Obligaţia de a face-punere în posesie pe vechi amplasament în condiţiile în care acesta este la dispoziţia altei comisii locale decât cea din localitatea pe raza căreia s-a efectuat reconstituirea dreptului.

Sentinţă civilă 1527 din 07.05.2014


Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3664/866 din 26.08.2013 reclamanta A P chemat în judecată pe pârâta Comisia locală P,  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa aceasta să fie obligată de a o pune în posesie şi să întocmească documentaţia  necesară emiterii titlului de proprietate  cu privire la suprafaţa de 1 ha teren  arabil situat în tarlaua denumită popular “ Hotar-Lanu Onului”, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii reclamanta arată că tatăl său, defunctul E ( zis şi E) L a locuit în comuna S P, iar până la colectivizare a avut în proprietate mai multe suprafeţe de teren, o parte dintre acestea fiind situate pe raza municipiului P. Printre aceste suprafeţe se află şi un lot de 1 ha teren teren  arabil situat în tarlaua denumită popular “ Hotar”, “Lanu Onului” sau “Lanu Onu”.

Defunctul a moştenit terenul de la tatăl său, E P care îl cumpărase la data de 16.04.1935.

Defunctul a stăpânit terenul până în anul 1961 când întreaga suprafaţă a fost preluată de CAP.

Această suprafaţă nu a fost înscrisă în registrul agricol.

Defunctului i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotărârea nr. 2954/16.05.1994 a Comisiei judeţene Iaşi şi a intrat în posesia terenului începând cu anul 1991, iar după decesul său a intrat în posesia reclamantei. Cu toate acestea, defunctul nu a fost pus în posesie de către comisia locală S P.

Între comisiile locale P şi S P existat dispute cu privire la competenţa de a dispune reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a celor îndreptăţiţi asupra unor terenuri situate în  comuna S P, terenuri ce s-au aflat la IAS, printre aceste terenuri aflându-se şi cele situate în tarlaua “ Hotar-Lanu Onului”.

În anul 2000 în baza unui protocol toată suprafaţa situată în această tarla a revenit comisiei locale P.

În ciuda demersurile efectuate atât de către defunct, cât şi de către reclamantă, pârâta nu a procedat la punerea în posesie, considerând că reclamanta este îndreptăţită să primească suprafaţa de 1 ha teren pe raza comunei S P.

Pârâtei i-a fost comunicată acţiunea şi înscrisurile anexate, fiind înştiinţată prin adresă că în termen de 25 zile de la primirea adresei au obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi a mai invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. Pârâtei i-a fost comunicată adresa la data de 30.08.2013, însă nu a depus întâmpinare.

În susţinerea cererii instanţa a admis reclamantei proba cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiză topografică şi a respins proba testimonială.

Au fost solicitate relaţii de la Comisia judeţeană Iaşi şi de la Comisia locală P.

În cauză a fost întocmit un raport de expertiză topografică de către expertul Hîndrescu Gabriel.

 Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma normelor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Prin hotărârea Comisiei judeţene Iaşi nr. 2954/16.05.1994( f. 6) autorului reclamantei E L i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1 ha teren situat în comuna S P.

Printr-un protocol încheiat la data de 24.08.2000 ( f. 12) a fost trecută la comisia locală P şi s-a scăzut din administrarea SC A SA  S o suprafaţă de 118,72 ha teren aflat pe teritoriul comunei S P.

Prin raportul de expertiză întocmit în cauză expertul Hîndrescu Gabriel a identificat vechiul amplasament al suprafeţei de 1 ha în litigiu şi a precizat că acesta se află pe teritoriul comunei S P, în tarlaua 20 parcela 159/1/1.

Conform menţiunilor din protocolul menţionat acesta a avut ca obiect o suprafaţă de 27,89 ha teren ( din totalul de 118,72 ha. ) situată în tarlaua 20 parcela 159/1.

Conform dispoziţiilor art. 5 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 comisia locală, în urma validării dreptului de proprietate de către comisia judeţeană, procedează la punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei necesare emiterii titlului de proprietate, în sensul dispoziţiilor art. 36 din HG 890/2005 mai sus citată.

În prezenta cauză reclamanta solicită obligarea pârâtei Comisia locală P  la punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei necesare în vederea emiterii titlului pentru suprafaţa de 1 ha teren situat pe raza comunei S P, motivat de faptul că vechiul amplasament al terenului s-ar afla în prezent la dispoziţia pârâtei.

Autorului reclamantei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1 ha teren pe raza comunei S P.

Până la acest moment nu s-a dovedit faptul că acea hotărâre de validare a fost atacată, desfiinţată sau modificată, astfel că instanţa nu poate decât să o considere valabilă.

În cauză nu s-a făcut dovada faptului că protocolul din anul 2000 a fost încheiat pentru a fi puse în posesie persoanele care au avut dreptul recunoscut pentru terenuri situate în comuna S P, din înscrisurile aflate la dosar rezultând  că acea suprafaţă a fost pusă la dispoziţia pârâtei pentru a fi predată persoanelor care au stabilit dreptul de proprietate pentru suprafeţe de teren situate pe raza municipiului P.

Legea 18/1991 în baza căreia autorul reclamantei a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate nu prevedea obligativitatea ca punerea în posesie să se facă pe vechiul amplasament, acest principiu ( al reconstituirii pe vechiul amplasament) fiind consacrat legislativ abia prin legea 1/2000, însă cu condiţia ca acest vechi amplasament să fie liber la data solicitării.

În cauza de faţă reclamanta nu a dovedit faptul că autorului său i s-ar fi reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un anume amplasament situat în tarlaua  “ Hotar-Lanu Onului”, hotărârea prin care i s-a stabilit dreptul de proprietate menţionând doar faptul că terenul pentru care s-a reconstituit dreptul este situat pe raza comunei S P.

Faptul că vechiul amplasament al terenului a fost predat pe baza unui protocol Comisiei locale P şi se află la dispoziţia acesteia nu este suficient pentru ca aceasta să poată fi obligată la punerea în posesie şi întocmirea documentaţiei, la fel nici faptul că Comisia locală S P nu mai are teren la dispoziţie.

Legislaţia în vigoare în materia fondului funciar  cuprinde prevederi referitoare la situaţia în care o comisie nu mai are teren la dispoziţie pentru a pune în posesie persoanele îndreptăţite, astfel că această comisie are posibilitatea de a solicita teren de la comisiile din comunele învecinate sau de a se a adresa comisiei judeţene pentru ca aceasta să efectueze demersurile necesare pentru obţinerea suprafeţelor necesare din domeniul privat al statului, în ultimă instanţă, dacă nu se mai poate găsi suprafaţa de teren necesară, acordându-se despăgubiri.

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că acţiunea reclamantei, aşa cum a fost formulată, este neîntemeiată şi va fi respinsă. 

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta A P, domiciliată în … în contradictoriu cu pârâta  Comisia locală P.

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Paşcani în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 07.05.2014.