Întoarcere executare

Sentinţă civilă 986 din 15.04.2015


INXTA

La data de 22 decembrie 2014, cu nr. X a fost inregistrata la inXta, cererea prin care reclamantul X X a solicitat in contradictoriu cu paratele : X X, X (X) X, X X,pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna intoarcerea executarii silite indreptate impotrivalui conform somatiei si a celorlalte acte de executare dispuse de catre BEJ X X , in sensul obligarii in solidara paratelor la plata sumei de 2474 leice i- a fost retinuta , prin poprire, in mod nelegal, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt, reclamantul a sustinut ca, prin Somatia din 5 aprilie 2013 si prin celelalte acte de executare dispuse de catre BEJ X X , s-a pornit la cererea paratelorcreditoare in dosarul nr.X/2013, executarea silitaimpotriva lui pentru suma de 3137,74 lei, din care 2480 lei, onorariu executor judecatoresc, 679,74 lei, alte cheltuieli de executare , conform Incheierii nr.X/2013 din5 aprilie2013 emisade BEJ X X, ca impotriva actelor de executare emise in dosarul de executare nr. X/2013, el a formulat contestatie la executare, contestatie admisa prin Sentinta civila nr.X din 9 septembrie 2013, cu privire la care s-a facut si o completare a hotarariiprin Sentinta civila nr.X din 21octombrie 2013 a Judecatoriei X, sentinta mentinuta prin Decizia Civila nr.X/A a Tribunalului Xsi cum in perioada 5 aprilie 2013 ( data inceperii executarii silite) – septembrie 2013inclusiv,s-a dispus infiintarea unei popriri asupra drepturilor sale de pensie ce urma sa le primeasca de la Casa de Pensii X, retinandu-i-se in total suma de 3234 lei, suma din care i-a fost viratain contul sau , suma de 760 lei , asa cum rezulta din adresa din 29 septembrie 2014 a Biroului Executorului Judecatoresc X X, a formulat prezenta cerere de obligare in solidar a paratelor la plata sumei de 2474 lei , dupa ce anterior le-a notificat in sensul achitarii in solidar a sumei datorate.

In drept s-au invocat disp.art.722 Cod proc.civila.

S-a solicitat proba cu inscrisuri , atasarea in proba a dosarului nr. X/2014 si a dosarului nr. X/2014, atasat primului.

Paratele nu au formulat intampinare, insa in sedinta publica din 11 martie 2015, parata X X a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor, pentru faptul ca paratele nu au primit nicio suma de bani, exceptie invocata si de parata X X in sedinta publica din 8 aprilie 2015.

In prezenta cauza s-a incuviintat proba cu inscrisuri, a fost atasat inproba dosarul nr. X/2014 al Judecatoriei Xsi dosarul nr. X/2014, atasat primului, s-a inaintat la solicitarea inXtei copia dosarului de executare silita nr. X/2013.

Din analiza dosarelor anexate in proba rezulta ca,prin Decizia civila nr.X/A din 25 iunie 2014 a Tribunalului X , s-a dispus anularea executarii silite pornite la cererea paratelor X X , X (X) X, X X in dosarul de executare silita nr. X/2013 al BEJ X X, inclusiv a incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntate de Judecatoria Xla data de 29 martie 2013 , a somatiei din 5 aprilie 2013, a incheierilor pronuntate de BEJ X X nr.X din 5 aprilie 2013 si nr.67 din 20 martie 2013 de atribuire imobile.

Analizand inscrisurile existente in dosarul de executare silita nr. X/2013 al BEJ X X, rezulta ca la data de 20 martie 2013, X X, X (X) X, X X, paratele din prezenta cauza s-au adresat Biroului Executorului Judecatoresc Xsi Asociatii pentru punerea in executare a Sentintei Civile nr.X pronuntata la data de 3 iulie 2007 in dosarul nr. X/2006 al Judecatoriei X .

