Contestatie la tabelul preliminar de creanţe

Sentinţă civilă 560/sind din 18.02.2014


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 560/SIND

Şedinţa publică din data de 18 februarie 2014

Completul compus din:

JUDECĂTOR SINDIC : A. O.

GREFIER : E. L. I.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra contestaţiilor la tabel preliminar de creanţe şi la tabel preliminar rectificat de creanţe, din partea contestatorului CEC BANK SA, cu privire la creanţele creditorilor: I.C., S.T.C., A.R.C., SC O.A. SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2014 în sensul celor consemnate prin încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 4 februarie 2014, la data de 11 februarie 2014, apoi pentru data de 18 februarie 2014.

JUDECĂTORUL SINDIC

Constată că, la data de 26.07.2013, creditoarea CEC BANK S.A. a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe şi a tabelelor preliminare rectificative de creanţe ale debitoarei SC A. SRL, întocmit de administratorul judiciar T.E. S.P.R.L., cu privire la creanţele creditorilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L.

Se solicită în principal excluderea creanţelor creditorilor  I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. din tabelele preliminare de creanţă, iar în subsidiar excluderea acestor creanţe din categoria creanţelor garantate.

În motivarea contestaţiei creditoarea a arătat, în esenţă, următoarele:

I.1.Nu există creanţele creditorilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. împotriva debitoarei SC A. SRL.

În baza sentinţei civile nr.1477/C/2009 a Tribunalului Braşov, intimaţii creditori susmenţionaţi au obţinut o creanţă faţă de SC C.J. S.R.L.(actuala H.J.), societate de la care debitoarea a cumpărat complexul M., ceea ce a determinat şi înscrierea în CF a privilegiului special.

Sentinţa civilă nr.1477/C/2009 a Tribunalului Braşov nu este pronunţată în contradictoriu cu SC A. S.R.L., astfel încât nu este opozabilă acesteia,lipsind astfel titlul justificativ al creanţei creditorilor susmenţionaţi faţă de debitoare.

Prin sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 a Judecătoriei Braşov s-a dispus notarea privilegiului special în cartea funciară asupra imobilului proprietatea SC A. SRL, în favoarea numiţilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L., însă numai după ce debitoarea şi-a întabulat dreptul de proprietate asupra imobilelor şi după ce au fost înscrise ipotecile în favoarea CEC Bank.

Se mai arată că nu este îndeplinită condiţia legală a conservării privilegiului prin inscripţia proceselor-verbale ale experţilor, conform art.1742 din vechiul Cod civil, aplicabil în cauză, astfel încât acesta nu poate fi opus terţilor şi nu produce efecte nici faţă de debitoare, nici faţă de CEK Bank.

2.Între SC O.A. SRL şi SC C.J. SRL a intervenit o compensaţie convenţională, din care rezultă că SC O.A. SRL nu mai are nicio creanţă faţă de SC C.J. SRL, ci dimpotrivă, prima datorează celei din urmă suma de 4.400.000 lei.

3.Creditorii I.C., S.T.C., A.R.C. susţin că-şi dovedesc creanţele cu Convenţii încheiate între aceştia şi SC A. SRL, autentificate de către notarul public H.A.D., precum şi cu bilete la ordin, însă în aceste convenţii nu se face referire la nicio creanţă pe care ar deţine-o debitoarea faţă de aceşti creditori, ci despre stingerea de către debitoare a unor creanţe pe care creditorii le-ar avea faţă de SC C.J. S.R.L.

Măsura corectă a administratorului judiciar ar trebui să fie anularea acestor convenţii, încheiate în dauna intereselor debitoarei şi în frauda celorlalţi creditori, în baza art.79, 80 din Legea nr.85/2006, şi nu înscrierea creanţelor creditorilor în tabelele de creanţă.

4.Creanţele creditorilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. nu sunt justificate nici sub aspectul cuantumului acestora, nefiind depus la dosar nici un document doveditor din care să rezulte sumele înscrise tabelul preliminar de creanţe.

II.Creanţele susmenţionate nu sunt garantate.

Potrivit art.121 alin.1 din Legea nr.85/2006 creanţele garantate sunt cele garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel.

