Anulare decizie de concediere

Sentinţă civilă 138/2016 din 21.01.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.000138

Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinta Nr. 138/2016

Şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de reclamanta TM in contradictoriu cu pirita SCEO SA  .

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns c.j. LM pentru pirita lipsa fiind reclamanta .

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta , s-a luat act ca nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat dupa care , constatandu-se cauza in stare de judecata, s-a acordat cuvantul partii prezente.

C.j. T M pentru pirita a solicitat respingerea actiunii pentru motivele aratate in intampinare.

TRIBUNALUL

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub numarul, reclamanta T M a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta in contradictoriu cu pirita S C E OSA  , sa fie anulata decizia de concediere nr. 4901/28.05.2015 , sa fie repusa in situatia anterioara respectiv reincadrata in functia de tehnician nivel 2 in cadrul S T–Birou cazane , Auxiliare cazane din cadrul S E  R, si sa fie obligata pirita sa –i acorde salariile indexate , majorate si actualizate si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a fost angajata a societatii pirite cu CIM pe perioada nedeterminata in functia de tehnician nivel 2 in cadrul ST –Birou cazane , Auxiliare cazane iar la data de 02.06.2015 a fost concediata in baza art. 65 al. 2 Codul Muncii ,prin decizia pe care a contestat-o in cauza de fata.

Ca, desfiintarea postului sau nu a fost efectiva intrucat toata activitatea pe care o desfasura reclamanta reflectata in Fisa postului , a fost preluata de un alt angajat.

A mai aratat reclamanta ca nu exista cauza reala si seriosa a concedierii intrucat au fost avute in vedere doar aspecte ce tin strict de persoana sa , referitoare la faptul ca indeplinea conditiile de pensionare anticipata .

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor acte: decizia nr. 4091/28.05.2015 si copia cartii de identitate.

In aparare, pirita C.E.O  depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii pentru urmatoarea motivare:

In cadrul societatii s-a desfasurat un program de restructurare si reorganizare avand ca effect desfiintarea unui numar de posturi si reducerea numarului de personal in baza art. 65-68 Codul Muncii.

Planul de disponibilizare a fost pus in aplicare cu respectarea etapelor prevazute in Codul Muncii .

S-a mai aratat ca s-au avut in vedere criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate , precizate in Planul de disponibilizare si in CCM la nivelul societatii si au fost convenite intre administratie si organizatiile sindicale semnatare. Aceste criterii se refera la in primul rand la angajatii care indeplinesc conditiile pentru pensionare la limita de varsta sau anticipata.

A mai precizat pirita ca in cuprinsul deciziei atacate s-au mentionat criteriile avute in vedere potrivit Planului de disponibilizare iar reclamanta se regaseste in situatia prevazuta de art. 70 lit. f din CCM .

Ca, s-a dorit de catre conducerea piritei ca persoanele disponibilizate pe criteriul indeplinirii varstei de pensionare , sa beneficieze de sume suplimentare de bani pe langa masurile de protectie sociala reglementatede O.U.G nr. 36/2013 respectiv indemnizatie de somaj si venit lunar de completare in functie de vechimea in munca urmand ca dupa incetarea platii venitului de completare , persoana disponibilizata sa intre intr-o alta categorie de personae beneficiare de un venit stabil si anume de pensie.

Ca, concedierea colectiva este determinata de situatia economico-financiara a societatii care impune echilibratea cheltuielilor in raport de nivelul veniturilor a caror aplicare are drept consecinta desfiintarea unor posturi .

S-a precizat ca masura concedierii a avut o cauza reala si serioasa , caracterul efectiv , real si serios al desfiintarii locului de munca al reclamantei rezultand din planul de disponibilizare ,organigramele si statele de functii ale unitatii anterioare si ulterioare concedierii.

Ca, la data de 01.06.2015 in cadrul B c , Auxiliare cazane a fost desfiintat un post de technician nivel 2 in present nemaiexistand niciun post de acest fel in cadrul acestei entitati organizatorice.

