Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 1401/2014 din 13.06.2014


Dosar nr. …/95/…..

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa nr. 1401/2014

Şedinţa publică din 13 iunie 2014

Completul compus din:

Preşedinte : M.S.

 Grefier : E. M.

Pe rol judecarea acţiunii formulată de reclamantul  A în contradictoriu cu pârâtul B, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că părţile lipsesc iar prin cererea de chemare în judecată reclamantul solicită judecarea în lipsă.

Instanţa, din oficiu, verificându-şi competenţa în temeiul art.131 alin.2 cod procedură civilă, stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, conform dispoziţiilor art. 95 punct 1 cod procedură civilă.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul apreciază acţiunea în stare de judecată şi întrucât s-a solicitat judecarea şi în lipsă, rămâne în pronunţare pe  fondul cauzei.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de …, pe rolul Tribunalului …., sub nr. ….. reclamantul A,  în temeiul art. 3, alineat 1, coroborat cu art.7, alineat 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizată, a chemat în judecată pârâtul B, solicitând instanţei de judecată ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea Hotărârii Consiliului Local nr. … adoptată în data de …. de către B, din următoarele motive:

În fapt, la data de …, i-a fost comunicată Hotărârea ….. nr. … privind scutirea de la taxa de salubrizare a comunei T pentru anul 2013 a gospodăriilor unor angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului comunei Turcineşti. Având în vedere atribuţiile prefectului cu privire la exercitarea controlului de legalitate, în baza art. 19, alineat 1, litera e) din Legea nr. 340/2004, republicată şi actualizată, respectiv: "(1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: e) verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului Judeţean, ale Consiliului Local sau ale primarului" a constatat că respectivul act administrativ este adoptat ilegal.

Nelegalitatea constă în faptul că, din preambulul hotărârii nu reiese cadrul legal prin care respectivele persoane nominalizate la art. 1, ar fi îndreptăţite să beneficieze de scutirea de la plata  taxei de salubrizare pentru anul 2013.

Dispoziţiile art. 56 din Constituţia României, instituie obligaţia ca cetăţenii să contribuie prin impozite şi taxe la cheltuielile publice şi, mai mult, persoanele nominalizate la art. 1, care fac parte din aparatul de specialitate al primarului nu se încadrează în categoria de persoane prevăzute de art. 284 Cod fiscal, actualizat, „Facilităţi pentru persoane fizice".

Astfel, a apreciat că adoptarea de către autoritatea deliberativă a unor condiţii cu caracter discriminatoriu legate de scutirea de la plata taxei de salubrizare, pentru personalul din cadrul din aparatul de specialitate al primarului, în detrimentul celorlalţi cetăţeni plătitori de taxă de salubrizare din comuna T., fără nici un suport legal conduce, pe cale de consecinţă, la nelegalitatea actului administrativ pop tat de către B.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 3, alineat1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizată şi art. 19, alineat 1, litera e) din Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr. 340/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele expuse a solicitat onoratei instanţe anularea Hotărârii C.L. nr…. adoptată în data de 25.11.2013 de către C.L.T., solicitând totodată potrivit art. 223, alineat 3 din Codul de procedură civilă judecarea în lipsă.

Pârâtul  B, la data de 24.04.2014, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată formulată de către reclamantul A  şi  menţinerea  Hotărârii  C.L.T. nr. …. privind scutirea de la taxa de salubrizare a C.T. pentru anul  2013 a gospodăriilor unor angajați ai aparatului de specialitate al primarului.

În fapt, a arătat că a fost chemat în judecată de către reclamantul A - solicitând anularea H.C.L. nr….. Prin respectiva hotărâre C.L.T. a decis scutirea de la plata taxei de colectare gunoi menajer doar a acelor angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului care lucrează efectiv în cadrul Compartimentului de salubrizare fiind în acelaşi timp şi membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei T. Reclamantul a considerat nelegal actul administrativ cu caracter normativ adoptat de noi învederând faptul că a fost vorba despre stabilirea în mod discriminatoriu a unor facilităţi fiscale.

La adoptarea hotărârii contestate s-au avut în vedere prevederile art.36, alineat 6, litera a punct 14 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificări şi completări; art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, reactualizat; Legea nr. 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; art. 20 alineat l, litera b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări; H.C.L. Turcineşti nr. 13/27.03.2006 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al Comunei T.; Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, care în Anexă stabileşte conţinutul contractului  cadru  de  voluntariat în  acest domeniu,  în cuprinsul  căruia se menţionează clar dreptul voluntarului de a beneficia de scutire de la plata unor taxe locale,,(J. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 1.Voluntarul, 1.1 Drepturi: f) să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe locale: . . . . ; "). De asemenea s-a avut în vedere faptul că persoanele cărora li s-au acordat facilităţile sunt angajaţi în cadrul compartimentului salubrizare şi în acelaşi timp sunt voluntari în cadrul S.V.S.U. T.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi următoarele Noul Cod de procedură civilă, precum şi actele normative invocate anterior şi a solicitat respingerea acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că acţiunea formulată de reclamantul A. este întemeiată pentru următoarele considerente:

