Stabilire domiciliu minor

Sentinţă civilă 212 din 13.05.2017


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei minori şi familie privind pe reclamanta N. M.-C. şi pe pârât R. I.-V., având ca obiect stabilire domiciliu minor.

Dezbaterile asupra fondului cauzei  au avut loc în şedinţa publică  din data de 28 aprilie 2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 05.05.2015 în vederea depunerii la dosar a concluziilor scrise din partea părţilor, pentru data de 12.05.2015 în vederea studierii acestora şi pentru data de 13.05.2015 în vederea deliberării, când în aceeaşi compunere, a deliberat şi pronunţat următoarea sentinţă.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: constată că  sub nr.xxxx s-a înregistrat la această instanţă la data de 04.11.2014, acţiunea civilă formulată de reclamanta N. M. – C., cu domiciliul în sat xxx în contradictoriu cu pârât R. I. – V., având domiciliul în str. xxxx solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, instanţa să dispună:

- stabilirea locuinţei minorei R.A. – D., născută la data de xxxx, la noul domiciliu al subsemnatei N. M. – C. (mama minorei) în satul xxx.

- majorarea contribuţiei pârâtului (tatăl minorei) la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a minorei, la cuantumul de ¼ din totalul venitului net lunar al tatălui minorei, ce se va achita lunar de până la împlinirea majoratului acesteia sau alte dispoziţii legale.

- modificarea programului de vizitare al minorei, a modalităţii de păstrare a legăturilor dintre pârât şi minoră, de comun acord,iar în lipsa unui acord potrivit propunerii expuse în motivarea cererii, la punctul 3.

- obligarea pârâtului la suportarea cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamanta învederează faptul că în timpul căsătoriei cu pârâtul,căsătorie înregistrată la P. S. xx, B. în data de xxx ,s-a născut minora R. A. – D., la xxx .Neînţelegerile dintre reclamantă şi pârât au dus la despărţirea acestora. În data de 04.04.2012, odată cu divorţul încheiat prin acord la notar, s-a convenit ca numele reclamantei purtat după desfacerea căsătoriei  să fie N. iar autoritatea părintească în ceea ce priveşte minora R. A. – D. să fie exercitată în comun de către ambii părinţi. După divorţ, locuinţa minorei a fost stabilită la domiciliul reclamantei, care la data divorţului era în xxx.

În ceea ce priveşte contribuţia la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională ale copilului, părinţii au convenit ca pârâtul să contribuie cu suma de 200 lei lunar. De asemenea, s-a convenit modalitatea de a păstra legăturile cu minora a tatălui după cum urmează: în fiecare săptămână, respectiv vineri, sâmbăta şi duminica, la domiciliul tatălui, cu reîntoarcerea minorei la domiciliul mamei luni dimineaţa. Convenţia a fost încheiată în condiţiile arătate mai sus, prin acordul părţilor şi în interesul superior al minorei ,conformă raportului de anchetă psihosocială.

În luna august 2013, pentru a-i asigura minorei un mediu de viaţă sănătos, recreaţional şi armonios, reclamanta şi-a schimbat domiciliul în sat xxxx. După mutarea reclamantei, de comun acord cu pârâtul R. I. – V., minora R. D. – A. a locuit la domiciliul mamei din satul xxxx şi a urmat programul educaţional oferit de grădiniţa din oraşul S…. Întrucât abilităţile şi cunoştinţele obţinute pe parcursul a aproximativ trei luni au fost modeste, iar în zonă nu existau posibilităţi educaţionale opţionale precum curs de limba engleză, curs de balet, dansuri de societate, sau curs de înot, cursuri urmate de minoră în B., reclamanta a convenit cu tatăl minorei ca aceasta să stea temporar la domiciliul acestuia din B. pentru a putea frecventa o grădiniţă particulară care să-i ofere aceste opţiuni. Înţelegerea părţilor a fost ca minora să rămână în Bucureşti, în grija tatălui,până la momentul găsirii unei alternative ce implică o grădiniţă cu un standard educaţional mai ridicat care să-i dezvolte atât partea intelectuală cât şi cea creativă.

