Obligatia de a face respinsa

Sentinţă civilă 176 din 03.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 176

ŞEDINŢA PUBLICĂ din 03.03.2009

Prin cererea înregistrată sub nr. 4704/121/ la data de 8.06.2007 pe rolul Tribunalului Galaţi,

reclamanta S. I. a chemat în judecată pe pârâţii P. B., D. O. şi D. A. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce

o va pronunţa să oblige pe pârâţi la eliberarea unui act de punere în posesie pentru suprafaţa de 0,04 ha

teren arabil şi schimbarea categoriei de folosinţă a unei suprafeţe de 0,2838 ha din T 83 şi obligarea

pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a formulat cerere către P. B. în sensul celor

mai sus arătate, cerere ce a fost înregistrată sub nr. 3362/2005 iar la data de 24.11.2005 a revenit asupra

cererii cu completări, fiind înregistrată sub nr. 6816/2005.

Tribunalul Galaţi, prin sentinţa civilă nr. 1691/2.07.2007 a declinat competenţa de

soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Galaţi.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că obiectul cererii este obligaţie de a face,

respectiv punerea în posesie pentru suprafaţa de 0,04 ha teren arabil iar conform art. 53 alin. 2 coroborat

cu art. 54 din Legea nr. 18/1991 partea nemulţumită de refuzul nejustificat de a face punerea în posesie şi

de consemnare a acestui fapt într-un proces-verbal se poate adresa Judecătoriei în a cărei rază teritorială

se află terenul.

Prin sentinţa civilă nr. 1615/28.02.2008 Judecătoria Galaţi a declinat competenţa de

soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tg. Bujor.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Bujor la data de 23.04.2008 sub nr.

10014/233/2007.

P. B. a depus la dosarul cauzei în copie procesul verbal de punere în posesie a

reclamantei asupra suprafeţei de 3369 m.p. teren situat în tarlaua 33 parcela 369113 încheiat la data de

2.10.2007.

Reclamantul a depus precizări arătând că a solicitat P. B. schimbarea categoriei de

folosinţă din teren arabil în teren cultivat cu viţă de vie în dreptul proprietăţilor de 0,2838 ha situată în T 83, 

P 1350/1/21 şi de 0,3369 ha în T 33 P 369/13 din titlul de proprietate nr. 17325-54/2000.

În drept şi-a întemeiat cererea pe Ordinul nr. 342/26.04.2007 a Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale.

Acţiunea este nefondată pentru următoarele considerente:

Reclamanta a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună schimbarea

categoriei de folosinţă din terenul arabil în vii pentru suprafeţele de 2838 m.p. respectiv 3369 m.p. înscrise

în titlul de proprietate nr. 17325-54/29.05.2000.

În conformitate cu art. 258 alin. 7 şi 8 din Codul fiscal, schimbarea categoriei de folosinţă a

terenului se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie

de capul de gospodărie.

La schimbarea categoriei de folosinţă prevăzută la art. 257 şi 258 din Codul fiscal, Agenţia

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a precizat că potrivit prevederilor art. 78 alin. 2 din Legea nr.

16/1991 R, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară are obligaţia de a înregistra schimbarea categoriei

de folosinţă a terenurilor agricole, la solicitarea persoanelor fizice.

La cererea de înscriere a datelor privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor în

Registrul agricol, conform prevederilor art. 258 alin. 8 din Codul fiscal, trebuie anexat estrasul de carte

funciară pentru informare care atestă schimbarea categoriei de folosinţă.

Cum reclamanta nu a respectat prevăzută de lege pentru schimbarea categoriei de

folosinţă a terenurilor iar în ceea ce priveşte cererea de punere în posesie, asupra suprafeţei de teren de

0,04 ha teren instanţa constată că s-a făcut punerea în posesie conform procesului verbal din 2.10.2007 (f.

9), acţiunea va fi respinsă ca nefondată.