Analizând hotărârea contestată în prezenta cauză instanţa constată că aceasta nu cuprinde motivele care au condus la adoptarea acesteia, hotărârea fiind un act administrativ în sensul art. 2, alineat 1, litera c din Legea nr. 554/2004, respectiv un act unilateral cu caracter individual emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Instanţa reţine că orice decizie de natură a produce efecte privind drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie motivată nu doar din perspectiva competenţei de a emite actul administrativ ci şi din perspectiva posibilităţii persoanei şi a instanţei de a aprecia asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii, respectiv asupra respectării graniţelor dintre puterea discreţionară şi arbitrariu.

Şi Curtea Europeană de Justiţie a reţinut în cauza C-367/1995 că motivarea trebuie să fie adecvată actului emis şi trebuie să prezinte de o manieră clară şi univocă algoritmul urmat de instituţia care a adoptat măsura astfel încât să li se permită persoanelor vizate să stabilească motivarea măsurilor şi, de asemenea, să permită curţilor comunitare competenţa să efectueze revizuirea actului, iar în cauza C-41/1969 s-a reţinut că amploarea şi detalierea motivării depind de natura actului adoptat iar cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească motivarea depind de circumstanţele fiecărui caz, o motivare insuficientă sau greşită fiind considerată a fi echivalentă cu o lipsă a motivării actelor, insuficienţa motivării sau nemotivarea atrăgând nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare.

Potrivit art. 31, alineat 2 din Constituţia României autorităţile publice, potrivit competenţei ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi aupra problemelor de interes personal.

Necesitatea motivării şi a redactării de o manieră clară şi neechivocă a actelor administrative analizate se impune cu atât mai mult cu cât în speţă efectele actului administrativ constau în acordarea unor facilităţi prin scutirea de plata taxei de salubrizare unui nr. foarte restrâns de locuitori ai comunei T. iar dreptul celorlaţi locuitori de a fi cel puţin informaţi cu privire la motivele concrete care au condus la adoptarea unei astfel de hotărâri nu poate fi vătămat printr-un act nemotivat, motivarea reprezentând o obligaţie generală a autorităţii publice, aplicabilă oricărui act administrativ, îndeplinind un dublu rol, acela de transparenţă în profitul beneficiarului actului care va putea să verifice dacă actul este sau nu întemeiat precum şi acela de a conferi instanţei un instrument eficient în vederea realizării controlului judiciar, având astfel posibilitatea de a verifica elementele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ.

Cum actul administrativ analizat, respectiv Hotărârea nr. ..... emisă de C.L.T. nu este motivată şi nici redactată într-o manieră clară şi neechivocă, din cuprinsul acestuia neputându-se stabili motivele care au condus la adoptarea acesteia, instanţa constată că aceasta este lovită de nulitate.

Instanţa constată de asemenea că motivele pentru care a fost emisă această dispoziţie nu se regăsesc nici în alte înscrisuri are s-ar putea afla într-o relaţie de interdependenţă faţă de actul contestat, motivul constând în „solicitările repetate pentru scutirea de la taxa de salubrizare” menţionat în expunerea de motive ce a stat la baza adoptării hotărârii contestate (fila 13) neputând fi reţinut ca motiv întemeiat pentru adoptarea hotărârii în discuţie.

Mai mult, în raport de motivele invocate de pârât prin întâmpinare, instanţa apreciază că prin Hotărârea nr. .... emisă de C.L.T. se crează o situaţie discriminatorie între locuitorii comunei Turcineşti care nu are suport legal.

În ceea ce priveşte invocarea de către pârât a dispoziţiilor Anexei la HG nr. …. instanţa reţine că în Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare prevăzut în Anexa 1 la HG nr. 1579/2005, la art. 7 din acest statut, sunt menţionate drepturile de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă, printre acestea neregăsindu-se şi dreptul de a fi scutit de plata serviciului de salubrizare.

Cu privire la formularul contractului de voluntariat, se apreciază că acesta, chiar dacă este stabilit prin aceeaşi HG nr. …., nu poate acorda mai multe drepturi decât cele prevăzute la art. 7 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.

În ceea ce priveşte celelalte dispoziţii legale invocate de pârât în întâmpinarea formulată, instanţa constată că nici una dintre acestea nu este de natură a conferi un astfel de drept în favoarea voluntarilor din serviciile de urgenţă.

Având în vedere considerentele expuse instanţa constată că H.L.C.T. nr. ….. este lovită de nulitate şi prin urmare acţiunea promovată de reclamantul A, urmează să fie admisă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul A, în contradictoriu cu pârâtul B.

Anulează Hotărârea C.L.T. nr. …...

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.06.2014.

Preşedinte,

S.M.

Grefier,

E.M.