Legea nr. 85/2006. Extinderea planului de reorganizare. Caracterul termenului de 18 luni prevăzut de art. . 95 alin.3 din Legea nr. 85/2006.

Sentinţă civilă 1101/F/26.11.2015 din 26.11.2015


Potrivit art. 95 alin.3  din Legea nr. 85/2006” Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării” .(...) iar  alin.4  stabileşte că „ La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată.

Constatând că prelungirea planului, votată de mai mult de două treimi dintre creditorii aflaţi în plată, conform procesului verbal al adunării din data de  05.11.2015, nu depăşeşte perioada de un an ,

Referitor la termenul de 18 luni, textul de lege arată că recomandarea pentru prelungirea planului de reorganizare poate fi făcută după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, fără a se menţine sancţiunea decăderii din dreptul de a formula această recomandare. Prin urmare, termenul prevăzut de legiuitor este un termen de recomandare, astfel încât nerespectarea acestuia nu atrage sancţiunea decăderii din dreptul de a propune prelungirea planului de reorganizare.

Dispoziţiile art. 95 alin.4 din Legea nr. 85/2006 permit doar cenzurarea condiţiilor legate de cvorumul cu care s-a aprobat propunerea administratorului, respectiv de votul celor două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată, fără a putea analiza temeinicia propunerii de prelungire plan.

Sentinţa nr. 1101/F/26.11.2015 pronunţată în dosarul nr. 1872/1259/2011

Constată că prin încheierea de şedinţă din data de  ... s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. D S.R.L.,  Prin sentinţa nr. ..., nerecurată,  în baza art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2006 a fost confirmat planul de reorganizare a activităţii debitorului .

La data de 06.10.2015 debitorul prin asociat unic, a depus la dosar Planul de reorganizare modificat şi extins susţinut  de administratorul  judiciar.

Administratorul judicar a solicitat termen de judecată, în vederea discutării confirmării planului de reorganizare modificat şi extins, propus de debitor, cu precizarea că Adunarea creditorilor în vederea votării planului respectiv a fost convocată.

A fost anexat Planul de reorganizare prelungit iar la data de 09.11.2015, prin registratura instanţei s-a depus procesul verbal al adunării creditorilor din data de 05.11.2015.

S-a precizat că planul a fost înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Argeş , publicat în BPI şi comunicat creditorilor, conform dovezilor depuse la dosar

La termenul de judecată din data de 19.11.2015, procedura de citare fiind îndeplinită, prin publicarea în BPI, judecătorul sindic a pus în discuţie cererea privind confirmarea planului de reorganizare modificat şi extins, cerere asupra căreia, deliberând, constată următoarele:

Prin sentinţa nr... , nerecurată,  în baza art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2006 a fost confirmat planul de reorganizare a activităţii debitorului , propus de debitor şi votat în Adunarea Creditorilor din data de 11.02.2013. a fost stabilită o perioadă de 3 ani în vederea executării lui, creditorii urmând a-şi recupera creanţa în procent de 100%, din suma înscrisă la masa credală .

În sedinţa adunării creditorilor din data de  05.11.2015 , creditorii aflaţi în plată şi-au exprimat votul cu privire la prelungirea planului cu un an.

În conformitate cu prevederile art. 100 din legea insolvenţei şi-au exprimat votul  87,56% din creanţele rămase de achitat la data votului , în sensul confirmării planului prelungit.

Planul de reorganizare prelungit, cuprinde creanţele rămase în plată la data redactării acestuia, în cuantum de ..., precum şi graficul de rambursare aferent planului de reorganizare  a debitorului , aferente trimestrelor I – IV 2016.

Instanţa reţine că potrivit art. 95 alin.3  din Legea nr. 85/2006” Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării” .(...) iar  alin.4  stabileşte că „ La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată.

Constatând că prelungirea planului, votată de mai mult de două treimi dintre creditorii aflaţi în plată, conform procesului verbal al adunării din data de  05.11.2015, nu depăşeşte perioada de un an ,

Referitor la termenul de 18 luni, judecătorul sindic reţine că textul de lege arată că recomandarea pentru prelungirea planului de reorganizare poate fi făcută după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, fără a se menţine sancţiunea decăderii din dreptul de a formula această recomandare. Prin urmare, termenul prevăzut de legiuitor este un termen de recomandare, astfel încât nerespectarea acestuia nu atrage sancţiunea decăderii din dreptul de a propune prelungirea planului de reorganizare.

Mai reţine instanţa că dispoziţiile art. 95 alin.4 din Legea nr. 85/2006 permit doar cenzurarea condiţiilor legate de cvorumul cu care s-a aprobat propunerea administratorului, respectiv de votul celor două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată, fără a putea analiza temeinicia propunerii de prelungire plan.

Nu în ultimul rând, instanţa reţine că procedura insolvenţei are drept scop prioritar acordarea şansei de redresare a activităţii debitorului iar prin noua reglementare se acordă o importanţă deosebită  principiului prevalenţei reorganizării în detrimentul falimentului( art. 4 pct. 2 din Codul insolvenţei ) .

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că în cauză s-a făcut dovada existenţei unor contracte, încheiate după deschiderea procedurii şi confirmarea planului, iar administratorul judicar a precizat că acestea sunt de natură a conduce la acoperirea pasivului dar şi a cheltuielilor curente, că debitorul are cca 50 de angajaţi cu contract de muncă, că cifra de afaceri a debitorului pe perioada derulării planului de reorganizare permite acoperirea creanţelor în termenul de un an, solicitat.

Instanţa va admite cererea  şi va dispune, în temeiul art. 95 alin.4 din legea insolvenţei, extinderea planului de reorganizare confirmat prin sentinţa nr... cu perioada de un an , conform votului creditorilor exprimat în adunarea din data de  05.11.2015.

Se va stabili termen pentru plata cheltuielilor curente, scadente până la data pronunţării prezentei hotărâri , în acord cu dispoziţiile art. 64 alin.6 din legea insolvenţei precum şi pentru continuarea procedurii în condiţiile art.21 alin.1 din Lege la 120 de zile în vederea realizării măsurilor adoptate prin Planul de reorganizare prelungit .