PENAL.Infracţiuni de furt.Individualizare pedeapsă

Sentinţă penală 14 din 06.04.2016


Pe rol fiind pronunţarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele cu nr.142/P/2013 din data de 29.10.2014 privind pe inculpaţii D. C.-D., fiul lui S. şi M., născut la data de, CNP  , V. N., fiul lui V. şi E., născut la data de , CNP , D. C., fiul lui M. şi A., născut la data de  ,CNP şi I. M., fiul lui A. şi E., născut la data de , CNP  , domiciliat în, deduşi judecăţii, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prevăzută de art.228 alin.1 cod penal, pentru primul inculpat cu aplicarea prevederilor art.41 alin.1 cod penal.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc la data de 12.01.2015 când s-au pus concluzii în dezbateri, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa neavând timpul material necesar pronunţării hotărârii conform prevederilor art.391 alin.2 cod proc.penală a dispus amânarea pronunţării hotărârii la data de 19.01.2015, orele 15,00, iar în urma deliberării a pronunţat următoarea hotărâre.

JUDECATA:

1.Sesizarea instanţei şi derularea procedurii de cameră preliminară.

Prin rechizitoriul nr.142/P/2013 din 29.10.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor  D. C.-D., fiul lui S. şi M., născut la data de  , CNP ,  V. N., fiul lui V. şi E., născut la data de , CNP,domiciliat în, D. C., fiul lui M. şi A., născut la data de ,CNP  şi I. M., fiul lui A. şi E., născut la data de ,CNP, pentru săvârşirea infracţiunii  de furt,prev.de art.228 alin.1 cod penal,pentru primul inculpat cu aplicarea prevederilor art.41 alin.1 cod penal.

Prin încheierea nr.126/2.12.2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

2.Situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare.

În actul de sesizare s-a reţinut că in ziua de 17.02.2013,in jurul orei 14,cei patru inculpaţi au sustras 7 metri de conductă petrolieră de la sonda 305 Lipănescu aparţinând SC OMV Petrom SA,cauzând un prejudiciu de 3.922,42 lei.

3.Materialul probator administrat în faza cercetării penale.

Situaţia de fapt reţinută se susţine cu următoarele mijloace de probă:sesizarea adresată organelor de poliţie la data de 18.02.2013,declaraţiile inculpaţilor şi ale martorilor P. L. şi  C. F.,fotografii judiciare,adresa părţii civile cu privire la valoarea prejudiciului.

Prin rezoluţia motivată  din 9.09.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva celor patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208-209 alin.3 lit.a cod penal,iar prin ordonanţa procurorului din data de 3.07.2014 a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii  de furt prev.de art.228 alin.1 cod penal.

4.Poziţia inculpaţilor faţă de cauza dedusă judecăţii.

 Prezenţi în instanţă  inculpaţii  au declarat că  recunosc săvârşirea infracţiunii pentru care sunt deduşi judecăţii, solicitând ca judecata să se facă potrivit procedurii prevăzute de art.375 rap.la art.374 alin.4 şi la art.396 alin.10 cod proc.penală-declaraţii filele 108-110 şi 124.

5.Situaţia de fapt şi încadrarea juridică reţinute de instanţă.

5.1.Inculpaţii locuiesc în şi,în ziua de 17.02.2013, au luat rezoluţia infracţională de a sustrage conducta petrolieră de la sonda 305 Lipănescu aparţinând OMV Petom SA,sondă care la acea dată nu se afla în funcţiune,sens în care s-au deplasat la locul respectiv,au decopertat conducta pe o lungime de circa 50 mp şi au tăiat o bucată de 7 ml,în jurul orei 14,00 fiind depistaţi de patrula de intervenţie a SC N. F. G. SRL.

Bucata de conductă tăiată a fost predată proprietarului, acesta constituindu-se parte civilă în cauza penală cu suma de 3.922,42 lei,potrivit devizului de lucrări de la fila 45 dosar.

5.2.În drept fapta inculpaţilor care la data de 17.02.2013 au sustras o bucată de conductă aparţinând părţii civile OMV P SA,cauzând un prejudiciu de 3.922,42 lei,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prev.de art.228 alin.1 cod penal,pentru inculpatul D. C.-D. fiind incidente şi prevederile art.41 alin.1 cod penal referitoare la săvârşirea faptei în stare de recidivă. 

