Pretenţii

Sentinţă civilă 1482 din 18.06.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACĂU

SECTIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ Nr. */2012

Sedinta publică

Instanta constituită din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol se află judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe reclamanta SC"COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANA-TAROM"SA în contradictoriu cu pârâtul SC"D."SRL, având ca obiect pretentii.

Prezenta părtilor si dezbaterile au fost consemnate în încheierea de sedintă din 11.06.2012, dată la care s-a amânat pronuntarea pentru azi, 18.06.2012, în vedererea depunerii de către părti a concluziilor scrise, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei deduse judecătii, instanta constată următoarele:

Reclamant (pârât ) : S.C. COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORTUTI AERIENE ROMÂNE:

Pârât (reclamant) : S.C. D. S.R.L.

Obiectul cererii de chemare în judecată: Pretentii reprezentând c/ v chirie de 66 865 lei  si utilităti în valoare de 5164 lei .

Obiectul cererii reconventionale :Pretentii în valoare de 150000lei reprezentând c/v îmbunătătiri efectuate de S.C. D. S.R.L. în spatiul proprietatea TAROM S.A.- Agentia Bacău.

Motivele cererii de chemare în judecată :Reclamanta sustine că S.C. D. S.R.L. a ocupat fără titlu în perioada februarie –noiembrie 2006 o suprafată de 62 m.p. spatiu apartinând Agentiei TAROM Bacău, pentru care consideră că se cuvine o chirie de 66865 lei si utilităti în valoare de 5164 lei . Arată că la data de 29.10.2002 între COMPANIA TAROM S.A si S.C. T.T. S.R.L. a fost încheiat contractul de închiriere nr. */29.10.2002 prin care TAROM a închiriat o suprafată de 62 m.p. în incinta Agentiei Tarom din Bacău. Arată că potrivit art. 4 din acest contract societatea chiriasă s-a obligat să achite o chirie în valoare de 6 USD lunar si utilităti în valoare de 50 % din valoarea facturilor  emise de proprietar . Acelasi contract prin art. 6 interzicea chiriasului subânchirierea, fără acordul proprietarului a spatiului închiriat. Sustine că S.C T.T. S.R.L. la două zile după încheierea contractului de închiriere a subînchiriat spatiul în cauză pe baza unui „contract de colaborare” încheiat cu S.C D. S.R.L. ,cu o chirie de  11 USD/ m.p. . Arată că contractul nr.*1/29.10.2002 avea valabilitate numai până la data de 29.10.2003 si nu a mai fost prelungit , S.C. T.T. S.R.L. la data de  1.07.2005 a transformat „contractul de colaborare „ Încheiat cu S.C. D. S.R.L. în „contract de asociere în participatiune „ cu nr. */ 1.07.2005 prin care a înteles să contribuie la asociere cu spatiul în suprafată de 62 m.p. proprietatea COMPANIEI TAROM, din incinta Agentiei Bacău. Arată că nu a cunoscut aceste aspecte până în luna decembrie 2005 , datorită faptului că fosta Sefă de agentie Tarom Bacău era sotia administratorului S.C T.T. S.R.L. si si-a încălcat îndatoririle de serviciu. Arată că solicitat S.C T.T. S.R.L. prin BEJ C.S.A. să procedeze până la data de 16.02.2006 la eliberarea spatiului. Deoarece spatiul era ocupat de S.C. D. S.R.L. , care invoca contractul nr. */1.07.2005 arată că a solicitat Judecătoriei Bacău să dispună evacuarea din spatiul ocupat Judecătoria Bacău prin sentinta civilă nr. */14.04.2006 a declinat competenta de solutionare a cauzei Tribunalului Bacău , care a înregistrat cauza cu nr. */24.05.2006 Prin sentinta civilă nr. */19.07.2006 Tribunalul Bacău a dispus evacuarea dar S.C. D. S.A. a folosit toate căile de atac .Arată că în perioada februarie –noiembrie 2006 spatiul a fost folosit fără titlu legal de către S.C. D. S.R.L. solicită obligarea acesteia la plata chiriei lunare pe metru pătrat practicat în anul 2006 pe piata imobiliară din Bacău, adică 25 euro m.p., la care se adaugă si c/v utilitătilor. Arată că a procedat la concilierea directă cu S.C D. S.R.L. si cu S.C. T.T. S.R.L. , ocazie cu care s-a încheiat procesul verbal de conciliere directă din data de 5.12.2008 ,ă pârâtanu contestă temeinicia si legalitatea celor solicitate dar conditionează efectuarea plătii la un mod imposibil de acceptat de COMPANIA TAROM S.A. Depune următoarele înscrisuri : adresa nr. S.G. */7.11.2008 , proces verbal de conciliere directă din data de 5.12.2008, proces verbal de predare bunuuri din 6.11.2006, adresa S.G. */25.10.2006 de continuare a executării silite, certificat de grefă nr. */2006 eliberat la data de 24.01.2006 de Judecătoria Bacău, s.c. * 255/19.10.2006 pronuntată de Judecătoria Bacău  în dos. Nr. */2006, decizia */27.10.2006, cerere de executare silită */31.08.2006  , s.c. */19.07.2006, cererea de interventie a S.C. T.T. S.R.L. cerere de chemare în judecată */1.02.2006, notificarea */1.02.2006, notificarea */12.12.2005, notificarea */16.01.2006, contractul de închiriere nr. */29.10.2002, contractul de colaborare din data de 1.11.2002, contractul de asociere în participatiune nr. */1.07.2005, raportul de expertiză contabilă judiciară depus la dosarul penal */P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, extras din raportul de audit din 9.11.2005.

