Admisibilitate revizuire

Sentinţă civilă 86 din 15.03.2010


Sentinţă civilă 15.03.2010

-litigiu funciar-

Admisibilitate revizuire

Instanţa a fost învestită de către Comisia Judeţeană Vaslui de fond funciar cu soluţionarea unei cereri de revizuire a sentinţei civile nr. …/2008, întemeiată prin dispoziţiile art. 322, pct. 5 Cod procedură civilă, teza întâi.

?Motivele cererii sunt prezentate, de revizuenta … exhaustiv în cuprinsul cererii, din care instanţa reţine - în mod rezumativ – următoarele:

După pronunţarea sentinţei civile atacate, s-au descoperit înscrisuri doveditoare care au fost reţinute de partea potrivnică şi care pot schimba soluţia, după cum urmează:  la data de …, d-na …, în calitate de procurist al intervenientului …, depune la Prefectura Judeţului Vaslui pentru Comisia Judeţeană Vaslui de fond funciar sentinţa civilă nr. …/2008, precum şi înscrisul intitulat decizia nr. …, solicitând punerea în posesie cu suprafaţa de … ha teren pădure a intervenientului …

Arată aceasta că doar … are, potrivit acestui înscris, vocaţie succesorală la moştenire lui …, urmând ca doar acesta să fie pus în posesie cu suprafaţa de … ha teren pădure.

Comisia Judeţeană Vaslui, analizând înscrisul anexat la cererea adresată, a ajuns la concluzia că acesta este în măsură să schimbe radical soluţia pronunţată, în sensul respingerii plângerii formulate de către petenţii … şi admiterii intervenţiei în nume propriu a moştenitorului …, pentru suprafaţa de …ha pădure, şi nu … ha, aşa cum a hotărât instanţa.

Prin decizia nr. …dată de către Comisia Judeţeană de Îndrumare Agricolă Vaslui, se confirmă faptul că suprafaţa de pădure expropriată este cea care are planul de amenajament aprobat prin Decizia ministerială nr. …/1937; or, prin această decizie ministerială se arată că suprafaţa expropriată este de … ha pădure, situată în regiunea …

Prin aceeaşi decizie, se arată că se admite contestaţia formulată de către moştenitorul defunctului …, prin procurist …, contra hotărârii Comisiunii de plasă Vaslui din ….1945, prin care i se respinge contestaţia introdusă împotriva procesului-verbal nr. …1945 al Comitetului comunal …, prin care s-a menţinut exproprierea în întregime a moşiei şi înglobând în terenul expropriat şi …ha poieni situate în pădurea …

Dincolo de suprafaţa de pădure expropriată, decizia nr…/1946 face dovada şi a unui alt aspect, şi anume că proprietarul pădurii situate în regiunea … este moştenitorul …, singur, şi nu împreună cu ceilalţi fraţi ai săi.

Contestaţia în baza căreia s-a dat decizia nr. …/1946 este formulată de către procuristul lui …, pe nume …

În anul 1945, când s-a făcut exproprierea, apare ca proprietar al pădurii din regiunea …, în calitate de moştenitor al defunctului …, decedat în anul …, fiul acestuia, pe nume …

Se arată în continuare de către revizuentă că la momentul exproprierii rezultă acest lucru fără putinţă de tăgadă din decizia nr. …/1946, proprietar al pădurii în suprafaţă de … ha este …, care este tatăl intervenientului.

Conform deciziei nr. …/1946, actelor de expropriere (hotărârile comisiei de plasă şi comitetului comunal, decizia ministerială nr. …/1937, care arată amenajamentul pădurii … şi actului notarial, care este o copie a fişei moşiei proprietatea lui …, proprietarul pădurii este … Or, … are ca unic fiu pe … , intervenientul din prezenta cauză.

În aceste condiţii, petenţii  … nu au vocaţie la moştenirea defunctului …, făcând parte din clasa colateralilor privilegiaţi, clasă exclusă de cea a descendenţilor direcţi.

Revizuenta critică soluţia primei instanţe pentru că petenţii au solicitat "reconstituirea  dreptului de proprietate după defunctul …, care este bunicul lui …, şi nu după …, care este unchiul lor. Instanţa de fond nu realizează că …, după care solicită petenţii reconstituirea, nu este una şi aceeaşi persoană cu …, tatăl intervenientului.

