Stabilire drept de proprietate privata

Sentinţă civilă 107/2014 din 26.03.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1512 din 4.11.2013, reclamanta I. M. a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ solicitand modificarea titlului de proprietate nr. ___/23.12.2002 eliberat pe numele reclamantei in calitate de mostenitoare a defunctului P.I. in sensul corectarii amplasamentului suprafetei de 3,27 ha inscrise in mod eronat in T 71 P 2061/2 si inscrierea vechiului amplasament detinut inainte de colectivizare de autorul reclamantei, respectiv T 69, P 1844/2/1 avand ca vecini  la nord mostenitorii lui D.D., la est D.V., la sud mostenitori D.N., la vest DE.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că in calitate de mostenitoare a defunctului sau tata i s-a reconstituit dreptul de proprietate dupa aplicarea legii 18/1991 prin eliberarea titlului de proprietate cu inscrierea unei suprafete de teren in mod eronat, care nu reprezinta vechiul amplasament si pe care nu le-a avut in posesie niciodata, aspect pe care l-a cunoscut in momentul in care a dorit sa faca intabularea dreptului de proprietate.

Acţiunea a fost motivată în drept pe dispozitiile legii 18/1991.

Au fost depuse in sustinerea actiunii urmatoarele inscrisuri in fotocopie: copia cartii de identitate a reclamantei, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. ___/2002, certificat de deces P.I..

Legal citata parata Comisia Judeteana ___ de fond funciar a formulat intampinare in care a aratat ca nu este in culpa procesuala intrucat in conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005 comisia judeteana valideaza dreptul de proprietate si elibereaza titluri de proprietate pe baza documentatiilor intocmite de catre comisiile locale, care cuprind anexele validate, fisele tehnice, planurile parcelare, procesele verbale de punere in posesie si schitele terenurilor. Parata Comisia Locala de fond funciar ___nu a obiectat nimic cu privire la actiunea introdusa si a inaintat la dosar in copie HCJ __/1997, referatul comisiei locale si tabel nominal inaintat de Primaria ___, judetul Vrancea.

La solicitarea instantei a fost depusa de catre parate documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate. Prin adresa nr. 805/24.03.2014 parata Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ a precizat ca reclamanta a fost pusa in posesie la 27.02.2014 cu terenul solicitat, teren care este liber de titluri de proprietate si nerevendicat de o alta persoana.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Titlul de Proprietate nr. ___/2002 in urma cererii formulate,  i s-a reconstituit  reclamantei in calitate de mostenitoare a numitului  P.I. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1 ha teren cu vegetatie forestiera. La emiterea titlului de prorpietate au fost avute in vedere cererea nr. 7/21.11.1997, adeverinta nr. 54/29 ianuarie 1997, referate si hotarari emise de Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor __.

Cu prilejul intabularii dreptului de proprietate, reclamanta a constatat ca suprafata de teren inclusa in titlul de proprietate nu reprezinta vechiul amplasament, ca este o  suprafata inscrisa in mod eronat, pe care nu a avut-o niciodata in posesie, si a indicat care este amplasamentul corect al terenului.

Din adresa Comisiei locale de fond Funciar __ rezulta ca numarul topo cadastral al parcelei este 1844/3 si nu 1844/2/1 asa cum reclamanta a indicat in actiune. La dosar a fost inaintat Procesul-verbal de punere in posesie nr. 14/27.02.2014 cu suprafata de teren astfel modificata, procesul verbal semnat de reclamanta fiind o dovada a faptului ca aceasta si-a insusit punctul de vedere al comisiei locale cu privire la numarul corect al parcelei. Comisia Locală ___ a recunoscut astfel implicit că în titlul de proprietate eliberat reclamantei s-a strecurat o eroare referitoare la amplasamentul terenului, amplasamentul corect fiind cel indicat în procesul – verbal de punere în posesie.

Aceste aspecte nu puteau fi observate de reclamanta la momentul primirii titlului de proprietate, fiind constatate abia cu ocazia îndeplinirii formalităţilor pentru întabularea dreptului de proprietate.

În consecinta, vazand recunoaşterea pârâtei privind eroarea strecurata in titlul de proprietate nr. __/2002, dar si inscrisurile depuse la dosar - documentatia care a stat la baza emiterii titlului, planul cadastral al parcelelor, instanţa urmează a admite acţiunea, modificand titlul de proprietate  nr. ___/2002 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata ___ pe numele I. M:, in sensul radierii suprafetei de 2700 mp teren forestier amplasat in T 71 P 2061/2 si inscrierii în titlul de proprietate a suprafetei de 2700 mp teren forestier amplasat in T 69, P 1844/3, cu vecinii la nord D.E., la est D.V., la sud D.T., la vest

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulata de I. M., CNP ___ domiciliată în comuna ___, judeţul ___, în contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar a comunei ___ si Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar ___.

Modifică titlul de proprietate nr. ____23.12.2002 emis de Comisia Judeţeană ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului pe numele reclamantei I.M. in calitate de mostenitoare a defunctului P.I. in sensul ca se va radia suprafata de 2700 mp teren forestier amplasat in T 71 P 2061/2 si se va inscrie în titlul de proprietate suprafata de 2700 mp teren forestier amplasat in T 69, P 1844/3, cu vecinii la nord D.E., la est D.V., la sud D.T., la vest DE.