Acţiune in regres

Hotărâre 10334/2014 din 31.10.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 10334/2014

Şedinţa publică de la 31 Octombrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE L P

Grefier G M D

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul FDPVS şi pe pârâtul LD, având ca obiect acţiune in regres.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

În baza disp. art. 94 , 107 şi 131 Ncpc constată că Judecătoria Piteşti este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauza  raportat la domiciliul pârâtului.

Se prezintă în sală d-nul Linte Alexandru care arată că este vărul petentului şi precizează că petentul este  bolnav  şi nedeplasabil.

Instanţa, faţă de solicitarea de judecată în lipsă potrivit disp. art. 411 al. 1 pct. 2 Ncpc, constatând că proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei este pertinentă, concludentă si utilă, în temeiul art. 255, 258 şi 265 Ncpc, o admite şi, faţă de actele dosarului, socotindu-se lămurită, reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Constata că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 12.06.2014  sub nr.  14953/280/2014,  reclamantul FPVS a chemat în judecată pe  pârâtul L D, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia din urmă  la plata sumei totale de  1518 lei compusă din: 1218 lei despăgubire achitată pentru prejudiciile suferite ca urmare a accidentului produs din culpa exclusivă a pârâtului şi  300 lei contravaloarea prestaţiei (constatare avarii) SC Asig Tehnic Expert S.R.L. în dosarul FPVS nr.  785/2013.

S-a solicitat totodată, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de soluţionarea litigiului  de faţă, precum şi la plata  dobânzii legale penalizatoare calculata de la data introducerii prezentei acţiuni şi până la achitarea integrală a debitului.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 26.10.2013 s-a produs un accident de circulaţie în localitatea Drăgănești -Olt, în care a fost implicat autoturismul cu numărul  de înmatriculare  AG- 04- LLU condus de pârât şi autovehiculul cu  nr. OT-03- BFK  aflat în proprietatea lui RV.

Prin procesul verbal seria CP nr 4834956 încheiat de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt - Poliţia Drăgăneşti Olt  la data de 26.10.2013 rezulta că vinovat în totalitate de producerea accidentului este pârâtul, prin fapta săvârşita producând prejudicii lui Răduţ Vasilică  constând în daune materiale, respectiv avarii auto.

 Reclamantul a arătat că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii delictuale, respectiv fapta ilicită, prejudiciu constând în daunele autovehiculului OT- 03- BFK  menţionate în autorizaţia de reparaţie seria CA nr 0199984 încheiată de Inspectoratul de Politie al Județului Olt şi  în raportul de verificare, constatare şi avizare tehnică nr. 1953/27.01.2014, culpa conducătorului şi raportul de cauzalitate dintre fapta şi prejudiciu.

Întrucât pârâtul nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru vehiculul condus de acesta, în baza art. 25 ind. 1 din Lg. nr. 32/2000 şi art. 3 din Ordinul CSA nr. 1/2008 FPVS este obligat să garanteze plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate.

În urma cererii formulate de către RV, s-a format dosarul de daună cu FPVS nr 785/2013,  iar în data de  14.03.2014 reclamantul a achitat acestuia suma de 1218 lei cu titlul de despăgubiri.

Cuantumul prejudiciului a fost stabilit de către SC Asig Tehnic Expert S.R.L. în conformitate cu prevederile Lg. nr. 32/2000 şi Ordinului CSA nr. 14/2011.

Reclamantul îşi întemeiază dreptul de regres împotriva persoanei vinovate pe art. 25 ind. 1 pct. 12 şi 15 din Lg. nr. 32/2000 şi art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile Lg. nr. 32/2000 şi Ordinul CSA nr. 1/2008, art. 1349, 1357, 1359 , 1385 şi 1381 C.civ.

Potrivit art. 223 C.pr.civ. s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Anexat cererii au fost depuse înscrisuri (f. 14-57).

Pârâtul, a formulat întâmpinare  prin care a recunoscut să datorează debitul în cuantum de 1518 lei  precizând că faţa de recunoaşterea sa, se impune a se face aplicabilitatea dispoziţiilor art. 454 C.pr.civ., urmând să fie exonerat de plata cheltuielilor de judecată.

A precizat faptul că într-adevăr la 26.10.2013 a avut loc un accident în localitatea Drăgănești -Olt victima acestuia fiind  RMR  căreia, urmare a înţelegerii intervenite  i-a plătit o despăgubire de 1500 lei, iar amenda contravenţională în cuantum de 1480 lei este în curs de executare prin poprirea înfiinţată asupra pensiei, astfel că nu are posibilitatea să achite în  întregime într-o singura tranşa suma solicitată  de reclamant, urmând a se dispune eşalonarea în mai multe rate.

Prin răspunsul la întâmpinare reclamanta a arătat că pârâtul  recunoaşte pretenţiile sale solicitând  admiterea acţiunii, iar în privinţa plăţii eşalonate a debitului nu s-a opus, arătând ca lăsa la latitudinea instanţei stabilirea ratelor lunare.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei  a rezultat  că la data de 26.10.2013 a avut loc  un accident ce circulaţie în localitatea Drăgănești-Olt, în care au fost implicate autovehiculele cu numărul de înmatriculare AG- 08- LLU condus de pârât şi autovehiculul cu  nr.  de înmatriculare OT- 03- BFK  aflat în proprietatea lui RV.

Vinovăţia pentru producerea incidentului a fost stabilită în sarcina pârâtului  fiind încheiat de către Inspectoratul de Politie al Județului Olt procesul-verbal de contravenţie seria CP nr 4834956, întocmindu-se în acest sens autorizaţia de reparaţie seria CA nr 0199984,  emisă de  IPJ Olt,  ca şi raportul de verificare, constatare şi avizare tehnică de daune nr 1953/27.01.2014  întocmit de  SC Asig Tehnic Expert S.R.L, din impact rezultând avarierea autoturismului OT- 03- BFK care circula regulamentar, coliziunea producându-se din culpa pârâtului care  a intrat pe sensul opus de mers pe traseul Centru- Gară provocând impactul dintre cele doua vehicule .

Prin cererea înregistrată sub  nr. 17687 din 19.11.2013, proprietarul vehiculului avariat, respectiv RV, s-a adresat reclamantului, solicitând acoperirea prejudiciului, dat fiind că persoana vinovata de producerea accidentului a refuzat despăgubirea şi nu deţinea poliţa de asigurare RCA valabilă.

S-a format astfel dosarul de dauna FPVS nr. 785/2013 în cadrul căruia prejudiciul suferit a fost evaluat la suma de  1218 lei prin întocmirea de către SC Asig Tehnic Expert S.R.L. a unui raport de verificare tehnică depus în copie la dosar.

După evaluarea prejudiciului reclamantul a notificat persoana vinovata în sensul acoperirii prejudiciului, iar în lipsa unui răspuns din partea pârâtului, a procedat la achitarea sumei rezultate către persoana prejudiciată prin ordinul de plată nr.  364/14.03.2014.

Potrivit disp. art. 1357 Ncod civil

[(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.], iar conform art.1349  din acelaşi cod

[(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.]

Prin probele administrate s-a făcut dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor reglementate de art.  1349 şi 1357 N Cod civil privind răspunderea civilă delictuală, existenţa faptei ilicite, existenţa prejudiciului, existenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciului, precum şi vinovăţia făptuitorului într-una din formele prevăzute de lege în această materie, iar pârâtul nu a procedat la acoperirea acestui prejudiciu.

Potrivit dispoziţiilor art. 25 ind. 1 din Lg. nr. 32/2000

[(1) Toţi asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu excepţia răspunderii civile a transportatorului) trebuie să constituie Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond.

(2) Fondul se constituie ca asociaţie, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la asociaţii şi fundaţii, ale prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia (…).

 (10) Fondul se constituie în scopul:

b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de vehicule, dacă:

- vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, cu toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o astfel de asigurare;], iar conform alin.19 din acelaşi text

[(19) Modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţite a fi despăgubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.]

