Autorizare căsătorie

Sentinţă civilă Incheierea nr. 117/2012 din 02.07.2014


ÎNCHEIERE nr.117/2012

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tg.Neamţ petenta S. M. a solicitat, în baza art. 272 pct. 2 C.civ., autorizarea încheierii căsătoriei cu numitul M.V..

În motivarea cererii a arătat că între ea şi M.V. este o relaţie de prietenie din luna august 2011, iar din luna decembrie 2012 locuieşte la acesta şi s-au hotărât să se căsătorească, mama ei, căreia i-a fost încredinţată spre creştere şi educare este de acord cu această căsătorie dar pentru că are vârsta de 18 ani, are nevoie de autorizarea instanţei pentru a încheia căsătoria cu pârâtul.

În dovedire s-a depus la dosar copia actului de identitate, actul de naştere, sentinţa civilă nr. xxxx/1999 pronunţată de Judecătoria Paşcani, referatul de anchetă socială întocmit de autoritatea tutelară din cadrul Consiliului local al comunei X. judeţul Neamţ, avizul medical şi declaraţia autentificată sub nr.xxx/25.01.2012 la Biroul notarilor publici .

Examinând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petenta S. M. este minoră, are vârsta de 17 ani, fiind născută la xx.09.1994 şi a fost încredinţată mamei sale spre creştere şi educare aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. nr.xxxx/1999 pronunţată de Judecătoria Paşcani şi a locuit la aceasta, în comuna Y. din Iaşi.

Din luna august 2011, petenta este în relaţii de prietenie cu M.V. din comuna X judeţul Neamţ, acesta este major, iar din luna decembrie 2012 locuieşte la el în comuna X. şi s-au hotărât să se căsătorească pentru a-şi întemeia o familie.

Din actul medical depus la dosar rezultă că reclamanta este aptă pentru căsătorie. Se mai reţine de către instanţă şi faptul că părinţii ei şi-au dat consimţământul pentru căsătoria fiicei lor cu M.V..

Potrivit art. 272 alin. 1 C.civ., căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

Alin.2 al aceluiaşi articol prevede că, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Prin declaraţia dată de mama minorei la 25.01.2012, în formă autentică, rezultă că acesta şi-a dat acordul pentru această căsătorie.

Având în vedere acestea, constată că sunt îndeplinite condiţiile legale, pentru ca instanţa să autorizeze căsătoria petentei cu numitul M.V., astfel că va fi admisă cererea de autorizare a căsătoriei.