Actiune in compensare creante

Sentinţă civilă 2069/sind din 23.06.2014


TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA a II a CIVILĂ - DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV şi FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ nr. 2069/sind

Şedinţa publică din data de 23.06.2014

JUDECĂTOR SINDIC – S. O.

GREFIER - M. G.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii societăţii  debitoare SC  D. I. G. SRL formulată în contradictoriu cu pârâtele SC E. I. SRL, SC V. D. SRL, SC A. SA, SC A. SRL şi SC M. – C. SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 16.06.2014 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta iar instanţa pentru a se depune  concluzii scrise la dosar a amânat pronunţarea la data de 23.06.2014.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Asupra cauzei de față:

Prin cererea formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 07.02.2014 sub număr dosar 8014/62/2009/a8, reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, prin administrator special P. F. şi administrator judiciar C. SPRL, în contradictoriu cu pârâtele SC E. I. SRL, SC V. D. SRL, SC M. C. SRL, SC A. SRL și SC A. SRL a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care în principal să se constate stinse obligațiile reciproce prin intervenirea compensației legale până la concurența celei mai mici datorii, iar în secundar să se dispună compensarea judiciară a creanțelor.

De asemenea reclamanta a solicitat să se dispună în sarcina administratorului judiciar C. SPRL să se rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și să se dispună excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanțelor compensate, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

În motivare se arată că reclamanta debitoare se află în procedura insolvenței având înscriși în tabelul definitiv de creanțe și creditorii arătați, iar la rândul ei a dobândit calitatea de creditor a lui C. D. asociat unic al SC E. I. SRL, a lui G. I. asociat unic al SC A. SRL și al SC V. . D. SRL, SC M. C. SRL și SC A. SRL.

Se mai arată că față de situația creată a notificat creditorii să se prezinte la sediul debitoarei și să procedeze la compensarea datoriilor reciproce solicitare care a rămas fără răspuns.

Tot reclamanta a arătat că sunt îndeplinite condițiile compensării legale existând obligații reciproce între aceleași persoane care au ca obiect sume de bani și care sunt certe, lichide și exigibile.

În drept au fost invocate prevederile art. 35 NCPC, art. 1616, 1617 NCC, art. 52, 75 din Legea nr. 85/2006.

La data de 28.04.2014 au fost introduși în cauză, la cererea reclamantei, în calitate de pârâți SC S. SRL, C. D.și G. I..

Prin întâmpinarea depusă pârâtele SC E. I. SRL, SC V. D. SRL, SC M. C.SRL, SC A. SRL și SC A. SRL au solicitat admiterea în parte a cererii formulate de reclamantă în sensul că solicită compensarea doar cu debitul pe care îl au de plătit acesteia nu și cu penalitățile de întârziere care sunt nelegale.

Mai arată pârâtele că acestea au o creanță certă, lichidă și exigibilă născută mult anterior de orice datorie și prin urmare nu înțeleg să fie compensate și penalitățile.

Pârâtele au arătat sumele cu care sunt de acord să se facă compensarea.

Au formulat întâmpinare și pârâții C. D. și G. I. arătând că nu sunt îndeplinite condițiile compensării legale ci numai cele ale compensării convenționale, având că pe rolul instanțelor se află mai multe procese.

Au mai arătat pârâții că sunt de acord cu o compensare judiciară, dar compensarea să opereze dor cu privire la debitul principal, având în vedere că ar fi incorect ca reclamanta care are o datorie mai mare, fiind în insolvență să nu datoreze penalități, iar aceștia să plătească aceste penalități.

Administratorul judiciar C. SPRL a formulat un punct de vedere în care a arătat că nu poate opera compensarea decât între creanțe certe, lichide și exigibile înaintea deschiderii procedurii insolvenței.

Se mai arată de administratorul judiciar că singura soluție aplicabilă o reprezintă compensarea convențională, ceea ce presupune însă un acord între părțile implicate.

În dovedire și în apărare instanța a administrat proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe adrese, notificări, contracte, desfășurătaore calcul, modalități calcul, tabele definitive, convenții, acțiuni, acte adiționale, chitanțe, confirmări de primire, facturi.

Acțiunea a fost legal timbrată cu 200 de lei taxă judiciară de timbru.