Decizia nr. …/1946 arată foarte clar că proprietarul moşiei … este tatăl intervenientului.

Pentru aceste motive, revizuenta … concluzionează că:  " suprafaţa expropriată este de …pădure, şi nu … ha, iar proprietarul acesteia a fost …, şi nu …, după cum solicită petenţii reconstituirea", considerând că motivul de revizuire invocat este dovedit prin descoperirea înscrisului decizia nr…./1946, care a fost reţinut de intervenientul … , care are aptitudinea de a conduce la admisibilitatea cererii, pentru că:

1.Astfel, decizia nr. …/1946 reprezintă un înscris nou, care nu a fost folosit în dosarul în care s-a pronunţat hotărârea atacată.

Decizia nr. …/1946 are forţă probantă prin ea însăşi, neavând nevoie a fi confirmată prin alte mijloace de probă; acest înscris  face o dublă dovadă, atât cu privire la suprafaţa expropriată, cât şi cu privire la proprietarul suprafeţei expropriate.

2.Înscrisul exista la data când s-a pronunţat hotărârea, fiind emis în data de  … 1946.

Comisia Judeţeană Vaslui de fond funciar nu l-a putut invoca în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. …/2008, întrucât a fost reţinut de către intervenientul …, acesta făcându-l cunoscut Comisiei Judeţene Vaslui în data de …2009, data depunerii cererii la sediul Prefecturii Judeţului Vaslui.

3.Decizia nr. …/ 1946 este determinantă, în sensul că, dacă ar fi fost cunoscută de către instanţă cu ocazia judecării fondului, soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată.

Argumente în sensul dovedirii acestei ultime condiţii de admisibilitate sunt următoarele:

Înscrisul la care s-a raportat instanţa atunci când a concluzionat că petenţii sunt moştenitorii defunctului …, care a avut în proprietate suprafaţa de …ha pădure, a fost actul notarial existent la fila … din dosar, intitulat copie după fişa moşiei proprietatea lui …

Acest act notarial a fost înregistrat în data de … 1945, la cererea defunctului …, anterior datei de … 1946, când s-a emis decizia nr. … de către Comisia Judeţeană de Îndrumare Agricolă Vaslui, prin care s-a hotărât scoaterea de la expropriere a suprafeţei de … ha poieni, teren situat la … şi necesar pădurarului şi pădurii care are planul de amenajament aprobat prin decizia ministerială nr. ….., plan care reprezintă suprafaţa exactă a pădurii expropriate şi care este cuprins în decizia ministerială nr. … şi la care decizia face trimitere.

Actul notarial înregistrat în data de … 1945 cuprinde suprafaţa totală a moşiei proprietarului …, care a fost de … ha, expropriată conform hotărârilor Comisiei de plasă Vaslui, hotărâri revizuite prin decizia nr. …/1946. Acest act notarial nu poate fi asimilat unui titlu de proprietate pentru suprafaţa de … ha situată în regiunea …

 Suprafeţele efectiv expropriate sunt cele care rezultă din procesele-verbale confirmate de hotărârile comitetelor de plasă iar, pentru pădure, de decizia ministerială nr. …./1937 şi confirmate prin decizia nr.  …/ 1946.

Un al doilea element, care conduce la ideea că hotărârea dată ar fi fost alta dacă instanţa ar fi cunoscut decizia nr. …/ 1946, este acela că în această decizie se arată clar că moşia expropriată aparţine domnului …, succesorul lui …, decedat.

Revizuenta subliniază faptul că, dacă prima instanţă ar fi avut acest înscris, nu s-ar fi produs eroarea privitoare la calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, în sensul că …, după care solicita petentul reconstituirea, nu este aceeaşi persoană cu ….

Înscrisul nou lămureşte pe deplin această confuzie, pentru că el face dovada deplină că suprafaţa de pădure expropriată a aparţinut moştenitorului lui …, fără a-l nominaliza.

Astfel, dacă la momentul exproprierii – anul 1945 – pădurea ar fi aparţinut bunicului petenţilor, pe nume …, aceştia ar fi fost îndreptăţiţi la reconstituire; însă decizia nr. …/ 1946 arată clar că proprietarul moşiei expropriate, inclusiv al pădurii care are amenajamentul aprobat prin decizia ministerială nr. …/1937, este …. În aceste condiţii, singurul moştenitor este intervenientul …, în calitate de unic fiu al lui ….

