Lipsa unei executări silite declanşate contra contestatorului, înştiinţare de plată.

Sentinţă civilă 3705 din 10.12.2014


Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2778/866/2014 din 25.06.2014 contestatoarea P M. F R ÎF a formulat în contradictoriu cu intimaţii Consiliul Local Mirosloveşti, Comuna Mirosloveşti, Primarul comunei Mirosloveşti şi Secretarul Consiliului Local Mirosloveşti contestaţie la executarea silită începută în temeiul somaţiei nr. 6511/19.06.2014, solicitând anularea executării silite şi a formelor de executare silită, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii contestatoarea arată că la data de 19.06.2014 a fost emisă o somaţie prin care i s-a pus în vedere ca în termen de 5 zile să se prezinte la sediul Primăriei  Mirosloveşti pentru a achita debitele înregistrate cu privire la suprafaţa de teren ocupată cu utilajele proprietate personală, suprafaţă  ce face parte din domeniul public sau, în caz contrar să elibereze şi să aducă la forma iniţială suprafaţa de teren ocupată.

Somaţia a fost emisă abuziv şi nelegal întrucât din conţinutul acesteia nu rezultă  natura debitelor pe care le-ar datora, ce suprafaţă de teren ar ocupa în mod nelegal. Menţionează că nu deţine utilaje în proprietate personală, iar întreprinderea familială nu ocupă abuziv vreo suprafaţă de teren din domeniul public.

Arată contestatoarea că înţelege să conteste existenţa creanţei, caracterul cert, lichid şi exigibil al acesteia şi că nu i-a fost comunicată vreo decizie care să conţină obligaţii de plată, ci doar o înştiinţare de plată din care rezultă că ar figura în evidenţele fiscale cu impozit pe construcţii persoane juridice-1605 lei( debit 1414 lei şi majorări 191 lei) şi taxă utilizare teren domeniu public 738 lei debit.

Mai arată că invocă excepţia lipsei calităţii Primăriei comunei Mirosloveşti de a solicita executarea silită, aceast5a fiind lipsită şi de capacitate de folosinţă şi excepţia prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită.

În drept au fost invocate dispoziţiile  art. 711 şi următ.  cod proc. civilă.

Intimaţilor le-au fost comunicate cererea de chemare în judecată şi înscrisurile depuse de către contestatoare, iar la data de 21.07.2014 au depus întâmpinare prin care arată că somaţia nr. 6511/19.06.2014 împreună cu înştiinţarea de plată nu reprezintă un act de executare silită, ci o înştiinţare, respectiv o notificare din care rezultă că contestatoarea este înregistrată în evidenţele fiscale cu mai multe sume de bani. Nu a fost emis nici un titlu executoriu şi nu s-a format un dosar de executare silită, astfel că contestaţia este lipsită de obiect şi solicită respingerea acesteia.

Intimaţii invocă şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor Consiliul Local Mirosloveşti, Primarul comunei Mirosloveşti şi Secretarul Consiliului Local Mirosloveşti întrucât în cadrul unei cereri de executare silită calitatea de creditor o are Comuna Mirosloveşti şi nu celelalte instituţii.

Au fost solicitate relaţii de Comuna Mirosloveşti, aceasta înaintând la dosar înscrisurile şi deciziile de impunere întocmite pe numele contestatoarei.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

La data de 19.06.2014 a fost emis un înscris pe numele contestatoarei( f. 6) prin care aceasta este somată ca în termen de 5 zile să se prezinte la sediul Primăriei  Mirosloveşti pentru a achita debitele înregistrate cu privire la suprafaţa de teren ocupată cu utilajele proprietate personală, suprafaţă  ce face parte din domeniul public sau, în caz contrar să elibereze şi să aducă la forma iniţială suprafaţa de teren ocupată.

La data de 12.06.2014 a fost emisă o înştiinţare de plată prin care contestatoarei i se aduce la cunoştinţă faptul că figurează în evidenţele fiscale cu suma de 2343 lei, din care 1414 lei debit şi 191 lei majorări reprezentând impozit pe construcţii persoane juridice, iar 738 lei taxă utilizare domeniu public.

