Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1060/2013 din 28.01.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 1060/2014

Şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………..

Grefier ……..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator …… şi pe intimat ……….,  având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut, nu se prezintă părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Constată că, fondul cauzei s-a dezbătut la data de 21.01.2014, mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă întocmită cu respectiva ocazie, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi prin care s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise.

INSTANŢA

DELIBERÂND

Constată că prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.09.2013, scutită de taxa de timbru conform prevederilor art. 7 din O.G. nr. 22/2002, contestatoarea ……, în contradictoriu cu intimatul ……, a solicitat instanţei să dispună, în principal, anularea actelor de executare silită din dosarul execuţional nr. …..E/2013 al SEJ .., iar în subsidiar cenzurarea cheltuielilor de urmărire şi executare.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a arătat că în baza titlului executoriu reprezentat de decizia civilă nr 2790/2013-R pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosar nr 7490/111/2010 şi sentinţa civilă nr 381/LM/13.08.2012, prin care a fost obligată la plata sumei de 24.189 lei reprezentând contravaloarea medicamentelor achiziţionate şi la plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecată, s-a declanşat executarea silită la cererea intimatului-creditor.

Prin somaţia nr 1 din 09.09.2013 au fost somaţi să achite suma de 29985,34 lei sau în ipoteza în care la buget, la acest titlu de cheltuieli, nu sunt sume de bani disponibile, în temeiul OG 22/2002, să facă demersuri pentru suplimentarea respectivului titlu de cheltuieli. Suma se compune din debit principal- contravaloare medicamente şi cheltuieli de executare.

Prin încheierea nr 5127/23.08.2013 din dosar nr 15215/271/2013 al Judecătoriei Oradea, instanţa a încuviinţat executarea silită în dosarul execuţional nr ………/E/2013 al SEJ ……, dar a autorizat ca creditorul să treacă doar la executarea silită a sumei de 24189 lei reprezentând contravaloare medicamente şi 600 lei cheltuieli de judecată. Solicită anularea tuturor actelor de executare deoarece au fost întocmite cu nerespectarea art 665 Cod proc civ.

Un alt motiv pentru care se impune anularea tuturor actelor de executare silită se datorează prematurităţii începerii executării, nefiind respectat termenul de 6 luni prevăzut de OG nr 22/2002 pentru plata sumelor în cazul instituţiilor publice. Executorul judecătoresc avea obligaţia de a face distincţie din punct de vedere al naturii juridice între faza de executare silită şi procedura prealabilă de transmitere a unei notificări prealabile în care debitorul este notificat cu privire la faptul că are un termen de 6 luni de plată anterior începerii executării silite.

În subsidiar solicită cenzurarea onorariului executorului judecătoresc, deoarece acesta a fost stabilit în mod nelegal la 10% din suma de executat. Solicită şi diminuarea onorariului de avocat, întrucât suma de 2000 lei este nejustificat de mare raportat la operaţiunile pe care un avocat le face, respectiv doar formularea unei cereri către executor, prin care solită executarea silită, la care anexează titlul executoriu, în condiţiile în care, pentru litigiul pe fond, s-a solicitat, cu acelaşi titlu, suma de 600 lei.

Solicită exonerarea de la plata sumei de 20 lei reprezentând taxă informaţii bunuri impozabile, în condiţiile în care prin somaţia nr 1, executorul a menţionat că se va proceda la executarea silită a conturilor bancare ale contestatoarei, iar contestatoarea a indicat contul instituţiei. Nu s-a anexat dovada plăţii acestei taxe şi nu s-a făcut dovada că s-ar fi solicitat aceste informaţii.

Solicită şi exonerarea de la plata sumei de 62 lei reprezentând alte cheltuieli conform art 699 alin 3 pct 7 Cod proc civ, întrucât executorul nu a anexat dovada efectuării acestora şi nici nu a indicat în ce constau aceste cheltuieli.

În drept s-au invocat prevederile art 665 alin 3, 711, 699 alin 3 pct 3 şi 4 Cod proc civ.

