Plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

Hotărâre 4575/2015 din 26.05.2015


Dosar nr. 315/280/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA Nr. 4575/2015

Şedinţa publică de la 26 Mai 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE A P

Grefier I R

Pe rol se află  judecarea cauzei civile  privind pe petentul S M şi pe intimaţii B E J V I, O V I G SA B, având ca obiect plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că  dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 12.05.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 396 Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea la data de 19.05.2015 şi apoi la data de 26.05.2015, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la data de 07.01.2015 pe rolul Judecătorie Piteşti sub nr. 315/280/2015 petentul S M, în contradictoriu cu pe intimaţii B E J V I şi O V I G SA B, in temeiul art. 53, 56 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti raportat la art.6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului si Libertăţilor Fundamentale, art.ll al.2 si art.20 al.2 din Constituţia României a formulat plângere împotriva refuzului Biroul Executor Judecătoresc V I de a distribui sumele poprite si blocate in contul de consemnări al Bej V I- P, deschis la Raiffeisen Bank S.A, a sumei de 121.110 RON datorata de debitorul O V I G S.A. B creditorului S M, in baza deciziei nr. 853/08.10.2014 pronunţata de Curtea de Apel Piteşti in Dosarul nr. 3501/109/2013, solicitând  admiterea prezentei plângeri si obligarea BEJ V I sa continue executarea si sa distribuie suma de 121.110 RON către creditor.

În motivare s-a arătat că, prin cererea înregistrata la Bej V I- Piteşti a solicitat executarea silita a titlului executoriu - Decizia irevocabila nr. 853/08.10.2014 pronunţata de Curtea de Apel Piteşti in Dosarul nr. 3501/109/2013, deschizandu-se dosarul de executare nr. 421/2014.

Prin incheierea nr. 421/18.12.2014 emisa de BEJ V I s-a incuviintat executarea silita indirecta in toate formele de executare prevăzute de lege împotriva debitorului O V I G S.A. B.

Debitorul SC "O V I G"- SA Bucureşti, CUI=14360018, a fost obligat sa plătească creditorului suma de 121.110 RON constituită din: 100.000 lei daune morale + suma de 21.110 Ron cheltuieli de executare, pentru care încheierea Nr.421/18.12.2014 emisa de BEJ V I -Piteşti pentru stabilirea cheltuielilor de executare constituie titlu executoriu în temeiul art.669 pct.6 din Noul Cod de pr.civ..

Văzând ca sunt îndeplinite dispoziţiile art.667 din Noul Cod de proc. civ., Somaţia Nr.421/18.12.2014 fiind comunicata debitorului împreuna cu copia titlului executoriu, încheierea Nr. 421/18.12.2014 emisa de BEJ V  PITESTl-Arges, prin care s-a încuviinţat executarea silită; încheierea Nr.421/18.12.2014 emisa de BEJ VI -Piteşti pentru stabilirea cheltuielilor de executare.

In urma Adreselor de poprire bancara Nr.421/18.12.2014, s-a recuperat de la debitor creanţa de 121.110 RON, fiind blocata in contul de consemnări al BEJ V  -Piteşti, deschis la RAIFFEISEN BANK-SA.

I.Debitorul SC "O V I G"- SA prin Adresa Nr.3324 din 22.12.2014 a solicitat ca BEJ V I sa constate faptul ca

executarea este rămasa fara obiect având in vedere următoarele considerente:

In  data de 28.02.2014, BEJ V I-Pitesti, a executat suma de 284.840 lei compusa din: 50.000 EUR sau echivalentul in lei la cursul BNR din data plaţii + suma de 58.995 RON constituita din: suma de 11.000 RON prestaţie periodica (11.04.2013 - 24.02.2014) + 5.000 RON cheltuieli de judecata + suma de 42.995 Ron cheltuieli de executare (din care onorariu executare 9.765 RON cu T.V.A inclus), în baza titlului executoriu - Sentinţa civila Nr.442/27.11.2013 a Tribunalului Argeş.

In  data de 24.07.2014 BEJ V I-Pitesti a executat suma de 7.138 lei compusa din: suma de 5.000 RON reprezentând prestaţie periodica aferenta lunilor: martie 2014, aprilie 2014, mai 2014; iunie 2014 si iulie 2014 + suma de 2.138 RON cheltuieli de executare, în baza titlului executoriu - Sentinţa civila Nr.442/27.11.2013 a Tribunalului Argeş.

Totodată, prin aceeaşi Adresa, debitorul considera ca sumele din Sentinţa civila Nr.442/27.11.2013 a Tribunalului Argeş, ce reprezintă obligaţie de plata fata de creditorul S M, au fost diminuate la 102.000 lei, eliminandu-se si prestaţia periodica de 1.000 lei lunar.

