Contestatie la tabelul preliminar de creante

Sentinţă civilă 249/sind din 07.02.2012


 Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării contestaţiilor formulate de către creditorii OTP L. R. IFN SA şi FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA-IFN împotriva tabelul preliminar al creanţelor debitoarei SC  IC C. SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 24 IANUARIE 2012, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor menţionate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data  de 31 ianuarie 2012, apoi la data de 07.02.2012.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Constată că la data de 05.12.2011 creditoarea SC OTP L.R. IFN S.A.  a formulat în termen legal contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC IC C. S.R.L., prin care a solicitat înregistrarea creanţei acesteia cu întreaga valoare solicitată prin declaraţia de creanţă, respectiv cu suma de 31.781,27 lei (TVA inclus).

În motivarea contestaţiei creditoarea arată că între creditoare şi debitoare s-a încheiat contractul de leasing financiar nr.4009/09.04.2008, prin care debitoarea a solicitat finanţarea pentru achiziţionarea, în regim de leasing financiar, a unui autovehicul marca F.F..

Creditoarea a pus la dispoziţia debitoarei bunul,însă debitoarea a achitat ratele de leasing doar până în mai 2010, după care a încetat ale mai plăti.

În consecinţă, creditoarea a reziliat contractul de leasing, emiţând notificarea de reziliere nr.32981/02.09.2010, prin care a solicitat restituirea autovehiculului.

Potrivit prevederilor contractuale, în caz  de reziliere a contractului de leasing, utilizatorul va plăti finanţatorului, cu titlu de daune-interese, toate ratele de leasing ce ar fi trebuit plătite în cazul în care contractul de leasing financiar ar fi fost executat în totalitate şi, cumulativ, va despăgubi finanţatorul la cerere, pentru toate cheltuielile împreună cu orice sumă cerută de finanţator pentru reintrarea în posesia obiectului leasingului.

Administratorul judiciar CII N. A. D. a înaintat creditoarei contestatoare o notificare, prin care o încunoştiinţează că i-a fost admisă doar parţial creanţa, fiind înscrisă în tabelul preliminar de creanţe numai cu suma de 9544,38 lei, diferenţa fiind respinsă sub aspectul lipsei caracterului de creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Consideră contestatoarea că susţinerea administratorului judiciar este nelegală şi neîntemeiată, faţă de următoarele aspecte:

-conform contractului de leasing, debitorul este obligat să plătească daunele interese respinse de către administratorului judiciar;

-toate sumele rezultă din contractul de leasing şi anexele acestuia, contract semnat de către debitoare;

-conform principiului”pacta sunt servanda”, convenţiile legal făcute au putere de lege pentru părţile contractante;

-creditoarea a suferit prejudicii evidente,aflându-se în imposibilitatea de a-şi recupera suma pe care i-a acordat-o debitoarei cu titlu de finanţare pentru achiziţionarea, în sistem de leasing, a bunului aferent contractului nr.4009/09.04.2008;

-creditoarea a dovedit prin înscrisuri caracterul cert al prejudiciului suferit;

-creditoarea a anexat declaraţiei de creanţă documentele justificative şi modul de calcul a creanţei;

-în ceea ce priveşte considerarea clauzei penale prevăzute în contractul de leasing ca fiind o clauză abuzivă, Legea nr.193/2000 este aplicabilă doar consumatorilor persoane fizice;în cazul de faţă, fiind vorba de două persoane juridice, nu se aplică această lege şi oricum, prerogativa clasificării unei clauze ca fiind abuzivă aparţine doar instanţelor de judecată, şi nu administratorului judiciar;

-susţinerea administratorului judiciar potrivit căreia, dacă finanţatorul ar primi atât bunul obiect al contractului, cât şi ratele neachitate până la reziliere, creanţa acestuia ar fi satisfăcută integral, nu este conformă cu realitatea întrucât, obiectul contractului nu este o vânzare-cumpărare sau o închiriere, ci o finanţare;mai mult, valoarea autovehiculului scade imediat după ce acesta a fost achiziţionat, astfel încât valoarea lui după recuperare nu poate fi comparabilă cu valoarea de achiziţie.

În drept, se invocă dispoziţiile art.73 din Legea nr.85/2006.

