Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 644 din 17.07.2019


Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe reclamanta  DN şi pe pârâţii ATN şi AE, având ca obiect ordonanţă preşedinţială .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns pârâţii asistaţi de avocat LM, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsă fiind reclamanta,fiind reprezentată de avocat CC, cu împuternicire avocaţială la dosar. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că dosarul se află la primul termen de judecată, că procedura de citare este legal îndeplinită, că la data de 11.07.2019 pârâţii au depus la dosar întâmpinare şi un set de înscrisuri, un exemplar fiind comunicat apărătorului reclamantei, după care:

În conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Codul de procedură civilă, instanţa constată că este competentă să judece prezenta cauză general, material şi teritorial

Apărătorul reclamantei a depus la dosar un certificat de grefă cu care face dovada că pe rolul Judecătoriei B se află dosarul nr. 1409/184/2019, având ca obiect transformare obligatie de întreţinere în natură.

Instanţa a acordat cuvântul asupra probelor .

Apărătorul reclamantei a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâţilor şi înscrisuri. A solicitat ca societatea SC BBS M SRL, cea în care se  află internată reclamanta,  să comunice instanţei contractul încheiat cu pârâţii şi actele anexate în momentul în care a fost formulată cererea de primire a reclamantei în această instituţie. De asemenea, a precizat că proba testimonială nu este utilă cauzei, motiv pentru care renunţă la această probă.

 Apărătorul pârâtului  a arătat că nu se opune probei cu interogatoriul pârâţilor, probei cu înscrisuri. Cu privire la solicitarea reclamantei de emitere a unei adrese către  centrul în care este internată reclamanta, pentru obţinerea unor înscrisuri, a arăta că nu se impune,întrucât le vor depune pârâţii. A depus la dosar un set de înscrisuri, respectiv  – cererea formulată de reclamantă, contractul de prestări servicii nr. 319/29.05.20198, certificatul de încadrare în grad de handicap, acte medicale, planşe foto.

Totodată, apărătorul pârâţilor a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi testimonială cu 2 martori, prezenţi în sala de judecată,  pentru dovedirea celor menţionate în întâmpinare, respectiv sub aspectul că reclamanta a fost internată în centru cu acordul ei, a condiţiilor locative din apartamentul reclamantei  şi faptul că reclamanta are nevoie de o îngrijire specială.

Apărătorul reclamantei a arătat  că se opune probei testimoniale, arătând că din cuprinsul contractului încheiat rezultă că acesta nu a fost semnat de reclamantă, deci nu există acordul scris al acesteia, iar cu martori nu se poate dovedi acest aspect, nici faptul că în centrul respectiv se acordă îngrijiri medicale. A arătat totodată că contractul încheiat nu poartă ştampila  instituţiei. 

Instanţa a încuviinţat reclamantei proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâţilor, pârâţilor proba cu înscrisuri , constatându-le  concludente, pertinente şi utile cauzei şi a respins proba testimonială solicitată de  pârâţi ca nefiind utilă cauzei.

Apărătorul reclamantei a depus la dosar interogatorii pentru pârâţi.

Instanţa a procedat la luarea interogatoriului pârâtei. Apărătorul reclamantei a renunţat la întrebarea nr. 7 adresată pârâtei.

S-a procedat şi la luare interogatoriului pârâtului, apărătorul reclamantei renunţând la întrebările 2 şi 7.

Constatând cauza în stare de soluţionare, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Avocat CC , având cuvântul pentru reclamantă, a solicitat admiterea acţiunii,  să fie obligaţia pârâţii să se prezinte la sediul centrului de îngrijire şi să solicite externarea reclamantei, să o aducă în apartamentul său, cu cheltuieli de judecată, depunând chitanţa cu onorariul de avocat. A arătat că ceea ce trebuie analizat este dacă a existat sau nu consimţământul reclamantei. Trebuie avute în vedere dispoziţiile Lg. 17/2000, care reglementează condiţiile în care o persoană vârstnică beneficiază de asistenţă. De asemenea, a arătat că a existat o notificare anterioară procesului, cu privire la solicitarea reclamantei de a o aduce înapoi şi de a-i înmâna cardul. A arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ca reclamanta să fie internată, nefiind depuse înscrisuri medicale la internare, nu a existat consimţământul reclamantei şi în lipsa lui, nu au fost îndeplinite celelalte condiţii.  A mai  arătat că  adeverinţa medicală a fost eliberată la cererea pârâtei, a fost o premeditare pentru a o interna, nu a fost dusă la un medic psihiatru imediat.