II.Creditorul, in urma Adresei Nr.3324/22.12.2014 emisa de SC

O V I G -SA, am solicitat in scris la data de

29.12.2014, ca stăruie in continuarea executării, având in vedere următoarele

considerente:

Debitorul nu deţine titlu executoriu pentru întoarcerea executării, aceasta cerere fiind respinsa de Curtea de Apel Piteşti, prin Decizia Nr.853/08.10.2014 in Dosarul Nr.3501/109/2013.

Cele doua creanţe, respectiv daunele morale in cuantum de 100.000 lei si daunele materiale de 50.000 EUR, au natura juridica diferita, având destinaţii diferite.

Debitorul, desi avea interes, nu a formulat o cerere de lămurire a dispozitivului Deciziei civile Nr.853/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti, pronunţata in Dosarul Nr.3501/109/2013.

III BEJ V I, analizând cererile părţilor, a ajuns la următoarele concluzii:

La data de 12.12.2013 a fost înregistrata sub Nr.Dex.374/2013, cererea de executare a creditorului S M, în baza Sentinţei civile Nr.442/27.11.2013 a Tribunalului Argeş, titlu executoriu constituit conform art.633 pct.2) din Noul Cod de pr.civ., fiind data fara drept de apel pentru recuperarea creanţelor de: 50.000 EUR sau echivalentul in lei la cursul BNR din data plaţii + suma de 5.000 RON cheltuieli de judecata + 1.000 RON lunar prestaţie periodica de la data introducerii acţiunii si pana la încetarea stării de nevoie, ce rezultă din titlul executoriu.

Aceste sume au fost recuperate in totalitate in Dex.374/2013.

Ulterior executării din Dex.374/2013, Curtea de Apel Piteşti, prin Decizia civila Nr.853/08.10.2014 pronunţata in Dosarul Nr.3501/109/2013, a schimbat in parte Sentinţa civila Nr.442/27.11.2013 a Tribunalului Argeş, in sensul ca obliga parata SC O V I GROUP -SA fata de reclamantul creditor S M, la plata sumei de 2.000 lei daune materiale si a sumei de 100.000 lei daune morale. A respins capătul de cerere privind prestaţia periodica, a menţinut in rest sentinţa si a respins cererea de întoarcere a executării formulata de parata SC O V I G -SA.

La data de 18.12.2014 a fost înregistrata sub Nr.Dex.421/2014, cererea de executare a creditorului S M, în baza titlului executoriu: Decizia civila Nr.853/08.10.2014 a Curţii de pel Piteşti, pronunţata in Dosarul Nr.3501/109/2013 pentru recuperarea creanţei de: 100.000 lei daune morale.

Din considerentele Deciziei civile Nr.853/08.10.2014 a Curţii de Apel Piteşti, pronunţata  in  Dosarul  Nr.3501/109/2013,  ce  constituie  titlu  executoriu  in Dex.421/2014, rezulta faptul ca daunele morale in cuantum de 100.000 RON nu au fost incluse in suma de 50.000 EUR, aceste creanţe fiind distincte ca natura si scop.

Din considerentele aceleiaşi Decizii civile, rezulta faptul ca desi debitorul a solicitat instanţei sa se ia in considerare ca fiind efectuata plata sumei de 100.000 RON daune morale, prin executarea silita a sumei de 50.000 EUR daune materiale de către creditorul S M, a fost respinsa cererea de întoarcere a executării silite formulata de parata-debitoare SC O V I G -SA.

In aceste condiţii, BEJ V I a considerat ca fiind întemeiata cererea de executare silita formulata de creditorul S M, pentru recuperarea sumei de 100.000 RON daune morale, creanţa distincta ca natura juridica si destinaţie, fata de creanţa de 50.000 EUR daune materiale.

De asemenea, a considerat ca nu poate fi admisa cererea debitorului prin care solicita sa se constate executarea silita ca rămasa fara obiect, din aceleaşi considerente mai sus menţionate.

Fata de faptul ca debitorul a contestat creanţa si a avut obiectiuni pentru eliberarea acesteia, BEJ V I a considerat ca executarea este suspendata de drept pana la soluţionarea acestor obiectiuni de către instanţa de executare, fara sa existe in cauza o încheiere de suspendare a executării emisa de Judecătoria Piteşti..

In temeiul art. 56 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, V I, executor judecătoresc pe lângă Judecătoria Piteşti-Argeş, a declarat ca REFUZA SA PROCEDEZE LA ELIBERAREA creanţei de 121.110 RON, pana la soluţionarea acestor obiectiuni de către instanţa de executare, contrar procedurii executionale.

