Punere sub interdicţie. Numirea tutorelui. Autorizarea instanţei de tutelă. Regimul juridic al actelor de dispoziţie.

Sentinţă civilă 197 din 20.03.2014


Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească, conform art.164 C.civ.

Parchetul de pe lângă Judecătoria T B a înaintat instanţei cererea formulată de petentul L E M privind punerea sub interdicţie a bolnavei LM.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T B.

În motivarea cererii petentul a învederat următoarele:

Intimata L M este mama sa şi are grave probleme de sănătate şi tulburări psihice, fiind diagnosticată cu boala Alzheimer, HTA, sechele AVC şi sindrom vertiginos.

Datorită bolilor care sunt într-un stadiu avansat de evoluţie,intimata are zilnic momente de pierdere a lucidităţii când nici nu mai recunoaşte persoanele din  jur.

A precizat petentul că de îngrijirea acesteia s-a ocupat şi se ocupă numita S G C care este soţia unui văr de gradul 2.

În dovedirea cererii s-a folosit de proba cu înscrisuri.

Intimata a fost audiată la domiciliul său, conform dispoziţiilor art. 939 alin. 2 Cod procedură civilă.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că cererea este întemeiată pentru următoarele considerente:

Prevederile art. 164 Cod civil stabilesc expres şi limitativ condiţiile de fond cerute pentru punerea sub interdicţie, condiţii ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ şi constau în: lipsa discernământului cauzată de alienaţia sau debilitatea mintală, imposibilitatea persoanei de a se îngriji singură de interesele sale.

Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 640/A1-P  întocmit de Serviciul Clinic de Medicină Legală Gi, intimata L M prezintă demenţă Alzheimer, datorită bolii psihice discernământul este abolit, nu are capacitatea psihică de a înţelege conţinutul şi consecinţele faptelor sale şi nu are capacitatea de autoîngrijire şi autocontrol.

În speţă, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile susmenţionate, astfel încât cererea va fi admisă şi se va dispune punerea sub interdicţie a intimatei şi numirea în calitate de tutore a numitei S G C.

Numirea tutorelui, ca urmare a instituirii măsurii punerii sub interdicţie, este de competenţa instanţei de tutelă, care potrivit art. 107 alin. 1 Cod civil este competentă în soluţionarea tuturor procedurilor prevăzute pentru ocrotirea persoanei fizice.

Numirea tutorelui are un caracter urgent, justificat prin faptul că de la data rămânerii definitive a hotărârii de punere sub interdicţie, persoana faţă de care s-a luat măsura nu mai poate exercita drepturile şi obligaţiile civile decât prin reprezentantul său legal.

Conform art. 174 alin. 1 Cod civil, care preia soluţia din art. 149 Codul Familiei, tutorele are obligaţia  să se îngrijească de  cel pus sub interdicţie judecătorească spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă.

În acest scop, tutorele va întrebuinţa veniturile şi la nevoie toate bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească ori de câte ori se impune o astfel de măsură.

Conform disp. art. 144 Cod civil, va admite cererea formulată la data de 06.02.2014 şi va autoriza tutorele să semneze actele necesare dezbaterii succesiunii defunctului L E şi să semneze un contract de concesiune în numele pusei sub interdicţie pentru suprafaţa de teren cuprinsă în titlul de proprietate  cu concesionarul SC E.N.