CIVIL.Constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren , categoria de folosinţă arabil, utilizat ca cimitir.

Sentinţă civilă 24 din 06.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile promovate de reclamanta P. P. 3, reprezentată în justiţie prin preot paroh D. N., cu sediul în comuna ., în contradictoriu cu pârâta A. P. L. A C. P., reprezentată în justiţie prin primar, cu sediul în comuna , având ca obiect constatarea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de  20.690 mp teren situat în comuna , categoria de folosinţă arabil, utilizat ca cimitir.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 760 lei, potrivit prevederilor  art.3 alin.2 în ref.la art.3 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013, prin chitanţa  nr.1797/12.03.2015 eliberate de Primăria comunei Padina.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta P. P. 3, reprezentată prin apărător ales  avocat S. C., în baza împuternicirii avocaţiale de  asistenţă şi reprezentare  nr.., lipsă fiind pârâta A. P. L.A C. P., REPREZENTATĂ ÎN JUSTIŢIE PRIN PRIMAR.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura de citare a părţilor în proces a fost legal îndeplinită, că dosarul având  ca obiect acţiune în constatare  a fost repus pe rol pentru a se solicita relaţii Primăriei comunei P.,  că relaţiile au fost comunicate, după care

Reclamanta  având  cuvântul prin apărător arată că a văzut relaţiile comunicate de P. comunei . însă nu a avut posibilitatea  de a se documenta cu privire la Hotărârea Guvernului nr.1348.

Se supune discuţiei de către preşedintele completului de judecată împrejurarea că Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 este hotărârea prin care se  stabileşte domeniul public şi privat al localităţilor.

Întrebată fiind de preşedintele completului de  judecată dacă mai are alte cereri de formulat, excepţii de ridicat  ori alte  probe de administrat, reclamanta, prin apărător, arată că nu mai are.

Instanţa declară finalizată cercetarea judecătorească şi dezbaterile deschise, conform prevederilor art.392 Cod procedură civilă, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Având cuvântul în fond, reclamanta, prin apărător, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin care să se consfinţească dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului în suprafaţă de 20.690 mp, aşa cum a fost descris în acţiunea introductivă de instanţă, în drept invocându-se, pe lângă art.35 din Codul de procedură civilă,  prevederile Legii nr.102/2014 în ceea ce priveşte stabilirea patrimoniului parohiilor.

În temeiul prevederilor art.394 alin.1 cod proc. civilă se declară dezbaterile închise.

J U D E C A T A:

 1.Obiectul acţiunii.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei la data de 4.03.2015 reclamanta P. P. 3,prin reprezentant legal D. N., a solicitat,în contradictoriu cu pârâta A. P. L. a comunei P., reprezentată în justiţie prin primar,constarea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 20.690 mp teren arabil situat în comuna ,utilizată ca cimitir, învecinată cu drum pe cele patru laturi.

 2.Motivarea în fapt şi în drept a acţiunii.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat  că din anul 1989 foloseşte suprafaţa de teren mai sus arătată drept cimitir şi că,drept urmare,se impune a i se constata dreptul de proprietate conform prevederilor art.8 din Decretul_lege nr.42/1990.

 

 3.Înscrisuri ataşate în dovedirea acţiunii.

În dovedirea acţiunii reclamanta a ataşat un plan de amplasament şi delimitare a imobilului şi adeverinţa nr. emisă de Primăria comunei .-filele 10-11.

4.Regularizarea cererii de chemare în judecată..

Prin rezoluţia judecătorului din data de 5.03.2015,în temeiul prevederilor art.200 alin.2 cod proc. civilă,s-a solicitat reclamantei să depună la dosarul cauzei dovada calităţii reprezentantului legal,împuternicirea chiriarhului de a reprezenta parohia în justiţie,conform prevederilor art.50 lit.e din Regulamentul B. O. Române şi dovada achitării taxei judiciare de timbru 76o de lei,aceasta conformându-se la data de 13.03.2015-filele 15-18.

5.Poziţia pârâtei faţă de cauza dedusă judecăţii.