Avocat LM, având cuvântul pentru pârâţi, a solicitat respingerea ordonanţei ca nefondată, cu obligarea la cheltuieli de judecată, depunând chitanţa cu onorariul de avocat. A arătat că reclamanta are grave probleme medicale, are nevoie de o îngrijire de specialitate, iar faptul că este internată în centru este în interesul său , având în vedere condiţiile locative  din apartament, care sunt total improprii , deoarece aceasta a refuzat ca pârâţii să facă vreo investiţie, a refuzat să-i pună centrală, nu are apă caldă şi nici încălzire , a refuzat orice reparaţie şi lucrări de igienizare, apartamentul fiind puternic afectat de igrasie, aşa cum se poate observa şi în planşele foto. A mai menţionat că acestea sunt motivele pentru care s-a luat măsura ca reclamanta să beneficieze de o îngrijire specială, având în vedere şi faptul că acasă îşi administra nişte medicamente după cum dorea ea şi care îi făceau mai mult rău. A mai menţionat că, în urma acelei trimiteri de la medicul de familie, reclamanta a fost dusă la un medic psihiatru .

În concluzie, a arătat că nu este admisibilă ordonanţa, întrucât nu este îndeplinită condiţia referitoare la urgenţă, deoarece ea beneficiază în Centru de condiţii optime, având în vedere că are probleme speciale de sănătate şi este nevăzătoare.

În replică, apărătorul reclamantei a arătat că există urgenţa în soluţionarea cauzei, având în vedere că aceasta se află într-un azil împotriva voinţei sale, ilegal.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B la data de 3.07.2019 sub nr.1410/184/2019, reclamanta DN  a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială în contradictoriu cu pârâţii ATN şi AE  să fie obligaţia aceştia să se prezinte de îndată  la sediul  SC BBS M SRL şi să solicite  externarea sa  din această instituţie,reziliind astfel contractul încheiat cu aceasta instituţie de către cei doi pârâţi pentru internarea sa  în această instituţie sau, în caz de refuz, să fie suplinit  consimţământul acestora la externarea sa şi să fie obligaţi  pârâţii sa o readucă în apartamentul situat în B,str., asupra căruia are  un drept de uzufruct viager pe tot timpul vieţii sale şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

In fapt s-a arătat că la  data de 05-05-2017 ea şi  defunctul  Duţă Ionel,decedat la data de 13 martie 2019, au încheiat cu cei doi pârâţi contractul de întreţinere autentificat sub nr. 431/05-05-2017  în baza căruia au înstrăinat către pârâţi nuda proprietate asupra apartamentului nr. 13, situat în B în schimbul asumării de către aceştia a obligaţiei de a-i  întreţine pe toată durata vieţii lor, iar ei şi-au  rezervat dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului.

Totodată, pârâţii şi-au asumat ca obligaţia de întreţinere şi îngrijire să se execute la domiciliul lor, în apartamentul asupra căruia şi-au  rezervat dreptul de uzufruct viager.

După decesul soţului său ,care a fost înmormântat de pârâţi  cu suma de 8500 lei :bani proveniţi  din economiile proprii ale reclamantei,  cei doi pârâţi îşi asumau obligaţia de a o îngriji  prin intermediul mamei pârâtei, contra cost , pentru suma de 1000 lei lunar, bani pe care îi primea de la ea.

 A mai arătat că între ea şi  mama pârâtei existau neînţelegeri fiind două firi  incompatibile fapt care a determinat acţiunile ulterioare ale celor doi pârâţi

 Aceştia, sub pretextul că o duc să-şi efectueze diverse analize medicale, au internat-o la Craiova la Centrul pentru îngrijirea Persoanelor Adulte din Craiova, titulatura exactă fiind SC BBS M SRL, deşi ea nu şi-a  dat niciodată acordul în acest sens. Aici a fost vizitată numai de către cei doi pârâţi, care i-au blocat accesul la telefonul cu care comunica cu sora şi cumnatul său , care locuiesc în  B.