Potrivit art. 711 al. 1 cod proc. civ. împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Conform art. 43 alin. 2 din Codul de procedură fiscală actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente : denumirea organului fiscal emitent, data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele, datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz, obiectul actului administrativ fiscal, motivele de fapt, temeiul de drept, numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal emitent, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia, menţiuni privind audierea contribuabilului.

În cauza de faţă nu s-a făcut dovada faptului că împotriva contestatoarei s-a început executarea silită pentru vreo sumă de bani.

Comuna Mirosloveşti a emis pe numele contestatoarei decizia de impunere pentru anul 2014, însă nu a pornit executarea silită împotriva contestatoarei pentru vreo sumă de bani.

În cazul în care s-ar porni executarea silită pentru sumele menţionate în deciziile de impunere emise pentru anii 2013 şi 2014 pe numele contestatoarei, calitatea de creditor o are Comuna Mirosloveşti, aceasta fiind şi cea care are calitatea de intimat într-o eventuală contestaţie la executare.

 Prin urmare, instanţa constată că intimaţii Consiliul Local Mirosloveşti, Primarul comunei Mirosloveşti şi Secretarul Consiliului Local Mirosloveşti nu au calitate procesuală pasivă, astfel că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestor intimaţi va fi admisă, cu consecinţa respingerii contestaţiei formulate împotriva acestora ca fiind introdusă împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Actele contestate de către contestatoare sunt doar o înştiinţare care nu face altceva decât să îi aducă la cunoştinţă obligaţiile cu care figurează în evidenţele fiscale şi o invitaţie de a se prezenta la sediul primăriei pentru achitarea debitelor restante, nefiind nicidecum  acte de executare silită.

Contestatorul a înţeles să învestească instanţa cu o contestaţie la executare şi a indicat ca temei juridic textele de lege care reglementează contestaţia la executare.

Or, cum nu s-a făcut dovada faptului că intimata Comuna Mirosloveşti ar fi demarat împotriva sa vreo procedură de executare silită, instanţa constată că cererea sa apare ca fiind neîntemeiată, astfel că o va respinge.

Instanţa nu poate aprecia la acest moment dacă Primăria comunei Mirosloveşti are sau calitatea de a solicita executarea silită deoarece nu s-a făcut dovada emiterii vreunui act de executare silită de către aceasta astfel ca instanţa să aibă posibilitatea efectivă de a verifica dacă actul respectiv este sau nu emis în mod legal şi de persoana care are calitatea de a emite un astfel de act.

În ceea ce priveşte cererea de a se constata  prescris dreptul de a cere executarea silită, instanţa constată că nici o astfel de cerere nu poate fi admisă.

Astfel, din probele administrate nu rezultă că s-ar fi început executarea silită pentru sumele menţionate în înştiinţarea de plată sau pentru vreo altă sumă de bani. În aceste condiţii, instanţa nu poate verifica dacă vreunul dintre  intimaţi are vreo creanţă împotriva contestatoarei şi, pe cale de consecinţă, nici dacă dreptul de a cere executarea silită a acestei creanţe este sau nu prescris.

Întrucât nu s-a făcut dovada demarării vreunei proceduri de executare silită împotriva contestatoarei, instanţa constată că şi cererea de suspendare a executării silite este neîntemeiată, urmând a o respinge.

Instanţa va dispune restituirea către contestatoare a cauţiunii în cuantum de 245 lei consemnată cu recipisa de consemnare nr. 1061008/1 emisă de CEC Bank la data de 15.10.2014.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor Consiliul Local Mirosloveşti, Primarul comunei Mirosloveşti şi Secretarul Consiliului Local Mirosloveşti.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul P M. F R Î I, cu sediul în în contradictoriu cu intimaţii Consiliul Local Mirosloveşti, Primarul comunei Mirosloveşti şi Secretarul Consiliului Local Mirosloveşti ca fiind introdusă împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Respinge cererea de suspendare a executării silite formulate de către contestator.

Respinge contestaţia la executare formulată de către contestator în contradictoriu cu intimata Comuna Mirosloveşti.

Respinge excepţia prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită invocată de  contestator.

Dispune restituirea către contestator a cauţiunii în cuantum de 245 lei consemnată cu recipisa de consemnare nr. 1061008/1 emisă de CEC Bank la data de 15.10.2014.

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Paşcani în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.12.2014.