Contestatie la executare

Sentinţă penală 173 din 10.12.2015


Pe rolul Judecătoriei Caracal a fost înregistrată  la data de  04.06.2015, sub nr. de dosar …../207/2015,  cererea formulată de judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul acestei instanţe privind pedeapsa de  3 ani închisoare aplicată condamnatului C. S., prin sentinţa penală nr.  131/19.03.2007, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …./2006.

În motivarea cererii s-a arătat că,  prin sentinţa penală nr.  131/19.03.2007, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …./2006, în baza art. 208 alin 1 - 209 alin. 1 lit. a, g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp inculpatul C. S. a fost condamnat la 3 ani închisoare.

In baza art. 217 alin 1 Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp acelaşi inculpat a fost condamnat la 1 an si 6 luni închisoare.

In baza art. 33 şi 34 Cp. s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 71 Cp si art.64 lit. a si b Cp.

In baza art. 88 Cp sa dedus din pedeapsa aplicata inculpatului , reţinerea de o zi , din 19.09.2006.

Împotriva  sentinţei penale a declarat apel inculpatul C. S..

Prin decizia penală nr. 120 din 09.05.2007 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. …../207/2006 s-a respins apelul declarat de inculpatul C. S. şi a fost obligat la 150 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 154 din 25.05.2007, care nu a putut fi pus în executare, deşi s-au efectuat periodic reveniri pentru punerea în executare a acestui mandat, inculpatul  sustrăgându-se de la executarea pedepsei şi prin urmare  a fost dat  în urmărire generală prin ordinul IGPR nr. S/54029 din 05.07.2007.

La data de 08.10.2007 Judecătoria Caracal a pronunţat o încheiere prin care s-a dispus emiterea  mandatului de urmărire internaţionala nr. 9 si mandat european de arestare privind pe condamnatul C. S., în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare.

La aceeaşi dată a fost emis mandatul european de arestare , care a fost transmis Biroului Naţional Interpol pentru difuzarea acestuia pe canalele specifice ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională în ţările membre ale Uniunii Europene în vederea arestării şi predării condamnatei către autorităţile române.

De la această dată şi până în prezent s-au efectuat periodic reveniri la Biroul Naţional Interpol, acesta comunicând că nu deţine date sau informaţii cu privire la localizarea sau arestarea condamnatei pe teritoriul altui stat.

Pentru a se verifica dacă de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până în prezent condamnatul a mai suferit şi alte condamnări sau a mai săvârşit alte infracţiuni de natură a întrerupe termenul de prescripţie au fost solicitate relaţii de la IPJ Olt - Serviciul Cazier Judiciar, Evidenţă şi Statistică Operativă.

În  consecinţă, cum condamnatul C. S. nu a început niciodată executarea pedepsei aplicată prin sentinţa menţionată, aşa cum rezultă din actele şi lucrările dosarului de fond, în raport de dispoziţiile art. 126 Cp. aplicabil în speţă, s-a apreciat  că termenul de prescripţie a executării acestei pedepse de 3 ani închisoare s-a împlinit la data de 25.05.2015, acest termen fiind de 5 ani plus durata pedepsei ce urma a fi executată (3 ani închisoare), respectiv un interval de timp de 8 ani.

Întrucât  din datele de la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal reiese că de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până în prezent condamnatul C. S. nu a început executarea pedepsei de 3 ani închisoare şi nu a săvârşit din nou o infracţiune în cursul termenului prescripţiei executării, văzând dispoziţiile art.126 şi urm. Cp., aplicabil în cauză, se constată că s-a prescris executarea pedepsei de 3 ani închisoare, cursul termenului prescripţiei nefiind suspendat sau întrerupt vreodată.

Faţă de aceste considerente, s-a solicitat admiterea contestaţiei şi constatarea împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului C. S. prin sentinţa penală nr. 131/19.03.2007 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …./207/2006, rămasă definitivă prin decizia nr. 120 din 09.05.2007 a Tribunalului Olt în dosarul nr. …./2006 şi revocarea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 154/25.05.2007 şi mandatului european de arestare din 08.10.2007 emise de Judecătoria Caracal.

În susţinerea contestaţiei la executare formulate, au fost ataşate următoarele înscrisuri: copie de pe cazierul judiciar emis de IPJ Olt - Cazier Judiciar, sentinţa penală nr. 131/19.03.2007 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …./207/2006, rămasă definitivă prin decizia nr. 120/09.05.2007 a Tribunalului Olt în dosarul nr. …./20207/2006, dosarul de fond nr. 5768/20207/2006 al Judecătoriei Caracal, la care se află ataşate dosarul nr. …./207/2006 al Tribunalului Olt şi nr. 2147/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.

Prin referatul  întocmit la data de 10.09.2015 de catre Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal rezultă că prin sentinţa penală nr. 131/19.03.2007 pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul nr. …./207/2006,  în baza art. 208 alin 1 - 209 alin. 1 lit. a, g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp inculpatul C. S. a fost condamnat la 3 ani închisoare.