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin Încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu pronunţată la data de 18.01.2010 în dosarul nr. 8014/62/2009 al Tribunalului Braşov, a fost deschisă procedura generală de insolvenţă faţă de reclamanta SC D. I. G. SRL.

Ulterior, prin Sentința civilă nr. 1903/sind/16.09.2013, a fost confirmat planul de reorganizare modificat al activităţii debitoarei SC D. I. G. SRL–în insolvenţă, propus de creditoarea SC SPIDER SRL  şi votat de Adunarea creditorilor din data de 12.09.2013.

Atât în tabelul definitiv rectificat cât și în planul de reorganizare al debitoarei au fost înregistrate cu creanțe pârâtele creditoare SC E. I. SRL, SC V. D. SRL, SC M. C. SRL, SC A. SRL și SC A. SRL.

Instanța mai reține că și pârâtele SC V. D. SRL, SC M. C. SRL și SC A. SRL, precum și C. D. în calitate de asociat unic al SC E. I. SRL și G. I. în calitate de asociat unic al SC A. SRL datorează anumite sume de bani reclamantei.

În aceste condiții reclamanta a solicitat compensarea obligațiile reciproce până la concurența celei mai mici datorii.

La termenul din data de 16.06.2014, prin serviciul registratură, reclamanta a depus cerere de renunţare la judecată (f. 192) față de pârâta SC S. SRL, deoarece a formulat o acțiune separată împotriva acestei societăți.

Această solicitare a menținut-o și în fața instanței de judecată, cerere cu care pârâta a fost de acord.

Faţă de cele arătate, ţinând cont de faptul că a fost formulată o cerere de renunţare la judecată din partea reclamantei, instanţa, în baza art. 246 al. 1 C. pr. civ., va lua act de renunţare şi va dispune conform dispozitivului hotărârii.

Tot la termenul din data de 16.06.2014 reclamanta a depus o tranzacție încheiată cu pârâta SC V. D. SRL (f. 189-191), prin care pârâta a arătat că se retrage în mod definitiv și irevocabil de la masa credală a reclamantei cu suma de 24.116,64 lei.

În aceste condiții, fiind încheiată o tranzacție între părți, instanța, în baza art. 271 C. pr. civ., va constata că între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâta SC V. D. SRL, a intervenit o tranzacție privind compensarea creanțelor reciproce.

De asemenea instanța va dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul înlăturării creanței în sumă de 24.116,64 lei deținută de creditoarea pârâtă SC V. D. SRL și va dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D.I. G.SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 24.116,64 lei deținută de creditoarea pârâtă SC V. D. SRL.

Instața va admite în parte acțiunea formulată de reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, prin administrator special P. F. şi administrator judiciar C. SPRL, în contradictoriu cu pârâții SC E. I. SRL, SC M. C. SRL, SC A. SRL, SC A. SRL, C. D. și G. I. pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 1144 C. pr. civ., compensaţia se operează de drept, în puterea legii, şi chiar când debitorii n-ar şti nimic despre aceasta; cele două datorii se sting reciproc în momentul când ele se găsesc existând deodată şi până la concurenţa cotităţilor lor respective, iar conforrm art. 1145 din același act normativ, compensaţia n-are loc decât între două datorii care deopotrivă au ca obiect o sumă de bani, o cantitate oarecare de lucruri fungibile de aceeaşi specie şi care sunt deopotrivă lichide şi exigibile.

De asemenea potrivit art. 1091 C. pr. civ., obligaţiile se sting prin plată, prin novaţiune, prin remitere voluntară, prin compensaţie, prin confuziune, prin pierderea lucrului, prin anulare sau resciziune, prin efectul condiţiei rezolutorii şi prin prescripţie.

În cauză sunt aplicabile dispozițiile vechiului cod civil, fiind incidente prevederile art. 6 al. 6 din noul cod civil.

În cauza de față compensarea legală nu poate opera deoarece creanțele pentru care se solicită compensarea nu sunt certe și exigibile.

Potrivit art. 379 al. 3 C. pr. civ., creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul,iar conform art. 379 al. 4 din același act normativ, creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o osebită socoteală.

Creanțele nu sunt certe deoarece pârâtele contestă penalitățile solicitate de reclamantă, existând acțiuni în acest sens pe rolul instanțelor de judecată și prin urmare instanța nu poate compensa aceste sume. Creanțele sunt certe numai pentru debitul principal recunoscut de pârâte și acceptat de acestea pentru a se compensa.