6.Aplicarea legii penale mai favorabile.

Infracţiunea pentru care cei patru inculpaţi sunt deduşi judecăţii a fost săvârşită la data de 17.02.2013, sub imperiu codului penal din anul 1969, la data de 1.02.2014 intrând în vigoare noul cod penal şi noul cod de procedură penală, instanţa fiind sesizată în baza acestor noi acte normative.

Potrivit prevederilor art.5 alin.1 din noul cod penal,în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecata definitivă a cauzei au intervenit mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Infracţiunea de furt prev.de vechiul cod penal,respectiv de art.208 alin.1,era pedepsită cu închisoarea de 1 an la 12 ani, art.228 alin.1 din noul cod penal prevăzând pedeapsa de la 6 luni la 3 ani sau amenda,în mod evident,raportat la cuantumul pedepsei,legea penală mai favorabilă fiind legea nouă.

7.Vinovăţia inculpaţilor şi rezolvarea acţiunii penale.

7.1.Potrivit prevederilor art.15 cod penal,infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală,săvârşită cu vinovăţie,nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o,aceasta fiind singurul temei al răspunderii penale.

În cauza dedusă judecăţii inculpaţii au săvârşit infracţiunea cu vinovăţie,în modalitatea intenţiei,prev.de art.16 alin.3 lit.a cod penal, întrucât au prevăzut rezultatul faptei lor,urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Totodată, se reţine că,potrivit prevederilor art.396 alin.1 cod proc.penală, instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului,pronunţând ,după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei,amânarea aplicării pedepsei,achitarea sau încetarea procesului penal şi constată că în cauză sunt îndeplinite şi condiţiile impuse de art.396 alin.2  întrucât reţine, dincolo de orice îndoială rezonabilă,că fapta există,constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpaţi.

7.2.Având în vedere considerente mai sus arătate,instanţa  va condamna inculpaţii în baza situaţiei de fapt şi a textului încriminator,la stabilirea şi dozarea pedepselor având în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art.74 cod penal şi că  pedepse cu amenda la care face referire art.61 cod penal,sub forma zilelor-amendă, situate spre limita minimă prevăzută de lege,după aplicarea prevederilor art.396 alin.10 cod proc.penală, sunt  îndestulătoare  pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere,de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei.

Astfel inculpaţii,deşi au decopertat conducta de petrol pe o lungime de circa 50 ml,au sustras numai 7 ml iar prejudiciul cauzat este modic.

Apoi, din fişele de cazier judiciar aflate la dosarul de urmărire penală reiese că inculpatul D. C. se află la prima incidenţă cu legea penală, inculpatul I. M. a fost sancţionat în anul 2008 cu amendă administrativă de 200 de lei pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat,inculpatul V. N. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prin sentinţa penală nr.69/20.03.2006 pronunţată în dosarul Judecătoriei Pogoanele nr.12/2006,definitivă prin decizia penală nr.233/13.07.2006 a Tribunalului Buzău,în prezent fiind reabilitat,iar prin sentinţa penală nr.154/22.12.2008 pronunţată în dosarul nr.874/282/2008,s-a încetat procesul penal pentru săvârşirea a două infracţiuni de lovire.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul D. C.-D., acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr.10/23.01.2012 pronunţată în dosarul nr.1583/282/2011, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie,la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pe perioada unui termen de încercare de 3 ani şi 3 luni,hotărâre definitivă la data de 3.02.2012 prin neexercitarea căii de atac, noua infracţiune fiind săvârşită în interiorul termenului de încercare,situaţie ce atrage starea de recidivă prevăzută de art.41 alin.1 cod penal.

Referitor la instituţia revocării suspendării condiţionate a executării acestei pedepse,instanţa reţine că, potrivit prevederilor art.305 alin.5 din vechiul cod penal,revocarea suspendării nu are loc decât în cazul când,în cursul termenului de încercare,condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie.

Totodată,potrivit prevederilor art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal,regimul suspendării condiţionare a executării pedepsei aplicate în baza codului penal din 1969 sub aspectul anulării sau revocării acesteia,este cel prevăzut de codul penal din 1969.

Aşa fiind,instanţa reţine că, în ceea ce îl priveşte pe inculpat, revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei anterioare de 1 an şi 3 luni închisoare,nu se impune.