Apărările pârâtei S.C D. S.R.L. : Pârâta arată că C.N. TAROM S.A. datorită dificultătilor financiare a închiriat un spatiu de 62 m.p. la S.C. R.M. în anul 1998 , pentru o perioadă de 5 ani, contractul urmând să expire în anul 2005 În acest spatiu se comercializa tehnică de vârf ( tehnică de calcul, telefoane mobile, accesorii G.S.M.). În anul 2001  S.C. D. S.A. cu acordul reprezentantilor reclamantei, respectiv a sefei de Agentie Bacău, a încheiat un contract de reprezentare cu S.C. R.M. S.A. Bacău si a preluat întreaga activitate a acesteia în spatiul închiriat în incinta Agentiei TAROM Bacău , preluând si obligatia achitării chiriei si utilitătilor. Sustine că sefa Agentiei TAROM Bacău a pretins de la început ca pârâta să efectueze diverse lucrări de igienizare, de reparatii, deoarece Agentia suferea de un mare grad de degradare. Arată că a convenit cu sefa Agentiei Bacău să se încerce încheierea unui contract de închiriere direct între S.C. D. S.R.L. Bc. Si C.N.TAROM S.A. , dar că aceeasi persoană a anuntat-o că se refuză la nivelul Companiei încheierea contractului dar că aceasta a acceptat să încheie un nou contract de închiriere cu S.C. T.T. S.RL. a cărui administrator era sotul sefei Agentiei Bacău. Arată că în aceste conditii i s-a propus să îsi continue activitatea în acelasi spatiu , dacă se încheie un contract de colaborare cu S.C. T.T. S.R.L. Ca urmare a semnat acest contract , la data de 1.11.2002 , dar li s-a solicitat si continuarea investitiilor în amenajarea interioară si exterioară a întregului spatiu a Agentiei Bacău, de 200 m.p. Sustine că nu a avut cunostintă de conditiile contractului de închiriere încheiat între C.N. TAROM si S.C. T.T. S.R.L. Arată că si-a desfăsurat activitatea în spatiul Agentiei TAROM Bacău fără întrerupere astfel: din  2001 până la 1.09.2002 în baza Contractului de Colaborare încheiat cu S.C. R.M. S.A., de la 1.09.2002 până la 1.07.2005 în baza contractului de colaborare încheiat cu S.C. T.T. S.R.L. de la 1.07.2005 până la 13.10.2006 când a fost evacuată, în baza contractului de asociere în participatiune încheiat cu S.C. T.T. S.R.L. valabil până la data de q.07.2008Arată că în toată această perioadă reclamanta prin reprezentantul ei , Sefa de Agentie  F.M. , a cunoscut situatia asa cum era ea în fapt,iar de fiecare dată când se deplasa o persoană de la Companie la Agentia Bacău aprecia îmbunătătirile aduse spatiului. Arată că nu putea evacua spatiul fără a recupera c/v îmbunătătirilor efectuate care profită reclamantei. Arată că a solicitat C.N. TAROM S.A. cu adresa nr. 35420/29.11.2005 închirierea suprafetei de 62 m.p. cu plata unei chirii de 30 euro m.p. lunar, dar a fost refuzată. Arată că a reiterat cererea ,dar fără rezultat n cadrul concilierii directe. Arată că a fost de bună credintă si că toată această situatie se datorează prepusului reclamantei , F.M., care a manipulat situatia în favoarea S.C. T.T. S.R.L. unde administrator era sotul acesteia. Arată că în perioada februarie –noiembrie 2006 a plătit lună de lună chiria si utilitătile dar reclamanta a returnat sumele achitate cu acest titlu , mai mult că ar fi achitat si o chirie mai mare, asa încât nu se poate retine reaua ei credintă, si solicită respingerea cererii.