Privilegiul este un drept, şi nu o garanţie reală. Chiar dacă ar fi considerat garanţie, ipoteca CEC BANK are prioritate faţă de acest privilegiu, fiind înscrisă înaintea acestuia în cartea funciară.

În drept, contestatoarea invocă prevederile art.73 din Legea nr.85/2006.

Creditorul intimat S.T.C. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, iar pe fond a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

Se arată că, raportat la data înregistrării contestaţiei-09.10.2013 sau 24.09.2013 şi la data publicării tabelului preliminar 14.08.2013, contestaţia a fost formulată peste termenul prevăzut de art.73 din Legea nr.85/2006, fiind tardiv introdusă.

Pe fond, intimatul arată că, între SC O.A. SRL, în calitate de antreprenor şi SC C.J. SRL, în calitate de client, s-a încheiat contractul de antrepriză nr.34/2004, cu acte adiţionale, efectuându-se lucrări şi emiţându-se facturi însuşite de SC C.J. SRL, creanţa fiind certă,lichidă şi exigibilă.

Deoarece antreprenorul nu a mai dispus de lichidităţi pentru continuarea lucrărilor, a apelat la împrumuturi sub formă de creditare, din partea mai multor persoane, printre care şi numitul S.T.C., prin contractul de împrumut cu clauză de subrogaţie consimţită de creditor, din data de 10.09.2007.

 Prin aceste contracte, părţile au convenit ca restituirea împrumutului să se realizeze din sumele pe care antreprenorul SC O.A. SRL le va încasa ca preţ al lucrărilor efectuate, iar dacă împrumutatul va fi în imposibilitate de restituire a sumelor împrumutate, atunci părţile sunt de acord ca suma acordată cu titlu de împrumut(creditare) să fie considerată ca plată a unei părţi din preţul datorat de către debitoarea SC C.J. SRL. Concomitent, împrumutatul a consimţit să îi subroge pe fiecare dintre terţii solvens, proporţional cu plăţile făcute de aceştia, în drepturile, acţiunile şi privilegiile legale pe care însuşi creditorul le are în contra debitorului.

După preluarea SC H. J.R SRL de către SC A. SRL, aceasta a recunoscut creanţa creditorilor împrumutători împotriva SC H. J. SRL şi a decis să achite această sumă, conform convenţiei nr.205 şi nr.207, din data de 06.03.2012.

Creanţa izvorăşte din contractul de antrepriză contractul de antrepriză nr.34/2004, cu acte adiţionale, ceea ce îi dă caracter de creanţă privilegiată, conform art.1737 pct.4 Cod civil.

Privilegiile sunt drepturi reale accesorii, dobândite prin efectul legii, fiind opozabile faţă de terţi chiar şi fără înscriere în cartea funciară, înscrierea fiind necesară doar pentru a se putea dispune de aceste drepturi, conform Legii nr.7/1996.(filele 66-68, vol.1)

Creditorul intimat A.R.C. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, iar pe fond a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

Se arată în esenţă că titlul creanţei creditorului este reprezentat de:

-convenţia nr. 207 din data de 06.03.2012, încheiată între acesta din debitoarea SC A. S.R.L., prin care aceasta din urmă se obligă să plătească suma de 152.593 EURO, în acest sens fiind emis biletul la ordin nr.CECE3AK0046944-titlu executoriu, scadent la data de 30.05.2013;

-sentinţa civilă nr.1477/C/2009 pronunţată de Tribunalul Braşov, rămasă irevocabilă, prin care SC C.J. SRL a fost obligată să plătească suma de 540.000 lei către intimat;

-sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Braşov, rămasă irevocabilă, prin care instanţa a dispus notarea privilegiului special imobiliar în CF nr.100531 Braşov, proprietatea debitoarei SC A. SRL, în favoarea antreprenorului SC O.A. SRL şi a subrogaţilor antreprenorului, I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L.(filele 70,72, vol.1)

Creditorul intimat I.C. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, iar pe fond a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

Se arată în esenţă că titlul creanţei creditorului este reprezentat de:

-convenţia nr. 207 din data de 06.03.2012, încheiată între acesta din debitoarea SC A. S.R.L., prin care aceasta din urmă se obligă să plătească suma de 1.400.000 lei;

