Cerere de anulare contract colectiv de muncă la nivel de unitate respinsă

Sentinţă civilă 2283 din 16.04.2014


La data de 7 august 2013, SINDICATUL L.A.O în contradictoriu cu pârâţii ITM şi CAO, a solicitat anularea înregistrării CCM – ului al Companiei pe anii 2013 – 2014, la ITM sub nr 99/01.08.2013, cu cheltuieli de judecată.

In fapt, a arătat că pârâta a solicitat înregistrarea CCM pe anii 2013 – 2014 primind aviz favorabil prin adresa ITM nr 4077/1.08.2013.

A formulat contestaţie  cu nr 4130/0108.2013 solicitând ITM să nu înregistreze CCM – ul întrucât sunt încălcate dispoziţiile Lg 62/2011, Lg 5372003 şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionare al ITM.

I s-a răspuns că a fost înregistrat CCM – ul sub nr 99/01.08.2013, îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 134 Ba din Lg 62/2011, la dosar fiind depusă sentinţa nr. 11/2010 a Judecătoriei Craiova prin care se atesta reprezentativitatea sindicatului ce a fost prezent la negociere, respectiv sindicatul Apă Canal Craiova.

Pentru celelalte obiecţiuni formulate ITM a comunicat că nu are competenta de a analiza modificarea clauzelor din CCM cu privire la reducerea salariilor, chiar dacă s-ar fi încălcat legea.

Consideră că , ITM Dolj a încălcat dispoziţiile art. 223 şi următoarele din Lg 62/ 2011

Pârâta a depus ca justificare a reprezentativităţii sindicatului participant la negociere o hotărâre judecătorească din 2010 care nu mai corespunde realităţii. Potrivit art 52 şi 53 din Lg 62/2011 ar fi trebuit depuse documente pentru constatarea reprezentativităţii. Sindicatul Apă Canal a depus o hotărâre de modificare a statutului în anul 2012 şi trebuia să obţină reprezentativitatea cerută de Lg 62/2011, nu reprezentativitatea obţinută în 2010 data constituirii sale.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a ITM această instituţie avea obligaţia legală de a controla aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a celorlalte acte normative care reglementează raporturile de muncă.

A sesizat pârâta cu o serie de încălcări ale legii privind libertatea muncii, munca forţată, instabilitatea locului de muncă, încălcarea legii cu privire la modificarea unilaterală a contractelor individuale de muncă  cu consecinţa micşorării salariului, ceea ce încalcă CCM –u l la nivel de ramură. Prin Anexa 7 la CCM au fost încălcate disp.Lg 62/2011 privind interzicerea stabilirii unor salarii interioare celor stabilite în CCM la nivel de ramură şi faţă de CCM anterioare.

Documentele depuse la ITM nu corespund exigentelor legii fiind semnate de persoane ce nu au calitatea impusă de lege, aspect care trebuia verificat de ITM şi în situaţia în care se constata încălcarea normelor legale nu trebuia să înregistreze CCM şi trebuia trimis înapoi la angajator pentru intrarea în legalitate.

A solicitat anularea înregistrării CCM şi restituirea CCM pentru intrarea în legalitate, cu privire la clauzele nule de drept şi cu privire la documentele necesare pentru înregistrarea sa.

A depus la dosar plângerea prealabilă formulată la ITM , răspunsul ITM.

A solicitat proba cu înscrisuri.

La 11.11.2013 pârâta a formulat întâmpinare în care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că înregistrarea CCM s-a făcut cu respectarea prevederilor legale, în vigoare.

Contractul a fost negociat cu sindicatul reprezentativ din unitate – Sindicatul Liber Apă Canal.

In urma negocierilor, conform proceselor verbal de negociere, compania a depus toate actele necesare la ITM DOLJ.

Sindicatul a depus dovada de reprezentativitate, fiind singurul sindicat reprezentativ la nivel de companie.