Cererea reconventiomnală; Prin cererea reconventională pârâta a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de 150 000 lei în solidar cu F.M. si S.C. T.T. S.R.L. Motivează cererea arătând că a efectuat lucrări de îmbunătătire pentru spatiul în suprafată de 200 m.p. apartinând Agentiei Bacău. Precizează că aceste îmbunătătiri au fost : parchetat întregul spatiu, a reparat, a tencuit si zugrăvit în interior si exterior întregul spatiu, a refăcut în totalitate instalatia electrică, învechită, a înlocuit sistemul de aer conditionat, , a înlocuit vechea scară de lemn si a construit una nouă din ciment, a construit si amenajat o rampă pentru persoanele cu handicap , a înlocuit si vopsit gemuri pentru întregul spatiu, a înlocuit tavanul fals, a reparat, înlocuit  si vopsit lambriul locatiei a înlocuit gresia si faianta , a montat gratii, a contribuit la refacerea exterioară a blocului împreună cu ceilalti locatari, a amenajat vitrinele si geamurile exterioare si a instalat sisteme de iluminat  ,a renovat grupul sanitar, a instalat firme luminoase si un sistem de supraveghere video performant.

Precizează că acestea nu sunt cheltuieli voluptorii fără stiinta sau contrar vointei proprietarului deoarece proprietarul le-a pretins prin Sefa de Agentie. Sustine că aceste aspecte erau cunoscute si de reprezentantii  C.N.TAROM S.A. care au vizitat Agentia , care au venit cu initiative si care cunosteau că lucrările sunt efectuate de S.C. D.E S.R.L. Mai arată că aceste lucrări ai sporit an de an valoarea locatiei Agentiei Tarom Bacău .Arată că in anul 2006 când reclamanta insista la evacuarea S.C. D. S.R.L. a formulat o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat obligarea pârâtei să plătească suma de 150000lei si recunoasterea unui drept de retentie asupra spatiului de 62 m.p. în favoarea ei. Până la achitarea sumei .Sustine că Tribunalul Bucuresti sectia a VI a comercială prin S.C. */12.05.2006  a respins cererea ca prematură.

Apărările reclamantei cu privire la reconventională. Reclamanta solicită prin Răspunsul la întâmpinare ( pg. 157 dosar vol. 1 ) respingerea cererii reconventionale. Precizează că între ea si pârâta reclamantă nu au avut loc niciodată relatii comerciale. Precizează că reclamanta a avut relatii cu S.C. T.T. S.R.L. fără acordul ei, că în  contractul de închiriere între C.N. TAROM S.A. si această din urmă societate  , respectiv contractul de închiriere nr. */2002 nu există nici o clauză cu privire la lucrări de îmbunătătire, amenajare sau constructii la spatiul închiriat, asa încât aceste oblogatii care nu au existat nu puteau fi preluate de S.C. D.E S.R.L. Consideră că aceste lucrări au fost executate în cadrul strict al relatiilor dintre S.C. D. S.R.L. si S.C. T.T. S.R.L. fără implicarea C.N. TAROM S.A. Arată că sustinerile pârâtei reclamante că aceste lucrări au fost ipuse prin Sefa de Agentie Bacău , în folosul C.N.TAROM S.A. nu sunt acoperite cu acte  si că aceasta a actionat pentru afacerile sotului său F.B., proprietarul S.C. T.T. S.R.L. Sustine că în lipsa oricărui raport juridic între ea si pârâtă aceste cheltuieli  au fost create în regimul de lucrări  voluptuase numai pentru satisfacerea doleantelor proprii în materie de comert si confort al personalului său.