-sentinţa civilă nr.1477/C/2009 pronunţată de Tribunalul Braşov, rămasă irevocabilă, prin care SC C.J. SRL a fost obligată să plătească suma de 1.400.000 lei către intimat;

-sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Braşov, rămasă irevocabilă, prin care instanţa a dispus notarea privilegiului special imobiliar în CF nr.100531 Braşov, proprietatea debitoarei SC A. SRL, în favoarea antreprenorului SC O.A. SRL şi a subrogaţilor antreprenorului, I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L.(filele 89-94, vol.1)

La data de 05.11.2013 contestatoarea CEC BANK S.A. a depus la dosar note scrise prin care a invocat tardivitatea depunerii precizării cererii de admitere a creanţelor, prin care s-a solicitat înscrierea creanţelor creditorilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. ca fiind garantate, precum şi tardivitatea înscrierii creanţelor acestor creditori ca fiind garantate.

Se arată că termenul limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor a fost 26.06.2013, iar cel pentru verificarea, întocmirea şi afişarea tabelului preliminar a fost 18.07.2013.

Doar la data de 22.07.2013 creditorii S.T.C. şi A.R.C. au depus precizare a cererii de admitere a creanţelor, prin care au solicitat înscrierea creanţelor ca fiind garantate, iar ulterior administratorul judiciar provizoriu a rectificat tabelul preliminar şi a înscris creanţele creditorilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. ca fiind garantate.

Ca urmare, rectificarea tabelului preliminar de creanţe este nelegală.

Administratorul judiciar BDO B. R. S.P.R.L. a depus la dosar punct de vedere scris cu privire la contestaţie, prin care a solicitat admiterea acesteia.(filele 115-119)

Se arată în esenţă faptul că susţinerile contestatoarei sunt întemeiate, creditorii intimaţi nejustificând un drept de creanţă faţă de SC A. SRL, faptul că convenţiile nr.205,206 şi 207/06.03.2012 sunt făcute în dauna debitoarei şi a creditorilor, precum şi faptul că rectificarea tabelului preliminar de creanţe de către administratorul judiciar provizoriu excede atribuţiilor sale legale.(filele 115-119)

În şedinţa publică din data de 10.12.2013 instanţa a respins motivat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând contestaţia formulată de creditoarea CEC BANK S.A., în raport de motivele arătate în acestea, de actele si lucrările dosarului, precum  şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată următoarele:

La data de 17.07.2013 administratorul judiciar provizoriu T.E. S.P.R.L. depus la dosar tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC A. SRL, în care creanţele creditorilor intimaţi sunt înscrise la categoria altor creanţe chirografare, prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006, în felul următor:

-C. I., cu suma de 1.400.000 lei, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-S.T.C., cu suma de 152.595 EURO, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-A.R.C., cu suma de 152.593 EURO, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-SC O.A. SRL, cu suma de 377.609,15 lei, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010.

La data de 23.07.2013 administratorul judiciar provizoriu T.E. S.P.R.L. depus la dosar tabelul preliminar rectificat de creanţe al debitoarei SC A. SRL, în care creanţele creditorilor intimaţi sunt înscrise la categoria altor creanţe chirografare, prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006, în felul următor:

-Constantin Ileana, cu suma de 1.400.000 lei, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-S.T.C., cu suma de 660.904,20 lei(152.595 EURO), cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-A.R.C., cu suma de 660.895,54 lei(152.593 EURO), cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-SC O.A. SRL, cu suma de 377.609,15 lei, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010.

La data de 24.07.2013 administratorul judiciar provizoriu T.E. S.P.R.L. depus la dosar tabelul preliminar rectificat nr.2 de creanţe al debitoarei SC A. SRL, în care creanţele creditorilor intimaţi sunt înscrise la categoria creanţelor garantate, prevăzută de art.121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006, în felul următor:

-Constantin Ileana, cu suma de 1.400.000 lei, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-S.T.C., cu suma de 660.904,20 lei(152.595 EURO), cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-A.R.C., cu suma de 660.895,54 lei(152.593 EURO), cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010;

-SC O.A. SRL, cu suma de 377.609,15 lei, cu drept de privilegiu conform sentinţei civile nr.5154/23.04.2010.(filele 7-24, vol.1)

Contestatoarea invocă tardivitatea precizării cererilor de admitere a creanţelor, prin care s-a solicitat înscrierea creanţelor creditorilor I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. ca fiind garantate, precum şi tardivitatea înscrierii creanţelor acestor creditori, de către administratorul judiciar,  ca fiind garantate.

