Contestaţie la legea penală mai favorabilă; recidivă, revocare, concurs, reducerea pedepselor componente şi a rezultantei

Hotărâre 727 din 14.10.2014


Prin sentinţa penală nr. 991/20.02.2014, pronunţată în dosarul nr. 4069/215/2014, Judecătoria Craiova a fost respinsă contestaţia la executare formulată de condamnatul S.C.D. şi a constatat că nu sunt incidente dispoz. art. 6 NCP.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. 4069/215/2014, petentul condamnat S.C.D. a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentinţa penală nr. 273 din 14.10.2011, pronunţată de Judecătoria Caracal, definitivă prin dec. pen. 1548/02.07.2012 a Curţii de Apel Craiova

Cererea formulată de petentul condamnat nu a fost motivată în fapt şi în drept.

La dosarul cauzei s-au depus o copie de pe mandatul de executare a pedepsei aplicate condamnatului şi o copie a sentinţei penale menţionate, însoţită de un referat al compartimentului de executări penale privind data şi modalitatea rămânerii definitive, precum şi stadiul executării.

Analizând actele dosarului prin prisma dispoziţiilor legale, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Inculpatul S.C.D. a fost condamnat, prin s.p. 273 din 14.10.2011, pronunţată de Judecătoria Caracal,definitivă prin dec. pen. 1548/02.07.2012 a Curţii de Apel Craiova, la pedeapsa de 13 ani  şi 6 luni  închisoare.

Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 71 C.p.,i-a fost interzisă exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b C.p.

În baza sentinţei penale nr. 273 din 14.10.2011, pronunţată de Judecătoria Caracal,definitivă prin dec. pen. 1548/02.07.2012 a Curţii de Apel Craiova, s-a emis MEPÎ 243/03.07.2012 de către Judecătoria Caracal, executarea pedepsei începând la data de 10.11.2010.

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 6 Cod proc. pen., instanţa a analizat, în ordinea menţionată următoarele aspecte:

1. aplicarea legii mai favorabile în ceea ce priveşte limitele maxime de pedeapsă şi normele aplicabile concursului de infracţiuni.

1. În ceea ce priveşte limitele de pedeapsă mai favorabile, instanţa a stabilit limitele maxime de pedeapsă prevăzute de legea nouă pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat.

Astfel, instanţa a reţinut că inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i şi alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplicarea art. 41 alin. 2  C.p. de la 1969, furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i cu aplic. art. 37 lit. a  C.p. de la 1969, furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. e,g,i cu aplic. art. 37 lit. a  C.p. de la 1969 şi complicitate la furt calificat prev. de art. 26 raportat la art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, g, i cu aplicarea art. 37 lit. a C.p.de la 1969.

Instanţa de fond a analizat pedepsele aplicate inculpatului pentru aceste infracţiuni potrivit noilor incriminări şi a constatat că pedepsele aplicate pentru aceste infracţiuni îndeplinesc cerinţele de legalitate, nefiind mai mari decât maximul special al pedepselor potrivit noilor incriminări. În ceea ce priveşte pedeapsa de 10 ani închisoare - aplicată pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a,g,i şi alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplicarea art. 41 alin. 2  C.p. de la 1969( în reglementarea din N.C.p. art. 228 alin.1-229 alin. 1 lit. b, d art. 77 lit. a , art. 43 alin.1 şi art. 36 alin.1) a constat că îndeplineşte cerinţele de legalitate, având în vedere maximul special al noii incriminări - 5 ani, maxim sporit cu 3 ani potrivit art. 36 alin. 1 N.C.p.şi apoi cu încă 2 ani potrivit art. 78 , urmare a aplicării circumstanţei agravante prev. de art. 77 lit.a N.C.p.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa a constatat că nu este întemeiată cererea formulată de petentul condamnat Saris Cristian Dan, de aplicare a legii penale mai favorabile, în cauză nefiind incidente dispoziţiile art. 6 N.C.p., motiv pentru care cererea formulată de petentul condamnat a fost respinsă, ca neîntemeiată.

