţă de teren forestier şi nici nu este menţionat motivul scăderii întinderii suprafeţei deţinute în proprietate.

Ca urmare a cererii formulate de cei doi fii P G şi P T a fost validat dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4,42 ha prin înscrierea în Anexa 3, suprafaţă consemnată în fişa premergătoare scrierii titlului de proprietate, titlul de proprietate fiind emis pe numele tuturor moştenitorilor: P E, P T, P G, P C.

Un prim aspect de reţinut este acela că în raport cu actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate analizat, pe numele autoarei a fost reconstituită o suprafaţă mai mare de teren decât figura în registrul agricol, pentru că la nivelul anului 1967 figura cu numai 3,67 ha.

Un al doilea aspect este acela că tatăl reclamantului numitul P C, decedat la 04.06.2002, nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma mamei sale, neexistând la dosar o astfel de cerere. La dosar nu se face nici dovada unei cereri de reconstituire formulate de reclamant.

S-a reţinut ca o condiţie esenţiala a includerii unui moştenitor in cuprinsul titlului de proprietate emis pe numele autorului său, este ca acesta sa fi formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate către comisia de fond funciar, raportat la dispoziţiile art. 8 din Legea 18/1991.

Aşa cum rezultă din actele de la dosar, nici numitul P C, nici reclamantul P C nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma autoarei P M.

În acest context, dat fiind faptul că în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cererea persoanelor îndreptăţite, cum reclamantul nu a făcut dovada faptului că el sau autorul său P C au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autoarei P M, instanţa a apreciat cererea ca neîntemeiată, deoarece în lipsa unei astfel de cereri, reclamantul nu poate să beneficieze de dispoziţiile Legii nr. 18/1991.

Totodată, s-a reţinut că în ce priveşte titlul de proprietate nr. X/70 emis pe numele defunctului P I pentru suprafaţa de 4,2100 ha teren, nu s-a făcut dovada incidenţei niciunuia din cazurile de nulitate prevăzute expres de art. III din Legea 169/1997, temei de drept pus in discuţia părţilor la termenul din 16.05.2018.

Pentru aceste considerente, instanţa a respins cererea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul P C, solicitând admiterea apelul, schimbarea în tot a sentinţa apelate şi pe fond admiterea acţiunii formulate.

În fapt, a solicitat să se observe că soluţia dispusă prin sentinţa nr. X/3.10.2018 pronunţată în dosarul Judecătoriei Slatina nr. X/311/2018 este netemeinică şi nelegală.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina în data de 17.01.2018 sub nr.X/311/2018, în contradictoriu cu pârâtele, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea parţială a titlului de proprietate nr. X/70/1996 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenului a judeţului O, pe numele P I, în prezent decedat, pentru suprafaţa de 2816 mp — teren intravilan situat în sat B, comuna C, judeţul O, şi repunerea părţilor în situaţia anterioară precum şi obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, a arătat că tot terenul intravilan în suprafaţă de 4316 mp trecut în titlul de proprietate nr. X/70/1996 a aparţinut bunicii sale paterne P M care a fost şi bunica maternă a pârâtelor P M şi I L (surori) precum şi bunica paternă a pârâtei M C.

De asemenea a arătat instanţei de fond că numita P E, fostă P a fost fiica bunicii sale P M, că prin căsătoria cu P I, P E a devenit P E, că această mătuşă a sa P E a fost mama celor două pârâte P şi I şi că în prezent este şi ea decedată.

A mai arătat instanţei de fond că bunica lor P M a fost proprietara a două suprafeţe de teren intravilan în satul B, comuna C, judeţul O, una în suprafaţă de 3750 mp şi cealaltă în suprafaţă de 850 mp la o distanţă de 30-40 m de primul lot de 3750 mp.

Totodată a precizat şi a dovedit prin depunerea actului dotal că în anul 1946 cu prilejul căsătoriei fiicei sale P E (mama pârâtelor P şi I) cu numitul P I, bunica lor P M a constituit ca dotă în favoarea fiicei sale, suprafaţa de 1500 mp (din lotul de 3750 mp) şi construcţia ce se afla pe această suprafaţă respectiv casa bătrânească compusă din 2 camere şi antreu.

În acelaşi act dotal se specifică în mod expres că restul terenului (3750 mp - 1500 mp va rămâne celorlalţi fraţi ai numiţi P E căsătorită P fără ca aceasta să mai aibă vreun drept asupra acestei diferenţe şi nici al lotului de 850 mp situat în apropiere).

După ce a făcut dota, bunica P M a fost izgonită din casa bătrânească de către fiica ei P E devenită P şi de către ginerele P I fiind nevoită să se mute pe o altă uliţă la o distanţă de circa 200 m împreună cu ceilalţi 3 băieţi P C, P T şi P G, unde a construit o căsuţă în care a locuit până la decesul ei. Acest teren şi această căsuţă nu formează obiectul prezentei acţiuni.

Pe terenul primit dotă de mama sa, verişoara subsemnatului pârâta P M şi-a construit o vilă.