Reclamanta învederează faptul că odată cu deschiderea unui nou punct de lucru (restaurant vegan) al societăţii comerciale Centrul de Dezvoltare Personală Copacul Vieţii S.R.L. din S., a adus şi o alternativă strălucită pentru educaţia minorei. Reclamanta a găsit o grădiniţă particulară autorizată „Căsuţa din Poveşti” în Sibiu,grădiniţă ce-i oferă minorei condiţiile necesare unei educaţii de calitate. Minora locuieşte la locuinţa reclamantei din 20 octombrie 2014 şi este înscrisă la această grădiniţă. Reclamanta susţine că minora s-a acomodat uşor la noua grădiniţă, locuieşte la locuinţa mamei unde este bine îngrijită şi are condiţii bune de locuit, mama fiind cea care se preocupă de creşterea şi îngrijirea acesteia şi îi conferă toate garanţiile morale şi materiale propice unei dezvoltări armonioase.

Având în vedere cele expuse mai sus, solicită ca minorei să îi fie stabilit domiciliul la reclamantă unde se poate bucura de linişte psihică, poate să crească sănătos, să aibă siguranţa de care are nevoie ,fiind în interesul superior al acesteia să crească sub supravegherea reclamantei într-un cămin propice pentru o creştere şi dezvoltare armonioasă.

Apreciază  faptul că minora trebuie să beneficieze şi din partea tatălui său de întreţinere astfel că solicită instanţei stabilirea pensiei de întreţinere constând în cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională  a minorei,la o valoare de ¼ din venitul lunar net realizat de pârâtul R. I. V. ( salariul – inclusiv sporurile pentru orele suplimentare, primele, tichetele de masă şi/sau veniturile de altă natură).

Reclamanta solicită modificarea programului de vizitare al minorei şi a modalităţii de păstrare a legăturilor dintre pârât şi minoră, de comun acord.

În drept invocă art.396, art.400 – 404, art.496, art.499 şi următoarele din Codul civil, art.529 – 533 din Codul Civil, art.94 (1) lit. a, art.114, art.194 şi următoarele din codul de procedură civilă, art.29 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

În probaţiune depune înscrisuri constând în acte de stare civilă,certificat de divorţ,convenţia încheiată şi solicită efectuarea adresei către angajatorul pârâtului în vederea comunicării venitului net lunar, interogatoriul pârâtului,proba testimonială.

La data de 22.12.2014 a fost înregistrată la dosarul cauzei o întâmpinare şi cerere reconvenţională din partea pârâtului R. I. – V. prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată formulată şi admiterea cererii reconvenţionale, după cum urmează:

-în principal , stabilirea locuinţei minorei la domiciliul pârâtului.

- în subsidiar, doar în eventualitatea  stabilirii locuinţei minorei la domiciliul mamei,stabilirea în favoarea pârâtului a unui program de relaţii personale cu minora.

-stabilirea în sarcina pârâtului şi în favoarea minorei a unei pensii de întreţinere în cuantum legal şi plătibilă în natură.

-obligarea reclamantei la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul dosar.

Preliminar, pârâtul invocă excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Sălişte de a soluţiona prezentul dosar,motivat de domiciliul pârâtului care se află pe raza teritorială a Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti, astfel că apreciază incidente în cauză dispoziţiile art.107 NCPC. În consecinţă, solicită admiterea excepţiei şi declinarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze către Judecătoria sectorului xxx B..

În fapt, învederează faptul că la momentul divorţului, înţelegerea cu reclamanta a fost ca locuinţa minorei să fie stabilită la domiciliul mamei din B., cu stabilirea contribuţiei de întreţinere în sarcina tatălui. Ulterior, reclamanta a anunţat că doreşte să se stabilească împreună cu minora în alt oraş,iniţial în Predeal, iar apoi în Sibiu. Până în luna ianuarie 2014, minora a locuit împreună cu mama în loc. xxxx, dar a întâmpinat dificultăţi în păstrarea legăturilor personale , iar din luna ianuarie 2014 minora a locuit cu tatăl, cu acordul ambilor părinţi. Pârâtul susţine că minora a fost luată fără acordul său şi dusă la domiciliul mamei din loc. xxx şi înscrisă la grădiniţă. Consideră că locuinţa minorei ar trebui stabilită la domiciliul tatălui, modificându-se astfel soluţia găsită de părţi cu ocazia divorţului, având în vedere că tatăl s-a ocupat de îngrijirea şi supravegherea minorei încă de la naştere,la domiciliul său beneficiază de condiţii excelente,veniturile realizate sunt mai mult decât suficiente pentru acoperirea tuturor nevoilor legate de creşterea şi educarea minorei,dorinţa minorei este de a locui împreună cu tatăl.