În probaţiune au fost depuse înscrisuri.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca nefondată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt, intimatul a arătat că în încheierea de încuviinţare a executării silite nu pot fi individualizate sumele reprezentând cheltuieli de executare, acestea fiind executorii conform art 628 alin 4 Cod proc civ.

Contestatoarea nu a făcut dovada lipsei de fonduri, aspect imperios necesar pentru a se putea invoca dispoziţiile OG nr 22/2002. Statul nu poate impune limitări ale executării silite şi nu poate institui norme care să ducă la amânarea realizării creanţei pe care o persoană o are împotriva sa,  aceasta constituind o ingerinţă în dreptul său la recunoaşterea bunurilor, fiind încălcat astfel art 1 din Protocolul 1 al CEDO.

În lipsa unui tablou al onorariilor avocaţiale minimale, rămân valabile criteriile de apreciere prevăzute de art 451 Cod proc civ. Nu se poate reţine îndeplinirea defectuoasă a muncii de către avocat şi nici faptul că activitatea acestuia ar fi deficitară sau redusă. Chitanţa de plată se găseşte în dosarul de executare, iar cuantumul onorariului este proporţional cu munca depusă şi complexitatea cauzei.

În mod corect a fost stabilit cuantumul onorariului executorului judecătoresc, conform art 37 alin 1 lit a din legea nr 188/2000.

În drept, au fost invocate prevederile art. 205, 451 C.pr.civ.

În probaţiune au fost depuse înscrisuri.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi s-a depus, în copie certificată, dosarul execuţional nr 4……./E/2013.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa nr. 381/LM din 13.04.2012 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 7490/111/2010, modificată prin Decizia civilă nr 2790/2013-R pronunţată de Curtea de Apel Oradea la 09.05.2013, contestatoarea a fost obligată la plata în favoarea intimatului a sumei de 24.189 lei, reprezentând contravaloarea medicamentelor achiziţionate, precum şi cheltuieli de judecată de 600 lei.

La data de 08.07.2013, intimatul a înregistrat la contestatoare o cerere prin care a solicitat doar plata debitului principal- 24.189 lei, cerere căreia i-a anexat titlurile executorii şi date referitoare la contul unde se putea face plata.

Întrucât la această cerere nu a primit nici un răspuns, la data de 14.08.2013, intimatul a solicitat executarea silită a celor două hotărâri judecătoreşti, pentru sumele mai sus menţionate, fiind format dosarul execuţional nr…../E/2013.

Prin încheierea nr 5127/2013, pronunţată de Judecătoria Oradea în dosar nr 15215/271/2013 s-a încuviinţat executarea silită în dosarul menţionat.

Suma stabilită de executorul judecătoresc în dosarul execuţional nr. 436/E/2013, prin încheierea din 09.09.2013, cu titlul de cheltuieli de urmărire şi executare, este de 5196,34 lei, formată din: 3073,84 lei- onorariul total al executorului judecătoresc (2478,9 lei onorariu şi 594,94 lei TVA) 15,5 lei- cheltuieli poştale, 20 lei- taxă informaţii bunuri impozabile, 2000 lei- onorariu avocat, 25 lei- taxe de timbru, 62 lei- alte cheltuieli conform art 669 alin 3 pct 7 Cod proc civ.

La data de 16.09.2013, contestatoarei i s-a comunicat somaţia de plată a sumei de 29.985,34 lei (debit principal, cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare), menţionându-se expres următoarele: În ipoteza în care în  bugetul dvs, la acest titlu de cheltuieli, nu sunt sume de bani disponibile, în temeiul dispoziţiilor OG nr 22/2002, vă solicităm să faceţi demersuri pentru suplimentarea respectivului titlu de cheltuieli şi să ne comunicaţi că aţi efectuat aceste demersuri, pentru ca în ipoteza în care nu veţi proceda potrivit celor de mai sus vom proceda la executarea silită prin poprirea conturilor dvs bancare în termenul prevăzut de lege.