În mod nejustificat şi abuziv şi probabil în urma unei infracţiuni de fals în înscrisuri oficiale (registrul agricol) şi uz de fals pe întreg terenul intravilan al bunicii lor P M respectiv lotul de 3750 mp în care este inclusă dota de 1500 mp şi lotul de 850 mp a fost trecut în titlul de proprietate a cărui anulare parţială a solicitat-o pe numele P I care nu a avut şi nu avea cum să aibă niciodată în proprietate acest teren.

A mai arătat că recunoaşte dota făcută de bunica lor fiicei sale P E căsătorită P, dar restul de teren este legal şi moral să fie împărţit între toţi moştenitorii acesteia, respectiv nepoţii, pentru că niciun copil al ei nu mai trăieşte în prezent.

A solicitat de asemenea instanţei să dispună ataşarea întregului dosar de fond funciar care a stat la baza emiterii titlului de proprietate arătat mai sus.

Toate pârâtele au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a reclamantului, iar pe fond să se respingă cererea formulată, ca neîntemeiată.

Dosarul care a fost depus de Comisia comunală de fond funciar a comunei C, judeţul O, a cuprins copii după foile din registrul agricol şi copii după cererile de reconstituire formulate în baza Legii nr. 18/1991 de către P I soţul mătuşii sale P E (fostă P) precum şi cererile formulate de către unchii săi P T şi P G.

În mod fraudulos şi premeditat PriM comunei C judeţul O nu a depus la dosar şi respectiv la instanţă şi copie după cererea de reconstituire formulată de tatăl său P C deşi era evident că şi acesta a depus cerere atâta timp cât a fost trecut ca moştenitor în titlul de proprietate nr. X/99/30.05.1998 emis pe numele bunicii lor P M pentru suprafaţa de 4,4400 ha teren situat pe raza satului B, comuna C, judeţul O.

Nu a avut cunoştinţă iniţial de faptul că şi tatăl său a depus cerere de reconstituire şi nu a crezut că PriM comunei C ascunde intenţionat acest lucru.

Ulterior a aflat de la unul din funcţionarii primăriei că şi tatăl său a depus cerere de reconstituire pe data de 11.03.1991, cerere înregistrată la nr.X/11.03.1991 la registratura Primăriei C.

Mai mult, a aflat că şi cererea de reconstituire a lui P I a fost scrisă tot de tatăl său pentru că acesta nu ştia să scrie bine, dovadă în acest sens fiind faptul că aceste cereri sunt scrise de aceeaşi persoană, fiind acelaşi scris şi că cererea lui P I este înregistrată la nr.X/11.03.1991.

Întrucât a pierdut procesul la instanţa de fond Judecătoria Slatina cu motivarea că tatăl său nu a depus cerere de reconstituire în temeiul Legii nr. 18/1991 şi având şi această informaţie că a depus a mers la Primărie unde, în final, în arhiva Primăriei a fost regăsită cererea tatălui său după care i s-a eliberat o copie.

A precizat de asemenea că cele două excepţii ridicate de pârâte au fost respinse de instanţă ca neîntemeiate, iar acţiunea sa a fost respinsă, totuşi pe fond, cu motivarea că tatăl său nu a depus cerere de reconstituire.

A solicitat instanţei să admită apelul şi să anuleze parţial titlul de proprietate nr. X/70/1996 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate a judeţului O pe numele P I pentru suprafaţa de 2816 mp (3750 mp + 850 mp - 1500 mp dota).

A solicitat admiterea acţiunii şi anularea parţială a titlului nr. X/70/1996 pentru suprafaţa de 2816 mp şi anume următoarele poziţii din titlu: anularea în totalitate a poziţiei - suprafaţa 0551 mp; anularea în totalitate a poziţiei - suprafaţă 830 mp; anularea în totalitate a poziţiei - suprafaţă 851 mp; anularea în parte a poziţiei - doar pentru suprafaţa de 0584 mp.

A înţeles să respecte suprafaţa de 1500 mp primită dotă de mătuşa sa P E, suprafaţă pe care verişoara sa P M şi-a ridicat în prezent o vilă şi 1 bucătărie de vară.

A solicitat instanţei de apel ca după anularea parţială a titlului emis pe numele lui P I pentru suprafaţa de 2816 mp teren intravilan această suprafaţă să fie înscrisă în titlul de proprietate nr. X/99/30.05.1958 emis pe numele bunicii lore P M pentru ca acest teren să fie împărţit conform legii între toţi nepoţii acesteia, aşa cum este legal şi moral.

Faţă de apelul promovat, intimatele pârâte P M, I L şi M C, au formulat întâmpinare, prin care au considerat că apelul este neîntemeiat iar hotărârea pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică, este corect şi complet motivată, în strictă concordanţă cu probele existente la dosar. Acţiunea ce face obiectul prezentului dosar este practic lipsită de obiect, întrucât titlul de proprietate a cărui anulare parţială se solicită este caduc, fiind înlocuit de titlul de proprietate nr. X/15/05.12.2015, care reconstituie aceeaşi suprafaţă totală de teren, dar diferă amplasamentele.

Intimata pârâtă Comisia Locală C pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus întâmpinare, solicitând menţinerea soluţiei pronunţate de instanţa de fond.