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila 9)

La data de 16.12.2011 creditoarea FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-IFN a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC IC COMPUTERS S.R.L., prin care a solicitat înscrierea provizorie a creanţei sale în sumă de 200.000 lei, sub condiţia suspensivă a achitării garanţiei acordate în favoarea Băncii Transilvania SA.

În motivarea contestaţiei se arată că creditoarea contestatoare a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 200.000 lei în temeiul contractului de credit nr.108/06.07.2009, după plata garanţiei creditoarea urmând să se subroge în drept, în limitele plăţii efectuate, în drepturile, acţiunile şi garanţiile Băncii Transilvania SA împotriva debitoarei SC IC C. S.R.L.

Prin tabelul preliminar de creanţe publicat în BPI la data de 09.12.2011, administratorul judiciar CII D.N. A. a exclus societatea contestatoare din tabel, fără să-i fie comunicate motivele acestei excluderi.

În drept se invocă prevederile art.73 alin.1, art.64 din Legea nr.85/2006, art.103 Cod procedură civilă.

Contestaţia a fost legal timbrată.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând contestaţiile formulate, în raport de motivele arătate în acestea, de actele si lucrările dosarului, precum  şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată următoarele:

La data de 22.11.2011 administratorul judiciar CII N. A.D. a depus la dosar tabelul preliminar de creanţe al debitoarei, în care creanţa creditoarei SC OTP L. R.IFN S.A este înscrisă la categoria „Creanţe rezultate din credite bancare şi creanţe chirografare(art.123 pct.7)”, cu suma de 9.544,38 lei.(filele 8-12, dosar 10127/62/2011, vol.3)

Verificând declaraţia de creanţă a acestei creditoare, instanţa constată că SC OTP L. R. IFN S.A. a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 31.781,27 lei, reprezentând:

-6159,99 lei cu TVA, cu titlu de facturi emise de creditoare şi neonorate la plată de debitoare;

-2360,02 lei cu TVA, reprezentând asigurări plătite de creditoare în locul debitoarei şi nefacturate şi cheltuieli ocazionate cu recuperarea bunurilor;

-106,25 lei cu TVA, reprezentând costuri executor aferente rezilierii;

-38095,57 lei cu TVA, reprezentând capital nefacturat cu titlu de daune interese conform art.4.2. din contractul de leasing;

-3384,39 lei cu TVA inclus, cu titlu de penalizări nefacturate aplicate pentru facturile emise şi neachitate;

-3269,81 lei cu TVA, dobânda din scadenţar, calculată până la sfârşitul contractului, cu titlu de daune interese, conform art.4.2. din contractul de leasing financiar;

-1514,92 lei cu TVA inclus, reprezentând dobânda penalizatoare cu titlu de daune interese, conform art.4.2. din contractul de leasing financiar.(din totalul sumei s-a scăzut suma de 23.112, 68 lei cu TVA, reprezentând preţul la care a fost valorificat autovehiculul, după ce a fost recuperat de creditoare.)

Creditoarea invocă contractul de leasing financiar nr.4009/09.04.2008, prin care creditoarea a transmis debitoarei dreptul de folosinţă asupra autovehiculului Ford Focus, preţul acestuia fiind de 14.355 EURO, fără TVA.(filele 142-169, dosar 10127/62/2011, vol.1)

Întrucât debitoarea a înregistrat datorii la plata ratelor scadente, în valoare de 6.159,99 lei, la data de 02.09.2010, prin adresa nr.32981, creditoarea a notificat-o pe aceasta cu privire la rezilierea contractului de leasing nr.4009/09.04.2008, conform prevederilor art.4 pct.4.1 din contract.

Anterior emiterii acestei notificări, debitoarea predase creditoarei autoturismul care a constituit obiect al contractului de leasing, autovehicul ce a fost şi valorificat ulterior de către creditoare, prin vânzare.

Analizând creanţa pretinsă de creditoare, precum şi actele anexă declaraţiei de creanţă, instanţa constată că este creanţă certă, lichidă şi exigibilă suma de 9.544,38 lei, compusă din:

-suma de 6159,99 lei, reprezentând ratele de leasing restante conform facturilor aflate la dosar;

-suma de 3384,39 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente sumei de mai sus.