Arata că este in imposibilitatea să-şi revendice drepturile acordate prin decizie, din cauza REFUZULUI executorului judecătoresc de a elibera creanţa in valoare de 121.110 lei motiv pentru care solicita admiterea prezentei cereri asa cum a fost formulata.

Au fost ataşate înscrisuri (filele 11-35).

La data de 20.02.2015  intimatul V l, executor judecătoresc pe lângă Judecătoria Piteşti, a formulat întâmpinare, prin care a arăta că prin Procesul-verbal de refuz executare Nr.421/2014 din 29.12.2014, s-a constatat un impediment in continuarea executării silite, ce urmează a fi soluţionat de către instanţa de executare si totodată s-a constatat existenţa suspendării de drept a executării în urma obiecţiunilor  cu privire la creanţă si eliberarea crenatei de 121.110 lei.

Având in vedere menţiunile si constatările din Procesul-verbal de refuz executare Nr.421/2014 din 29.12.2014, rămâne la latitudinea instanţei modul de soluţionare al acestui impediment în continuarea executării.

A solicitat judecarea cauzei în lipsa.

La data de 05.03.2015, petentul a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate de BEJ V I, arătând că în mod greşit BEJ V I a întocmit  Procesul-Verbal de refuz executare nr. 421/2014 din data de 29.12.2014 motivat de faptul ca s-a constatat un impediment in continuarea executării silite. In realitate, executorul judecătoresc nu menţionează care sunt motivele care au condus la refuzul executării, menţiunea privind rămânerea la latitudinea instanţei de judecata modul de soluţionare al impedimentului privind continuarea executării fiind insuficienta.

La data de 05.03.2015 intimata S.C. O V I GR S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii pentru următoarele considerente:

I.Relativ la situaţia de fapt:

BEJ V l a dispus executarea sentinţei civile pronunţata de Tribunalul Argeş, sentinţa nefiind definitiva, in care instanţa fondului a indicat greşit calea de atac ca fiind recursul in realitate fiind atacata cu apel, fapt recalificat de către instanţa de apel.

Sentinţa civila pronunţata de instanţa de fond Tribunalul Argeş a fost investita greşit fara a se verifica ca aceasta nu era definitiva pronuntandu-se o hotărâre de incuviintare.

Va rugam sa observaţi ca fondul cauzei a fost soluţionat de către Tribunalul Argeş in prima instanţa , aceasta hotărâre nefiind definitiva si executorie fiind supusa cai de atac. Va rugam sa observaţi ca aceasta hotărâre nu indeplineste condiţiile prevăzute de art.633 si 634 NCPC.

Împotriva hotărârii 442/27.11.2013 pronunţata de Tribunalul Argeş s-a declarat apel.

Susţine că cererea formulata de către petentul S M este nelegala si netemeinica.

Petentul  a avut o atitudinea sicanatorie.

In data de 28.02.2014 BEJ V I prin somaţia 374/24.02.2014 a executat suma de 284.840 lei compusa din:

- Suma de 50.000 Euro echivalentul lei

- 58.995 lei compusa din:- 11.000 lei prestaţie periodica aferenta perioadei 11.04.2013-24.02.2014; 5.000 lei cheltuieli de judecata; 42.995 lei cheltuieli de executare .

Toate aceste sume fiind in baza sentinţei civile nr.442/27.11.2013 pronunţate de Tribunalul Argeş.

Pentru toate aceste sume va transmit OP.NR.1/04.03.2013 in suma de 284.840 lei fapt recunoscut de către petent

Tot in baza aceleaşi sentinţe 442/27.11.2013 BEJ V I in baza aceluiaşi dosar de executare 374/121.12.2013 in data de 24.07.2014 a executat suma de 7.138 lei compusa din: 5.000 lei reprezentând prestaţie periodica aferenta lunilor martie 2014, aprilie 2014, mai 2014, Iunie 2014 si Iulie 2014 la care s-a adăugat suma de 2.138 lei cheltuieli de executare (OP nr.14080515235300000 cu suma de 7.138 lei).

Curtea de Apel Piteşti prin decizia civila nr.853/2014 a diminuat suma la care a fost obligată la suma de 102.000 lei si a eliminat prestaţia periodica.

In data de 18.12.2014 prin încheierea nr.421 creditorul a formulat o noua cerere de executare pentru suma de 121.110 ron compusa din suma de 100.000 lei daune morale +21.110 lei cheltuieli de executare in baza deciziei civile 853/08.10.2014 pronunţata de către Curtea de Apel Piteşti suma aflata in contul BEJ pana la soluţionarea contestaţie la executare.