În motivare a arătat că, în fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul P C a solicitat instanţei constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr. X/70 emis pe numele autorului P I şi apreciază că această cerere este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

-P I a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cererea nr. X/11 03 1991;

- Acesta era autor de rol în viaţă, înscris în Registrul agricol 1959-1963, iar reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor s-a făcut în baza înscrisurilor din acest registru, pentru care a fost emis titlul de proprietate nr. X/70/1996;

- Suprafaţa din intravilan, aferentă casei, anexelor gospodăreşti, curţii şi grădinii a fost reconstituită cu respectarea art. 23 din Legea nr. 18/1991; în anul 1997, această suprafaţă a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. X/1997 autentificat de BNP R B, dintre autorul P I şi fiica acestuia - P M;

- P M a fost autor de rol în Registrul agricol 1959-1963, moştenitorii acesteia au formulat cereri de reconstituire (nr. X/13.03.1991), fiind emis titlul de proprietate nr. X/99/1998;

- În anul 1993 a fost deschisă procedura succesorală de pe urma defunctei P M pentru casa de locuit şi terenul aferent, fiii acesteia, P G, P T şi P C (tatăl reclamantului P C), moştenind fiecare câte o cotă de 1/3,  iar sora acestora - P E, soţia lui P I declarându-se străina de succesiune, prin certificatul de moştenitor nr.X/1993 autentificat de Notariatul de Stat - notar S I;

Documentele pe care le prezintă dl. P C instanţei sunt documente din anii 1940 şi 1946 şi nu au fost depuse la comisia locală de fond funciar nici în temeiul Legii 18/1991 (reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut în baza registrelor agricole 1959-1963) şi nici în temeiul celorlalte legi ale fondului funciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului Tribunalul reţine că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. X/03.10.2018, pronunţată de Judecătoria Slatina, în dosar nr. X/311/2018, s-a respins ca neîntemeiată excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului P C invocată de pârâtele Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M şi I L.

S-a respins ca neîntemeiata excepţia lipsei de interes a reclamantului P C, invocată de pârâtele Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M şi I L.

S-a respins ca neîntemeiată cererea având ca obiect ,,fond funciar”, formulată de reclamantul P C, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală C pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană O pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, P M, I L şi M C.

Din analiza materialului probator administrat în cauză, Tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 11.03.1991, în baza Legii 18/1991, contrar celor reţinute de prima instanţă, defunctul P C, tatăl apelantului, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma defunctei sale mame, P M, asfel cum rezultă din cererea anexată apelului.

La data de 13.03.1991, ceilalţi descendenţi ai defunctei P M, numiţii P G şi P T, au formulat, de asemenea, cerere de reconstituire de pe urma autoarei menţionate în registrul agricol (f.30).

Astfel cum rezultă din anexa de la fila 93 din dosarul de fond, cererea succesorilor defunctei P M s-a soluţiont prin admiterea în parte, respectiv pentru suprafaţa de 3,76 ha din totalul de 4,42 ha solicitat.

Ulterior, a fost emisă Fişa titlului de proprietate pentru suprafaţa de 4,440 ha, însuşită de titularii dreptului de proprietate (f.91 dosar fond), fişă care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.X/99/30.10.1998 pe numele autorului apelantului şi a celorlalţi succesori ai defunctei P M.

Astfel cum rezultă din actele dosarului, împotriva actelor premergătoare emiterii titlului de proprietate nu s-a formulat contestaţie de către autorul apelantului sau celelalte persoane îndreptăţite.

Or, în acest context, simpla nemulţumire a apelantului, neînsoţită de urmarea în termenele legale a procedurii speciale prevăzute de HG 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modeluui şi modului de atribuire a titlurilro de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, nu poate să conducă a reanalizarea dreptului de proprietate al autorilor apelantului sau intimaţilor.

Faptul că succesorii defunctei P M au acceptat, prin semnarea fişei de proprietate a titlului, modalitatea de punere în posesie, amplasamentul şi suprafeţele de teren atribuite reprezintă un fine de neprimire în formularea oricăror pretenţii ulterioare referitoare la aceste aspecte.

De altfel, includerea unei suprafeţe intravilane de 2.816 mp în titlul de proprietate al autorului reclamantului, astfel cum solicită apelantul, ar conduce la depăşirea suprafeţei solicitate prin cererea de reconstituire, în contextul în care, după cum corect a reţinut şi judecătoria, suprafaţa reconstituită a depăşit suprafaţa menţionată în registrul agricol.

De altfel, apelantul nici nu a indicat temeiul legal pentru care a solicitat anularea titlului de proprietate emis defunctului P I pentru ca instanţa să verifice încadrarea acestuia într-unul dintre cazurile de nulitate absolută expres prevăzute de art.III din Legea 169/1997.

Faţă de cele arătate în precedent, în temeiul art. 480 din Cod de procedură civilă, neexistând motive temeinice pentru modificarea hotărârii primei instanţe în sensul pretins de apelant, se va respinge apelul formulat, ca nefondat.

Data publicarii pe portal: 05.04.2019