Pe de altă parte, conform art. 6 alin 1 din Ordinul CSA nr. 1/2008

[(1) Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele păgubite prin accidente de vehicule produse pe teritoriul României se stabileşte în strictă conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare în România la data producerii accidentului.], prin art. 50 alin. 3 din Ordinul CSA nr. 14/2011 privind asigurarea RCA, în vigoare la momentul producerii evenimentului rutier prevăzându-se că

 [(3) Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului, precum şi cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 55. Prin unităţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, părţi componente, piese înlocuitoare şi de materiale pentru acestea, cu excepţia celor în regim de consignaţie, şi/sau executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie la vehicule.]

În aceste condiţii s-a procedat la o calculaţie în sistem Audatex a costurilor de reparaţie actualizate, întocmită  de către SC Asig Tehnic Expert S.R.L, conform înscrisurilor ataşate cauzei, împrejurări în care s-a stabilit despăgubirea datorată în cuantum de 1218 lei. Pentru serviciile prestate, respectiv constatarea şi evaluarea pagubelor, reclamantul a plătit către societatea menţionata suma de 300 lei aşa cum rezulta din documentele de plata ataşate.

Situaţia de fapt expusă se probează cu înscrisurile aflate la dosar, din care rezultă vinovăţia pârâtului, astfel că reclamanta s-a subrogat în drepturile la despăgubire cuvenite celui păgubit,  împotriva celui răspunzător de producerea daunelor.

În ce priveşte dobânda legală aferentă despăgubirii plătite, conform dispoziţiile art . 13 din Ordinul CSA nr.1/2008:

[După plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.]

În aceste condiţii reclamantul este îndreptăţită şi la plata dobânzii legale începând cu data solicitată respectiv  cea a  formulării acţiunii12.06.2014,  în condiţiile art. 3 din OG nr. 13/2011 care prevede că:

[(1) Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale.].

În consecinţă, întrucât cel vinovat de prejudiciu nu a achitat suma datorată cu titlul de despăgubiri,  iar reclamantul în baza reglementărilor de mai sus  a efectuat plata către păgubit, pârâtul  datorează şi dobânda legală aferentă.

Faţă de cele prezentate şi având în vedere dispoziţiile legale anterior enunţate, acţiunea este întemeiată, urmând a fi admisă, obligând pe pârât să plătească reclamantului suma de 1518 lei reprezentând contravaloare despăgubiri, ca şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferente, calculate de la data introducerii  acţiunii, respectiv 12.06.2014 şi până la achitarea integrală a debitului.

Faţă de acordul exprimat de reclamant  în acest  sens, se va eşalona plata debitului în sumă de 1518 lei  în 10 rate lunare egale, fiecare în valoare de câte 151,8 lei începând cu luna decembrie  2014.

În temeiul dispoziţiilor art. 453 alin. 1 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a pârâtului, va fi obligat acesta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecata în cuantum de 112 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, întrucât deşi a recunoscut pretenţiile reclamantului nu îi sunt aplicabile prevederile art454 , potrivit cu care  „Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispoziţiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile.”; dat fiind că pretenţiile reclamantului sunt întemeiate pe răspunderea delictuală pârâtul este de drept în întârziere conform art.1523 Cod civil , astfel cp datorează şi cheltuielile  de judecată suportate de reclamant cu ocazia soluţionării prezentei cauze.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta FPVS,...  în contradictoriu cu pârâtul  LD,...

Obligă pe pârât să plătească reclamantului suma de  1518 lei reprezentând contravaloare despăgubiri, ca şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferente, calculate de la data introducerii  acţiunii, respectiv 12.06.2014 şi până la achitarea integrală a debitului.

Eşalonează plata debitului în sumă de 1518 lei  în 10 rate lunare egale, fiecare în valoare de câte 151,8 lei începând cu luna decembrie  2014.

Obligă pe pârât la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 112 lei.

Cu drept de  apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Piteşti.

Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2014.

Preşedinte,

L P

Grefier,

G M D

Red. LP

Tehn. L.B.  19 Decembrie  2014

4 ex.