7.3.Instanţa mai reţine că,potrivit prevederilor art.61 alin.1-3 cod penal,amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului,cuantumul amenzii se stabileşte sub forma zilelor-amendă,suma corespunzătoarei unei zile-amendă,cuprinsă între 10 lei şi 500 lei,înmulţindu-se cu nr.zilelor-amendă,care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile,stabilit potrivit criteriilor generale de individualizare,suma aferentă unei zile-amendă stabilindu-se ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.

Potrivit alin.4 lit.c) al aceluiaşi articol,limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între 180 şi 300 zile- amendă,când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani,în speţă,aşa cum am arătat deja,pedeapsa prevăzută de art.228 alin.1 cod penal fiind închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. 

 În cauză,având în vedere că inculpaţii locuiesc în mediul rural şi au posibilităţi extrem de limitate să acceadă la un loc de muncă din care să realizeze venituri stabile,întreţinându-şi familiile prin prestarea unor activităţi ocazionale,îndeosebi în agricultură,cu excepţia inculpatului D. C.,ceilalţi având 3 sau 4 copii minori în întreţinere,instanţa se va orienta,aşa cum s-a reţinut deja,spre limita minimă a nr.de zile-amendă,precum şi la o valoare a zilei de 20 de lei.

 Va face aplicarea,pentru fiecare inculpat, a prevederilor art. art.559 alin.1 cod proc.penală şi le va pune în vedere  ca în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea de la Judecătoria Pogoanele.

 În baza prevederilor art.63 alin.1 cod penal va atrage atenţia inculpaţilor că dacă,cu rea-credinţă,nu execută pedeapsa amenzii,în tot sau în parte,numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

 În baza prevederilor art.64 alin.1 cod penal, va înştiinţa  inculpaţii că,în cazul în care din motive neimputabile pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte,cu consimţământul lor,instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,afară de cazul în care,din motive de sănătate,nu pot presta această muncă.

8.Neaplicarea pedepselor complementare şi  accesorii.

8.1.Potrivit prevederilor art.67 alin.1 cod penal,pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că,faţă de natura şi gravitatea infracţiunii,împrejurările cauzei şi persoana infractorului,această pedeapsă este necesară.

8.2.Potrivit prevederilor art.65 alin.1 cod penal,pedeapsa accesorie constă în interzicerea exerciţiului drepturilor prev.la art.66 alin.1 lit.a,b şi d-o, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

8.3.Pe baza considerentelor arătate la pct.7, raportat şi la criteriile legale de mai sus,instanţa consideră că nu se impune condamnarea inculpaţilor la pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi şi implicit nu se aplică nici pedeapsa accesorie.

9.Soluţionarea laturii civile a cauzei penale.

Aşa cum am reţinut,în cauză,partea civilă SC OMV Petrom SA a solicitat obligarea inculpaţilor la plata sumei de 3.922,42 lei cu titlu de despăgubiri civile,inculpaţii fiind de acord cu repararea acestui prejudiciu şi,pe cale de consecinţă,în temeiul prevederilor art. art.397 alin.1,art.19 şi art.25 alin.1 cod proc.penală ,cu aplicarea prevederilor art.1349 alin.1 şi 2 şi art.1443 cod civil, va obliga inculpaţii,în solidar,la plata către partea civilă S.C. OMV PETROM SA, a sumei de 3922,42 lei cu titlu de despăgubiri civile.

9.Cheltuielile judiciare ale statului.

 În baza prevederilor art.398 în ref.la art.274 alin.1 cod proc.penală va obliga inculpaţii  la plata sumei de câte  400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

10.Calea de atac.

Hotărârea este supusă căii de atac a apelului,  pentru procuror,inculpaţi şi partea civilă în termen de 10 zile de la data comunicării copiei minutei,conform prevederilor art.408 alin.1 şi art.410 alin.1 cod proc.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza prevederilor art.228 alin.1 cod penal,cu aplicarea prevederilor art.5, art.61 alin.1,2 şi 4 cod penal şi art.396 alin.10 teza finală cod proc.penală , condamnă pe inculpatul  V. N., fiul lui V. şi E., născut la data de  , CNP , la pedeapsa de 140 de zile-amendă,respectiv la amenda de 2.800 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În baza prevederilor art.559 alin.1 cod proc.penală pune în vedere inculpatului ca în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea de la Judecătoria Pogoanele.