In baza art. 217 alin 1 Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp acelaşi inculpat a fost condamnat la 1 an si 6 luni închisoare.

In baza art. 33 şi 34 Cp. s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 71 Cp si art.64 lit. a si b Cp.

In baza art. 88 Cp sa dedus din pedeapsa aplicata inculpatului , reţinerea de o zi , din 19.09.2006.

Împotriva  sentinţei penale a declarat apel inculpatul C. S..

Prin decizia penală nr. 120 din 09.05.2007 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. …../207/2006 s-a respins apelul declarat de inculpatul. C. S..

La data de 25.05.2007, Judecătoria Caracal, a emis pe numele condamnatului C. S., mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 154/2007, către Poliţia Caracal.

Instanţa constată  că Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Caracal a revenit cu adresă către Poliţia Caracal, cu privire la stadiul de executare al mandatului emis pe numele condamnatului ( mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 154/2007 din 25.05.2007) la următoarele date : 29.06.2007, 29.08.2007, 11.01.2008, 06.01.2009, 06.01.2010, 04.01.2011, 05.01.2012, 04.01.2013, 07.01.2014, 07.01.2015 iar aceasta instituţie, cu adresa 86664/3.07.2007 a comunicat neexecutarea mandatului şi s-au întocmit documente pentru a fi pus în urmărire generală fiind dispărut de la domiciliu.

Judecătoria Caracal prin încheierea Camerei de Consiliu din 08.10.2007,

a admis cererea formulată şi precizată de Parchetul Caracal la propunerea Serviciului

de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Olt şi constatând îndeplinite cerinţele cerute de

art. 66/1 şi art. 81- 83 din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată prin Legea

224/2006 a dispus emiterea mandatului de urmărire internaţională şi a mandatului european de arestare a condamnatului.

Biroul Naţional Interpol cu adresa nr. 1787544A/MG din 26.10.2007,

a comunicat punerea în urmărire internaţională în vederea arestării în baza

mandatului european de arestare prin mesajul nr. 17823 din 25.10.2007, nr.

dosar 1787544/VMG.

De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, Serviciul de Investigaţii Criminale, cu ultima adresă nr. 34478/SA din data de 25.08.2015, a comunicat neexecutarea-mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 154/2007 din 25.05.2007 emis de Judecătoria Caracal, privind pe condamnatul C. S. deoarece acesta se sustrage executării.

Se arata în referatul întocmit ca în prezent condamnatul se află în urmărire generală prin dispoziţia I.G.P.R. nr. 54029 din 05.07.2007 şi urmărire internaţională din data de 25.10.2007, conform mesajului Biroului Naţional Interpol nr. 17823.

Din oficiu, instanţa a solicitat  o nouă fişă de cazier judiciar a condamnatului ce a fost ataşată la fila 12 dosar şi s-a dispus citarea condamnatului la ultimul domiciliu cunoscut  şi cu mandat de aducere, dar şi conform art. 259 alin. 5 şi art. 260 C.p.p. prin afişare la sediul instanţei.

Din procesul verbal de căutare,  rezultă că la adresa care figurează în fişa de evidenţă din cadrul DEPABD, respectiv în municipiul Caracal, str. N…., nr. .., Bl. .., Sc. 1, Ap. 1, judeţul Olt,  nu a fost identificat condamnatul C. S.,  fiind returnata înştiinţarea cu mentiunea că persoanele care locuiesc sunt absente.

Prin adresa nr. 1510585/COV/25.11.2015 emisa de MAI- IGPR  s-a comunicat ca pana in prezent condamnatul C. S. nu a fost depistat în spaţiul Schengen.

Analizând obiectul cererii formulate în raport cu  actele şi lucrările dosarului şi dispoziţiile legale incidente în cauză, respectiv dispoz. art. 126 V.C.p., instanţa reţine următoarele :

 Prin  sentinţa penală nr.  131/19.03.2007, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …./2006, în baza art. 208 alin 1 - 209 alin. 1 lit. a, g şi i Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp inculpatul C. S. a fost condamnat la 3 ani închisoare.

In baza art. 217 alin 1 Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b Cp acelaşi inculpat a fost condamnat la 1 an si 6 luni închisoare.

In baza art. 33 şi 34 Cp. s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 71 Cp si art.64 lit. a si b Cp.

In baza art. 88 Cp sa dedus din pedeapsa aplicata inculpatului , reţinerea de o zi , din 19.09.2006.

Împotriva  sentinţei penale a declarat apel inculpatul C. S..

Prin decizia penală nr. 120 din 09.05.2007 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. ...../207/2006 s-a respins apelul declarat de inculpatul. C. S. şi a fost obligat la 150 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Caracal a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 154 din 25.05.2007.

