Acte de acceptare expresă sau tacită a succesiunii.

Sentinţă civilă 2995 din 05.11.2013


Pe rol fiind  judecarea cauzei  civile  promovată  de B Gh. F.  in  contradictoriu  cu  pârâţii  AG, AM, AD si MSt., , având ca  obiect constatare  nulitate  absolută  C.M.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 22.10.2013,susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată,care face parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când, din lipsă de timp pentru deliberare s-a dispus amânarea pronunţării la  29.10.2013, apoi  pentru astăzi.

I N S T A N Ţ A

Prin actiunea civila, astfel cum a luat nastere initial, inregistrata la aceasta instanta sub nr. 486/866/2013 reclamantul a solicitat, in contradictoriu cu paratii iesirea din indiviziune cu privire la bunurile ramase de pe urma defunctei BC.

In motivarea actiunii se arata ca, in fapt, la data de 27.12.2004 a decedat defuncta BC, conform certiticatului de deces emis de Primaria Comunei C sub nr…. din 27.12.2004, avand ultimul  domiciliu in sat si comuna C, JudetuI Iasi. Se arata ca mostenitori ai defunctei sunt reclamantul, AM si AD,  in calitate de  nepoti de la sora Maria, decedata la data de.., avand fiecare o cota de 1/12 din masa succesorala si MSt, nepot de la sora Paraschiva, decedata la data de 24.09.2006.

Se arata ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei este compusa din  cota indiviza de 1/2 din una casa de locuit, cota indiviza de l/2 din dintr-o bucatarie de vara, construita din chirpici, acoperita cu placi azbociment,precum si cota indiviza de l/2 dintr-un beci,imobile  situate in comuna C, sat H. De asemenea, din masa de partajat se indica si suprafata de 1000 mp.teren, situat in intravilanul comunei, dobandit de defuncta prin reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991,conform titlului de proprietate nr… din 12.11.1996.

Arata reclamantul ca a contribuit la construirea casei de la temelie si pana la acoperis, atat fizic cat si cu mijloace financiare proprii. In anul 1970, cand au fost inundatii vechea casa era amenintata de alunecari de teren, motiv pentru care, fortati de imprejurari, defuncta a fost nevoita sa-si construiasca o alta casa pe alt amplasament -in centrul satului-pe un teren ce a fost dobandit de catre defuncta BC  de la numita DE. Reclamantul a ajutat-o pe defuncta la muncile agricole. Mai arata reclamantul ca a ajutat si la demolarea casei vechi, spundu-i-se ca toate acestea ii vor ramane acestuia.

Solicita ca instanta sa aiba in vedere aportul reclamantului la ridicarea gospodariei. Apreciaza ca,  astfel ca are un  drept de creanta asupra bunurilor cuprinse in certificatul de mostenitor nr. 098539/27.12.2004 in valoare de 15.000 lei.

Suprafata de teren inscrisa in titlul de proprietate a fost proprietatea exclusiva a defunctei BC, teren estimat la 10.000 lei. Mai arata reclamantul ca  defuncta avea in proprietate aproximativ 7400 mp in extravilan pe raza comunei C, sat H si o suprafata de fanete in intravilan in  satul H.

Reclamantul indica bunurile ce au ramas dupa defuncta. Acesta solicita completarea certificatului de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006 cu bunurile mobile mentionate in cererea de chemare in judecata.

 In drept, se invoca prevederile art. 1143 C.civ.

Alaturat cererii, reclamantul depune copii de pe certificatul de deces, certificatul de mostenitor nr. 287/2006, certificat de casatorie si act de identitate ale reclamantului.

Cererea fost legal timbrata si taxata.

Prin intampinare, paratul B. Ghe. F., invoca exceptia prescriptiei dreptului la actiune in sens material referitor la capatul de cerere privind dreptul de creanta in cuantum de 15.000 lei.

Se arata ca reclamantul nu a exercitat posesia si folosinta asupra constructiilor si a terenului de 1.000 mp, ramase mostenire de pe urma defunctei BC, dupa decesul acesteia, care a avut loc la 26.12.2004.

Fiind o actiune cu caracter patrimonial, dreptul la actiune in sens material trebuia exercitat de reclamant in termenul general de prescriptie de trei ani prevazut de Decretul Lege nr. 167/1958. Dreptul la actiune s-a nascut pentru reclamant la data decesului lui BC, respectiv 26.12.2004, dreptul fiind astfel prescris pe data de 27.12.2007.