În baza art. 275pct. 4  alin. 2 C. proc. pen. , petentul condamnat a fost obligat la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

Împotriva acestei sentinţe penala a formulat contestaţie condamnatul S.C.D. care a solicitat desfiinţarea sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Craiova, iar pe fond admiterea contestaţiei la executare în sensul aplicării legii penale mai favorabile şi reducerea pedepsei de 10 ani închisoare la care contestatorul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la maximul prevăzut de noile reglementări respectiv 5 ani închisoare, la care să se adauge pedeapsa de 3 ani şi 6 luni a cărei executare a fost suspendată condiţionat, în final pedeapsa rezultată să fie de 8 ani şi 6 luni închisoare.

Examinând sentinţa atacată sub toate aspectele de fapt şi de drept şi, în raport de actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată următoarele:

Prin sentinţa atacată, instanţa de fond a analizat pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată condamnatului prin sentinţa penală. nr. 273/14.10.2011 a Judecătorie Caracal, def. prin  dec. den. nr. 1548/2012 a Curţii de Apel Craiova pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1969, considerând că, îndeplineşte cerinţele de legalitate, prin raportare la dispoz. art. 36 alin. 1 CNp, art. 78 şi art. 77 lit. a NCp şi nu se impune reducerea acesteia.

Tribunalul constată că prin decizia nr. 8/26.05.2014 pronunţată de ÎCCJ în dosarul nr. 12/1/2014/HP/P a stabilit: "în aplicarea legii mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 CP, la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, nu se vor lua în considerare circumstanţe atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul prevăzut de legea nouă", ceea ce înseamnă că în speţă se va avea în vedere pedeapsa prev. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 alin. 1 lit. b şi d NCP adică închisoarea de la 1 la 5 ani.

Pentru aceste motive instanţa va dispune reducerea pedepsei de 10 ani aplicată condamnatului pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 4 cu aplic. art. 37 lit. a cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1969 la maximul special de 5 ani închisoare prevăzut de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp NCP, art. 77 lit. a NCP, cu aplic. art. 43 alin. 1 NCP şi art. 36 alin. 1 NCp.

Analizând celelalte pedepse aplicate condamnatului instanţa constată că nu impune reducerea acestora.

Astfel acesta a fost condamnat la următoarele pedepse: pedeapsa de 3 an pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp (faptă care în prezent este reglementată de dispoziţiile art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp, cu aplic. art 77 lit. a şi art. 43 alin. 1 CP, având prevăzută o pedeapsă maximă de 5 ani); pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e, g, i Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp (faptă care în prezent este reglementată de dispoziţiile art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp, cu aplic. art 77 lit. a şi art. 43 alin. 1 CP, având prevăzută o pedeapsă maximă de 5 ani); pedeapsa de 3 ani pentru 26 Cp rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp cu aplic. art. 37 lit. a Cp (faptă care în prezent este reglementată de dispoziţiile art. 48 rap. la art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp, cu aplic. art. 77 lit. a şi art. 43 alin. 1 CP, având prevăzută o pedeapsă maximă de 5 ani) .

Prin urmare se constată că faţă de maximul special prevăzut de noua lege nu se impune reducerea niciuneia din celelalte pedepse aplicate condamnatului.

Instanţa va analiza în continuare incidenţa deciziei nr. 15 din 23 iunie 2014 pronunţată de ICCJ în dosarul nr. 161/1/2014/HP/P şi a deciziei nr. 1 pronunţată de ICCJ în dosarul nr. 1/1/2014/HP/P, dacă pedeapsa rezultantă aplicată potrivit legii vechi depăşeşte maximul la care s-ar putea ajunge în baza legii noi conform art. 39 NC.pen., art. 43 alin. 2 NC.pen, art. 96 alin.4 NCP şi art. 79 alin. 2 NCP.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 79 alin. 2 Cp: "dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabileşte prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante, infracţiune continuată, concurs sau recidivă".

