Schimbat program de muncă. Program flexibil de muncă

Sentinţă civilă 1632 din 11.12.2014


Prin sentinţa civilă nr.1632/11.12.2014 a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Artiştilor Interpreţi din F.S.A şi s-a dispus anularea dispoziţiei nr.951/25.08.2014 privind studiul individual, emisă de pârâtă, iar Curtea de Apel Timişoara, prin decizia nr.512/09.04.2015 dată în apel, a respins apelul şi a menţinut sentinţa primei instanţe.

Schimbat programul de muncă în cazul artiştilor interpreţi în sensul organizării timpului de studiu individual al acestora la sediul instituţiei.

Program flexibil de muncă.

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la instanţă la data de 29.09.2014, scutită de taxa de timbru şi timbru judiciar reclamantul Sindicatul Artiştilor Interpreţi din F.S.A, în contradictoriu cu F.S.A. a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, sa dispună anularea Dispoziţiei nr. 951/25.08.2014, a directorului general-manager al F.S.A., privind organizarea timpului de studiu individual al salariaţilor instituţiei, ca netemeinica si nelegala, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii se arată că la data de 01.09.2014, la revenirea salariaţilor din concediul de odihna, au luat act de existenta Dispoziţiei nr.951 din 25.08.2014 a directorului general-manager al pârâtei, prin care acesta, în mod unilateral, a decis completarea Regulamentului de Ordine Interioara al instituţiei, stabilind în sarcina salariaţilor un program de studiu individual, pe care aceştia trebuie sa îl efectueze exclusiv la sediul filarmonicii.

În concret, prin dispoziţia sus-mentionată, salariaţii sunt obligaţi sa-si efectueze studiul individual doar la sediul instituţiei, în grupuri de cate 3 pana la 10 instrumente, în spatii pe care le consideră a fi inadecvate pregătirii individuale si care, pun in pericol sănătatea si integritatea fizica a salariaţilor.

Se arată că Decizia nr. 951/25.08.2014, a directorului general-manager al F.S.A., se dovedeşte a fi contrara dispoziţiilor art.175-191 Codul muncii, referitoare la sănătatea si securitatea în muncă.

Astfel, după cum rezulta din măsurătorile si concluziile rapoartelor întocmite de către inspectorii D.S.P a Judeţului Arad, medicul specialist in medicina muncii, în legătură cu factorii de risc care pot determina sau favorizează apariţia hipoacuziei si/sau surdităţii profesionale, este cat se poate de evident faptul că, în prezent, datorita specificului muncii prestate de către salariaţii Filarmonicii de Stat Arad, o parte importanta dintre aceştia prezintă afecţiuni specifice bolilor profesionale (traume sonore bilaterale - 6 cazuri; traume sonore incipiente - 9 cazuri; hipoacuzii medii unilaterale - 5 cazuri, scotoame auditive la frecvente înalte - 7 cazuri), situaţie care a fost adusa inclusiv la cunoştinţa directorului general-manager.

De asemenea, conform măsurătorilor si evaluărilor efectuate în "spatiile de studiu individual" menţionate in cuprinsul Dispoziţiei nr.951 din 25.08.2014 rezultă cât se poate de clar ca aceste spatii nu corespund cerinţelor minimale privind efectuarea studiului individual al artiştilor filarmonicii si chiar mai mult, conform proceselor-verbale întocmite cu privire la aceste spatii, rezulta fără dubiu ca, studiind în aceste spatii improvizate, sănătatea salariaţilor este pusa în pericol.

Prin Dispoziţia nr.951, directorul general-manager al pârâtei a stabilit ca studiul individual al salariaţilor se va efectua doar în spatii din incinta acestei instituţii, cum ar fi : "sala garderoba femei, sala solist, sala dirijor, hol scena, biblioteca, apartament subsol, etc." în grupuri de cate 3-10 instrumente.

Această modalitate absolut originala a "studiului individual" (care conform dispoziţiei atacate ar trebui sa se efectueze in grupuri de 3 - 10 instrumente) nu se regăseşte în nici o dispoziţie normativa cu aplicabilitate în F.S.A. si încalcă orice logică cu privire la raţiunea pentru care a fost instituita reglementarea studiului individual.

Practic, nu se poate vorbi despre studiu individual în condiţiile în care salariaţii trebuie sa studieze în grupuri de 3 - 10 persoane, în acelaşi timp si loc, ci doar eventual, despre un amalgam de sunete foarte puternice, care creează un haos auditiv, care sub nici o forma nu poate fi numit studiu individual si care, se dovedeşte a fi nociv pentru sănătatea salariaţilor filarmonicii.

În drept acţiunea este motivată pe dispoziţiile : H.G. 261/2001, H.G. 1274/2012, H.G. 1169/2011, Codul Muncii.

În probaţiune se depune dispoziţia nr.951/25.08.2014, proces verbal cu privire la măsurătorile efectuate, analiza de corelaţie a condiţiilor de muncă şi buletinul de determinare a zgomotului.

Pârâta, legal citată, se prezintă în faţa instanţei şi depune întâmpinare prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a acţiunii reclamantului.

Se arată că în temeiul dispoziţiilor art.17, alin.2 coroborat cu art.114 din Legea nr.53/2003, republicată şi actualizată, privind Codul Muncii, angajatorul este cel care stabileşte programul de lucru al salariaţilor săi, singurele limitări legale constând în obligaţia respectării duratei maxime a timpului de lucru, acordarea perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal, respectarea interdicţiei de efectuare a orelor suplimentare sau a lucrului pe timp de noapte pentru anumite categorii de salariaţi protejaţi.

În cadrul contractelor individuale de muncă ale artiştilor salariaţi ai F.S.A., locul de muncă este expres stipulat ca fiind la sediul instituţiei, iar durata timpului de muncă este stabilită de 8 ore, constând în repetiţii colective şi studiu individual.

Având în vedere discrepanţa, dezacordul între starea de drept şi cea de fapt, în sensul efectuării studiului individual în alte locaţii, nespecificate, decât cel al sediului instituţiei, conducerea pârâtei a emis Dispoziţia nr.951/25.08.2014 care stipulează repartizarea sălilor pentru efectuarea zilnică a studiului individual, prin rotaţie, alternativ.

Având în vedere raporturile contractuale determinate cu fiecare salariat în parte, prin semnarea contractului individual de muncă, în care locul de muncă este stabilit la sediul instituţiei, prin emiterea dispoziţiei contestate, nu s-a făcut altceva decât coroborarea stării de drept cu cea de fapt.

Or, prin stabilirea programului de lucru deja aprobat de fiecare salariat în parte prin semnarea contractului individual de muncă, nu s-a realizat nici o modificare a Regulamentul de Ordine Interioară, sens în care nu este necesară consultarea sindicatului reprezentativ al salariaţilor.

Se arată că prin Dispoziţia nr.951 din 25.08.2014 a managerului pârâtei, a fost stabilită repartizarea sălilor din incinta instituţiei în vederea efectuării studiului individual, interval de 4 ore.

Raţiunea şi scopul emiterii dispoziţiei a fost de punere în acord cu normele legale în vigoare a întregii activităţi întreprinse de artiştii interpreţi pe durata întregului program de lucru de 8 ore, în condiţiile în care instituţia dispune de spaţiile necesare desfăşurării activităţii specifice.

Critica adusă prin cererea de chemare în judecată a faptului că se încearcă o impunere abuzivă şi nelegală a unui program individual în spaţii improvizate şi improprii studiului vocal-instrumental, prin care se pune în pericol sănătatea salariaţilor filarmonicii, nu poate fi reţinută, întrucât din punct de vedere a legalităţii măsurii întreprinse trebuie precizat că angajaţii instituţiei sunt plătiţi pentru un program normat de 8 ore pe zi, iar acesta se realizează doar parţial (4 ore) la sediul instituţiei.

De regulă, activitatea artiştilor se desfăşoară în incinta pârâtei, iar în mod excepţional, în lipsa spaţiilor necesare aceasta poate fi desfăşurată fie la domiciliul salariaţilor sau în afara instituţiei. În condiţiile în care deficienţa spaţiilor a fost înlăturată aceasta poate şi trebuie să fie desfăşurată în locul prevăzut în contractual individual al fiecărui angajat şi fişa postului.

Programul stabilit pentru repetiţiile colective se realizează în primele 4 ore ale zile, începând cu ora 9, iar ca urmare a problemelor organizatorice privind spaţiile necesare studiului individual s-a convenit anterior, în mod excepţional, ca acesta din urmă să se realizeze la domiciliul fiecăruia dintre salariaţi, calculat la durata de 4 ore.

Având în vedere sesizările adresate conducerii subscrisei instituţii, de către terţi, privind prezenţa salariaţilor, în timpul preconizat studiului individual, în alte locaţii decât cele convenite, prin măsura întreprinsă se va putea gestiona şi verificarea prezenţei salariaţilor la locul de muncă efectiv, realizându-se concordanţa scriptică a locului prevăzut pentru efectuarea studiului individual cu cea faptică.

Prin modul prezentat de către salariaţi, a repetiţiei realizate de către trei instrumente concomitent şi simultan, este exclusă însăşi ideea studiului individual. Pentru a putea da eficienţă dispoziţiei, studiul individual trebuie realizat doar prin rotaţie (alternativ) şi în spaţiile în care sunt repartizaţi fiecare artist în parte.

Relevant de precizat în aprecierea reală a neefectuării studiului individual este situaţia artiştilor de la contrabas, harpă, tubă, timpane. Acesta este aproape imposibil de mutat zilnic între pretinsul loc al studiului individual şi sediul instituţiei. Mai mult, instrumentul nu părăseşte incinta instituţiei, situaţie în care nu se poate desprinde decât concluzia că studiul individual nu se efectuează, cu toate că este plătit din bani publici.

De asemenea, reacţia vehementă a reprezentanţilor salariaţilor se explică şi prin prisma intereselor personale a eficientizării propriului timp, sens în care în acelaşi interval de timp acordat studiului individual, acesta se realizează prin prestarea diverselor activităţi remunerate în cadrul altor instituţii.

Practic, orele studiului individual sunt suprapuse cu orele de muncă efectuate extra.

Raportat la modul în care au fost repartizate sălile pentru studiul individual, în ceea ce priveşte biblioteca, aceasta poate sa-şi desfăşoare activitatea în timpul repetiţiilor colective de dimineaţa, iar în cazul apartamentului de la subsol, în programarea pentru studiul individual se va ţine cont să nu se suprapună cu eventuala cazare a artiştilor, interpreţilor.

De aceea, în vederea identificării de spaţii necesare efectuării studiului individual s-au făcut eforturi considerabile, costisitoare de către conducerea subscrisei instituţii prin renovarea apartamentului, astfel câştigându-se două săli de studiu.

Pe cale de consecinţă, precizăm că raţiunea şi scopul urmărit de organele de conducere a pârâtei, prin emiterea Dispoziţiei nr.951 din 25.08.2014 a fost aceea de a veni în sprijinul şi întâmpinarea salariaţilor, în crearea spaţiilor necesare efectuării studiului individual în cadrul instituţiei cu această destinaţie, pe cheltuiala şi costurile acesteia, a punerii la dispoziţie a altor spaţii decât cele improvizate în regie proprie (apartamente sau case), prin asigurarea liniştii şi ordinii publice a celor îndreptăţiţi legal şi deranjaţi de studiul individual efectuat în locuri improprii şi astfel de a pune capăt pelerinajului cultural şi poluărilor fonice.

În probaţiune se depune Dispoziţia nr.13/10.10.2014 - privind suspendarea efectuării studiului individual la sediul instituţiei, Raport şi Procese-verbale de verificare a prezenţei la locul de muncă, fotografii ale spaţiilor în care angajaţii desfăşoară studiul individual şi memoriul judicios.

În cauză a fost audiat martorul N.C.O. (fila 83 dosar), propus de reclamant.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte invocarea pe cale de excepţie a nulităţii dispoziţiei nr.951/25.08.2014 (filele 11-12 dosar), instanţa costată că aceasta este o apărare de fond şi nu o excepţie, deoarece se referă la completarea regulamentului de ordine interioară al instituţiei pârâte şi la emiterea dispoziţiei cu nerespectarea condiţiei de consultare a sindicatului.

Aceste motive de nulitate ale dispoziţiei atacate, sunt apărări de fond şi nu excepţii, astfel încât instanţa le va analiza ca apărări de fond.