Instanţa constată că creditorii intimaţi I.C., S.T.C., A.R.C. şi SC O.A. S.R.L. au formulat în termen cererile de înscriere la masa credală, au depus o dată cu acestea documentele justificative, inclusiv sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 a Judecătoriei Braşov, prin care se dispune notarea privilegiului special în cartea funciară.

Administratorul judiciar provizoriu i-a înscris, în primele două tabele preliminare de creanţă în categoria creanţelor chirografare, deşi în ambele tabele se face referire la dreptul de privilegiu special al creditorilor, şi numai după precizarea cererilor de creanţă, la care se ataşează extrasul de carte funciară, în care sunt notate privilegiile, administratorul judiciar depune tabelul preliminar rectificativ nr.2, în care creditorii contestaţi sunt trecuţi în categoria creanţelor garantate. Trebuie menţionat şi faptul că precizările declaraţiilor de creanţă nu modifică cu nimic pretenţiile creditorilor din primele declaraţii de creanţă, depuse în termen, creditori deja înscrişi în primul tabel preliminar, ci doar subliniază calitatea acestora de creditori garantaţi, fiind ataşate la aceste precizări extrasul de carte funciară.

 Depunerea cu întârziere a extrasului CF, în dovedirea notării privilegiilor în cartea funciară, nu atrage însă decăderea creditorilor din dreptul conferit de înscrierea în CF şi nici imposibilitatea administratorului judiciar de a modifica tabelul preliminar de creanţă, aşa cum susţine creditoarea. Dimpotrivă, în măsura în care creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, a depus în termen declaraţia de creanţă şi actele justificative, chiar dacă a depus cu întârziere extrasul de carte funciară în dovedirea notării unor drepturi reale, administratorul judiciar are datoria de a rectifica tabelul preliminar de creanţe şi de a înscrie în mod corect creanţele în tabel, şi nu de a condiţiona o rectificare a tabelului de creanţe de o hotărâre a judecătorului sindic într-o eventuală contestaţie la tabel.

În consecinţă, instanţa apreciază că susţinerile contestatoarei cu privire la tardivitatea precizării cererilor de admitere a creanţelor,  precum şi la tardivitatea înscrierii creanţelor acestor creditori, de către administratorul judiciar,  ca fiind garantate, în tabelul rectificativ nr.2, sunt neîntemeiate.

Celelalte motive ale contestaţiei, invocate de CEC BANK SA nu sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Titlul justificativ al creanţelor invocate de creditorii intimaţi I.C., S.T.C. şi A.R.C. este reprezentat de convenţiile  încheiate de aceştia cu societatea debitoare SC A. SRL, autentificate sub nr.205, nr.206 şi nr.207 din data de 06.03.2012, de către Biroul Notarului Public Hermeneanu Adriana-Adela.

În baza acestor convenţii, debitoarea s-a obligat să achite creditorilor sumele de:

-152.595 EUR către creditorul S.T.C.;

-152.593 EUR către creditorul A.R.C.;

-152.593 EUR către creditorul I.C.. (filele 182-194, vol.1)

De asemenea, prin sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Braşov, rămasă irevocabilă, instanţa a dispus, în contradictoriu cu debitoarea SC A. SRL, notarea privilegiului special imobiliar în CF nr.100531 Braşov, nr.top.13101/1/2/2, proprietatea tabulară a debitoarei, în contradictoriu cu intimaţii din prezenta cauză:SC O.A. SRL-pentru suma de 376.109,15 lei, I.C.-pentru suma de  1.400.000 lei, S.T.C. - pentru suma de 568.000 lei şi A.R.C. - pentru suma de 540.000 lei.

Se constată astfel că toţi intimaţii deţin creanţe certe, lichide şi exigibile faţă de debitoarea SC A. SRL.