Conform art. 39 alin. 1 lit. b NCP atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea se aplică pedeapsa ce mai grea (în speţă, cea de 5 ani), la care se adaugă un spor egal cu o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate (9 ani), în speţă acest spor fiind egal cu 3 ani, rezultând o pedeapsă de 8 ani închisoare.

În continuare, tribunalul va face aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin. 2 NCp potrivit cărora dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârşeşte mai multe infracţiuni concurente, dintre care cel puţin una în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul neexecutat din aceasta şi a dispoziţiilor art. 96 alin. 4 NCP, conform cărora dacă se săvârşeşte o nouă infracţiune în termenul de supraveghere, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea acesteia potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea de infracţiuni.

Raportând aceste dispoziţii legale la speţă, înseamnă că instanţa ar trebui să revoce pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 26/2010 a Judecătoriei Caracal şi să dispună executarea în întregime a acesteia, alături de pedeapsa de 8 ani închisoare, în final persoana privată de libertate executând pedeapsa de 11 ani şi 6 luni închisoare.

Cum această pedeapsă este mai mică decât pedeapsa de 13 ani şi 6 luni închisoare pe care o execută contestatorul, tribunalul constată că în temeiul art. 6 NCp se impune reducerea acestei pedepse la 11 ani şi 6 luni închisoare.

Pentru aceste considerente în baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., va admite contestaţia formulată de S.C.D., va desfiinţa sentinţa penală nr. 991/20.02.2014 a Judecătoriei Craiova şi rejudecând va descontopi pedeapsa rezultantă de 13 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin s.p. 273/14.10.2011 a Judecătoriei Caracal, definitivă prin d.p. nr. 1548/2012 a Curţii de Apel Craiova, în pedepsele componente de: 10 ani pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp şi alin. 4 Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp, art. 41 alin. 2 Cp şi art. 64 lit. a a teza a II-a şi lit. b Cp, pe o perioadă de 2 ani ; 3 ani pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp , art. 37 lit. a Cp; 3 ani pentru art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e, g, i Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp; 3 ani pentru art. 26 Cp rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a g, i Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp şi 3 ani şi 6 luni aplicată prin s.p. 26/2010 a Judecătoriei Caracal, pentru care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere.

În baza art. 6 alin. 1 NCP va reduce pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp şi alin. 4 Cp, cu aplic. art. 37 lit. a Cp, art. 41 alin. 2 Cp şi art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp, la maximul special de 5 ani închisoare prevăzut de art. 228 alin. 1, 229 alin. 2 NCP, art. 77 lit. a NCp, art. 43 alin. 1 NCP şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp din 1968 (art. 66 lit. a şi b NCP).

În baza art. 39 alin. 1 lit. b NCp va recontopi cele patru pedepse de 5 ani închisoare; 3 ani închisoare; 3 ani închisoare; 3 ani închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte (9 ani), adică 3 ani, în final inculpatul executând pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare.

În baza art. 96 alin. 4 NCP, art. 43 alin. 1 NCP şi art. 79 alin. 2 NCP va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni aplicată prin s.p. 26/2010 a Judecătoriei Caracal şi dispune executarea în întregime a acesteia, alături de pedeapsa de 8 ani închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa de 11 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 6 NCP, va reduce pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului prin s.p. 273/14.10.2011 a Judecătoriei Caracal, definitivă prin d.p. nr. 1548/2012 a Curţii de Apel Craiova de la 13 ani şi 6 luni la 11 ani şi 6 luni închisoare.

Va deduce durata reţinerii din data de 02.11.2010, durata arestării preventive din 20.06.2008 până la 17.11.2008, arestarea preventivă şi detenţia din 10.11.2010 la zi şi menţine starea de arest.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 273/14.10.2011 a Judecătoriei Caracal, definitivă prin d.p. nr. 1548/2012 a Curţii de Apel Craiova.

Va dispune anularea mandatului de executare nr. 243/03.07.2012 emis de Judecătoria Caracal şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei în sensul celor arătate mai sus.

În baza art. 275 alin. 3 NCPP, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului