Îndreptarea erorilor materiale.

Decizie 248R din 07.04.2015


. DOMENIUL – Drept procesual civil.

Îndreptarea erorilor materiale. Imposibilitatea schimbării cuantumului sumei cuprinse în dispozitivul hotărârii.

Potrivit art. 281 alin. 1 C.pr.civ., „erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere”.

Noţiunea de greşeală materială are înţelesul de eroare materială vizibilă, săvârşită cu ocazia redactării hotărârii. Pe această cale, nu pot fi îndreptate greşeli de judecată care privesc fondul pricinii, iar completarea dispozitivului sentinţei cu obligarea pârâtei  la o sumă mai mare decât cea menţionată în minuta hotărârii nu reprezintă o eroare materială, ci o greşeală de judecată care nu poate fi îndreptată prin această procedură prevăzută de art. 281 C.pr.civ.

 (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 248R din 07.04.2015)

Prin sentinţa civilă nr.8160/09.10.2014 pronunţată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILA  s-a admis  in parte  acţiunea formulată de reclamanta T I SPRL (fost CII F.A.) in calitate de lichidator judiciar al SC M N K F A A A SRL - radiata in contradictoriu cu parata G.M.S.  si a obligat  parata sa suporte din averea proprie pasivul debitoarei SC M N K F A A A SRL in  limita sumei de 16.729 lei.

Examinând probatoriul administrat în cauză, judecătorul sindic a  reţinut următoarele.

Conform tabelului definitiv de creanţe împotriva debitorului, masa pasivă a acestuia se compune din creanţe în sumă de 435.010,23 lei datorate către E R A R SA, D G F P I, C A SA.

Coroborând actele existente la dosar cu raportului cuprinzând cauzele şi împrejurările ce au dus la apariţia insolvenţei, întocmit în condiţiile art.59 din lege, rezulta ca au putut fi analizate  informaţiile aflate pe portalul Ministerului de Finanţe Publice, lichidatorul judiciar concluzionând ca, in anul 2010 societatea avea un capital de lucru pozitiv, era solvabila, putând face fata datoriilor; rentabilitatea financiara la nivelul societatii a înregistrat pe parcursul anilor 2009-2010 un trend crescător, aceasta datorându-se si faptului ca societatea s-a înfiinţat in anul 2009, neexistând datorii sau cauze directe care sa conducă la pierdere la nivel de societate.

Din informaţiile suplimentare puse la dispoziţia administratorului judiciar, respectiv balanţa de verificare la data de 30.06.2011, reiese ca societatea nu a înregistrat venituri pe parcursul anului 2011;  debitorul SC M N K F A–A A  SRL a avut un salariat pentru care au fost reţinute şi nevirate impozitele şi contribuţiile; contul 117 ,,rezultatul reportat,, prezintă sold debitor în cuantum de 365.916,46 lei, ceea ce înseamnă că profitul aferent anului 2010 a fost colectat şi nerepartizat; contul 461 ,,debitori diverşi,, , prezintă sold debitor în cuantum de 281.956,31 lei ceea ce înseamnă, că administratorul societăţii a retras banii din firmă fără a avea nici un fel de justificare legală; contul 5121 ,,conturi la bănci în lei,, prezintă sold debitor în suma de 12.415,45 lei, şi contul 5311 ,,casa în lei,, , prezintă sold debitor în suma de 4.313,57 lei, sume care dacă ar fi fost reale ar fi putut acoperi parţial datoriile societăţii. 

Faptele paratului de a si însuşi sume de bani in valoare totala de 83.902 lei se încadrează in categoria faptelor ilicite prevăzute de lit. e) a art. 138 din Legea 85/2006, anterior citat.

Prin savarsirea cu vinovatie a acestor fapte ilicite de către parat, in patrimoniul societatii debitoare s-a creat un prejudiciu evident reprezentat de cuantumul datoriilor acumulate de către societate, intre  fapte ilicite, prejudiciu si starea de insolventa a debitoarei existând un raport de cauzalitate,  prin ascunderea bunurilor debitoarei, administratorul contribuind in mod direct la agravarea stării de incertitudine privind situaţia juridica a societatii.

Instanţa reţine că, natura juridică a răspunderii administratorului este cea a unei răspunderi speciale, care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale.

Din datele existente furnizate de Ministerul Finanţelor Publice coroborate cu documentele prezentate  rezulta ca parata , in calitate de administrator a societatii, a avut la dispoziţie in contul 5121 , conturi la bănci si lei si in contul 5311 „ casa in lei” suma totala de 16.729, 02 lei , care putea fi folosita pentru achitarea datoriilor societatii.