Referitor la solicitarea reclamantului de completare a certificatului de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006 cu bunurile mobile mentionate in cererea de chemare in judecata, se arata ca reclamantul a participat la dezbaterea succesiunii defunctei BC in dosarul succesoral nr. 291/2006 la BNP, in care a fost emis certificatul de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006. In certificatul de mostenitor nu a fost declarat si precizat ca de pe urma defunctei ar fi ramas bunuri mobile. Sustine paratul ca solicitarea reclamantului de a se imparti bunurile mobile precizate in cererea de chemare in judecata reprezinta in fapt si in drept o cerere de modificare/completare a certificatului de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006, in sensul cuprinderii in masa succesorala a bunurilor mobile mentionate in actiune. Avand in vedere ca reclamantul a participat la dezbaterea succesorala, dreptul la actiune in sensul material trebuia exercitat in termenul general de prescriptie de trei ani prevazut de Decretul Lege nr. 167/1958, acesta fiind prescris pe data de 29 decembrie 2009.

Pe fond, paratul solicita respingerea actiunii reclamantului ca neintemeiata, avand in vedere ca acesta nu si-a exercitat dreptul de optiune succesorala de pe urma defunctei BC in termenul de prescriptie de 6 luni, prevazuta de art. 700 din vechiul Cod civil. Deschiderea succesiunii s-a facut pe data de 26 decembrie  iar reclamantul trebuia sa accepte succesiunea pana cel tarziu pe data de 26 iunie 2005. Nu exista din partea reclamantului o declaratie expresa de acceptare a succesiunii defunctei BC, iar acesta nu a acceptat tacit aceasta mostenire. Se arata ca reclamantul nu a realizat constructiile la care se refera si nu a efectuat lucrarile precizate in cererea de chemare in judecata.

In drept, paratul invoca prevederile art. 115 CPC si Decretul Lege nr.167/1958.

Paratul formuleaza si cerere reconventinala, solicitand constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006, emis in dosarul succesoral nr. 291/2006 al BNP, precum si sa se constate ca BC este unicul mostenitor al defunctei BC, prin acceptarea tacita a mostenirii.

In motivarea cererii reconventionale se arata ca BC a decedat la data de 26.12.2004. De la aceasta data, persoanele care au vocatie succesorala trebuiau sa-si exercite dreptul de optiune succesorala de a accepta mostenirea ramasa de la defuncta in termenul de prescriptie de 6  luni prevazut de art. 700 din vechiul Cod civil. Nu exista o declaratie expresa de acceptare a mostenirii data de vreunul dintre succesibili. Numai BC - sotul supravietuitor - si-a exercitat dreptul de optiune succesorala, acceptand tacit mostenirea ramasa de pe urma sotiei sale decedate BC. BC a preluat toate bunurile imobile ramase de pe urma defunctei, a efectuat acte de conservare, administrare si de dispozitie asupra acestor bunuri.

Se arata ca nici AG - reclamant-parat - si nici ceilalti parati nu au efectuat acte de acceptare a mostenirii, nu au intrat in posesia si folosinta bunurilor ramase de la defuncta si nu au efectuat acte de dispozitie asupra acestora.

Dreptul de optiune succesorala trebuia exercitat pana cel tarziu pe data de 26 iunie 2005. Dezbaterea succesiunii defunctei BC  a avut loc in anul 2006, cu mult peste termenul de 6 luni prevazut de art. 700 din vechiul Cod civil. Succesibilii prezenti la dezbaterea succesiunii nu au facut dovada acceptarii mostenirii prin declaratie expresa de acceptare sau prin acceptare tacita.

Arata paratul-reclamant ca este succesorul in drepturi al defunctului BC, decedat la 25.12.2008, cumparand de la acesta drepturile succesorale,  conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1986 din 09 aprilie 2008. Pentru aceste motive, solicit admiterea cererii reconventionale.

In drept, se invoca prevederile art. 700 Cod civil, Legea nr. 36/1995, art. 119 Cod procedura civila.