S-a mai menţionat că, din luna iunie 2019,sora şi cumnatul său  au făcut nenumărate sesizări pentru ca reclamanta să fie  readusă în apartamentul din B, dar personalul instituţiei unde se află a refuzat să pună la dispoziţia avocatei sale actul în baza căruia s-a făcut internarea sa.

Consideră reclamanta că atât cei  doi pârâţi,cât şi conducerea instituţiei care a acceptat ca eu să fiu internată acolo ,au acţionat într-o complicitate pentru fraudarea legii, întrucât condiţia esenţială pentru ca o persoană să fie internată într-un astfel de centru este ca persoana respectivă să nu se poată îngriji singură şi să nu aibă pe cineva care poate avea grijă de ea,aşa cum reiese din disp. Lg. 17/2000,internarea fiind considerată o măsură de excepţie.

 Reclamanta arată că ea a încheiat cu cei doi pârâţi un contract de întreţinere, scopul evident fiind acela de fii ajutată cu întreţinerea în schimbul nudei proprietăţii asupra apartamentului său.

A mai arătat că a formulat o cerere de a fi externată, dar directorul instituţiei a refuzat să o înregistreze

 A mai precizat că pârâţii i-au reţinut şi cardul pentru ridicarea pensiei,plătind întreţinerea sa  din centrul, cu bani personali 

A mai precizat că a formulat  şi acţiune civilă privind obligarea pârâţilor de a-i achita lunar o rentă ,având în vedere faptul că nu i-au  asigurat întreţinerea asumată prin contract,dovada clară fiind aceea că m-au internat într-un azil

În drept au fost invocate  dispoz art.997 şi urm. C.pc. 

În susţinerea cererii au fost depuse taxa judiciară de timbru, contractul de întreţinere nr. 431/5.05.2017, cerere adresată Autorităţii Tutelare  din cadrul Primăriei B şi răspunsul la această adresă, notificare adresată pârâţilor , cererea reclamantei adresată directorului Centrului de îngrijire a persoanelor adulte,  împuternicire avocaţială. 

 Acţiunea a fost legal  timbrată cu 20 lei.

 La data de  11.07.2019 pârâţii au depus la dosar întâmpinare  prin care a solicitat respingerea ordonanţei ca nefondată şi obligarea la cheltuieli de judecată.

În fapt, s-a arătat  că după decesul soţului reclamantei , starea de sănătate mintală a acesteia  a început să se înrăutăţească, motiv pentru care în data de 08 mai a acestui a  dus-o la un control psihiatric şi i s-a prescris tratament de specialitate, fiind diagnosticată cu tulburări neurocognitive, lacunarism cerebral, tulburări de comportament Reclamanta începuse să umble noaptea prin casă, să acuze dureri mari de cap şi să ia medicamente în exces, lua şi 18 comprimate de antinevralgic forte, pârâţii neputându-se  opune acestui lucru pentru ca începea să ţipe foarte tare dacă nu o lăsau să facă  ce vrea.

În  anul 2018 a suferit de o afecţiune denumită "Zona Zoster", însă a refuzat orice fel de tratament, spunând ea ştie dumneaei ce face.  De asemenea, în luna aprilie a acuzat mâncărimi în zona capului şi a ochiului stâng, motiv pentru care se freca cu spirt şi sare atât pe cap cât şi la ochi. În acea situaţie am dus-o la un control medical de specialitate, în urma căruia i s-a prescris tratament adecvat.

Tot în luna mai 2019 pârâta a  mers cu reclamanta la Craiova la o clinica medicală particulară unde i s-au făcut analize generale, iar pe data de 21.05.2019 a fost examinată psihiatric de un medic specializat care a confirmat cele menţionate de medicul psihiatru anterior consultat. 