Toate documentele depuse la ITM DOLJ au fost semnate de reprezentanţii administraţiei şi ai sindicatului, reprezentanţi care au făcut parte din comisia paritară care a negociat clauzele CCM.

Reprezentanţii sindicatului care au participat la negociere au avut mandatul salariaţilor pentru a negocia clauzele contractului şi pentru a-l semna.

Afirmaţiile reclamantului potrivit cărora unele clauze din CCM încalcă grav dispoziţiile din Codul Muncii, nu se probează în nici un fel. Grila de salarizare a fost negociată cu reprezentanţii sindicatului cu intenţia de a evita alte disponibilizări, dată fiind situaţia financiară precară a companiei.

A depus la dosar s.c. nr. 11/7.10.2010 care atestă reprezentativitatea Sindicatului Liber Apă Canal şi s.c. nr. 54/14.06.2012 privind încuviinţarea şi înregistrarea unor modificări ulterioare intervenite în cadrul sindicatului liber apă canal.

La 22.11.2013, ITM DOLJ a formulat întâmpinare în care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, a arătat că prin adresa nr 4130/1.08.2013 a comunicat reclamantului că a fost înregistrat în mod corect CCM – ul , fiind îndeplinite condiţiile art 134 Ba din Legea 62/2011 şi condiţiile de reprezentativitate la nivel de unitate pentru Sindicatul Liber Apă Canal Craiova.

Prin cererea nr 16554/26.07.2013 Compania de Apă Oltenia Craiova, a solicitat înregistrarea CCM şi a depus întreaga documentaţie necesară.

CCM – ul a fost semnat de preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei şi Sindicatul reprezentativ, reprezentativitate valabilă din anul 2010 până în 2014 conform prevederilor legale.

Reclamantul nu şi-a luat reprezentativitatea şi nici nu este sindicat reprezentativ astfel că nu poate solicita anularea înregistrării CCM.

Cu privire la reducerea salariilor a arătat că ITM nu are atribuţiile de verificare şi cenzurare, acest lucru fiind un atribut legal al angajatorului.

In drept a invocat prev Lg 62/2011.

A depus la dosar adresa 4130/01.08.2013 prin care a răspuns solicitărilor reclamantului, adresa 4077/1.08.2013 prin care a răspuns Companiei de Apă, adresa de înaintare a CCM în vederea înregistrării, pe care s-a consemnat numărul de înregistrare 99/1.08.2013, hotărârea şedinţei extraordinare a Comisiei paritare din 8.07.2013, declaraţia liderului de sindicat privind numărul de membri, adresa nr 4171/6.08.2013 prin care a răspuns din nou reclamantului.

La 9.12.2013, reclamantul a formulat un răspuns la întâmpinarea, susţinând că apărările acesteia sunt nedovedite.

Din procesele verbale de negociere ale comisiei paritare rezultă că nu a fost hotărâtă încetarea CCM din anii 2013 – 2013 prelungit prin act adiţional şi intrarea în vigoare a noului CCM.

Menţiunile de pe adresa de înaintare făcute prin scriere olografă nu reprezintă acordul de voinţă al comisiei paritare fiind făcute de o persoană fără calitate.

Semnăturile de pe adresa de înaintare sunt ale administratorului care nu era membru în comisia paritară şi nici preşedinte al Consiliul de Administraţie. De asemenea este semnată şi ştampilată de directorul general al companiei care nu este membru în comisia paritară.

Hotărârea depusă ca justificare a încetării CCM 2012 – 2013 începând cu 31.07.2013, nu are acoperire legală, deoarece nu a fost aprobată în comisia paritară din 8.07.2013, după cum nu a fost aprobată nici grila de salarizare. Consideră că această hotărâre a fost întocmită adhop pentru a convinge ITM să înregistreze contractul cu 01.08.2013.

