Pensie de întreţinere; acordare de la majorat în continuarea studiilor

Sentinţă civilă 973 din 12.06.2015


Prin sentinţa civilă nr. 2701/29.09.2008 pronunţată de Judecătoria Roman, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 30/AC/04.02.2009 a Tribunalului Neamţ (filele 7-8), s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între pârâtul C şi numita C, încredinţarea reclamantului C către mamă şi obligarea pârâtul C la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 25% din salariul lunar net realizat, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majoratul reclamantului C.

Potrivit adeverinţei nr. ……../20.01.2015 reclamantul în prezent este elev la ..., în clasa ..., la zi (fila 5).

Conform copiei cărţii de identitate depuse la fila 6, reclamantul a împlinit vârsta de 18 ani la data de 04.01.2015.

Potrivit art. 499, alin. 1 şi 3 Cod civil: Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. (3) Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

În conformitate cu prevederile art. 529 alin. 1 Cod civil, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, iar potrivit alin. 2, când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o  pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.

În acest context instanţa reţine că, potrivit adeverinţei de la fila 14, pârâtul este încadrat în muncă pe perioadă nedeterminată, având un venit stabil.

Având în vedere aceste dispoziţii legale precum şi hotărârea instanţei privind stabilirea locuinţei reclamantului la mamă, care îşi va îndeplini astfel în natură obligaţia de întreţinere, vârsta minorului, nevoile crescute impuse de necesitatea asigurării celor mai bune condiţii pentru o dezvoltare armonioasă şi pentru o bună educaţie, instanţa apreciază că reclamantul C se află în nevoie şi, faţă de împrejurarea că este în continuarea studiilor după majorat, se impune obligarea pârâtului la plata, în favoarea acestuia, a unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 25% din salariul lunar net realizat de pârât, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 22.01.2015, şi până la finalizarea studiilor de către reclamant dar nu mai târziu de împlinirea de către reclamant a vârstei de 26 de ani.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite cererea formulată de reclamantul C în contradictoriu cu pârâtul C şi va dispune obligarea pârâtul la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea reclamantului în cuantum de 25% din salariul lunar net realizat de pârât, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 22.01.2015, şi până la finalizarea studiilor de către reclamant dar nu mai târziu de împlinirea de către reclamant a vârstei de 26 de ani.

Referitor la susţinerea pârâtului în sensul că este de acord cu cererea formulată cu condiţia ca anual reclamantul să prezinte dovada continuării studiilor, instanţa apreciază că art. 499, alin. 1 şi 3 Cod civil reglementează o prezumţie potrivit căreia odată cu admiterea prezentei cereri, se presupune că reclamantul se va afla în continuarea studiilor până la vârsta de 26 de ani, urmând ca pârâtul să verifice dacă această condiţie este îndeplinită pe viitor, pârâtul având posibilitatea de a sesiza instanţa cu o cerere de sistare a plăţii pensiei de întreţinere în cazul în care va constata că reclamantul nu se mai află în continuarea studiilor. Aceasta întrucât nu este în sarcina instanţei să verifice continuarea studiilor de către reclamant, ci în sarcina celui care este obligat la plata pensiei de întreţinere, respectiv pârâtul.