De asemenea, prin angajamentul de plata încheiat la data de 19.10.2010  parata, in calitatea sa de administrator al societatii debitoarei, a recunoscut ca datorează in temeiul contractului de mandat încheiat cu SC E R A R SA suma de 117.738,20 lei reprezentând contravaloarea primelor de asigurare încasate si nedepuse pentru poliţele RCA, obligându-sa sa plătească suma de 117.738,20 lei intr-un număr de doua rate; reiese din conţinutul angajamentului ca suma de 117.738,20 lei încasata in numele  SC M N K F A A A SRL a fost in realitate folosita de parata in scop personal, creând prezumţia judecătoreasca in sensul ca aceste bunuri au fost ascunse si folosite in interes propriu de către persoana care avea drept de dispoziţie asupra acestora, respectiv de către administratorul statutar al acesteia.

Sub aspectul cuantumului prejudiciului determinat de fapta personala a paratei,  instanţa reţine că suma de 117.738,20  lei  rezultă din  angajamentul de plata din 19.10.201, iar suma de 16.729, 02 lei din documentele furnizate de Ministerul Finanţelor Publice.

Câta vreme nu s-au depus de către pârâta acte din care sa rezulte modalitatea de folosire/ieşire din patrimoniul societatii a acestor sume înregistrate în contabilitate, rezulta ca administratorul statutar le-a utilizat  în folosul sau  a altor persoane, in perioada de timp  anului 2010-2011 si abandonării societatii, fapta ce a contribuit  la încetarea de plaţi.

In ceea ce priveşte diferenţa înscrisa in tabelul creditorilor in cursul procedurii insolventei cu titlu de creanţa cuvenita reclamantei, nu sunt dovezi in sensul cerinţelor art. 138 lit. a,c, e din legea nr. 85/2006.

Prin Încheierea din 20.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.58097/3/2010/a1*, din oficiu, în temeiul art. 281 CPC s-a dispus  rectificarea erorilor materiale din s.c. nr. 8160/09.10.2014 pronunţata de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII a civila,  fiind înlocuite menţiunile eronate „ in limita sumei de 16.729 lei” cu menţiunea corecta „ in limita sumelor de 16.729 lei si 117.738,20  lei .”

 Analizand actele dosarului  cu nr. 58097/3/2010/a1* instanţa a  constatat ca in cuprinsul dispozitivului sentinţei civile cu nr. 8160/09.10.2014, s-a mentionat, în mod eronat „în limita sumei de 16.729 lei” în loc de „ în limita sumelor de 16.729 lei şi 117.738,20 lei„

Impotriva acestei încheieri a declarat recurs G.M.S., solicitand admiterea apelului si respingerea sesizării din oficiu cu privire la indreptarea erorii materiale.

Recurenta a formulat următoarele motive de recurs intemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct.9 Cod proc civ.:

E adevărat că, în considerentele sentinţei se face vorbire şi de suma de 117738,20 lei, dar instanţa de fond nu a considerat legal să oblige  recurenta şi la plata acestei sume.

Îndreptarea erorii materiale potrivit art.281 C.proc.civ., se referă la erori cu privire la calitatea şi susţinerile părţilor, la modul de calcul al sumelor datorate.

Întrucât în cauză, este vorba de o sumă imensă, care nu este prevăzută în dispozitivul hotărârii a cărei îndreptare se cere, rezultă că instanţa de fond prin încheierea din 20.11.2014 a făcut o îndreptare neîntemeiată şi nelegală.

Potrivit art. 2812 C.proc.civ., reclamanta avea la dispoziţie formularea unei cereri de completare a dispozitivului hotărârii în acelaşi termen de recurs.

Intimatul T I SPRL succesor al portofoliului de societăţi debitoare aparţinând CI F.A., in calitate de lichidator judiciar al SC M N K F A-A A SRL,  a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neintemeiat a recursului si menţinerea in tot ca legala si temeinica a încheierii de şedinţa din data de 20.11.2014 pronunţata in dosarul nr. 58097/3/2010/a1* de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila, având in vedere următoarele :

Lichidatorul judiciar a formulat in contradictoriu cu d-na G.M.S., in calitate de administrator statutar al societăţii debitoare, o cerere de atragere a răspunderii personale patrimoniale întemeiata pe dispoziţiile prevăzute de 138 alin l lit.a) lit c) si lit e) din Legea 85/2006 solicitând obligarea recurentei-parate G.M.S. la suportarea din averea proprie a pasivului societăţii debitoare in valoare de 435.010,23 lei.