A fost formulată de către S.C D. S.R.L o cerere de chemare în garantie împotriva F.M., F.B. si a S.C. T.T. S.R.L. Chematii în garantie au ridicat exceptiile lipsei calitătii procesuale pasive, a inadmisibilitătii /prematuritătii si a tardivitătii cererii de chemare în garantie. Prin Încehierea din data de 4.11.2010 instanta a respins exceptiile lipsei calitătii procesuale pasive si a tardivitătii cererii de chemare în garantie fatp de prima zi de înfătisare si a admis exceptia inadmisibilitătii fată de neândeplinirea procedurii prealabile prevăzute de art. 720(1) c.pr. civ.

Probe: Instanta s-a folosit cu proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei , audierea părtilor si proba cu expertiză tehnică , cu următoarele obiective: să stabilească dacă bunurile cumpărate conform facturii se regăsesc în spatiul din Bacău, sediul Agentiei TAROM, să se stabilească dacă S.C. TATOM s-a folosit de bunurile respective, să se stabilească dacă bunurile respective se mai pot folosi si eventual gradul de uzură al acestora , care este valoarea bunurilor mobile si imobile incorporate în clădire, să se precizeze dacă se pot îndepărta aceste bunuri  , dacă mai pot fi folosite si dacă nu se strică structura clădirii, care este valoarea scării pentru persoanele cu handicap, care este valoarea scării si dacă a existat autorizatie de construire pentru aceste îmbunătătiri. Expertul a întocmit la cererea instantei si un supliment la raportul de expertiză pentru a preciza valoarea instalatiilor. . Prin Raportul de expertiză s-a stabilit că bunurile din factură se regăsesc partial în spatiul detinut de Agentia TAROM Bacău, că aceasta s-a folosit partial de bunurile folosite respectiv de cele din încăperile comune si din grupul sanitar, că bunurile se pot folosi în continuare, mai putin zugrăverile care trebuie refăcute, , că valoarea actuală a bunurilor este de 18 340 ,78 lei iar valoarea scării de acces este de 4591 lei .

Analizând actele si lucrările dosarului, fată de pozitia părtilor si de legislatia incidentă în materie, instanta retine următoarele: Reclamanta C.N.TAROM S.A. are o Agentie în Bacău, suprafata acesteia fiind de 200 m.p. Pentru o suprafata de 62m.p. din spatiul Agentiei în anul 2001 între reclamantă si S.C. R.M.  S.A. in calitate de chirias s-a încheiat un contract de închiriere pentru amenajarea unui spatiu de comercializare tehnică de vârf. (tehnică de calcul, telefonie mobilă si accesorii GSM).

 Prin Contractul de reprezentantă încheiat între S.C. R.M. S.A în calitate de furnizor si S.C. D. S.R.L. în calitate de reprezentant, contract fără număr , si fără dată , s-a convenit ca reprezentantul să promoveze si să vândă serviciile oferite de CONNEX G.S.M. si a echipamentelor furnizate de către furnizor si de CONNEX G.S.M. în conformitate cu contractul încheiat între R.M. si Mobifon  S.A. si a anexei la aceasta. Prin contract toate obligatiile si responsabilitătile din acel contract care revin Distribuitorului ( R. ) devin obligatii si responsabilităti în raport cu furnizorul. S.C. D. S.RL. sustine că acest contract s-a încheiat în anul 2001.

În baza acestui contract de reprezentare S.C. D. S.R.L. a intrat în folosinta spatiului de 62 m.p. din sediul Agentiei TAROM Bacău .Contractul cu R.M., preluat de S.C. D. S.R.L. prin Contractul de reprezentare a avut valabilitate până în anul 2002 , după cum sustine pârâta , fapt confirmat de actiunile ulterioare si necontestat de reclamantă .

La data de  de 29.10.2002 s-a încheiat contractul nr. * între C.N.TAROM S.A. în calitate de proprietar si S.C. T.T. S.R.L. în calitate de chirias pentru închirierea unui spatiu de 62 m.p. în care chiriasul va desfăsura activităti de comercializare tehnică de calcul. La punctul 9 al Contactului este prevăzută interdictia de subânchiriere a spatiului în cauză fără acceptul proprietarului . Instanta mai retine că Sefa Agentiei TAROM Bacău este sotia asociatului S.C. T.T. S.R.L Bacău. Contractul a fost încheiat pentru un an si nu a fost prelungit în mod expres dar C.N. TAROM S.A. a procedat la rezilierea contractului de închirierea abia la data de 16.01.2006 după Misiunea de audit intern care a încheiat un Raport la data de 9.11.2005( pg. 47 dosar v. 1.).

 La data de 1.11.2002 s-a încheiat un Contract de colaborare între S.C. T.T. S.R.L. si S.C. D. S.R.L. având ca obiect „desfăsurarea în incinta spatiului Agentiei TAROM Bacău în suprafată de 62 m.p. în str. N Bălcescu nr. 1 spatiu ce va fi utilizat exclusiv pentru comercializarea si service-ul produselor de telefonie fixă si mobilă si de tehnică de calcul , in conditii legale, prin închirierea acestuia”.

La data de 1.07.2005s-a încheiat un Contract de Asociere în participatiune între S.C. T.T. S.R.L. ca fiind „asociat prim „ si S.C. D. S.R.L. ca fiind „asociat secund” definită ca o asociatie independentă fără personalitate juridică în art. 1 al contractului aportul asociatului prim fiind „spatiu firmă în suprafată de 62 m.p.”iar asociatul secund având un aport de 11euro m.p. plus T.V.A. plătibil în lei la cursul B.N.R. din ziua facturii „ până la concurenta sumei de 9739 euro.

Prin Notificarea nr. 18/16.01.2006 a C.N. TAROM S.A. transmisă prin executor judecătoresc, s-a solicitat S.C. T.T. S.R.L. evacuarea spatiului iar ulterior Compania a formulat cerere de chemare în judecată având ca obiect cererea de evacuare a S.C. D. S.R.L. din  spatiul în cauză. Prin s.c. * /19.07.2009 pronuntată de Tribunalul Bacău în dosar nr. */2006 s-a dispus evacuarea S.C. D.E S.A. din spatiul în cauză . Evacuarea a avut loc la data de 6.nov. 2006. Pentru perioada februarie –noiembrie 2006 reclamanta a solicitat obligarea pârâtei S.C. D. S.R.L. la plata chiriei si a utilitătilor, chiria calculată la pretul de 66 865 lei si utilitătile la pretul de 5164 lei.

Instanta retine că S.C. D. S.R.L. a folosit spatiul cel putin din anul 2002 până la data evacuării. Data în care această societate a intrat în spatiu nu este probată cu acte, pârâta reclamantă sustine că din anul 2001 în care a încheiat contractul de colaborare cu S.C. R.M. S.A. , dar acest contract nu are număr si dată. În această perioadă S.C. D. S.R.L. nu a avut nici  o relatie directă cu proprietarul spatiului ,  dar  a folosit acest spatiu cu cunostinta prepusului acestuia , respectiv Sefa de Agentie TAROM Bacău. Reclamanta pârâta a luat măsura evacuării numai după ce s-a încheiat Raportul misiunii de audit intern , la data de 9.11.2005 respectiv a notificat prin executorul judecătoresc chiriasul pentru evacuarea spatiului . Este adevărat că a notificat S.C. T.T. S.R.L. să evacueze spatiul până la data de 16.02.2006 iar pârâta sustine că a aflat abia în luna martie 2006 de continutul contractului de închiriere */29 10 2002 încheiat între proprietar si chiriasul acestuia, dar în fapt toate părtile din această relatia au cunoscut si au acceptat situatia de fapt. Proprietarul a cunoscut prin prepusul său si nu numai , deoarece în cei 5 ani de utilizare a spatiului de către S.C. D.E S.RL. a fost de notorietate folosirea spatiului de către această firmă , măcar datorită panourilor publicitare.  Pe de cealaltă parte S.C. D. S.R.L. este o societate, este condusă de comercianti profesionisti  care au obligatia de a cunoaste regulile de bază ale relatiilor contractuale. Acestia stiau că nu au avut nici o relatie cu proprietarul de drept care nu era o societate cu capital privat ci o Companie Natională , care se supune reglementărilor în vigoare în ceea ce priveste modul de contractare si protectie a banului public. Aceasta stia că nu a participat la nici o formă de selectie pentru a intra în spatiul unei Companii de stat, stia că S.C T.T. S.R.L. nu este proprietatea spatiului ci chiriasa, iar o  minimă si obligatorie diligentă o obliga să solicite copie de pe contractul de închiriere , si stia că Sefa de Agentie Bacău este sotia actionarului S.C. T.T. S.R.L. deci că este într-o incompatibilitate legală de a angaja Agentia în folosul sotului ei . Toate părtile au acceptat un compromis al stării de fapt , a contractului de închiriere escamotat prin care S.C. D. S.R.L. a folosit cei 62 m.p. si au profitat de el, până la data încheierii Raportului Misiunii de auditare . În mod cert S.C. D. S.R.L. stia că foloseste spatiul unei Companii de stat fără să fi închiriat cu aceasta un contract în acest sens. De la data precizată în Notificare, respectiv 16.02.2006 , pârâta S.C. D. S.R.L. era obligată să elibereze spatiul folosit. Nefăcând acest lucru datorează până la evacuarea efectivă plata c/v chiriei si a utilitătilor, către proprietar. În ceea ce priveste cuantumul chiriei pe m.p. acesta a fost stabilit si prin Raportul Misiunii de audit si este sub oferta făcută de către S.C. D. S.R.L. prin adresa nr. */28.03.2006( pg. 96 v. 1). De altfel S.C. D. S.R.L. nu contestă că a folosit acest spatiu , nu contestă cuantumul chiriei dar solicită să i se plătească c/v unor îmbunătătiri pe care pretinde că le-a efectuat si ar fi dorit să folosească în continuare spatiul în litigiu.Ca urmare instanta va admite cererea principală asa cum a fost ea formulată.