Organele de poliţie din cadrul IPJ Olt – Serviciul de Investigaţii Criminale  au comunicat, constant, instanţei de executare imposibilitatea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii mai sus menţionat întrucât condamnatul C. S.  se sustrage executării pedepsei, fiind dat în urmărire generală la data de 25.05.2007 (fil. 96-97 dosar nr. ...../207/2006 al Judecătoriei Caracal).

Ulterior, prin încheierea din data de 08.10.2007 pronunţată în dosarul nr. 4730/207/2007 al Judecătoriei Caracal, în baza art.661 alin.1 din Legea nr.302/2004 s-a dispus emiterea mandatului de urmărire internaţională în vederea extrădării  nr. 9  privind pe condamnatul C. S., ce a fost transmis Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională.

De asemenea,  la aceeaşi data a emis mandatul european de arestare privind condamnatul, care a fost transmis Biroului Naţional Interpol pentru difuzarea acestuia pe canalele specifice în ţările membre ale Uniunii Europene.

De la această dată şi până în prezent s-au efectuat periodic reveniri la Biroul Naţional Interpol, acesta comunicând că persoana condamnată C. S. nu a fost localizată sau arestată pe teritoriul altui stat.

Conform art. 125 şi urm. V.C.p. (art. 161 şi urm. N.C.p.) prescripţia înlătură executarea pedepsei iar  termenele de prescripţie a executării  pedepsei se calculează de la data rămânerii definitive  a hotărârii de condamnare, iar în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, de la data când această hotărâre a rămas definitivă.

Potrivit art. 126 alin. 1 lit. b V.C.p. (art. 162 alin. 1 lit. b N.C.p.) termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 5 ani plus durata pedepsei aplicate,  ce urmează a fi executată, în cazul celorlalte pedepse cu închisoare decât detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 15 ani.

In cauza dedusă analizei  termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 8 ani (5 ani plus 3 ani pedeapsă) şi începe să curgă de la data de 25.05.2007, când a rămas definitivă sentinţa penală nr. 131/19.03.2007 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ...../207/2006, prin Decizia penala nr. 120/09.05.2007 a Tribunalului Olt care a respins apelul condamnatului C. S., împlinindu-se aşadar la data de 25.05.2015.

Pe de altă parte, conform art. 127 V.C.p.( art. 163 NCp) cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei sau prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni, în speţă  fiind cert că persoana condamnată C. S.  nu a început executarea pedepsei, nefiind executate mandatele de urmărire internaţională, respectiv de arestare provizorie emise de instanţa de executare şi nici nu a comis o altă infracţiune, aspect ce rezultă din menţiunile existente în fişa de cazier judiciar.

Este adevărat că,  faţă de condamnat şi pentru executarea pedepsei închisorii de 3 ani a fost emis mandatul european de arestare la data de 08.10.2007 în dosarul nr. 4630/207/2007, care potrivit înscrisurilor existente la dosar , a fost transmis Biroului Naţional Interpol pentru difuzarea acestuia pe canalele specifice, în ţările membre ale Uniunii Europene, executarea acestuia nefiind confirmată până în prezent.

Potrivit deciziei nr. 2/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoz. art. 33 alin. 2 din legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală „nu produce efect întreruptiv de prescripţie transmiterea mandatului european  de  arestare prin difuzare” ci numai „transmiterea directă a mandatului european de arestare emis de autorităţile române, către autorităţile judiciare ale altui stat membru pe teritoriul căruia a fost localizată persoana, indiferent dacă aceasta a fost sau nu arestată provizoriu, în vederea predării”.

Cum  în cauza de faţă mandatul european de arestare din 08.10.2007 emis de Judecătoria Caracal a fost transmis prin difuzare Biroului  Naţional Interpol şi nu în mod  direct autorităţilor  judiciare străine de executare, se constată că nici această împrejurare, respectiv faptul material al emiterii mandatului european de arestare nu a determinat întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să constate întemeiată cererea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei Caracal, cu consecinţa  admiterii prezentei contestaţii, astfel că în considerarea  art. 598 alin. 1 lit. d C.p.p., raportat la art. 126 alin.1 lit. b Vechiul Cod penal ( art. 162 alin. 1 lit. b NCP) va constata intervenită prescripţia executării pedepsei de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g şi i Vechiul Cod penal aplicată condamnatului C. S., prin sentinţa penală nr. 131 din data de 19.03.2007 pronunţată în dosarul nr. ...../2006 al Judecătoriei Caracal.

Prin urmare, se va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 154/25.05.2007 emis de Judecătoria Caracal, iar în baza art. 94 al. 1 din Legea nr. 302/2004 se va dispune retragerea mandatului european de arestare din data de 08.10.2007 emis de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …./207/2007.

În baza art.192 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare, inclusiv suma de 260 lei onorariu avocat oficiu, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. 003359/02.07.2015, rămân în sarcina statului.

Postat 30.12.2015