În subsidiar, în situaţia în care locuinţa minorei va fi stabilită la domiciliul mamei,solicită stabilirea programului de vizitare a minorei după cum urmează:

- întâlnirea şi găzduirea minorei , în prezenţa exclusivă a tatălui la domiciliul acestuia,timp de o săptămână,de du8minica seara până în următoarea zi de duminică, în ultima săptămână a fiecărei lună.

- întâlnirea şi găzduirea minorei în prezenţa exclusivă a tatălui şi la domiciliul acestuia în perioada sărbătorilor de iarnă, începând cu data de 24.12. ora 10.00 şi până în ziua de 29.12. ora 18.00, în fiecare an impar.

-  întâlnirea şi găzduirea minorei în prezenţa exclusivă a tatălui şi la domiciliul acestuia sau în altă localitate în perioada sărbătoririi noului an, începând cu data de 29.12. ora 10.00 şi până în ziua de 2.01. ora 18.00 în fiecare an par

- întâlnirea şi găzduirea minorei în prezenţa exclusivă a tatălui şi la domiciliul acestuia în perioada sărbătorilor pascale, începând cu ziua de vineri ora 16.00 şi până în ziua de marţi ora 18.00 în fiecare an par.

- întâlnirea şi găzduirea minorei în prezenţa exclusivă a tatălui şi la domiciliul acestuia sau în oricare localitate , în perioada 15 iunie-15 septembrie timp de 42 zile după cum urmează:21 de zile consecutive, începând din ultima zi a lunii iulie cu începere de la ora 10.00 şi 21 de zile consecutive începând din prima zi a lunii august, cu începere de la ora 10.00.

- transmiterea situaţiilor medicale şi şcolare ale minorei, comunicarea telefonică cu minora o dată pe zi, transportul de la domiciliul minorei şi până la domiciliul tatălui să se desfăşoare pe cheltuiala reclamantei .

Cu privire la stabilirea obligaţiei de întreţinere, solicită ca pensia să fie stabilită în cuantum de până la ¼ din veniturile pe care le realizează raportat la nivelul cheltuielilor lunare ale minorei şi necesitatea contribuţiei ambilor părinţi la suportarea acestor cheltuieli.

În drept, invocă următoarele dispoziţii:

-Art.263,400,401,402,403, şi 529 NCC

-Art.2,31 şi 32 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

-Art.205 şi urm. Şi 209 şi urm. NCPC, art.453 NCPC.

În probaţiune depune înscrisuri în dovedirea stării de fapt (f.68-334) şi solicită încuviinţarea probei cu interogatoriul reclamantei,proba testimonială,ancheta psihosocială la domiciliul părţilor.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele;

Privitor la excepţia  necompetenţei teritoriale invocate de către pârât,în şedinţa publică din data de 4.02.2015 instanţa a respins excepţia şi în temeiul dispoziţiilor art.131 NCPC coroborate cu art.94 al.1 lit. a, art.113 pct.2 şi art.114 al.1 NCPC a stabilit că această instanţă este competentă general, material şi teritorial în soluţionarea prezentei cauze. Instanţa a apreciat că potrivit dispoziţiilor art.114 NCPC„ Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită”.În consecinţă,în materie de tutelă şi familie, în cererile privind ocrotirea persoanei fizice, competenţa aparține instanței în a cărei circumscripție îşi are domiciliul sau reședința persoana ocrotita, mai puțin în cazul în care este vorba de o cerere privind autorizarea de către instanța de tutelă şi de familie a încheierii unui act juridic ce privește un imobil, situație în care sunt competente să judece atât instanța în a cărei circumscripție îşi are domiciliul sau reședința persoana ocrotită, cât şi instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul.

Referitor la competenţa teritorială alternativă, art. 113 NCPC stabilește competenţa şi a altor instanțe, in afară de instanţa de la domiciliul/sediul pârâtului. Dreptul de a alege între instanțele competente conform legii aparține reclamantului,potrivit art.116 NCPC,astfel că în litigiile ce au ca obiect obligația de întreținere, inclusiv plata alocației de stat pentru copii, competenţa aparține şi instanței în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant.