Prin incheierea nr. X din 5 aprilie 2013, executorul judecatoresc a stabilit cheltuieli de executare in dosarul executional nr.X/2013 in suma de 3139,74 lei, dispunandu-se infiintarea popririi asupra veniturilor pe care le primeste debitorul X X de la Casa Judeteana de Pensii X .

Urmare a pronuntariiDecizieicivile nr.X/A din 25 iunie 2014 prin care s-a dispus anularea executarii silite in dosarul de executare nr.X/2013,prin adresadin 8 august 2014, X X a solicitat desfiintarea popririi.

Cu adresa nr.18575 din 23 octombrie 2014, Casa de Pensii X mentioneaza ca suma totala retinuta prin poprire din veniturile debitorului X X este in suma de 3140 lei plus 3% comision , respectiv suma de 3234 lei, asa cum rezulta si din cupoanele de pensie existente la dosarul cauzei.

Din aceasta suma , reclamantul a incasat suma de 760 lei, asa cum i s-a adus la cunostinta de catre Biroul Executorului Judecatoresc X X prin adresa din 29 aprilie 2014 , ca are posibilitatea sa o ridice intrucat suma este consemnata la CEC Bank X, astfel careclamantul are de recuperat suma de 2474 lei, retinuta prin poprire in baza unor acte de executare anulate.

Potrivit art.722alin.1 Cod proc.civila„ In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate raman in sarcina creditorului.”

Potrivit art.723alin.1 Cod proc.civila „ In cazul in care inXta judecatoreasca a desfiintat titlul executoriu sau insasi executarea silita, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii.”

Conform art.733 alin.3 Cod proc.civila„Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiile alin. (1) si (2), cel indreptatit o va putea cere, pe cale separata, inXtei de executare. Judecata se va face de urgenta si cu precadere, hotararea fiind supusa numai apelului.”

Cum prin Decizia Civilanr. X/A din 25 iunie 2014 a Tribunalului X s-a dispus anularea executarii silite la cererea paratelor X X, X (X) X, X X, reclamantul din prezenta cauza este indreptatit la restituirea sumei de 3234 lei , ce i-a fost retinuta din pensie , ca o consecinta a punerii in executare a sentintei civile nr.1319 din 3 iulie 2007 pronuntata de Judecatoria X , in baza unor acte de executare anulate.

Din aceasta suma a incasat suma de 740 lei, ramanand de incasat suma de 2474 lei.

ParateleX X siX X nu au contestat cuantumul sumei, insa au sustinut ca ele , dar si parata X (X) X nu au calitate procesuala pasiva in prezenta cauza.

Exceptia invocata urmeaza a fi respinsa intrucat paratele din prezenta cauza X X, X (X) X, X X sunt cele care au declansat executarea silita a caror forme de executare a fost ulterior anulata prin decizia civilanr.X/A din 25 iunie 2014 pronuntatade Tribunalul X, iar pe de alta parte , potrivit art.722 alin.1 Cod proc.civila,cheltuielile cu executarea in cazul in care se desfiinteaza executarea silita raman in sarcina creditorului, in speta , paratele din prezenta cauza , creditoare la punerea in executare a Sentintei Civile nr.X pronuntata la data de 3 iulie 2007 de Judecatoria X.

Pentru aceste considerente , ca o consecinta a respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor, invocata de parateleX X siX X, cererea reclamantului urmeaza a fi admisa, cu obligarea paratelor ca in baza art.722 alin.1 Cod proc.civila, art.1143 Cod civil sa plateasca in solidar reclamantului suma de 2474 lei ce i-a fost retinuta prin poprire in mod nelegal.

Ca o consecinta a admiterii cererii, in baza art.455 , 453 alin.1 Cod proc.civila, paratele urmeaza a fi obligate la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamant in prezenta cauza, reprezentand taxa de timbru si onorariu de avocat.

Cererea a fost legal timbrata.

2