Instanţa nu poate reţine apărarea contestatoarei în sensul că executarea silită ar fi nulă, pentru că nu s-a respectat termenul de 6 luni, prevăzut de OG nr 22/2002, pentru următoarele considerente:

Art 2 din OG nr 22/2002 prevede: Dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată.  Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Instanţa reţine că intimatul-creditor a solicitat contestatoarei să execute de bunăvoie doar debitul principal- contravaloarea medicamentelor, la data de 08.07.2013, fără a solicita nici măcar cheltuielile de judecată de 600 lei. Aceasta relevă, cu evidenţă, buna-credinţă a intimatului, care a intenţionat să evite o executare silită, care genera costuri suplimentare, pe care trebuia el însuşi să le avanseze, pentru a încerca, ulterior, să le recupereze de la contestatoare.

La această solicitare, intimatul nu a primit nici un răspuns. Prin urmare, s-a adresat executorului judecătoresc, care a comunicat la data de 16.09.2013 somaţia pentru plata debitului, în cadrul căreia s-a făcut expres referire la prevederile OG nr 22/2002.

Nici la cererea intimatului, nici la somaţia executorului judecătoresc contestatoarea nu a răspuns în sensul că nu ar avea fonduri pentru executarea hotărârilor judecătoreşti, ci la data de 09.10.2013 a comunicat executorului că are un termen de 6 luni pentru îndeplinirea obligaţiei de plată.

Legea nu acordă acest termen automat, tuturor instituţiilor debitoare, ci doar acelora care nu au disponibile sumele de bani pentru executarea silită şi care fac demersuri pentru obţinerea acestor sume. Contestatoarea nu a făcut dovada nici în sensul că nu ar avea fonduri, nici în sensul că le-ar fi solicitat, prin urmare, nu a făcut dovada că s-ar încadra în condiţiile impuse de art 2 din OG nr 22/2002 pentru a beneficia de acest termen de graţie de 6 luni.

Chiar dacă s-ar putea accepta, contrar celor mai sus, că instituţia contestatoare ar beneficia de acest termen de 6 luni, instanţa reţine că executorul judecătoresc nu a mai efectuat nici un alt act de executare ulterior somaţiei comunicate în 16.09.2013, prin urmare nu există nici un motiv de nelegalitate al executării silite. Legea prevede expres că termenul de 6 luni începe să curgă de la data somaţiei, iar acesta este unicul act emis în dosarul execuţional nr 436/E/2013.

Instanţa va respinge şi cererea contestatoarei de anulare a actelor de executare, întrucât nu s-ar fi încuviinţat, odată cu executarea silită, şi cheltuielile de executare, întrucât acestea au un regim juridic distinct de cel al debitului principal, prevăzut de art 669 Cod proc civ. Prin încheierea de încuviinţare a executării silite, instanţa de executare indică debitul principal- „suma cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea”, fiind imposibil a se stabili, la acest moment, care sunt cheltuielile de executare. Acestea sunt stabilite de executorul judecătoresc prin încheiere ce constituie titlu executoriu, nefiind necesară încuviinţarea instanţei. Evident, acestea pot fi cenzurate pe calea contestaţiei la executare.

Referitor la acest ultim aspect şi la solicitarea expresă a contestatoarei, instanţa mai reţine că, in conformitate cu prevederile art.669 alin 4 teza  a doua Cod proc civ, cuantumul cheltuielilor de executare  stabilite  de  executorul judecătoresc prin încheierea din data de 09.09.2013  poate fi cenzurat de instanţa de judecată, care trebuie să verifice dacă acele cheltuieli stabilite prin procesul-verbal au fost necesare pentru efectuarea executării, dacă sunt reale şi dacă nu sunt disproporţionate faţă de cuantumul creanţei şi volumul de muncă efectuat de cei implicaţi în executare. Chiar dacă debitoarea este în culpă pentru faptul că nu a executat de bună-voie creanţa cuprinsă într-un titlu executoriu, aceasta nu înseamnă că poate fi împovărată cu cheltuieli de executare excesiv de mari.