Finalmente, Comisia Judeţeană Vaslui de fond funciar invocă dispoziţiile art. … din Hotărârea nr. …/2005, care stabilesc ordinea de preferinţă, arătând că atunci când există mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare prin excludere, în următoarea ordine de preferinţă: cele ale descendenţilor direcţi – cum este în speţă situaţia intervenientului … ; cele ale colateralilor privilegiaţi – cum este în speţă cazul petenţilor …

Revizuenta a solicitat ca prezenta instanţă să pronunţe o hotărâre de respingere a plângerii petenţilor şi de admitere a cererii intervenientului în nume propriu …, pentru suprafaţa de … ha teren pădure.

În dovedirea motivelor de fapt şi de drept invocate, revizuenta a depus sentinţa civilă atacată şi înscrisul nou – decizia nr. /1946.

?Intimatul-intervenient în nume propriu … a fost reprezentat de avocat cu delegaţie la dosar şi a formulat precizări în cuprinsul cărora şi-a manifestat poziţia procesuală în prezenta cauză, precizări din care prezenta instanţă reţine în mod rezumativ următoarele:

Cererea de revizuire priveşte atât persoanele cărora urmează a le fi reconstituit dreptul de proprietate, cât şi suprafaţa şi amplasamentul terenului.

Astfel, în ceea ce priveşte primul motiv, se arată că … este singura persoană îndreptăţită la reconstituire, pentru că proprietarul pădurii a fost tatăl său, …

Sunt elocvente în acest sens decizia nr. …/1946, decizia ministerială nr. …/1937, cât şi fişa de proprietate emisă pentru tatăl său, …

Intervenientul a susţinut că este "impardonabilă confuzia făcută de către instanţa de fond", în sensul că … este tatăl său iar  … – bunicul său, în condiţiile în care petenţii au solicitat reconstituirea de pe urma defunctului bunic …, nu de pe urma defunctului tată, …

Se arată, de asemenea, că petenţii … nu-şi justifică în nici un mod calitatea procesuală, neavând vocaţie succesorală la moştenirea tatălui său, aceştia făcând parte din clasa colateralilor privilegiaţi, clasă exclusă de la a culege moştenirea lăsată de autorul … de clasa descendenţilor, din care face parte intervenientul.

În acelaşi sens, intervenientul a arătat că petenţii …, în calitate de legatari cu titlu particular doar dreptul la un bun individual determinat, în speţă terenul situat în …

Ca atare, soţia defunctului … nu are vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de tatăl său, deoarece: "calitatea de legatar cu titlu particular a mătuşii … nu-i conferă vocaţie succesorală asupra întregii averi şi, ca atare,  nu poate fi transmisă fiului … şi mai departe soţiei sale.

Finalmente, intervenientul a solicitat admiterea cererii de revizuire, pronunţarea unei hotărâri de respingere a plângerii şi de admitere a intervenţiei în nume propriu şi de reconstituire a dreptului său de proprietate pentru suprafaţa de … ha pădure, pe vechiul amplasament, aflat pe raza comunei …

În dovedirea şi susţinerea probatorie a celor arătate, intervenientul a depus următoarele înscrisuri:

?Intimaţii-petenţi  au fost reprezentaţi de avocat, cu delegaţie la dosar, aceştia precizându-şi poziţia potrivit concluziilor orale reţinute în încheierea de şedinţă din …..2010 şi a notelor scrise depuse la dosar.

Apărările făcute de către aceştia se ordonează pe două nivele:

a)Unul peremptoriu, prin invocarea excepţiei tardivităţii formulării cererii de revizuire, motivat de faptul că sentinţa civilă irevocabilă atacată este pronunţată la ….2008 iar prezenta cerere a fost depusă la …..2009, ceea ce excede termenului de 30 de zile prevăzut de art. 324, al. 1 Cod procedură civilă;

b)Unul de fond, care vizează aspecte de netemeinicie ale motivului de revizuire care, se susţine că, "nu răstoarnă întregul material probator administrat în prima instanţă".