Nu are nicio relevanţă în speţă faptul că sentinţa civilă nr.1477/C/2009 a Tribunalului Braşov nu este pronunţată în contradictoriu cu SC A. S.R.L., astfel încât nu ar fi opozabilă acesteia şi că ar lipsi titlul justificativ al creanţei creditorilor intimaţi, aşa cum susţine contestatoarea, întrucât nu această hotărâre reprezintă titlul de creanţă al creditorilor contestaţi.

Pentru aceleaşi considerente, nu are relevanţă nici susţinerea contestatoarei privind o compensaţie convenţională dintre  SC O.A. SRL şi  SC C.J. SRL, temeiul creanţei intimatei SC O.A. SRL fiind sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Braşov.

Nu poate fi invocat, pe calea contestaţiei la tabel preliminar de creanţe prevăzută de art.73 din legea insolvenţei, caracterul anulabil al acestor convenţii, ce reprezintă titlul de creanţă al creditorilor, şi nici faptul că administratorul judiciar nu ar fi trebuit să înscrie creanţele în tabel, pe acest motiv, aşa cum susţine contestatoarea, legea insolvenţei având dispoziţii speciale în această materie.

În ceea ce priveşte caracterul garantat al creanţelor creditorilor intimaţi, contestat de creditoarea CEC BANK SA, instanţa constată următoarele:

Potrivit art.3 pct.9 din Legea nr.85/2006, „creanţele garantate sunt creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de persoanele beneficiare ale garanţiilor reale.”

Prin sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Braşov, rămasă irevocabilă, instanţa a dispus, în contradictoriu cu debitoarea SC A. SRL, notarea privilegiului special imobiliar în CF nr.100531 Braşov, nr.top.13101/1/2/2, proprietatea tabulară a debitoarei, în contradictoriu cu intimaţii din prezenta cauză:SC O.A. SRL-pentru suma de 376.109,15 lei, I.C.-pentru suma de  1.400.000 lei, S.T.C.- pentru suma de 568.000 lei şi A.R.C.- pentru suma de 540.000 lei.

Toţi cei patru creditori intimaţi şi-au înscris în cartea funciară nr.100531 Braşov, în partea a III-A(foaia de sarcini), privilegiile speciale imobiliare, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr.5154/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Braşov.(filele 147-149, vol.1)

Aceste privilegii sunt cele prevăzute de art.1737 pct.4 Cod civil  şi reprezintă drepturi reale imobiliare ce conferă creditorilor care le deţin drept de urmărire şi de preferinţă,  conform art.1722 Cod civil. Ca urmare, ele reprezintă, ca şi ipotecile imobiliare, garanţii reale imobiliare ale creditorilor, dobândite prin efectul legii.

Nu poate fi reţinută susţinerea contestatoarei potrivit căreia aceste privilegii nu îi sunt opozabile, pentru nerespectarea prevederilor art.1742 Cod civil, faţă de dispoziţiile art.26 alin.2 din Legea nr.7/1996, care prevăd că „sunt opozabile faţă de terţi şi drepturile reale dobândite de stat şi de orice persoană, prin efectul legii…”

În consecinţă, creanţele creditorilor intimaţi sunt creanţe garantate, conform art.3 pct.9 din Legea nr.85/2006.

În ceea ce priveşte cuantumul creanţelor creditorilor intimaţi, acestea au fost înscrise în tabele contestate exact la valoarea ce rezultă din titlurile de creanţă, astfel încât motivul invocat de contestatoare cu privire la nedovedirea acestui cuantum de către intimaţi nu este întemeiat.

Faţă de aceste considerentele de fapt şi de drept expuse anterior, văzând şi dispoziţiile art.73 din Legea nr.85/2006, instanţa va respinge contestaţia formulată de contestatoarea CEC BANK S.A., împotriva tabelului preliminar de creanţe, a tabelului preliminar rectificativ de creanţe şi a tabelului preliminar rectificat nr.2 de creanţe al debitoarei SC A. SRL, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea CEC BANK S.A., cu sediul în B., C. V. nr.X, prin CEC BANK-Sucursala Braşov, împotriva tabelului preliminar de creanţe, a tabelului preliminar rectificativ de creanţe şi a tabelului preliminar rectificat nr.2 de creanţe al debitoarei SC A. SRL, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.02.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

A. O.E. L. I.

Redact. A.O./07.03.2014

Dact. E.L.I./07.03.2014

-5 ex. –