Hotărâre care să ţină loc de act autentic.

Hotărâre 444 din 09.05.2014


La ordine,  soluţionarea acţiunii civile având ca obiect  hotărâre care să ţină loc de act autentic, formulată de reclamanta S.C….. S.R.L. Rădăuţi, în contradictoriu cu pârâta P. C. D – prin primar.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, se prezintă  administratorul reclamantei A. F. – O. şi asistat de avocat R. M. – E., lipsind reprezentanţii pârâtei.

Procedura de citare este legal îndeplinită, la dosar fiind ataşate dovezile în acest sens, iar potrivit art.229  al.1  Noul Cod procedură civilă se prezumă că părţile au în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare pentru care citaţia le-a fost înmânată personal, prin reprezentant legal sau convenţional, sub semnătură de primire.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, se constată prin compartimentul registratură  s-a depus  la dosar de către reclamantă înscrisuri  filele 81-114 dosar.

Instanţa constată probatoriul epuizat, cercetarea procesului finalizată şi cu acordul apărătorului reclamantei  acordă cuvântul pentru dezbatere fondului.

Avocat R. M. – E., pentru reclamantă având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să  se constate că a dobândit prin cumpărare imobilele  detaliate în prezenta acţiune. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Deliberând,

J U D E C A T O R I A

Din lucrările dosarului, constată:

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Rădăuţi la data de 18 septembrie 2013, reclamanta S.C….. „SRL  Rădăuţi a chemat-o în judecată pe pârâta P. C. D., solicitând instanţei să  se constate că a dobândit prin cumpărare ½ clădire birouri vechi în suprafaţă de 150 mp. de la S.C. „Plasicon” S.A. Dorneşti, conform facturii fiscale nr.364739 din data de 10.12.1996 şi imobilul hală centrală termică în suprafaţă de 158 mp. de la S.C. „Comidor” S.A. Dorneşti conform facturii fiscale nr.1004653 din 15.03.2000.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a dobândit prin cumpărare aceste construcţii, conform facturilor fiscale, acestea fiind identificate prin planurile de amplasament şi delimitare. Imobilele sunt proprietatea sa, fiind înscrisă în Registrul agricol, potrivit adeverinţei nr.2967 din data de 09.05.2013 eliberată de Primăria comunei Dorneşti, dar întrucât societăţile comerciale de la care le-a dobândit au fost dizolvate, nu s-au încheiat alte acte de proprietate în afara facturilor fiscale.

În drept, au fost invocate prev. art.35 C.proc.civ., art.2502 al.2 pct.2 Cod civil.

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată întrucât este proprietara terenului şi a formulat mai multe acţiuni având ca obiect accesiune imobiliară, ce au fost respinse. Totodată s-a arătat că reclamanta nu a achitat taxele şi impozitele întrucât nu a avut posibilitatea să dovedească dreptul său de proprietate decât cu anumite facturi fiscale.

Pârâta nu a motivat în drept întâmpinarea şi nu a solicitat administrarea de probe.

În vederea soluţionării cauzei instanţa a ţinut seama de înscrisurile depuse la dosar de reclamantă, care, la solicitarea instanţei, a completat probatoriul cu istoricul construcţiilor în cauză.

Pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, instanţa trebuie să verifice dacă promisiunea/antecontractul de vânzare-cumpărare întruneşte cerinţele de validitate prev. de art.948 Cod civil, respectiv capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al celui care se obligă, un obiect determinat şi o cauză licită, dacă cel care şi-a asumat obligaţia de a transmite proprietatea are în patrimoniul său respectivul bun.

Din analiza materialului probator instanţa a constatat că S.C. „Granbian Prod” SRL  Rădăuţi a cumpărat hala centrală termică în suprafaţă de 158 mp. de la S.C. Comidor S.A. Dorneşti conform facturii fiscale nr.1004653 din 15.03.2000.

Imobilul în cauză provine din patrimoniul fostei Asociaţiei Economice Intercooperatistă cu Profil Industrial Dorneşti, care s-a transformat în S.C.”Comidor” S.A. Dorneşti în baza sentinţei civile nr.52/SC/92 a Judecătoriei Rădăuţi (filele nr.85-86), fiind înregistrat ca mijloc fix (fila nr.88). Reclamanta a şi-a adjudecat construcţia în urma participării la licitaţia organizată în data de 15.03.2000 de S.C.”Comidor” S.A. (filele nr.89-90), sens în care a fost întocmită factura fiscală nr.1004653/15.03.2000 (fila nr.91) fără a se întocmi acte autentificate de vânzare-cumpărare.