In dovedirea sustinerilor sale , pirita a depus la dosar copii ale urmatoarelor acte: act aditional nr. 1 la CCM nr. 418/31.03.2015, notificarea nr. 7778/11.03.2015, adresa nr. 7811/11.03.2015, adresa nr. 7810/11.03.2015, adresa nr. 10630/25.03.2015, adresa nr. 10629/25.03.2015, minuta nr. 4404/27.03.2015.

Examinand actiunea in raport  de actele aflate la dosar si de sustinerile partilor, instanta constata si retine urmatoarele:

Reclamanta a fost angajata a societatii pirite in functia de tehnician nivel 2 la S T–B c,Auxiliare cazane din cadrul S E  R.

Prin decizia nr. 4901/28.05.2015  emisa de pirita , a fost concediata reclamanta incepand cu 02.06.2015 in baza art. 65 si urm. din Codul Muncii .

Potrivit disp art. 65 Codul Muncii:” (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.”

Se retine ca pirita a desfasurat un program de restructurare si reorganizare in cadrul caruia potrivit unui plan de disponibilizare , s-a efectuat o concediere colectiva, fiind concediati mai multi angajati printre care si reclamanta.

Nu se poate retine sustinerea reclamantei in sensul ca postul avut anterior nu s-a desfiintat intrucat activitatea desfasurata de ea , caracteristica postului ocupat ,a fost preluata de un alt angajat . Astfel, reclamanta se afla intr-o eroare intrucat scopul restructurarii unui post nu este ca activitatea pe care o presupune sa fie suprimata ci postul sa nu mai existe , atributiile acestuia fiind preluate de un angajat ce detine un alt post.

In ceea ce priveste absenta cauzei serioase si reale a desfiintarii postului , se retin urmatoarele aspecte:

In cadrul societatii pirite a avut loc o concediere colectiva. Conform Codului muncii, art. 68- art.80, concedierile colective se realizeaza cu respectarea unei proceduri bligatorii si stricte , impusa de legiuitor tocmai in scopul de a se exclude concedierile abuzive.

De altfel , potrivit art. 78 Codul Muncii :” Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absoluta.”

Examinand actele depuse de pirita in dosar, reiese ca s-a parcurs in totalitate procedura impusa de lege , concedierea colectiva fiind legala.

In ceea ce priveste cauza concedierii reclamantei despre care aceasta a sustinut ca este nereala si neserioasa , se retin urmatoarele:

Caracteristica  reala si serioasa a concedierii este data de intentia si necesitatea angajatorului de a eficientiza propria activitate in scopul utilizarii cu randament maxim a resurselor umane si financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotari asupra modalitatii in care isi organizeaza activitatea.

Prin reorganizarea societatii,  se intelege inclusiv orice modificare a structurii interne a angajatorului, precum si orice masura de ordin organizatoric vizand cresterea performantelor in activitate, singurul indreptatit sa decida in acest sens fiind angajatorul, care este liber sa gestioneze politica de personal in directiile pe care le considera oportune pentru eficientizarea activitatii, interesul legitim al  angajatorului pentru concedierea salariatului fiind dictat tocmai de nevoia eficientizarii activitatii sale, astfel  incat nu a existat o alta solutie in afara concedierii contestatorului.

Ori, toate aceste aspecte au fost probate de catre pirita in cauza de fata .

Pirita a depus la dosarul cauzei statele de functii si organigramele societatii  (filele 114-119) ce vizeaza situatia angajatilor inainte de concediere, respectiv pana la 31.05.2015 si din luna octombrie 2015 , respectiv dupa aplicarea planului de restructurare. Din examinarea acestor documente reiese ca desfiintarea postului ocupat de reclamanta este efectiva ,postul de tehnician 2 existent pana la data concedierii , fiind desfiintat intrucat nu mai este inscris in statul de functii al unitatii aplicabil dupa concediere.

Vazand toate aceste aspecte , decizia de concediere atacata de reclamanta apare ca legala si temeinica .

Avand in vedere aceste considerente , instanta urmeaza sa respinga actiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de reclamanta TM cu dom.  in contradictoriu cu pirita S C E O SA  cu sediul in  .

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul Gorj.

Pronuntata in sedinta publica din 21.01.2016 la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE ASISTENTI  JUDICIARI GREFIER