Părţile au urmat procedura notarială privind desfacerea căsătoriei şi au convenit asupra tuturor aspectelor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorei după divorţ,modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi copil, contribuţia de întreţinere. Potrivit dispoziţiilor art.31 al.2 L.272/2004 actualizată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , în situaţia în care ambii părinţi exercită autoritatea părintească dar nu locuiesc împreună,deciziile importante se iau numai cu acordul ambilor părinţi. În situaţia în care ,din orice motiv,un părinte nu-şi exprimă voinţa pentru luarea deciziilor , acestea se iau de către părintele cu care copilul locuieşte,cu excepţia cazului în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

În conformitate cu dispoziţiile art.31 al.3 L.272/2004 actualizată, în cazul existenţei unor neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti,instanţa de tutelă ,după ascultarea ambilor părinţi, hotărăşte potrivit interesului superior al copilului.

Coroborând răspunsurile la interogatoriu ale părţilor(f.388-399) cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză,C. M. (f.400),N. F.(f.401) Ş. S.(f.403), D. Zoe C.(f.404) şi concluziile anchetei sociale efectuate la domiciliul părţilor(f.428- 434) instanţa şi-a format convingerea că ambii părinţi manifestă deosebită grijă şi ataşament faţă de minoră şi beneficiază de condiţii optime de locuit.

În consecinţă,instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta NMC în contradictoriu cu pârâtul R. I. V. şi va admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional R. I. V. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională N. M. C..

Potrivit dispoziţiilor art. 401 alin 1 NCC, părintele divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională, ambii părinţi având acelaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor. Exerciţiul dreptului tatălui de a avea legături personale cu minora se presupune a fi efectiv, impunându-se ca dispoziţiile adoptate în acest sens să nu fie formale, ci susceptibile de aducere eficientă la îndeplinire şi în mod necesar,  să asigure valorificarea optimă a dreptului subiectiv.

Dreptul copilului la relaţia de familie este unul dintre cele mai importante drepturi ale acestuia, fiind garantat atât de legislaţia internă cât şi de art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, stabilirea acestuia trebuind a fi făcută în strânsă concordanţă cu interesul superior al minorului, după cum restrângerea poate avea loc numai pentru motive serioase, de protecţie a acestuia, motive ce în speţă nu pot fi invocate.

Dispoziţiile art. 14 din legea 272/2014 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului consacră însă şi dreptul copilului de a avea legături personale atât cu ambii părinţi cât şi cu rudele sale şi cu celelalte persoane faţă de care a dezvoltat relaţii apropiate .Din ansamblul acestor dispoziţii rezultă că legiuitorul consacră atât dreptul părintelui de a menţine relaţii personale cu copilul său,având în vedere că acest părinte are aceeaşi răspundere în ce priveşte creşterea şi educarea copilului,cât şi dreptul copilului care,,pentru a-şi dezvolta armonios personalitatea ca viitor adult şi a avea un psihic echilibrat,are dreptul de a menţine legături personale nu numai cu ambii părinţi ci şi cu rudele sale şi cu celelalte persoane cu care a dezvoltat legături apropiate,dat fiind faptul că între drepturile copilului se înscrie şi acela de a creşte în familie.

 Cum ambii părinţi dau dovadă de responsabilitate şi manifestă interes pentru dezvoltarea armonioasă a minorei,instanţa va dispune exercitarea autorităţii părinteşti în favoarea minorei de către ambii părinţi.

Având în vedere întreg probatoriul administrat în cauză, precum şi vârsta fragedă a minorei, instanţa apreciază că este în interesul superior al acesteia ca locuinţa să fie stabilită la domiciliul mamei,unde beneficiază de îngrijire,educaţie şi afecţiune, astfel ca dezvoltarea minorei să se desfăşoare într-un climat de linişte şi siguranţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 402,499 NCC ,instanţa de tutelă stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere şi educare ,învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. În caz de neînţelegere,întinderea obligaţiei, felul şi modalităţile executării,precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţă. Dispoziţiilor art. 529 NCC stipulează că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui ce o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti. Când întreţinerea este datorată de un părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, iar dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte,instanţa poate mări sau micşora pensia de întreţinere. În conformitate cu art.530 NCC obligaţia de întreţinere se execută în natură prin asigurarea celor necesare traiului şi după caz a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.