Reclamantul-parat a formulat intampinare la cererea reconventionala introdusa de catre paratul-reclamant BF, solicitand respingerea acesteia ca neintemeiata. Arata reclamantul ca certificatul de mostenitor nr.287 din 28 decembrie 2006 constituie dovada acceptarii sale privind sucecesiunea de pe urma defunctei BC. Sustine ca nu a intrat in posesia si folosinta bunurilor ramase de pe urma defunctei, ramanand in starea de indiviziune pana in prezent, in speranta ca vor fi gasite mijloacele de a cadea mostenitorii la o intelegere asupra unei imparteli pe cale amiabila. 

Prin incheierea de sedinta din 18 iunie 2011 instanta s-a pronuntat, dupa punerea in discutia contradictorie a partilor, in sensul disjungerii capatului de cerere avand ca obiect iesirea din indiviziune din cererea principala, precum si capatul de cerere avand ca obiect actiunea in constatare (a unicului proprietar), in cauza de fata judecata continuand cu privire la constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor nr. 287/28.12.2006.

Cauza de fata se poarta astfel intre reclamantul B Gh. F, in contradictoriu cu paratii AG, AD si M St.

In vederea solutionarii acestui capat de cerere, instanta a solicita depunerea la dosarul cauzei a copiei conforme a dosarului succesoral nr. 291/2006 al BPN in care s-a emis certificatul de mostenitor nr. 287 din 28.12.2006.

In cauza, astfel cum a rezultat in urma disjungerii, s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul partilor, precum si testimoniala, fiind audiati martorii HI; HC; BG si IP.

Analizand materialul probator administrat in cauza, fata de dispozitiile legale incidente, instanta retine urmatoarele:

Conform certificatului de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006, emis in dosarul succesoral nr. 291/2006 al BNP (depus la filele 68-102 dosar), de pe urma defunctei BC au ramas ca mostenitori legali BC, in calitate de sot supravietuitor, AG, AM, AD si M St. in calitate de nepoti de sora. Se arata ca fiind renuntatori la succesiunea, conform art. 700 C.civ. mostenitorii HM, TM, BE, HB, HI, HC, IM, AR, AS, AL, BR, RV, RM, FL si MI.

Constata instanta ca la momentul sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale, inregistrata la Primaria C la data de 30.01.2006 , este mentionat ca fiind mostenitor legal al defunctei BC doar sotul supravietuitor, BC.

Pentru data de 30.11.2006, in cadrul dosarului succesoral de pe rolul BNP,  se procedeaza la citarea tuturor persoanelor cu vocatie succesorala.

La data de 30.11.2006, potrivit incheierii notarului, se prezinta in urma citarii doar BC, A Ghe, AM, si AD. Potrivit mentiunilor notarului din incheierea data la aceasta data, cei patru au acceptat mostenirea ramasa de pe urma defunctei BC.

Constata instanta ca privitor la acest aspect, al acceptarii mostenirii, nu exista declaratii formulate de catre respectivii mostenitori.

La data de 15.12.2006, termen nou acordat in cadrul dezbaterii succesorale in fata notarului, se prezinta doar BC, data la care notarul constata si mostenitorii straini de succesiune, prin renuntare, astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor emis ulterior.

Instanta constata din inscrisurile aflate la dosarul cauzei ca demersuri in vederea deschiderii procedurii succesorale le-a facut doar sotul supravietuitor, la data de 30.01.2006, cu mult timp dupa decesul defunctei sale sotii, ce a avut loc la data de 26.12.2004.

Din declaratiile martorilor, coroborate cu raspunsul dat de catre parti la interogatoriu, instanta constata ca sotul supravietuitor a continuat sa ramana in posesia imobilelor ramase dupa defuncta. Pe acesta, in gospodarie, a continuat sa il ajute paratul AG, iar ceilalti parati nu au fost vazuti venind vreodata la domiciliul sotului supravietuitor.

AG, prin raspunsul sau la interogatoriu, arata el insusi ca nu a formulat declaratie expresa de acceptare a mostenirii si s-a prezentat la notar, in vederea dezbaterii succesiunii, doar in urma citarii acestuia. A mai aratat paratul AG ca nu a folosit terenul ce a apartinut defunctei ci doar s-a ocupat de aspectele religoase privind defuncta si ajutat in gospodarie pe sotul supravietuitor.

