- Punere în posesie – inopozabilitate - unei hotarari a Comisiei Judeţene de modificare a dreptului deja reconstituit, emisă cu încălcarea procedurii legale

Sentinţă civilă 147 din 11.02.2014


Cu nr. (…) a fost înregistrată, pe rolul instanţei, plângerea prin care petentul (…) a solicitat obligarea Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar (…) şi Comisia Judeţeană (…) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la punerea efectivă în posesie şi eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,64 ha., rezultată din diferenţa între 7,22 ha., cuprinsă în adeverinţa nr. (...) şi suprafaţa de 5,58 ha. indicată în procesul-verbal de punere în posesie.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că Instituţia Prefectului (…) a decis, printr-o adresă comunicată, să i se restituie 7,22 ha. însă Comisia locală refuză. Se susţine că nu se au în vedere dispoziţiile art. 10 din Legea 18/1991, care prevăd că punerea în posesie trebuie să aibă loc pentru toate terenurile indicate în registrul CAP, registrul agricol, actele de proprietate şi declaraţiile martorilor.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Au fost anexate, în copie, înscrisuri.

Comisia locală a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii, ca netemeinică şi nelegală.

În motivarea întâmpinării, se arată că adeverinţa de proprietate nr. (…), invocată de petent, a fost emisă în mod eronat de către Comisia locală, în baza anexei 3 poz. 33, unde tot în mod eronat au fost specificaţi drept moştenitori mai multe persoane decât cele care aveau această calitate. Ulterior, în urma verificărilor efectuate, în baza Hotărârii (…) a Comisiei judeţene, a fost rectificată anexa 3 poz. 33, în sensul că au fost eliminate persoanele ce nu aveau calitatea de moştenitori ai defunctului (…), precum şi prin diminuarea suprafeţei de teren pentru care urma să se procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate, cu 1,64 ha, suprafaţă cu care au intrat în CAP fiii autorului defunct.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 cod procedură civilă.

La întâmpinare au fost anexate, în copie, înscrisuri.

Petentul a răspuns la întâmpinare, arătând că autorul său a deţinut, la (…), suprafaţa de 6,47 ha., cu care s-a înscris în CAP, precum  şi suprafaţa de 1,15 ha. în registrul agricol, menţinută ca grădină, pentru întreţinerea familiei. Se susţine că suprafaţa de 7,22 ha. a fost atribuită în mod corect în anul 1991, ţinându-se cont de terenurile prevăzute în registrul CAP şi registrul agricol. Petentul mai susţine că pentru diminuarea suprafeţei  reconstituite nu i s-a solicitat prezenţa în comisie şi nu a fost informat în scris. Totodată, se mai arată că la data intrării în CAP tatăl petentului avea gospodărie separată de cea a descendenţilor săi.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, apreciată de instanţă ca legală, admisibilă, concludentă şi utilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanta a reţinut :

Prin Hotărârea nr. (…) a Comisiei Judeţene (…) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost validată propunerea Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar (…), de reconstituire a dreptului de proprietate, în favoarea petentului (…) şi a altor moştenitori ai defunctului (…), pentru suprafaţa totală de 7,22 ha., prevăzută în anexa nr. 3, poziţia 33.

În acest sens, Comisia locală a eliberat adeverinţa nr. (…)

Până în prezent, în îndeplinirea atribuţiilor impuse de HG 890/2005, Comisia locală a procedat la punerea în posesie pentru 55800 mp. din totalul reconstituit.

Motivaţia emiterii acestui act, în forma arătată, îl constituie emiterea, de către Comisia judeţeană, a Hotărârii nr. (…) care a rectificat anexa 3 poz. 33, atât prin eliminarea unor persoane care nu ar fi avut calitatea de moştenitori ai defunctului (…) cât şi prin diminuarea suprafeţei de teren pentru care urma să se procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate, de la 7,22 ha. la 5,58 ha.

Această diminuare, potrivit susţinerilor intimatei Comisia locală, ar fi avut la bază cererea de intrare în CAP şi reprezintă diferenţa dintre suprafaţa respectivă şi cea pentru care petentului i-a fost deja eliberat un titlu de proprietate.

Instanţa a făcut demersuri insistente pentru transmiterea, către dosarul cauzei, a documentaţiei care a stat la baza emiterii hotărârii nr. (…).

Comisia Judeţeană (…) nu a fost în măsură să comunice procesul-verbal al şedinţei în care a fost adoptată hotărârea, astfel încât nu se pot determina considerentele emiterii acesteia.

Totodată, Comisia locală, deşi i s-a solicitat, în mod expres să comunice întreaga documentaţie care a stat la baza propunerii şi emiterii hotărârii, documentaţie ce trebuia să cuprindă cereri, registre, acte stare civilă, titluri, etc., dar şi dovada de comunicare, către titulari, atât a propunerii de emitere a hotărârii cât şi a hotărârii însăşi, a înaintat la dosar numai hotărârea şi anexa.

Prin urmare, în condiţiile în care nu există astfel de documente, instanţa reţine că o hotărâre fără cel mai mic fundament legal şi faptic, necomunicată, pentru a putea fi contestată, nu poate fi opozabilă titularilor reconstituirii dreptului de proprietate.

Această hotărâre nu poate produce efecte juridice, cu atât mai mult cu cât reprezintă o încălcare a art. 1 din Protocolul adiţional (1) la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Petentul, care a beneficiat de un drept, reconstituit în condiţiile legii, s-a văzut lipsit de proprietatea sa printr-un act contrar legii.

Instanţa apreciază că ar fi excesiv a-i impune petentului să conteste o hotărâre a Comisiei judeţene ce nu i-a fost comunicată, în condiţiile în care comisiile competente şi-au ignorat timp de peste 20 de ani atribuţiile de punere în posesie şi eliberarea titlului, „rezolvând” problema într-o procedură netransparentă de diminuare a dreptului de proprietate.

În consecinţă, în temeiul art. 64 din Legea 18/1991, raportat la art. 5 şi 6 din HG 890/2005 va admite plângerea şi va obliga intimatele să pună efectiv în posesie pe moştenitorii defunctului (…), pentru terenuri reprezentând diferenţa dintre suprafaţa totală de 7,22 ha. şi terenurile pentru care deja au fost emise procese verbale şi titluri de proprietate şi să emită titlul corespunzător.

Domenii speta