Potrivit notificării comunicate cu adresa nr.32981/02.09.2010, rezilierea contractului a fost făcută în baza art.4. 4.1. din contract, potrivit cărora „…Finanţatorul are dreptul de a denunţa, respectiv a rezilia contractul de leasing financiar înaintea expirării perioadei de leasing, în conformitate cu clauzele stabilite în contractul de leasing financiar”, în cazul întârzierii la plată a utilizatorului, cu mai mult de 30 de zile,  a oricărei rate de leasing scadente, integral sau parţial,,, sau întârzierea la plată cu mai mult de 60 de zile a oricărei sume scadente în cadrul contractului de leasing financiar.

Creditoarea pretinde, prin declaraţia sa de creanţă, ratele scadente după acest moment, respectiv după data de 02.09.2010, precum şi, cu titlu de daune interese,  toate ratele restante ulterioare datei de predare a autoturismului, până la finalul perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, pe care le declară scadente ca efect al rezilierii contractului, invocând dispoziţiile art.4.2 din Contractul de leasing nr.4009/09.04.2008.

Potrivit art. 1084 Cod civil (în vigoare la data încheierii contractului de leasing) „Daunele –interese ce sunt debite creditorului cuprind în genere pierderea ce a suferit şi beneficiul de care a fost lipsit”, iar potrivit art. 1086 din acelaşi act normativ „..în cazul când neexecutarea obligaţiei rezultă din dolul debitorului, daunele-interese nu trebuie să cuprindă decât aceea ce este o consecinţă directă şi necesară a neexecutării obligaţiei”.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, precum şi faptul că bunul care a constituit obiect al contractului a fost predat de debitoare creditoarei, instanţa constată că orice solicitare privind pierderile financiare ale creditoarei trebuie dovedite.

Clauza cuprinsă la pct.4.2 din Contractul de leasing nr.4009/09.04.2008 apare ca o veritabilă clauză leonină în care finanţatorul a prevăzut o contraprestaţie în favoarea sa cu mult mai mare decât beneficiul cocontractantului său, care dezechilibrează serios egalitatea părţilor contractante.

Pentru aceste considerente, judecătorul sindic apreciază că daunele-interese astfel pretinse, nu au un caracter cert, lichid, exigibil.

Celelalte pretenţii, constând în asigurările plătite de creditoare în locul debitoarei, precum şi în costurile aferente rezilierii, nu au caracter cert, întrucât existenţa vreunor contracte de asigurare sau alte contracte ori facturi, precum şi cuantumul sumelor pentru aceste rate de asigurare sau costuri aferente rezilierii, nu au fost probate de către creditoare.

În consecinţă, în conformitate cu prevederile art.73 din Legea nr.85/2006, instanţa urmează să respinge contestaţia formulată de creditoarea SC OTP L. R. IFN S.A, împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC IC C. S.R.L., întocmit de către administratorul judiciar CII N. A. D., ca neîntemeiată.

Creditoarea FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-IFN a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC IC C.S.R.L., pe motiv că nu a fost înscrisă în acest tabel, în mod provizoriu, cu o creanţă în sumă de 200.000 lei, sub condiţia suspensivă a achitării garanţiei acordate în favoarea Băncii Transilvania SA.

Instanţa constată că această creditoare a fost înscrisă ulterior în tabelul preliminar rectificat al creanţelor debitoarei  SC IC COMPUTERS S.R.L. din data de 21.12.2011, la rubrica „V.Creanţe sub condiţie(art.64 alin4)”, cu întreaga sumă pretinsă de aceasta, respectiv 200.000 lei.

În consecinţă, contestaţia formulată de creditoarea FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-IFN, a rămas fără obiect, urmând a fi respinsă ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de creditoarea SC OTP L. R. IFN S.A, împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC IC C. S.R.L., întocmit de către administratorul judiciar CII N. A. D., ca neîntemeiată.

Respinge  contestaţia formulată de creditorul FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-IFN, împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC IC C.S.R.L., întocmit de către administratorul judiciar CII N. A. D., ca rămasă fără obiect.

Definitivă.

Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.02.2012.