Instanţa reţine că reclamanta a cumpărat celălalt imobil, respectiv ½ clădire birouri vechi în suprafaţă de 150 mp. de la S.C. „Plasicon” S.A. Dorneşti, firmă ce s-a înfiinţat în urma divizării S.C.”Comidor” S.A. (filele nr.100-102), imobilul fiind adjudecat la licitaţia din data de 10.12.1996 (fila nr.108), sens în care s-a emis factura fiscală nr.364739 din data de 10.12.1996 (fila nr.107).

Reclamanta nu a încheiat cu cele două societăţi comerciale acte autentificate pentru aceste tranzacţii, iar în prezent  S.C. „Comidor” S.A. şi S.C. Plasicon S.A. au fost radiate din Registrul comerţului (filele nr.25, nr.28).

Deşi reclamanta în calitate de  cumpărătoare şi-a îndeplinit toate  obligaţiile, acesta nu şi-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară pentru construcţii, întrucât firmele vânzătoarele nu au încheiat actele în formă autentică, iar ulterior au fost dizolvate, fără a mai exista în prezent această posibilitatea.

Instanţa reţine că reclamanta a identificat topo-cadastral imobilele, inclusiv  suprafeţele de teren aferente construcţiilor, fără a contesta dreptul de proprietate al pârâtei, facturile fiscale urmând a fi analizate.

În literatură, factura fiscală este definită ca fiind un înscris sub semnătură privată, prin care se constată executarea unei operaţiuni comerciale. Mai mult decât atât, instanţa apreciază că factura face dovada în legătură cu existenţa actului juridic şi cu executarea operaţiunii care constituie obiectul ei. Având în vedere toate acestea considerăm că o factură fiscal face dovada existenţei unui contract comercial. 

Din caracterul consensual al contractului de vânzare cumpărare, rezultă că acest contract există încă de la data realizării acordului de voinţă al părţilor. Această existenţă a contractului de vânzare-cumpărare comercială poate fi dovedită cu orice mijloc de probă admis de lege, iar existenţa unor facturi fiscale este suficientă pentru dovedirea acestuia.

Dar, după cum s-a arătat, pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare se poate face numai în cazul în care singurul impediment la încheierea contractului autentic îl constituie refuzul nejustificat al promitentului vânzător de a-şi da consimţământul, în situaţia dată firmele fiind dizolvate şi radiate din Registrul comerţului.

Din toate aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamanta a dobândit prin cumpărare cota de ½ clădire birouri vechi în suprafaţă de 150 mp. de la S.C.” Plasicon” S.A. Dorneşti, conform facturii fiscale nr.364739 din data de 10.12.1996 şi imobilul hală centrală termică în suprafaţă de 158 mp. de la S.C. „Comidor” S.A. Dorneşti conform facturii fiscale nr.1004653 din 15.03.2000, identificate prin planurile de situaţie de la filele nr.16 şi nr.23, situate în comuna Dorneşti, jud. Suceava.

Pentru aceste motive

În numele legii

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă, având ca obiect  hotărâre care să ţină loc de act autentic, formulată de reclamanta S.C…..Rădăuţi – prin administrator Antonoaie Fănel – Orest, cu sediul în mun. Rădăuţi, str. Petre Liciu, nr. 39, Jud. Suceava,  în contradictoriu cu pârâta  P. C. D.– prin primar, cu sediul în Comuna Dorneşti, Jud. Suceava, şi în consecinţă:

 Constată că reclamanta a dobândit prin  vânzare – cumpărare cota de  ½ clădire birouri  C 1  şi hala centrală termică C 1  de la  S.C.” Plasicon” S.A. Dorneşti,  şi S.C. „Comidor” S.A. Dorneşti, identificate prin planurile de situaţie de la filele nr. 16 şi 23, situate în Comuna Dorneşti, Jud. Suceava.

Cu drept de apel, la Judecătoria Rădăuţi, în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată  în şedinţă publică, azi,  05 februarie 2014.

Preşedinte, Grefier,