Petentul  pentru a preîntâmpina eventualele pagube ce ar putea fi cauzate societăţii noastre prin punerea in executare a sentinţei si executarea de patru ori , va rugam sa respingeţi cererea pentru a nu crea executorului de a elibera sumele pe care le deţine in cont.

Pentru ca decizia pronunţata de curtea de Apel Piteşti lasa loc la interpretări a formulat cerere de lămurire dispozitiv având termen de judecata in data de 01.04.2015.

Împotriva  tuturor actelor de executare a formulat contestaţii la executare care se afla pe rolul Judecătoriei Piteşti.

In alt motiv pentru care se solicita  respingerea cererii este motivat de faptul ca petentul din prezenta cauza S M nu deţine loc de munca, deţinând aceasta calitate o lunga perioada de timp încă  de la data producerii accidentului.

Considera ca, prin admiterea cererii ( si distribuirea sumelor rezultate din executare ), exista riscul real de a nu mai putea recupera suma.

Asa cum s-a arătat societatea a fost executata pentru suma de 284.840 lei si

7.138 lei suma care a stat la baza sentinţei civile nr.442/27.11.2013 pronunţata de

Tribunalul Argeş.

De asemenea in acest moment sunt blocaţi in contul executorului 121.110 ron in baza deciziei 853/08.10.2014 prin somaţia nr.421/18.12.2014 precum si suma de 3.690 ron din somaţia nr.342/26.01.2015.

In aceasta situaţie este indreptatită a recupera diferenţa dintre suma achitata prin executare si suma dispusa de către instant de apel.

Petentul S M s-a mai adresat cu o cerere de executare in data de 20.11.2014 către de Biroul Asociat al Executorilor Judecătoreşti B E, C V, N A, cu sediul in Mun. Piteşti, B-dul Eroilor nr., Jud. Argeş, prin care a solicitat executarea pentru suma de 102.000 lei . Acesta executare a fost respinsa in baza argumentelor noastre de fapt si de drept.

Dupa respingerea cererii de către Biroul Asociat al Executorilor Judecătoreşti B E, C V, N A in data de 18.12.2014 se adresează BEJ V I care a pornit executarea.

Reaua credinţa a petentului apare în mod evident ca o îmbogăţire fără o justă cauză si contrară bunelor moravuri. De asemenea este o sicanare neîntrerupta prin formularea diverselor cereri de executare , profitând de bonitatea societăţii si de faptul ca in cazul unei întoarceri a executării silite sumele nemaiputând fi recuperate.

Este  in situaţia de a fi executată de 4 ori si a nu putea recupera sumele având in vedere faptul ca este vorba de o persoana fizica insolvabila .

Solicită încuviinţarea probei cu inscrisuri.

La data de 24.03.2015 petentul S M, a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat  admiterea cererii asa cum a fost formulata arătând că:

Pana in prezent au fost executate dispoziţiile sentinţei civile nr. 442/27.11.2013 pronunţata de Tribunalul Argeş ceea ce înseamnă  ca la momentul judecării apelului, s-a avut in vedere finalizarea executării potrivit dispozitivului hotărârii tribunalului, in data de 08.10.2014, Curtea pronunţându-se in mod irevocabil asupra cererii de întoarcerea a executării silite, menţinând sentinţa de fond.

In continuare a solicitat executarea dispozitivului deciziei nr. 853/08.10.2014, pronunţata de Curtea de Apel Piteşti are următorul conţinut: „Admite apelurile. Schimbă în parte sentinţa, în sensul că obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 2000 lei reprezentând daune materiale şi a sumei de 100000 lei daune morale. Respinge capătul de cerere privind prestaţia periodică. Menţine în rest sentinţa. Respinse cererea de întoarcere a executării. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică."

Acest dispozitiv nu a fost executat. Din informaţiile primite de la executorul judecătoresc, acesta refuza punerea in executare a acestui dispozitiv, acesta fiind motivul pentru care a formulat prezenta cerere de chemare in judecata.

Pe fond, in cauza, in dosarul nr. 3501/109/2013, aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti, părţile cu promovat apel împotriva sentinţei civile nr. 442/27.11.2013 pronunţata de Tribunalul Argeş.

Dispozitivul deciziei nr. 853/08.10.2014, pronunţata de Curtea de Apel Piteşti are următorul conţinut: „Admite apelurile. Schimbă în parte sentinţa, în sensul că obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 2000 lei reprezentând daune materiale şi a sumei de 100000 lei daune morale. Respinge capătul de cerere privind prestaţia periodică. Menţine în rest sentinţa. Respinse cererea de întoarcere a executării. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.''''