Cu privire la reprezentativitatea sindicatului parte în comisia de negociere a susţinut că reprezentanţii acestuia  nu au avut mandatul membrilor să negocieze încetarea vechiului CCM. Nu sunt dovedite limitele mandatului.

Hotărârea depusă este din 2010 când situaţia şi numărul membrilor era alta şi nu face dovada reprezentativităţii.

Potrivit Lg 62/2011 pentru a fi valabilă reprezentativitatea stabilită anterior intrării în vigoare a acestei legi, trebuie respectate condiţiile prevăzute de noua lege, ceea ce impunea depunerea la ITM Dolj a întregului dosar pentru dovedirea reprezentativităţii şi nu doar a hotărârii vechi.

Au fost depuse la dosar CCM –urile şi actele care au stat la baza negocierii şi înregistrării.

Prin sentinţa nr. 2283/16.04.2014 pronunţată în dosarul nr. 12596/63/2013 a fost respinsă cererea reţinându-se următoarele:

Prin prezenta acţiune reclamantul solicită anularea înregistrării CCM – ului al pârâtei  pe anii 2013 – 2014, la ITM sub nr. 99/01.08.2013 susţinând că a fost încheiat cu un sindicat care nu mai îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate cerute de legea 62/2011, hotărârea judecătorească nr. 11/2010 ce atesta reprezentativitatea acestuia fiind din anul 2010, când numărul de membrii era altul decât în prezent.

Instanţa constată că această critică este neîntemeiată deoarece reprezentativitatea sindicatului participant la negociere, obţinută în anul 2010 prin sentinţa nr. 11/2010 era valabilă 4 ani conform prevederilor legale. Nu există nici o prevedere legală care să oblige sindicatul să dovedească reprezentativitatea de la data înregistrării CCM.

Pe de altă parte ITM nu este abilitat să facă propriile verificări privind reprezentativitatea sindicatului la momentul înregistrării CCM, peste hotărârea judecătorească prezentată de semnatarii CCM - ului, ci  este abilitat doar să verifice existenţa hotărârii judecătoreşti prin care se constatase reprezentativitatea sindicatului.

Sindicatul reclamant la rândul său nu a făcut dovada că a obţinut pentru sine reprezentativitatea, că ar exista o hotărâre judecătorească care să constate că la data înregistrării CCM era sindicatul reprezentativ din unitate.

Nici susţinerea că ar fi încălcate prevederile art. 223 din legea 62/2011 potrivit cărora " reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege" nu este întemeiată deoarece nu s-a făcut dovada că reprezentativitatea obţinută înainte de intrarea în vigoare a legii 62/20100  nu ar mai respecta condiţiile de reprezentativitate cerute de această lege.

În mod greşit reclamantul consideră că la înregistrarea CCM ar trebui depuse la ITM toate actele necesare pentru obţinerea reprezentativităţii, acte prevăzute de art. 52 şi 53 din legea 62/2011. acesta acte se depun la Judecătorie cu ocazia solicitării şi obţinerii reprezentativităţii, după care hotărârea judecătorească este cea care face dovada reprezentativităţii sindicatului participant la negocieri şi este suficient să se depună hotărârea judecătorească, aşa cum s-a procedat şi în prezenta cauză.

 Ca urmare instanţa reţine că au fost respectate prevederile art. 134 din legea 62/2011 potrivit cărora "Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negocieri după cum urmează:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;

B. din partea angajaţilor:

a) la nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanţii angajaţilor, după caz".

Faptul că în 2012 a  avut loc o modificare a statutului sindicatului reprezentativ operată prin sentinţa 54/2012 (modificare componenţei organelor de conducere alese a Sindicatului Liber Apă Canal), nu are nici o relevanţă sub aspectul reprezentativităţii sindicatului.