Astfel, se constată că la data de 25.08.2014, pârâta prin organele de conducere, a emis dispoziţia nr.951 prin care a stabilit repartizarea pe săli pentru efectuarea celor 4 ore de studiu individual zilnic, dar prin aceasta nu s-a modificat Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei pârâte.

De altfel, nici reclamantul nu a indicat în concret care anume articole din Regulamentul de Ordine Interioară au fost modificate prin această dispoziţie.

Prin urmare, instanţa constată că prin dispoziţia nr.951/25.08.2014 (filele 11-12 dosar), nu a fost modificat Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei pârâte, astfel încât aceasta nu este nulă pentru motivul indicat de reclamant.

În ceea ce priveşte stabilirea unui program individual de lucru, instanţa constată că potrivit art.40 al.1 lit.c din codul muncii-republicat, angajatorul are dreptul să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor.

De asemenea, potrivit art.118 din codul muncii-republicat, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, aceste programe presupunând un mod flexibil de organizare a timpului de muncă în care durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.

Din declaraţia martorului N.C.O. (fila 83 dosar), rezultă faptul că până la emiterea dispoziţiei nr.951/25.08.2014, angajaţii aveau un program de 4 ore de studiu în cadrul instituţiei şi 4 ore de studiu individual pe care unii dintre angajaţi îl efectuau acasă, dar alţii, printre care şi martorul, îl efectuau în incinta instituţiei, iar orele pentru efectuarea studiului individual şi le alegeau singuri.

Prin urmare, instanţa constată că anterior acestei dispoziţii, angajaţii aveau un program de lucru flexibil, aşa cum prevede art.118 din codul muncii-republicat, program care era adoptat tacit de angajator cu acordul angajaţilor, chiar dacă nu s-a depus nici un înscris în acest sens, iar pârâta nu neagă acest fapt.

Este adevărat că în contractele individuale de muncă este stabilit un program de muncă de 8 ore pe zi, dar acest fapt nu înseamnă că programul de lucru se desfăşoară de la ora 9 la 17.

Potrivit art.113 din codul muncii-republicat, repartizarea timpului de muncă este de regulă uniformă de 8 ore pe zi, iar în funcţie de specificul muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 ore pe săptămână

Astfel, fiind stabilit un program individual de studiu cu acordul tacit atât al angajaţilor cât şi al angajatorului, conform căruia unii angajaţi studiau în incinta instituţiei, iar alţii la domiciliul lor, fiind un program flexibil de organizare a timpului de muncă, modificarea acestuia prin dispoziţia nr.951/25.08.2014, fără acordul angajaţilor din instituţie, atrage nelegalitatea acestei dispoziţii.

În stabilirea programului de lucru, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi să adapteze munca la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă în vederea atenuării cu precădere a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi reducerea efectelor acestora asupra sănătăţii, conform art.177 al.1 şi al.2 lit.d din codul muncii-republicat.

Prin stabilirea unui program individual de studiu în incinta instituţiei pentru toţi angajaţii, prin dispoziţia nr.951/25.08.2014, pârâta nu a respectat prevederile art.177 al.1 şi al.2 lit.d din codul muncii-republicat, deoarece nu a adaptat acest program la specificul muncii angajaţilor filarmonicii, nu a ţinut cont de faptul că programarea la studiu individual pe săli la anumite ore, dă loc la timpi morţi în care angajaţii se aşteaptă unii pe alţii până să poate avea acces la sălile puse la dispoziţie, timp în care nu pot face nimic, nu a ţinut seama de faptul că dacă sunt două sau mai multe persoane la studiu individual în aceeaşi sală, acestea repetă partituri diferite şi se deranjează reciproc şi nu a ţinut seama de faptul că după perioada de repetiţii comune, este nevoie de o pauză pentru refacerea organismului, deoarece la repetiţii angajaţii îşi solicită plămânii, cozile vocale, buzele (cei care folosesc instrumente de suflat), braţele, musculatura corpului, etc..

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art.40 al.1 lit.c, art.113, art.118 şi art.177 din codul muncii-republicat, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Artiştilor Interpreţi din F.S.A. şi a dispus anularea dispoziţiei nr.951/25.08.2014 privind studiul individual, emisă de pârâtă.