În ceea ce priveste cererea reconventională: Pârâta reclamantă sustine că în spatiul pe care l-a folosit si în spatiul Agentiei, interior si exterior a făcut îmbunătătiri pe care le-a solicitat Sefa Agentiei TAROM Bacău. Reclamanta pârâtă sustine că nu a solicitat efectuarea acestor îmbunătătiri mai ales că nu avea nici o relatie directă cu pârâta reclamantă .Asa cum rezultă din Raportul de expertiză si din completările acestuia, îmbunătătiri au fost făcute si proprietarul a beneficiat de ele. Chiar dacă C.N.TAROM S.A. sustine că nu a cunoscut această situatie, această afirmatie nu se sustine pentru că la nivelul Agentiei Bacău , unde functionau angajatii săi , acest lucru s-a stiut . Lipsa de diligentă sau reaua vointă a prepusului nu poate fi imputată unei terte persoane, este în sarcina angajatorului. C. N, TAROM S.A. avea si obligatia asigurării securitătii spatiului în cauză , a controlului periodic, al inventarierii, al auditării activitătii, pasivitatea acesteia la schimbările din sediul Agentiei Bacău  atrăgând răspunderea si consecintele legale.

Prin Concluziile scrise C.N.TAROM S.A.  a ridicat exceptia prescriptiei dreptului la actiune deoarece amenajările s-au făcut cu mai mult de 3 ani înainte de formularea cererii de chemare în judecată . Exceptia nu va fi analizată de către instantă deoarece prin concluziile scrise nu se pot invoca apărări care nu au fost făcute în dezbaterea publică înainte de închiderea dezbaterilor si de iesirea instantei în pronuntare.

În ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune ridicată de chematul în garantie, instanta nu o va analiza deoarece cererea de chemare în garantie a fost respinsă prin admiterea exceptiei inadmisibilitătii acestei cereri, deci exceptia a fost ridicată de o persoană care nu este parte în proces.

Instanta are în vedere că Raportul de expertiză completat  a stabilit că valoarea lucrărilor este de 18 340,78 lei. Pentru aceste considerente, instanta va admite în parte cererea reconventională si va obliga reclamanta pârâtă la plata c/v îmbunătătirilor astfel stabilită.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂSTE

Admite cererea principală si în consecintă obligă SC D. SRL, cu sediul în Bacău, la plata sumei de 72092 lei,contravaloarea chirie si utilităti către SC"COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANA-TAROM"SA.

Admite în parte cererea reconventională si în consecintă obligă  SC"COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANA-TAROM"SA,  la plata sumei de 4591 lei,  la care se adaugă 18340 lei, în total 22931 lei, contravaloarea îmbunătătirilor.

Cu apel în 15 zile de la comunicare

Pronuntată în sedinta publică .

8