Prin sentinţa civila nr.8160 pronunţata in şedinţa publica din data de 09.10.2014 de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila in dosarul nr. 58097/3/2010/al* instanţa de fond a admis in parte acţiunea si a obligat parata la suportarea din averea proprie a pasivului debitoarei M N K F A-A A SRL in limita sumei de 16.729 lei.

Din lecturarea considerentelor sentinţei civile nr.8160 pronunţata in şedinţa publica din data de 09.10.2014 se constata faptul ca instanţa de fond a considerat întemeiata cererea doar in limita sumelor de 16.729 Iei, rezultata din documentele furnizate de Ministerul Finantelor Publice respectiv suma de 117.738,20 lei rezultata din angajamentul de plata incheiat la data de 19.10.2010 cu SC E R A R SA. (fila 7 din sentinţa)

În mod evident cuantumul pasivului pe care parata a fost obligata sa-l suporte este compus din doua sume: 16.729 lei, rezultata din documentele furnizate de Ministerul Finantelor Publice si suma de 117.738,20 lei rezultata din angajamentul de plata incheiat Ia data de 19.10.2010 insa, dintr-o eroare de redactare in dispozitivul sentinţei civile nr.8160 pronunţata in şedinţa publica din data de 09.10.2014 de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila in dosarul nr. 5 8097/3/201 O/a l* s-a menţionat doar suma de 16.729 lei.

In şedinţa publica din data de 20.11.2014 instanţa de judecata a dispus din oficiu in temeiul art.281 Cod procedura civila, rectificarea erorilor materiale cuprinse in sentinţa civila nr.8160 din data de 09.10.2014 in sensul in care se vor inlocui menţiunile eronate „ in limita sumei de 16.729 lei" cu menţiunea corecta „ in limita sumelor de 16.729 lei si 117.738,20 lei".

Potrivit dispoziţiilor art.281 alin 1 din Codul procedura civila " Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.[...]"

In speţa, fiind vorba de teza finala a articolului 281 Cod procedura civila potrivit căreia instanţa de judecata din oficiu poate îndrepta " [...]orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri [...]", in mod legal si temeinic, instanţa de judecata a rectificat din oficiu erorile materiale cuprinse in sentinţa civila nr.8160 din data de 09.10.2014 in sensul in care se vor inlocui menţiunile eronate „in limita sumei de 16.729 lei" cu menţiunea corecta „in limita sumelor de 16.729 lei si 117.738,20 lei".

Asupra recursului:

Potrivit art. 281 alin 1 Cod proc civ 1865" Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.[...]"

Din actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că prin sentinţa civilă nr. 8160/ 09.10.2014 pronunţată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILA  s-a admis  in parte  acţiunea formulată de reclamanta T I SPRL ( fost CII F.A.) in calitate de lichidator judiciar al SC M N K F A A A SRL-radiata in contradictoriu cu parata G.M.S.  si a obligat  parata sa suporte din averea proprie pasivul debitoarei SC M N K F A A A SRL in  limita sumei de 16.729 lei.

Curtea mai reţine că in considerentele sentinţei s-a reţinut că parata se face culpabilă de săvârşirea faptei dispoziţiile prevăzute de 138 alin l lit.a),  lit c) si lit e) din Legea 85/2006 in limita sumelor de 16.729 lei, rezultata din documentele furnizate de Ministerul Finantelor Publice si suma de 117.738,20 lei rezultata din angajamentul de plata incheiat.

Noţiunea de greşeală materială are, în sensul art. 281 Cod proc. civ. 1865, înţelesul de eroare materială vizibilă, săvârşită cu ocazia redactării hotărârii. Pe această cale nu pot fi îndreptate greşeli de judecată care privesc fondul pricinii, iar completarea dispozitivului sentinţei cu obligarea paratei  la o sumă mai mare decât cea menţionată in minuta hotărârii nu reprezintă o eroare materială ci o greşeală de judecată care nu poate fi îndreptată prin această procedura prevăzută de art. 281 Cod proc civ.

In consecinţă, pentru aceste motive, Curtea a constatat recursul fondat, l-a admis conform art. 312 alin. 1 si 3 coroborat cu art. 304 pct.9 Cod proc. civ. 1865, în sensul că a modificat în tot Încheierea recurată şi a respins sesizarea, din oficiu, privind îndreptarea erorii materiale din sentinţa civilă nr.8160/09.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă.