Obligatia de a face " Exceptie prematuitate"

Hotărâre 1825/sind din 10.06.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ nr.1825/sind

Şedinţa publică din data de 10.06..2014

JUDECĂTOR SINDIC - S. O.

GREFIER – L. B.

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamanta G.C.A. în cadrul  procedurii simplificate a insolvenţei debitoarei SC P.A.C.P.I. SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 02.06.2014 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta iar instanţa pentru a se depune  concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 10.06.2014.

JUDECĂTORUL SINDIC

Asupra cauzei de față:

Prin cererea formulată și ulterior precizată, înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 17.03.2014, sub număr dosar 226/62/2013/a3, creditoarea G. C.-A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I.SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C. M., a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să i se predea documentele ce reprezintă patrimoniul ei intelectual, să i se predea dosarele produselor cosmetice ce se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății și să i se permită accesul la documentele contabile ale societății debitoare.

În motivare se arată că niciuna dintre mărcile identificate și nici modelele sau brevetele identificate nu beneficiază de protecție în România, fiind fie decăzute, radiate sau refuzate la înregistrare.

Tot creditoarea a arătat că debitoarea nu deține notificări valabile pentru produsele cosmetice și în aceste condiții notificările și dosarele aferente produselor pe care le comercializează debitoarea nu mai au valoare, dar în calitate de responsabil în sensul Legii nr. 178/2000 este obligată să păstreze aceste documente.

Mai arată creditoarea că privitor la calitatea de responsabil și pregătirea profesională are competența necesară pentru emiterea notificărilor produselor pe care le produce debitoarea, documente care la acest moment nu mai pot fi folosite de debitoare.

Prin întâmpinarea depusă creditorul C. M. a solicitat respingerea acțiunii, având în vedere că atât la crearea rețetelor privind produsele cât și la punerea în fabricație a acestora a avut și acesta contribuție.

Mai arată creditorul că deși nu are studii de specialitate are o practică îndelungată în domeniu, iar în calitate de asociați cu cote egale cu creditoarea s-au completat reciproc astfel că și-a adus contribuția la activitatea desfășurată.

Se maia arată că la acest moment actele societății nu pot fi predate unuia dintre asociați fiind posibil ca acestea să fie necesare pentru eventuale desocotiri între asociați.

Tot creditorul a arătat că toate cheltuielile pentru întocmirea rețetelor și înregistrarea acestora la organele sanitare au fost suportate de societate astfel că sunt proprietatea societății și nu a unuia sau a altuia dintre asociați.

Prin nota de ședință depusă lichidatorul judiciar CII H. I. a solicitat respingerea acțiunii motivat de faptul că actele solicitate de reclamantă sunt proprietatea debitoarei așa cum reiese din raportul de evaluare depus la dosarul cauzei.

Tot lichidatorul judiciar a invocat și excepția necompetenței judecătorului sindic de a soluționa acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., excepția prematurității formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., excepția lipsei de interes a formulării acțiunii de creditoarea G.C.A. și excepția lipsei calității procesual active a creditoarei G.C.A..

În dovedire și în apărare instanța a administrat proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe formulare de notificare, declarații de conformitate, listă de inventar faptic, certificate, avize, teste, confirmări de primire, hotărâri, diplome, declarații, carte de muncă, raport evaluare, convocări, regulamente.

Acțiunea a fost legal timbrată cu 200 d elei taxă judiciară de timbru.

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 209/sind/28.01.2013 s-a deschis procedura simplificată a falimentului împotriva societății debitoare SC P. A. C. C. P. I. SRL, societate care i-a avut asociați pe creditorii G.C.A. și C.M..

În această procedură creditoarea G.C.A. a solicitat să i se predea documentele ce reprezintă patrimoniul ei intelectual, să i se predea dosarele produselor cosmetice ce se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății și să i se permită accesul la documentele contabile ale societății debitoare.

Este de reținut că nu s-a făcut dovada de creditoare că acele documente pe care le solicită ar fi proprietatea sa.

Prin Raportul de evaluare întocmit în Dosarul de faliment nr. 226/62/2013, evaluatorul a arătat că documentele solicitate de creditoare sunt în principal norme tehnice interne de produs care au fost elaborate având la bază rețetele pe care furnizorii de materii prime le pun la dispoziția oricărui partener de afaceri pentru a le utiliza în propriul proces de producție.

La termenul de judecată din data de 02.06.2014 instanța apus în discuția părților excepția necompetenței judecătorului sindic de a soluționa acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., excepția prematurității formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., excepția lipsei de interes a formulării acțiunii de creditoarea G.C.A. și excepția lipsei calității procesual active a creditoarei G.C.A., excepții invocate de lichidatorul judiciar CII H.I..

Referitor la excepția necompetenței judecătorului sindic de a soluționa acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C.P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., invocată de lichidatorul judiciar CII H.I., instanța urmează să o respingă pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 11 al. 2 din Legea nr. 85/2006, atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.

Contrar celor susținute de lichidatorul judiciar și așa cum reiese și din precizarea de acțiune, creditoarea nu a solicitat să i se constate existența sau inexistența unui drept de proprietate intelectuală exclusivă, caz în care competența nu ar fi aparținut judecătorului-sindic, ci unei instanțe de drept comun, ci a solicitat să i se predea anumite documente reprezentând rețete, situație în care competența aparține judecătorului-sindic conform art. 11 din Legea nr. 85/2006.

Prin urmare judecătorul-sindic este competent să soluționeze prezenta acțiune fiind o obligație de  a face.

Față de cele arătate, instanța, în baza art. 11 al.2 din Legea nr. 85/2006, va respinge excepția necompetenței judecătorului sindic de a soluționa acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., invocată de lichidatorul judiciar CII H.I., ca neîntemeiată.

În schimb instanța va admite excepția prematurității formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P.A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., invocată de lichidatorul judiciar CII H.I., pentru următoarele motive:

Astfel, așa cum am arătat, creditoarea solicită să i se predea anumite documente care îi aparțin, documente aflate în patrimoniul debitoarei.

Dar o asemenea acțiune este prematur introdusă pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, în primul rând acțiunea este prematură deoarece debitoarea nu a făcut dovada că documente pe care le solicită ai fi predate reprezintă patrimoniul intelectual al acesteia, cu toate că a precizat acest lucru.

În aceste condiții creditoarea are o acțiune de drept comun, care nu este de competența judecătorului-sindic, prin care să i se constate că documentele solicitate a i se preda sunt proprietatea sa intelectuală și după aceea poate solicitat predarea lor.

În plus, evaluatorul a arătat că documentele aparțin patrimoniului debitoarei, caz în care cu atât mai mult se impune formularea unei asemenea acțiuni care să constate existența sau inexistența dreptului său de proprietate intelectuală.

Nu are nicio relevanță la acest moment faptul că G.C.A. a avut calitate de responsabil în sensul Legii nr. 178/2000, calitate pe care în acest moment nu o mai are, debitoarea fiind în faliment, situație în care nu mai poate desfășura activități economice productive.

Oricum, numai în această calitate, nu putea solicita să i se predea anumite documente ale societății pentru notificări, documente pentru care nu are un titlu prin care să facă dovada că îi aparțin.

Și permisiunea la accesul la documentele contabile ale societății debitoare este prematură, o astfel de solicitare, în calitate de creditoare, motivat, putând-o să o facă oricând către lichidatorul judiciar.

Numai în situația în care lichidatorul judiciar ar refuza accesul la aceste documente atunci creditoarea se poate adresa judecătorului-sindic.

În al doilea rând acțiunea este prematură deoarece actele aflându-se în patrimoniul societății debitoare care se află în procedura falimentului, lichidatorul judiciar nu le poate preda unuia din asociați deoarece îi sunt necesare pentru clarificarea situației patrimoniului, pentru formularea unei eventuale acțiuni în răspundere patrimonială sau anulare.

Oricum, oricând în cadrul procedurii falimentului creditoarea are accesul la aceste documente și poate face eventual notificări în folosul și intersul debitoarei, solicitând acest lucru lichidatorului judiciar.

Faţă de cele arătate, instanţa, în baza art. 137 C. pr. civ., va admite excepția prematurității formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C.C. P.S I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., invocată de lichidatorul judiciar CII H.I. și în consecință va respinge acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., ca prematur introdusă.

Având în vedere că acțiunea a fost respinsă ca prematur introdusă, instanța, în baza art. 112 al. 1 pct. 3 C. pr. civ., va respinge excepția lipsei de interes a formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M. și excepția lipsei calității procesual active a creditoarei G.C.A., invocate de lichidatorul judiciar CII H.I., ca rămase fără obiect.

Față de dispozițiile art. 274-276 C. pr. civ., instanța va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepția necompetenței judecătorului sindic de a soluționa acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., invocată de lichidatorul judiciar CII H.I., ca neîntemeiată.

Admite excepția prematurității formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M., invocată de lichidatorul judiciar CII H.I. și în consecință:

Respinge acțiunea formulată de creditoarea G.C.A., cu domiciliul în X, STR. X nr. X, bl. X, sc. X, ap.X, jud. Brașov și domiciliul ales la SCA S., P. și A. din Brașov, str. X, nr. X, jud. Brașov, în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. P. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I., cu sediul în X str. X, nr. X, jud. Brașov și creditorul C.M., cu domiciliul ales în X str. X, nr. X, jud. Brașov, ca prematur introdusă.

Respinge excepția lipsei de interes a formulării acțiunii de creditoarea G.C.A., în contradictoriu cu debitoarea SC P. A. C. C. I. SRL-în faliment, prin lichidator judiciar CII H.I. și creditorul C.M. și excepția lipsei calității procesual active a creditoarei G.C.A., invocate de lichidatorul judiciar CII H.I., ca rămase fără obiect.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Brașov.

Pronunțată în ședința publică din data de 10.06.2014.

JUDECĂTOR SINDIC GREFIER

S. O. L. B. 

Red.O.S./Dact.M.G./17.06.2014

 5 ex.