Cu referire la onorariul executorului judecătoresc, acesta a fost stabilit la limita maximă prevăzută de art. 39, alin. 1. lit. a) din Legea nr. 188/2000 şi Ordinul MJ nr 2550/2006. Se reţine însă că în speţă debitoarea este o instituţie a statului şi este de notorietate subfinanţarea cronică a sistemului de sănătate în România. Pe de altă parte, executorul judecătoresc a emis doar o somaţie de plată, fără nici un alt act sau demers şi, în măsura în care nu debitoarea nu îşi va executa obligaţia de plată, se va trece la poprirea conturilor sale. Aceasta este modalitatea de executare silită indicată de executorul judecătoresc în somaţie şi, de altfel, unica folosită de toţi executorii judecătoreşti în situaţiile în care debitoare este contestatoarea. Prin urmare, pentru executorul judecătoresc, în acest dosar, complexitatea muncii efectuate nu este atât de mare încât să impună stabilirea, de la început, a onorariului maximal prevăzut de lege, cu atât mai mult cu cât instituţia debitoare primeşte, la rândul său, de la bugetul de stat, mai puţin bani decât are nevoie.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune cenzurarea onorariului executorului judecătoresc, prin diminuarea acestuia de la maxim la minimul prevăzut de Ordinul nr 2550/2006, respectiv la 551 lei, la care se adaugă TVA de 132,24 lei.

În privinţa  onorariului  avocaţial  solicitat  în faza  de executare  silită ,în cuantum de 2000 lei,  în baza  contractului  de asistenţă  juridică  nr. .../05.08.2013 şi chitanţei nr 46/09.08.2013, instanţa apreciază  că raportat la dificultatea redusă a  aspectelor  din dosarul executional (executarea silită  prin poprire, dacă plata nu se va efectua benevol) şi a efortului depus de către reprezentant (redactarea  unei cereri de executare  silită) că obligarea contestatoarei de a suporta integral cuantumul acestor cheltuieli este o sarcină nejustificat de împovărătoare. Fără a interveni în vreun fel în raportul juridic generat de încheierea contractului de asistenţă juridică, prin care părţile au convenit asupra cuantumului onorariului datorat pentru reprezentarea în cauză, instanţa, în temeiul art. 669 al. 4 C.p.c., va limita doar, pentru considerente de echitate, cuantumul cheltuielilor de executare la care va fi obligat debitorul.

Prin urmare, instanţa va reduce cuantumul onorariului avocaţial  de la suma de 2000 lei la suma de 200 lei .

Va dispune şi eliminarea taxei de informaţii bunuri impozabile în cuantum de 20 lei, întrucât la dosarul execuţional nu există dovada achitării unei astfel de taxe. Nici nu s-a făcut dovada că s-ar urmări bunuri mobile sau imobile ale contestatoarei, somaţia menţionând ca singură modalitate de executare silită poprirea.

 In privinţa  cheltuielilor  de executare in suma de 62 lei, instanţa va respinge cererea contestatoarei de înlăturare a acestora, fiind evident că executorul a efectuat cheltuieli cu formarea şi arhivarea dosarului, întocmire acte procedurale, inclusiv fotocopierea dosarului la solicitarea instanţei, pentru care executorul nu a solicitat achitarea cheltuielilor corespunzătoare, deşi avea această posibilitate, conform  art 716 alin 2 Cod proc civ.

Pentru toate considerentele mai sus menţionate, contestaţia la executare va fi admisă în parte, conform dispozitivului prezentei hotărâri.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea ….., cu sediul în Oradea, Şos. …. jud. Bihor, în contradictoriu cu intimatul ….., cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat ……- Oradea, str. M. ……., judeţ Bihor.

Restrânge cheltuielile de executare, astfel cum acestea au fost stabilite în dosarul execuţional …….E/2013 al Societăţii de executori judecătoreşti ….prin Încheierea din 09.09.2013, astfel:

Dispune diminuarea onorariului executorului judecătoresc la 551 lei, la care se adaugă TVA de 132,24 lei, dispune diminuarea onorariului avocaţial la suma de 200 lei şi dispune eliminarea taxei de informaţii bunuri impozabile în cuantum de 20 lei.

Respinge ca nefondate celelalte capete de cerere.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.01.2014.

Preşedinte, Grefier,