Intimaţii-petenţi au arătat prin avocat că …. nu a produs nici un fel de probe care să răstoarne aceste înscrisuri, în speţă: adresa nr. …/ 2007, actul din … 1945 – Arhivele Naţionale" iar raportul de expertiză omologat de prima instanţă în varianta a III-a, stabileşte corect amplasamentul în …

?Intimata-intervenientă în interes alăturat … şi-a exprimat punctul său de vedere, susţinând cu argumente de fapt şi de drept concluziile orale şi scrise, prin care solicită admiterea cererii de revizuire pentru suprafaţa de …ha teren forestier, pe vechiul amplasament pe raza comunei … şi punerea în posesie a intimatului petent …

Prezenta instanţă reţine ca fiind deosebit de utile şi concludente, în soluţionarea corectă a cauzei, înscrisurile depuse de către aceasta şi argumentele rezumativ reţinute, după cum urmează:

-vechiul amplasament al autorului comun al petenţilor a fost pe raza comunei …,  amplasament arătat de expert;

-autorul petenţilor nu a avut niciodată pădure în punctul …, care să fi intrat în domeniul public, prin expropriere;

-pădurea deţinută de …, moştenitorul lui …, a fost amenajată în anul 1937;

-amenajamentul silvic aprobat prin Deciziunea Ministerială nr. …/1937 a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor Statului specifică distinct suprafaţa pădurii ca fiind de … ha;

-harta pădurii … – parte componentă a amenajamentului silvic, întocmită de inginerii silvici care au efectuat amenajarea acestei păduri în 1937, susţine probator dispoziţiile art. 2, al. a/ paragraf 2 din Legea Codului Silvic 1923 (depusă la dosar), care acordau şi posibilitatea hotărniciei pădurilor conform Regulamentului său de aplicare;

Prezenta instanţă, învestită cu soluţionarea acestei cereri de revizuire:

?analizând sentinţă civilă a cărei revizuire se solicită, în contextul întregului probatoriu administrat în dosarul nr. ….;

?administrând pe parcursul judecăţii cererii de revizuire acele înscrisuri care au aptitudinea şi forţa juridică probantă de a conduce la admisibilitatea în principiu a cererii, în speţă,  decizia nr. …/ 1946, decizia ministerială nr. …/1937…., harta pădurii …, Legea Codului Silvic din 1923;

?Văzând dispoziţiile art. 322, pct. 5 Cod procedură civilă, teza întâi, raportat la art. 324, al. 1, pct. 4 Cod procedură civilă;

Concluzionează următoarele:

* În ceea ce priveşte admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire formulate de revizuentă, soluţia prezentei instanţe se întemeiază pe dispoziţiile art. 322, pct. 5 Cod procedură civilă, care prevăd că: "dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare...", situaţie care se regăseşte, în fapt, în speţă, dat fiind că intimaţii … au depus înscrisul nou - decizia nr. …/ 1946 – la Comisia Judeţeană Vaslui de fond funciar la data de … 2009 iar cererea de revizuire a fost  înregistrată la data de … 2009, deci înlăuntrul termenului prevăzut în mod imperativ de legiuitor.

Pentru aceste considerente, prezenta instanţă urmează a respinge excepţia tardivităţii introducerii cererii formulate de către intimaţii-petenţi  …, prin apărător, ca fiind neîntemeiată.

* În ceea ce priveşte temeinicia motivelor cererii de revizuire, prezenta instanţă apreciază ca fiind de esenţa motivului invocat următoarele chestiuni – premisă, pe care se grefează motivul de fapt dedus judecăţii:

a)motivele care justifică exercitarea revizuirii, ca şi cale extraordinară, de retractare, comună şi nesuspensivă de executare, sunt expres şi limitativ prevăzute de art. 322, pct. 1-8 Cod procedură civilă;

b)motivul prevăzut de dispoziţiile art. 322, pct. 5 Cod procedură civilă se referă, în speţă, la ipoteza în care partea interesată se bazează pe un înscris nou, care nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată iar înscrisul să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită.

Această cerinţă este esenţială, pentru că, aşa cum se statuează în mod unitar în jurisprudenţă şi doctrină, numai astfel autoritatea de lucru judecat nu ar deveni iluzorie (instanţa supremă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, III,  dec. Nr.98/1034);

c)În acelaşi sens, o altă condiţie cumulativă, cerută pentru admisibilitatea revizuirii întemeiată pe acest motiv, este cea privitoare la faptul că înscrisul să fi fost reţinut fie de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii.

În această materie, opinăm că, aşa cum s-a decis şi în jurisprudenţa mai veche  (cap.III, 1934, Codul 1944, p. 133, nr. 6), constituie motiv de revizuire numai descoperirea acelor acte reţinute de partea potrivnică sale cele care nu au putut fi produse datorită forţei majore.

În speţă, decizia nr. …/1946 face dovada că proprietarul pădurii era la acel moment doar …, cu excluderea celorlalţi descendenţi ai defunctului ….

Prin producerea acestui înscris nou se lămureşte pe deplin şi confuzia făcută de către instanţa de fond, între tatăl intervenientului - … – şi bunicul intervenientului – ….

Astfel, instanţa constată că petenţii … au formulat cerere de reconstituire a terenului împădurit, în calitate de moştenitori ai defunctului … – bunicul lor, la a cărui moştenire aceştia vin pe calea reprezentării succesorale şi nu în nume propriu.

Or, potrivit legii, persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 8, al. 2, al. 1 din Legea nr. 18/1991 – republicată, este fie membrul cooperator, fie moştenitorul acestuia, în condiţiile legii civile, care, coroborat cu art. 2 şi art. 6, al. 1?1 din Legea nr. 1/2000, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, obligă la reconstituirea pe vechiul amplasament.

Potrivit dispoziţiilor art. 11, al. 2?1 din 18/1991 – aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005: "terenurile preluate abuziv… de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente…".

În speţă, autorul petenţilor a avut teren forestier pe raza comunei … şi nu în punctul … – comuna …, fapt care se dovedeşte cu înscrisurile depuse şi care conturează, în drept, dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 1/2000, aşa cum au fost ele declarate neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale nr. 652/2009, în ceea ce priveşte posibilitatea foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.

Este indubitabil faptul că vechiul amplasament al autorului  … se afla pe raza comunei …, pentru că pădurea de pe raza comunei …, în speţă punctul …, nu a aparţinut niciodată particularilor.

Este elocventă în acest sens analiza hărţii pădurii … , depusă de intimata …, care, prin raportare la Deciziunea Ministerială nr. …/1937 a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor Statului, atestă fără echivoc faptul că suprafaţa de … ha pădure a aparţinut defunctului …, în calitate de moştenitor al defunctului … şi a fost amenajată silvic.

Aşa cum bine s-a invocat de către intimata…, amenajamentul silvic reprezintă şi cadastrul forestier, având caracterul constitutiv al dreptului, potrivit Legii Codului Silvic 1923.

În acest sens, prezenta instanţă va reţine că, în mod eronat, s-a atribuit de către instanţa a cărei hotărâre se solicită a fi revizuită valoarea constitutivă unui înscris întocmit de către un funcţionar doar în baza unor declaraţii şi s-a dispus, astfel, atribuirea a … ha intimaţilor-petenţi …

Atât timp cât "hotărnicirea pădurilor, potrivit Regulamentului de aplicare a legii Codului silvic 1923 "însemna ridicarea în plată a suprafeţelor de pădure cu determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor", numai aceste înscrisuri, în speţă, Amenajamentul silvic şi cadastrul forestier, cu valoare constitutivă de drepturi.

Ca atare, prezenta instanţă va constata următoarele:

-proprietarul pădurii este …, în calitate de unic moştenitor al autorului …;

-petenţii…  nu au vocaţie utilă de a culege moştenirea lăsată de autorul ….

În acest sens, prezenta instanţă opinează că susţinerea petenţilor, prin avocat, potrivit căreia: "calitatea de moştenitoare a petentei …, de pe urma defunctului …, este stabilită prin mai multe hotărâri judecătoreşti  - decizia civilă nr. 6120/2007 a  I.C.C.J.", nu va putea fi primită şi avută în vedere în speţă, ca fiind relevantă.

Aceasta, pentru că instanţa supremă a respins recursul declarat de Consiliul Judeţean Vrancea împotriva deciziei civile nr. … a C.A. …, în cauza având ca obiect calitatea reclamantei … de persoană îndreptăţită, potrivit art. 3 din Legea nr. 10/2001, la culegerea moştenirii lăsate de … , decedat la … , care era moştenitor al defuncţilor ….

Speţa, în care se invocă a fi stabilită calitatea de persoană îndreptăţită petentei …, priveşte calitatea sa de soţie supravieţuitoare  a autorului …, situaţie în care instanţa supremă a arătat că …  are vocaţie de a culege întreaga succesiune a soţului său, ca moştenitoare legală şi testamentară.

Prezenta instanţă apreciază că, în speţă, potrivit dispoziţiilor art. 652 Cod civil: "succesiunile sunt deferite copiilor şi descendenţilor defunctului…, în ordinea şi după regulile" prevăzute de art. 652, 669 şi următoarele.

Potrivit art. 652: "legea regulează ordinea succesiunilor între moştenitorii legitimi… în lipsă de moştenitori legitimi… bunurile se moştenesc de către soţul supravieţuitor".

În speţă, copiii – în sensul art. 659 Cod civil, este doar… iar acesta exclude de la moştenire orice altă clasă de moştenitori, potrivit art. 669 Cod civil, fiind singur în clasa şi gradul său.

Descendenţii defunctului …, potrivit art. 6549 Cod civil, pot culege moştenirea doar în măsura în care nu ar exista copii şi doar în măsura în care locul, gradul şi dreptul celui reprezentat este util, potrivit art. 664 Cod civil.

…  are calitatea de soţie supravieţuitoare a defunctului său soţ, …, care, la rândul său, este nepotul defuncţilor …

În calitate de soţie a lui …., … are vocaţia succesorală la moştenire lăsată doar de soţul său, …, nu şi a fiului acestuia, …(potrivit Legii nr. 319/1944).

Din această perspectivă, pentru aceste considerente, instanţa de revizuire constată eroarea făcută de către prima instanţă, atunci când a stabilit că: "soţia supravieţuitoare, în speţă … , este moştenitor al decedatului – referindu-se la …, legea nefăcând distincţie între bunurile proprii şi comune în acest caz".

Din această perspectivă, se va reţine ca eronată aserţiunea primei instanţe, potrivit căreia "mai mult decât atât, în cazul moştenirii, bunurile care fac parte din masa succesorală, moştenită şi de soţ, sunt numai bunuri proprii".

Cu aceste argumente, prezenta instanţă constată ca irelevantă calitatea de persoană îndreptăţită a petentei …, stabilită prin decizia I.C.C.J. pentru că ea priveşte calitatea şi vocaţia sa de a culege moştenirea lăsată de soţul său, …

Tot din acest motiv, această calitate a intimatei … nu este relevantă în speţă, pentru că în speţă este vorba despre moştenirea lăsată de autorul …, şi nu de moştenitorul autorului … (al cărui descendent a fost …, soţul intimatei …).

Pentru toate consideraţiile arătate în cuprinsul prezentei hotărâri, prezenta instanţă constată admisibilitatea cererii de revizuire, cu următoarele efecte:

1.Schimbarea în parte a sentinţei civile atacate, potrivit dispoziţiilor art. 327, al. 1 Cod procedură civilă, în sensul menţinerii doar a dispoziţiei privitoare la "Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ….", dat fiind că …  şi-a menţinut şi în revizuire calitatea de intervenientă în interes alăturat.

2.Admiterea cererii de revizuire a intervenientului în interes propriu … , doar în parte, în sensul stabilirii calităţii sale de moştenitor şi a dreptului său de reconstituire a suprafeţei de…  ha pădure, atât cât a fost dovedit cu expertiza şi harta pădurii ….

3. Admiterea, pe cale de consecinţă, a plângerii formulate de petent şi anularea hotărârii Comisiei Judeţene nr. …/2007, pentru motivele arătate;

4. Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, pentru motivele arătate;

5. Admiterea cererii accesorii de intervenţie în interes alăturat formulată de  …., ca fiind întemeiată şi dovedită;

6.Obligarea ambelor comisii de fond funciar la punerea în posesie a petentului-intervenient, cu privire la suprafaţa de …  ha şi la emiterea titlului de proprietate.

În ceea ce priveşte cererea intimaţilor … de a fi obligată revizuenta la plata cheltuielilor de judecată, această cerere urmează a fi respinsă, aceştia fiind căzuţi din drepturi, potrivit art. 274 Cod procedură civilă.