Faţă de cheltuielile de creştere şi educare necesare minorei raportat la vârsta acesteia  şi venitul net realizat de pârât de 8000 lei lunar(f.113),cum ambii părinţi trebuie să contribuie la cheltuielile ocazionate de creşterea,educarea şi pregătirea profesională, instanţa va majora contribuţia de întreţinere de la 200 lei lunar stabilită prin convenţia notarială la suma de 1200 lei lunar , care va fi prestată după cum urmează: suma de 500 lei lunar prin poprire asupra veniturilor nete realizate, iar diferenţa de 700 lei în natură, prin suportarea cheltuielilor parţiale ocazionate de creşterea,educarea şi pregătirea profesională a minorei, începând cu data de 4.11.2014 şi până la majorat sau alte dispoziţii legale.

Luând în considerare vârsta şi programul minorei, instanţa apreciază că este în interesul acesteia să păstreze legăturile personale cu ambii părinţi şi să se bucure de întreaga afecţiune,dar fără ca programul să o suprasolicite fizic şi emoţional. În consecinţă, modifică programul de vizitare a minorei A. D. stabilit prin convenţia autentificată sub nr.77/4.04.2012 BNP G. Georgescu - Bucureşti, respectiv a modalităţii de păstrare a legăturilor dintre tatăl pârât şi minoră după cum urmează:

-în prima şi a treia săptămână din fiecare lună, de sâmbătă ora 10.00 până duminica ora 20.00, cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia.

-ulltima săptămână a vacanţei de iarnă, de luni ora 10.00 până duminica ora 20.00,cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia.

-prima săptămână a vacanţei de primăvară,de luni ora 10.00 până duminica ora 20.00,cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia.

-perioada 15 iulie ora 10.00 – 15 august ora 20.00 a fiecărui an,cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia,

şi cu  posibilitatea mamei de a comunica telefonic şi de a vizita minora pe perioada cât aceasta se află în îngrijirea şi supravegherea tatălui.

În consecinţă, va respinge celelalte cereri ca neîntemeiate.

Aplicând dispoziţiile art.453 al.2 NCPC va compensa cheltuielile de judecată între părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta N. M. C., cu domiciliul în loc. xxx cu domiciliul procesual ales la Cab. av. C. L. M. ,cu sediul în xxxx în contradictoriu cu pârâtul R. I. V., cu domiciliul în xxxx şi domiciliul procesual ales la Cab. av. O.-D.-I., cu sediul xxxx; 

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional R. I. V. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională N. M. C., şi în consecinţă:

Stabileşte locuinţa minorei R. A. D.  n. la data de xxx, la domiciliul mamei reclamante.

Dispune exercitarea autorităţii părinteşti în favoarea minorei de către ambii părinţi.

Majorează contribuţia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea minorei prin convenţia autentificată sub nr.77/4.04.2012 BNP G. G. – B. de la suma de  200 lei la suma de 1200 lei lunar, care va fi prestată după cum urmează : suma de 500 lei lunar prin poprire asupra veniturilor nete realizate, iar diferenţa de 700 lei în natură, prin suportarea cheltuielilor parţiale ocazionate de creşterea,educarea şi pregătirea profesională a minorei, începând cu data de 4.11.2014 şi până la majorat sau alte dispoziţii legale.

Modifică programul de vizitare a minorei A. D. stabilit prin convenţia autentificată sub nr.77/4.04.2012 BNP G. G. – B., respectiv a modalităţii de păstrare a legăturilor dintre tatăl pârât şi minoră după cum urmează:

-În prima şi a treia săptămână din fiecare lună, de sâmbătă ora 10.00 până duminica ora 20.00, cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia.

-Ultima săptămână a vacanţei de iarnă, de luni ora 10.00 până duminica ora 20.00,cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia.

-Prima săptămână a vacanţei de primăvară,de luni ora 10.00 până duminica ora 20.00,cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia.

-Perioada 15 iulie ora 10.00 – 15 august ora 20.00 a fiecărui an,cu posibilitatea preluării minorei de la domiciliul mamei şi readucerea minorei la domiciliul acesteia,

şi cu  posibilitatea mamei de a comunica telefonic şi de a vizita minora pe perioada cât aceasta se află în îngrijirea şi supravegherea tatălui.

Respinge celelalte cereri formulate.

Compensează cheltuielile de judecată între părţi.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare,cerere care se va depune  la registratura Judecătoriei Sălişte.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 mai 2015.