Instanta are in vedere ca, potrivit art. 700 Cod civil, „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii”. Termenul de 6 luni în care persoana cu vocatie succesorala urmeaza a se pronunta daca accepta succesiunea, este un termen de prescriptie, care curge de la deschiderea succesiunii. Deoarece succesiunea se deschide „prin moarte”, termenul de optiune succesorala curge de la moartea lui de cujus pentru toti mostenitorii, prescriptia fiind unica pentru toti mostenitorii.

Jurisprudenta a stabilit, însa, ca data decesului lui de cujus este momentul începerii curgerii termenului de prescriptie pentru acceptarea succesiunii, chiar si în situatia în care unii dintre succesibili nu au cunoscut de decesul autorului lor, singura exceptie admisa fiind atunci când necunoasterea mortii lui de cujus a fost imposibila, ca urmare a unor împrejurari imprevizibile si de neînlaturat.

Instanta, raportat la momentul deschiderii succesiunii, 26.12.2004 – data decesului lui BC, constata ca nu acceptat in termenul legal mostenirea niciun mostenitor, in afara de sotul supravietuitor.

Prezenta la data de 30.11.2006 in fata notarului a mostenitorilor AG, AM si AD , prezenta fata de care notarul a retinut ca acestia “accepta mostenirea”, nu poate fi primita de catre instanta ca dovada a acceptarii mostenirii in termenul legal defipt de legiutor. De altfel, respectivele declaratii au fost facute de catre mostenitorii AG, AM si AD in fata notarului la aproape 2 ani de la decesul defunctei despre a carei succesiune este vorba.

Prezenta paratului AG la domiciliul sotului supravietuitor, in scopul declarat de a-l ajuta pe acesta in gospodarie, nu constituie un act de acceptare expresa sau tacita a mostenirii. Nu constituie un act de acceptare a mostenirii nici preocuparea mostenitorului pentru inmormantarea defunctei si pentru praznicele ulterioare.

Din intregul material probator instanta constata ca nu si-au manifestat in termenul de 6 luni dreptul de optiune succesorala mostenitoriiAG, AM si AD, astfel incat in mod eronat au fost inclusi in certificatul de mostenitor nr. 287 din 28 decembrie 2006, ca acceptanti si cei trei nepoti indicati anterior.

Sotul supravietuitor BC, in calitatea sa de mostenitor sezinar, a fost singurul care a efectuat acte de acceptare tacita a succesiunii in termenul de 7 luni,potrivit art. 700 C.civ. de la 1864, certificatul de mostenitor fiind emis in mod neintemeiat si pe numele celorlalti mostenitori indicati ca acceptanti, respectiv AG, AM si AD.

Fata de aceste aprecieri, instanta urmeaza sa constate nulitatea absoluta a Cetificatului de mostenitor nr. 287/28.12.2006 eliberat in cadrul dosarului succesoral nr. 220/26.09.2013 al Biroului Notarului Public, privind defuncta BC.

Asupra calitatii de unic mostenitor al sotului supravietuitor BC intanta urmeaza sa se pronunte cu ocazia solutionarii capatului de cerere disjuns, conform incheierii de sedinta din 18 iunie 2011.

Cu privire la cererea de acordare a cheltuielilor de judecata, instanta are in vedere ca acestea au fost facute de catre reclamantul BF in considerarea intregii actiuni, astfel cum aceasta apare inainte de pronuntarea disjungerii, astfel incat instanta urmeaza sa acorde doar o parte din acestea, asupra restului urmand sa se pronunte cu ocazia solutionarii capetelor disjunse.

Astfel, instanta va admite in parte cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata, obligand paratii la plata catre reclamant a sumei de 1250 lei.

Fata de cele aratate,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea civila formulata de reclamantul B Gh. F, in contradictoriu cu paratii AG, AM, AD si M St. avand ca obiect constatare nulitate certificat de mostenitor (astfel cum a rezultat urmare a disjungerii dispusa in cauza prin incheierea din 18.06.2011).

Constata nulitatea absoluta a Cetificatului de mostenitor nr. 287/28.12.2006 eliberat in cadrul dosarului succesoral nr. 220/26.09.2013 al Biroului Notarului Public.

Admite in parte cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata (avand in vedere disjungerea dispusa in cauza ), obligand paratii la plata catre reclamant a sumei de 1250 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 05.11.2013.