 În acest context, pârâta a arătat că, considerând că reclamanta are nevoie de o îngrijire specializată permanentă şi faptul că condiţiile locative sunt unele necorespunzătoare în totalitate, deoarece nu i-a lăsat să aducă nici un fel de îmbunătăţiri, se impune internarea acesteia într-un centru specializat pentru îngrijirea bătrânilor.

Au mai menţionat pârâţii că reclamanta a fost de acord să fie internată, ei o vizitează frecvent, acolo este foarte bine îngrijită, beneficiază de condiţii optime sub toate aspectele, în aşa fel încât nu este justificată.

A mai arăta că  reclamanta este o persoană nevăzătoare şi  i-ar fi cu mult mai greu să se descurce acasă decât într-un astfel de centru.

În drept au invocat  disp. art. 201-205 C. proc. civ.

În cauză a fost încuviinţată reclamantei proba cu înscrisuri şi interogatoriu şi pârâţilor proba cu interogatoriu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele.

La data de 5.05.2019 între reclamantă şi soţul ei, în prezent decedat şi pârâţi s-a încheiat  contractul de întreţinere autentificat sub nr. 431/05-05-2017  în baza căruia au înstrăinat către pârâţi nuda proprietate asupra apartamentului nr. 13, situat în B,str. Nicolae Bălcescu nr. 19, blocul 23, sc. l,etj.4,judeţul Olt în schimbul asumării de către aceştia a obligaţiei de a-i  întreţine pe toată durata vieţii lor, iar ei şi-au rezervat dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului.

Datorită unor probleme de sănătate, la data de 8.05.2019, medicul de familie al reclamantei i-a dat un bilet de trimitere către specialitatea Psihiatrie , având diagnostice cunoscute : lacunarism cerebral, tulburări de comportament.

La data de 21.05.2019 în urma prezentării la medicul psihiatru, reclamantei i s-a eliberat o scrisoare medicală în care se menţionează diagnosticele: demenţă mixtă, tulburare deviantă şi tulburări de somn.

Ulterior, pârâţii au internat-o pe reclamantă în Centrul pentru îngrijirea Persoanelor Adulte din Craiova încheindu-se un contract în acest sens la data de 29.05.2019

Prin cererea formulată, reclamanta a solicitat, pe calea ordonanţei preşedinţiale să fie obligaţi pârâţii să se prezinte de îndată la sediul  SC BBS M SRL şi să solicite  externarea sa  din această instituţie,reziliind astfel contractul încheiat cu aceasta iar în caz de refuz, să fie suplinit  consimţământul acestora la externarea reclamantei şi  sa o ducă  în apartamentul  său.

Analizând îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 997 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă, instanţa apreciază că cererea reclamantei  este neîntemeiată, având în vedere că pe calea ordonanţei preşedinţiale instanţa “va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ..”

 Prin urmare, pentru admiterea cererii de ordonanţa preşedinţială  trebuie îndeplinite următoarele condiţii: caracterul provizoriu al măsurii, urgenţa şi  neprejudecarea fondului.

 Cu privire la prima condiţie, pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot lua măsuri a căror executare  nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

În speţa de faţă, având în vedere obiectul cererii, respectiv rezilierea contractului încheiat pentru internarea  reclamantei la Centrul pentru îngrijirea Persoanelor Adulte din Craiova, instanţa apreciază că nu este îndeplinită condiţia referitoare la caracterul provizoriu al măsurii, deoarece desfiinţarea contractului reprezintă o măsură definitivă, nu provizorie şi nu poate fi luată pe calea unei ordonanţe preşedinţiale.

În consecinţă, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzută de art. 997 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă, instanţa urmează să respingă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă, considerând-o neîntemeiată

În baza art. 453 alin 1cpc, va obliga reclamanta la plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecată către pârât.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

 Respinge cererea formulată de reclamanta DN CNP şi pe pârâţii ATN  şi AE, ca neîntemeiată.

 Obligă reclamanta la plata sumei de 800 lei cheltuieli de judecată către pârâţi.

 Cu drept de  apel în termen de 5 de zile de la pronunţare

 Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.07.2019

Data publicarii pe site: 18.09.2019