Prin rezoluţia judecătorului din data de 14.03.2015,în conformitate cu prevederile art.201 alin.1 cod proc. civilă, un exemplar ale cererii şi înscrisurilor ataşate s-au comunicat pârâtei căreia i s-a pus în vedere ca în termen de 25 de zile să formuleze şi să depună întâmpinare,cub sancţiunea prev. de art.208 alin.2 cod proc. civilă ; aceasta nu s-a conformat.

6.Măsuri ordonate de instanţa de judecată din oficiu.

S-a solicitat P. comunei P. să instanţei date privitoare la situaţia juridică a terenului şi litigiu şi titlul de proprietate emis reclamantei în temeiul prevederilor Legii nr.18/1991,aceasta conformându-se la data de 20.05.2015-filele 37.

7.Situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţa de judecată.

7.1.În comuna P. ,judeţul funcţionează şi P. P. 3,al cărui preot paroh este D.N.,aşa cum reiese din Deciziunea nr.23 depusă la fila 18 dosar,acesta fiind împuternicit să reprezinte parohia în justiţie,conform adeverinţei nr.111/10.03.2015 de la fila 17 dosar.

7.2.Parohia foloseşte suprafaţa de 20.690 mp teren arabil cu destinaţia de cimitir,teren identificat conform planului de amplasament şi delimitare de la fila 10,pe cele patru laturi învecinându-se cu drum, terenul fiind înscris şi în registrul agricol comunal tipul 1,vol.4,fila 66,conform adeverinţei nr.5263/13.08.2013 emisă de Primăria comunei .-fila 11.

7.3.În cauza dedusă judecăţii reclamanta solicită să i se constate dreptul de proprietate pentru suprafaţa de teren mai sus arătată,invocând prevederile art.8 din Decretul-Lege nr.42/1990,act normativ care nu-şi găseşte aplicabilitatea în speţă întrucât acesta se referă la dobândirea dreptului de proprietate,ope legis, pentru terenurile aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti aparţinând persoanelor fizice,însuşi titlul său fiind-măsuri pentru stimularea ţărănimii.

7.4.Potrivit datelor comunicate de Primăria comunei P. prin adresa nr.3651/12.05.2015 terenul în litigiu se află în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale,fiind înscris în anexa nr.52,poziţia 128,lit.d) la HG nr.1348/2001-filele 34-36.

Potrivit prevederilor art.136 alin.2 şi 4 din Constituţia României, proprietatea publică aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale ,bunurile proprietate publică fiind inalienabile.

Apoi,în temeiul prevederilor Legii nr.18/1991 reclamantei i s-a constituit deja dreptul de proprietate pentru o suprafaţă de 5 ha teren în comuna P., fiind eliberat titlul de proprietate nr. -fila 37.

Mai mult decât atât,potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele,crematoriile umane şi serviciile funerare, cimitirul se poate afla în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unităţilor locale de cult/biserici în situaţia cimitirelor confesionale, în proprietatea operatorilor economici, asociaţiilor sau fundaţiilor, precum şi în proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care România este parte.

Împrejurarea că reclamanta a fost înscrisă în registrul agricol comunal cu suprafaţa de teren folosită drept cimitir nu are nicio relevanţă juridică întrucât registrul agricol se completează pe baza unei simple declaraţii şi nu dovedeşte niciodată proprietatea ci numai posesia,aşa cum reiese din prevederile OG nr.28/2008 privind registrul agricol.

7.5.Aşa fiind,cum terenul in litigiu se află in proprietatea publică a comunei P., dreptul de proprietate al acesteia fiind inalienabil, acţiunea dedusă judecăţii compare ca neîntemeiată şi pe cale de consecinţă va fi respinsă.

8.Comunicarea hotărârii.

Hotărârea se comunică  părţilor potrivit prevederilor art.427 alin.1 cod procedură civilă.

9.Calea de atac.

Hotărârea este supusă căii de atac a apelului în termen de 30 de zile de la data comunicării,aşa cum prevede art.466  alin.1 şi 468 alin.1 cod proc.civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamanta P. P. 3, prin reprezentant preot paroh D. N., cu sediul în comuna P., judeţul ., în contradictoriu cu pârâta A. P. L. A C. P.,,reprezentată în justiţie prin primar, cu sediul în comuna P., judeţul Bu.. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi,25 mai 2015.