Potrivit art. 222 din legea 62/2011 "Reprezentativitatea organizaţiilor patronale sau sindicale poate fi contestată în instanţă de către organizaţiile patronale ori sindicale corespondente la nivel naţional, de sector de activitate, grup de unităţi sau de unităţi, în condiţiile în care nu mai sunt îndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute de art. 51 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 72 alin. (1) lit. A şi B, pe baza cărora a fost obţinută reprezentativitatea în cauză.

(2) Contestaţia se depune la instanţa judecătorească care a acordat reprezentativitatea".

Aşadar pentru nemulţumirile reclamantului legate de reprezentativitate acesta ar fi trebuit să se adreseze mai întâi instanţei care a acordat reprezentativitatea, lucru pe care nu l-a făcut şi abia după pronunţarea unei hotărâri favorabile ar fi putut formula prezenta acţiune.

Susţinerea reclamantului că documentele depuse la ITM nu corespund exigentelor legii fiind semnate de persoane ce nu au calitatea impusă de lege este de asemenea neîntemeiată.

Potrivit art. 143 alin 2. din legea 62/2011 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

"Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:

a) contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;

b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;

c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;

d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale, conform art. 134 lit. B şi art. 135 alin. (2), partea patronală făcând dovada constituirii grupului de unităţi, conform prevederilor art. 128 alin. (3), în vederea negocierii;

e) procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;

f) pentru contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, mandatele speciale prevăzute la art. 136 alin. (2)".

Instanţa constată că pârâta a  depus aceste acte la ITM aşa cum rezultă întâmpinarea acestui pârât şi din adresa nr. 4130/01.08.2013 prin care ITM a răspuns petiţiei reclamantului. Toate documentele depuse la ITM DOLJ au fost semnate de reprezentanţii administraţiei, preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei şi ai sindicatului reprezentativ, care au făcut parte din comisia paritară care a negociat clauzele CCM, aşa cum rezultă şi din  hotărârea şedinţei extraordinare a Comisiei paritare din 8.07.2013

Reprezentanţii sindicatului care au participat la negociere au avut mandatul salariaţilor pentru a negocia clauzele contractului şi pentru a-l semna.

Reclamantul se referă la faptul că adresa de înaintare a noului CCM ce se cerea a fi înregistrat şi a documentelor anexate nu ar fi fost semnate de membrii din comisia paritară.

Ori această adresă de înaintare nu era necesar să fie semănată de membri comisiei paritare ci era suficient să fie semnată de reprezentanţii unităţii.

Susţinerile reclamantului că unele clauze din CCM încalcă grav dispoziţiile din Codul Muncii, nu se probează în nici un fel, nu se arată în ce constă încălcarea acestora. Grila de salarizare a fost negociată cu reprezentanţii sindicatului cu intenţia de a evita alte disponibilizări, dată fiind situaţia financiară precară a companiei, fiind atributul comisiei paritare să negocieze drepturile salariale cuvenite salariaţilor.

Cu privire la reducerea salariilor instanţa reţine  că ITM nu are atribuţiile de verificare şi cenzurare, acest lucru fiind un atribut legal al angajatorului.

Aşadar cu privire la clauzele stabilite de părţii cu ocazia negocierii nici ITM şi nici instanţa nu poate interveni asupra lor, decât dacă se dovedeşte că prin acestea se încalcă prevederi legale imperative, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

Susţinerea reclamantului că menţiunile referitoare la încetarea CCM cu data de 31.07.2013 au fost înscrise pe adresa de înaintare fără să fi fost negociate, nu sunt întemeiate câtă vreme sunt semnate atât de reprezentantul patronatului cât şi de reprezentantul sindicatului şi se  regăsesc în procesul verbal al şedinţei comune din 08.07.2013- fila 32.

Pârâta a făcut dovada cu actele depuse că au fost convocate părţile la negocieri, că participanţii au avut mandat să negocieze noul CCM, că s-au încheiat procese verbale în urma  negocierilor, aceste acte fiind depuse şi la dosar, astfel că nici acest susţinerii nu sunt întemeiate.