În baza prevederilor art.63 alin.1 cod penal atrage atenţia inculpatului că dacă,cu rea-credinţă,nu execută pedeapsa amenzii,în tot sau în parte,numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

În baza prevederilor art.64 alin.1 cod penal,înştiinţează  inculpatul că,în cazul în care din motive neimputabile pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte,cu consimţământul său,instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,afară de cazul în care,din motive de sănătate,nu poate presta această muncă.

În baza prevederilor art.228 alin.1 cod penal,cu aplicarea prevederilor art.5, art.61 alin.1,2 şi 4 cod penal şi art.396 alin.10 teza finală cod proc.penală , condamnă pe inculpatul  D. C., fiul lui M. şi A., născut la data de  , CNP , la pedeapsa de 135 de zile-amendă,respectiv la amenda de 2.700 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În baza prevederilor art.559 alin.1 cod proc.penală pune în vedere inculpatului ca în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea de la Judecătoria Pogoanele.

În baza prevederilor art.63 alin.1 cod penal atrage atenţia inculpatului că dacă,cu rea-credinţă,nu execută pedeapsa amenzii,în tot sau în parte,numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

În baza prevederilor art.64 alin.1 cod penal,înştiinţează  inculpatul că,în cazul în care din motive neimputabile pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte,cu consimţământul său,instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,afară de cazul în care,din motive de sănătate,nu poate presta această muncă.

În baza prevederilor art.228 alin.1 cod penal,cu aplicarea prevederilor art.5, art.61 alin.1,2 şi 4 cod penal şi art.396 alin.10 teza finală cod proc.penală , condamnă pe inculpatul  I. M., fiul lui A. şi E.,născut la data de , CNP , la pedeapsa de 140 de zile-amendă,respectiv la amenda de 2.800 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În baza prevederilor art.559 alin.1 cod proc.penală pune în vedere inculpatului ca în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea de la Judecătoria Pogoanele.

În baza prevederilor art.63 alin.1 cod penal atrage atenţia inculpatului că dacă,cu rea-credinţă,nu execută pedeapsa amenzii,în tot sau în parte,numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

În baza prevederilor art.64 alin.1 cod penal,înştiinţează  inculpatul că,în cazul în care din motive neimputabile pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte,cu consimţământul său,instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,afară de cazul în care,din motive de sănătate,nu poate presta această muncă.

În baza prevederilor art.228 alin.1 cod penal,cu aplicarea prevederilor art.5, art.61 alin.1,2 şi 4 şi art.41 alin.1 cod penal şi art.396 alin.10 teza finală cod proc.penală , condamnă pe inculpatul  D. C.-D., fiul lui S. şi M., născut la data de , CNP , la pedeapsa de 160 de zile-amendă,respectiv la amenda de  3.200 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

Reţine,în ceea ce îl priveşte pe inculpat,incidenţa prevederilor art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu referire la prevederile art.305 alin.5 din vechiul cod penal.

În baza prevederilor art.559 alin.1 cod proc.penală pune în vedere inculpatului ca în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea de la Judecătoria Pogoanele.

În baza prevederilor art.63 alin.1 cod penal atrage atenţia inculpatului că dacă,cu rea-credinţă,nu execută pedeapsa amenzii,în tot sau în parte,numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

În baza prevederilor art.64 alin.1 cod penal,înştiinţează  inculpatul că,în cazul în care din motive neimputabile pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte,cu consimţământul său,instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,afară de cazul în care,din motive de sănătate,nu poate presta această muncă.

În baza prevederilor art.397 alin.1,art.19 şi art.25 alin.1 cod proc.penală ,cu aplicarea prevederilor art.1349 alin.1 şi 2 şi art.1443 cod civil,obligă inculpaţii,în solidar,la plata către partea civilă S.C. OMV PETROM SA, ,  a sumei de 3922,42 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza prevederilor art.398 în ref.la art.274 alin.1 cod proc.penală obligă inculpaţii  la plata sumei de câte  400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel pentru procuror , inculpaţi  şi partea civilă, în termen de 10 zile de la data comunicării copiei minutei,conform prevederilor art.408 alin.1 şi art.410 alin.1 cod proc.penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi  19 ianuarie 2015.

Domenii speta