Considera ca dispozitivul hotărârii trebuie interpretat in sensul ca O îi datorează in plus fata de suma de 50.000 euro, acordata de instanţa de fond si sumele admise in apel, respectiv suma de 2000 lei reprezentând daune materiale şi a suma de 100.000 lei daune morale, de vreme ce a admis apelul meu si a respins cererea de executare silita formulata de către O prin cererea de apel. Cererea de apel formulata de O a fost admisa doar sub aspectul inlaturarii la plata prestaţiilor periodice, astfel cum a hotărât instanţa de fond.

De altfel, la termenul din 01.04.2015, pe rolul Curţii de Apel Piteşti se afla cererea de lămurire a înţelesului aplicării dispozitivului deciziei nr. 853/08.10.2014 pronunţata de Curtea de Apel Piteşti in Dosarul nr. 3501/109/2013 .

A mai arătat că solicita admiterea cererii sale având în vedere următoarele:

Cererea de chemare in judecata prin care a solicitat acordarea următoarelor sume reprezentând despăgubire, respectiv 10.000 euro reprezentând despăgubiri civile, 30.000 euro reprezentând prejudiciu de agrement si estetic, 100.000 euro c/val daune morale, ca urmare a prejudiciului suferit si 1000 lei prestaţie periodica lunara de la data introducerii acţiunii si pana la încetarea stării de nevoie, (fila 1, alin. 2 din considerente);

Reţinerea  Curţii, potrivit cu care aceasta a constatat ca este întemeiata cererea mea de acoperire a prejudiciului de agrement si implicit de acordare a daunelor morale, ca urmare a accidentului rutier, (fila 8 alin. 3)

Faptul ca anterior judecării apelului a executat silit suma de 50.000 euro, asa cum a rezultat din sentinţa Tribunalului, situaţie care a fost adusa la cunoştinţa instanţei de apel atat de subsemnatul cat si de parata. Cererea de întoarcere  a executării  silite a fost respinsa, reținându-se ca titlul nu a fost desfiinţat, fiind pronunţata doar o soluţie de schimbare in parte a sentinţei Tribunalului, parata fiind in continuare obligata. La data soluţionării apelului, 08.10.2014, subsemnatul executasem dispozitivul instanţei de fond, in dosarul de executare nr. 374/ 2013 fiind dat de către BEJ V I procesul verbal de încheiere a executării silite din data de 07.03.2014, deci anterior judecării cererii de apel, Astfel ca, la momentul pronunţării deciziei de Curtea de Apel Piteşti, aceasta a avut in vedere executarea silita efectuata si s-a pronunţa si pe cererea de întoarcere a executării silite, respingând-o .

Releva că prin admiterea apelului său, situaţia sa juridica nu se putea inrautati, potrivit art. 481 NCP.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, în raport de care instanţa constată şi reţine următoarele :

Dispoziţiile art. 56 din Legea 188/2000 prevăd următoarele:

(1) Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b) - i) se motivează, dacă părţile stăruie în cererea de îndeplinire a acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

(2) În cazul refuzului nejustificat de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (1), partea interesată poate introduce plângere, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.

(3) Judecarea plângerii se face cu citarea părţilor.

(4) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.

(5) Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.

Conform art. 7 lit. b – i din Legea 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

a)punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

Prin urmare, din dispoziţiile legale menţionate reiese că legiuitorul a prevăzut că nu se poate formula plângerea prevăzută de art. 56 din Legea 188/2000 în ceea ce priveşte atribuţiile executorului judecătoresc legate de executarea silită, acesta fiind motivul pentru care a exclus punctul „a” de la art. 7 atunci când a prevăzut în ce cazuri se poate formula plângere împotriva refuzului.

De altfel dispoziţiile de mai sus se coroborează cu dispoziţiile art. 711 din Cpc „ De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească  un act de executare silită în condiţiile legii.”

Pentru considerentele arătate, văzând dispoziţiile legale precitate, instanţa va respinge acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de petentul SM, cu domiciliul ales în mun. Pitesti, str. bl., sc., ap., jud. Arges  în contradictoriu cu intimaţii B E J V I, cu sediul în mun. Pitesti, str. Exercitiu, nr., jud. Arges şi O V I G SA B, cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Grigore Mora, nr..

Cu apel în 30 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Piteşti.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Mai 2015

Preşedinte,

A P

Grefier,

I R

Red./tehn. AP/22 iulie 2015

5 ex.