Reziliere contract – neîndeplinirea repetată a obligaţiei de a emite facturi fiscale; respingere capăt de cerere cu privire la constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale pentru că reclamantul este persoană juridică

Sentinţă civilă 10455 din 12.06.2014


reziliere contract – neîndeplinirea repetată a obligaţiei de a emite facturi fiscale;  respingere capăt de cerere cu privire la constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale pentru că reclamantul este persoană juridică

INSTANŢA

 Prin cererea inregistrata la aceasta instanta in data de 24.12.2013 sub nr. 50879/299/2013,  reclamanta SC U.R. SRL a solicitat in contradictoriu cu SC O.R. SA  ca, prin hotararea ce se va pronunta,sa se constate incetarea prin reziliere la data de 4.01.2014 a contractelor aferente codului de abonat x, cu exceptia contractului nr. 45663862, a caracterului abuziv al clauzei de la art. 8 lit. C din contractul de baza si a caracterului nedatorat al sumei de 29.099,74 lei.

 In motivarea cererii de chemare in judecata s-a aratat ca la data de 4.01.2014  au fost desfiintate prin reziliere unilaterala contractele aferente codului de abonat 0355235219 in baza notificarii emise de reclamanta, in urma neindeplinirii in mod repetat a obligatiilor esentiale contractuale asumate de parata, in sensul ca aceasta nu a calculat corect pretul contractelor subsecvente, a livrat terminale necorepunzatoare, a refuzat sa raspunda convocarilor reclamantei si nu a asigurat parametrii de calitate cu privire la terminalele furnizate.

 In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1516, 1183, 1530, 1547-1548 C.civ., Legii nr. 193/2000.

Prin intampinare parata a invocat exceptia inadmisibilitatii si a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratandu-se ca parata si-a indeplinit obligatiile contractuale, iar contractul a incetat la data de 16.12.2013, din initiativa reclamentei, prin portare, reclamanta netransmitand nicio notificare conform art. 1.16 din TCG.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1182 C.civ., Legii nr. 193/2000.

Pentru reclamanta a fost administrata in cauza proba cu inscrisuri.

Analizand actele dosarului de fata instanta retine urmatoarele :

Intre parti s-au incheiat mai multe contractele pentru abonamente de date mobile  avand ca obiect furnizarea clientului a serviciilor de date si voce descrise in contracte. Contractele au fost incheiate pentru o perioada initiala de 24 de luni. Potrivit art. 1.16 si 1.17 din Termenii si conditiile generale pentru utilizarea abonamentelor clientul are dreptul sa denunte uniliateral contractul in cazurile enumerate in aceste articole. Partile au prevazut ca  in cazul incetarii contractului inainte de perioada minima contractuala prin denuntare unilaterala din partea clientului, clientul va fi obligat la plata de despagubiri catre O.R., care constau in contravaloarea abonamentului contractat de client inmultit cu numarul de luni ramase pana la expirarea perioadei minime contractuale.

In cauza de fata, prin notificarea nr. 4790/3.12.2013 reclamanta, SC U.R. SRL, a comunicat societatii parate denuntarea unilaterala a contractului incepand cu data de 4.01.2014, ca urmare a neremedierii disfunctionalitatilor constand in facturarea abuziva a serviciilor furnizate si calitatea telefoanelor predate in baza acestor contracte.

Anterior acestei notificari reclamanta a comunicat mai multe somatii societatii parate  privind neindeplinirea acestor obligatii contractuale. ( f.11,12, 14, 15,20.

Sustinerile clientului privind facturarea gresita in mod repetat a contravalorii serviciilor furnizate de catre parata au fost recunoscute expres sau implicit de parata prin e-mailurile transmise reclamantei si facturile continand scaderile de valori solicitate de reclamanta (f.7, 37,202 32,35, 38, 200).

Potrivit art. 1552 C.civ. " Rezolutiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisa a debitorului atunci cand (...) debitorul de afla de drept in intarziere ori cand acesta nu a executat obligatia in termenul fixat prin punerea in intarziere".

Retinandu-se ca societatea parata nu si-a indeplinit in mod repetat obligatia de a emite factura fiscala conform dispozitiilor contractuale privind planurile tarifare adoptate de reclamant, in cauza sunt incidente dispozitiile art. 1551 alin.1 C.civ. privind dreptul reclamantei de a solicita rezilierea contractului si art. 1523 alin.1lit. c C.civ. privind punerea de drept in intarziere a paratei. Cu toate acestea reclamanta a emis somatia din data de 1.11.2013 in vederea rezolvarii problemelor ce conduc la aceste disfunctionalitati, somatie careia parata a ales sa nu ii dea curs, precum solicitarilor anterioare din partea reclamantei pentru recalcularea costurilor abonamentelor parata a raspuns prin emiterea unor facturi cuprinzand reduceri la abonamentele lunare, in loc de stornari ale valorilor facturate in lunile anterioare in mod gresit.

Fata de aceste considerente, instanta va admite primul capat de cerere si capatul trei de cerere constatand ca la data de 4.01.2014 au incetat prin reziliere unilaterala la solicitarea clientului contractele aferente codului de abonat x, cu exceptia contractului nr. 45663862, cat si caracterul nedatorat al sumei de 29.099,74 lei, pentru care s-a emis factura nr. JAG039115548/27.12.2013 in baza art. 1.16 si 1.17 din T.C.G. inaplicabile in speta de fata.

Capatul doi de cerere va fi respins ca neintemeiat retinandu-se ca potrivit Legii nr. 193/2000 prin consumator se intelege « orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.”. Per a contrario, reclamantul nu poate invoca in sustinerea nulitatii contractului dispozitiile Legii nr. 193/2000, in conditiile in care consumatorul nu poate fi decat persoana fizica care isi procura pentru uzul sau propriu sau familial bunuri si servicii, in antiteza cu persoana juridica care are un scop profesional si care ,intotdeauna, va fi exclusa regulilor protectoare, in favoarea neprofesionistului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite in parte cererea de chemare in judecata privind pe reclamant S.C. U.R. S.R.L. sediul in  … şi pe pârât S.C. O.R. S.A., sediul …...

Constata desfiintarea prin reziliere a contractelor aferente codului de abonat nr. x, cu exceptia contractului nr. 45663862, incepand cu data de 4.01.2014.

Constata ca reclamanta nu datoreaza societatii parate suma de 29.099,74 lei.

Respinge capatul doi de cerere avand ca obiect constatarea nulitati absolute a clauzei de la art. 8 lit. C din contractul de baza ca neintemeiat.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare care se va depune la Judecatoria  sectorului  1 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica azi, 12.06.2014.