Pretentii

Sentinţă civilă 27 din 09.01.2015


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa  civilă nr. 27

Şedinţa publică din 09 Ianuarie 2015

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamanta SC P. SRL în contradictoriu cu pârâta SC C. SRL , având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns  avocat pentru reclamantă, lipsă  fiind reprezentantul pârâtei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa  acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat xx, pentru  reclamantă, a invocat instanţei că pârâta a achitat debitul, solicitând admiterea în parte a acţiunii, cu privire la  cheltuielile de judecată ocazionate cu acest litigiu.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată, la data de 17.10.2014, la Judecătoria Târgu - Jiu  sub nr. 14805/318/2014*, reclamanta SC P. SRL  a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC C. SRL , pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea acesteia la plata sumei de 2480 lei, reactualizată cu indicele de inflaţie la data plătii efective, sumă care reprezintă contravaloarea facturii 24/08.08.2014; obligarea pârâtei la plata sumei de 7440 lei, reactualizată cu indicele de inflaţie la data plaţii efective, sumă care reprezintă contravaloarea facturii 22/07.08.2014, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în data de 24.06.2013, între RNP – APNF  şi Asociaţia SC C. SRL  şi SC P. SRL  s-a încheiat contractul nr. 184/24.06.2013 (înregistrat  la pârâtă sub numărul 2166 din 24.06.2013) de proiectare şi de execuţie de lucrări pentru realizarea Centrului de vizitare a Parcului Naţional…., iar art. 1.1 din contract, prevede că executantul (SC C. SRL  şi SC P. SRL  ) se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor de proiectare şi execuţie a centrului de vizitare a Parcului național Defileul Jiului şi să predea lucrarea executată conform obligaţiilor asumate prin contract. SC P. SRL  a asigurat asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a lucrărilor, în calitatea de proiectant, fiind emisă în acest sens factura 24/08.08.2014, în sumă totală de 2480 lei, sumă pe care pârâta refuză cu rea-credință să o achite.

La data  de 03.07.2013, reclamanta precizează că între Comuna Di  şi Asocierea SC C. SRL  şi SC P. SRL  a fost  încheiat contractul de proiectare şi lucrări, iar conform dispoziţiilor art. 4.1 din acest contract, executantul ( SC C. SRL  şi SC P. SRL ) se obliga să îndeplinească şi să finalizeze serviciile şi lucrările de « îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii în Comuna Di, judeţul Dolj », reclamanta asigurând asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a lucrărilor, în calitatea sa  de proiectant, emiţând în acest sens factura 22/07.08.2014 în sumă totală de 7440 lei, sumă pe care pârâta refuză cu rea-credință să o achite.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, facturile  nr. 24/2014 şi 22/2014, contract de proiectare şi execuţie de lucrări, proces verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor nr. 218/27.06.2014,  contract de proiectare  şi lucrări nr. 82 din 03.07.2013, proces verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor nr. 165/11.08.2014 (filele 7 – 37).

La data de 10.11.2014, pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii deoarece, la data de 10.11.2014, pârâta  a achitat, conform ordinului de plată nr 601,  suma de 9.920  lei ce se compune din suma de 2480 lei (contravaloarea facturii nr 24/08.08.2014),  suma de 7440 lei (contravaloarea facturii nr. 22/07.08.2014).

La data de 23.11.2014, reclamanta a răspuns la întâmpinare,  arătând că pârâta a achitat debitul ce face obiectul prezentei acţiuni, dar nu poate fi primită solicitarea acesteia de a se respinge acţiunea ca fiind rămasă fără obiect întrucât nu s-au achitat cheltuielile de judecată  ce se compun din  taxa de timbru şi onorariu de avocat, cheltuieli datorate de pârâtă întrucât plata debitului este făcută după înregistrarea acţiunii pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu.

 Analizând  actele şi lucrările  dosarului, instanţa  constată următoarele:

Între RNP xxx - Administrația Parcului National xxxx RA şi Asociaţia SC C. SRL  şi SC P. SRL  s-a încheiat contractul nr. 184/24.06.2013 (înregistrat  la pârâtă sub numărul 2166 din 24.06.2013) de proiectare şi de execuţie de lucrări pentru realizarea Centrului de vizitare a Parcului Naţional Defileul Jiului, iar art. 1.1 din contract, prevede că executantul (SC C. SRL  şi SC P. SRL  ) se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor de proiectare şi execuţie a centrului de vizitare a Parcului național Defileul Jiului şi să predea lucrarea executată conform obligaţiilor asumate prin contract, obligaţii ce au fost îndeplinite de către reclamanta care a emis în acest sens factura 24/08.08.2014, în sumă totală de 2480 lei.

Între Comuna Dio.. şi Asocierea SC C. SRL  şi SC P. SRL  a fost  încheiat contractul de proiectare şi lucrări, iar conform dispoziţiilor art. 4.1 din acest contract, executantul (SC C. SRL  şi SC P. SRL ) se obliga să îndeplinească şi să finalizeze serviciile şi lucrările de «îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii în Comuna Dio…, judeţul Dolj », reclamanta asigurând asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a lucrărilor, în calitatea sa  de proiectant, fiind emisă în acest sens factura 22/07.08.2014 în sumă totală de 7440 lei.

Pârâta nu a achitat sumele menţionate în  facturile  nr. 24/2014 şi 22/2014 decât după promovarea prezentei cereri de chemare în judecată, respectiv la data de 10.11.2014, conform ordinului de plată nr 601, deşi reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile stipulate în convenţia încheiată între părţi, astfel că pârâta este de drept în întârziere, potrivit art. 1523 alin.2 lit. d C.civil.

Potrivit art. 1270 Cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, iar potrivit art. 1350 cod civil, orice persoană trebuie să-şi execute obligaţiile pe care le-a contractat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 453 C.proc.civilă raportat la art. 1523 alin.2 lit. d C.civil, reţinându-se culpa procesuală a pârâtei,  instanţa va admite în parte acţiunea în sensul că va obliga pârâta să plătească  reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 500 lei, constatând achitat debitul principal, conform OP nr. 601/ din 10.11.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta SC P. SRL  cu sediul procesual ales la ….., în contradictoriu cu pârâta SC C. SRL  cu sediul în ……, județul Gorj,

Obligă pârâta să plătească  reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 500 lei.

Constată  achitat debitul principal, conform OP nr. 601/ din 10.11.2014.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 09 Ianuarie 2015, la Judecătoria Târgu-Jiu.

PREŞEDINTE

 

Grefier