Creanțele nu sunt nici exigibile deoarece se solicită compensarea unor creanțe scadente dinainte de deschiderea procedurii insolvenței cu creanțe care devin scadente conform graficului de plăți din planul de reorganizare al debitoarei.

Prin urmare compensarea legală nu poate opera.

În schimb poate opera compensarea judecătorească dar numai pentru sumele pentru care pârâtele sunt de acord, respectiv pentru debitul principal, existând o recunoaștere din partea acestora.

Compensarea judecătorească nu poate opera pentru penalitățile solicitate de reclamantă deoarece acestea sunt contestate de pârâte, o eventuală compensare putând avea loc numai în momentul în care reclamanta va obține o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens.

Chiar dacă sunt solicitate în baza unor contracte, fiind contestate nu poate opera compensarea judecătorească.

Concluzionând, instanța nu va compensa decât debitul principal recunoscut ca datorie de pârâte și acceptat de acestea pentru compensare.

În ceea ce privește pârâta SC E. I. SRL aceasta a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe al debitoarei (f. 94-95) și în graficul de plăți al planului de reorganizare cu suma de 23.666,30 lei.

Așa cum reiese din desfășurătorul privind chiria datorată și neachitată de C. D. în calitate de asociat unic al SC E. I. SRL (f. 31), suma datorată de aceasta ca debit principal este de 8.836,91 Euro, sumă care este mai mare decât suma pe care trebuie să o plătească reclamanta, respectiv 23.666,30 lei.

În aceste condiții instanța va compensa creanțele reciproce până la suma cea mai mică, respectiv, 23.666,30 lei.

Față de cele arătate, instanța va dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâtele SC E. I. SRL și C. D., până la concurența sumei de 23.666,30 lei, va dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul înlăturării creanței în sumă de 23.666,30 lei deținută de creditoarea pârâtă SC E. I.SRL și va dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I.G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 23.666,30 lei deținută de creditoarea pârâtă SC E. I. SRL.

Pârâta SC M. C. SRL a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe al debitoarei (f. 94-95) și în graficul de plăți al planului de reorganizare cu suma de 53.996,49 lei.

Așa cum reiese din desfășurătorul privind chiria datorată și neachitată de SC M. C.SRL (f. 8), suma datorată de aceasta ca debit principal este de 3.000 Euro, sumă care este mai mică decât suma pe care trebuie să o plătească reclamanta, respectiv 53.996,49 lei.

În aceste condiții instanța va compensa creanțele reciproce până la suma cea mai mică, respectiv, 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014.

Față de cele arătate, instanța va dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâta SC M. C. SRL, până la concurența sumei de 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, va dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul reducerii creanței cu suma de 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC M. C. SRL și va dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D.I.G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC M. C. SRL.

În ceea ce privește pârâta SC A. SRL aceasta a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe al debitoarei (f. 94-95) și în graficul de plăți al planului de reorganizare cu suma de 93.220,47 lei.

Așa cum reiese din desfășurătorul privind chiria datorată și neachitată de G. I. în calitate de asociat unic al SC A. SRL (f. 152), suma datorată de aceasta ca debit principal este de 2.994,75 Euro, sumă care este mai mică decât suma pe care trebuie să o plătească reclamanta, respectiv 93.220,47 lei.

În aceste condiții instanța va compensa creanțele reciproce până la suma cea mai mică, respectiv, 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014.

Față de cele arătate, instanța va dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâții SC A. SRL și G. I., până la concurența sumei de până la concurența sumei de 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, va dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul reducerii creanței cu suma de 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL și va dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL.

Pârâta SC A. SRL a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe al debitoarei (f. 94-95) și în graficul de plăți al planului de reorganizare cu suma de 51.753 lei.

Așa cum reiese din desfășurătorul privind chiria datorată și neachitată de SC A. SRL (f. 54), suma datorată de aceasta ca debit principal este de 1.800 Euro, sumă care este mai mică decât suma pe care trebuie să o plătească reclamanta, respectiv 51.753 lei.

În aceste condiții instanța va compensa creanțele reciproce până la suma cea mai mică, respectiv, 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014.

Față de cele arătate, instanța va dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G.SRL-în insolvenţă și pârâta SC A. SRL, până la concurența sumei de 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, va dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul reducerii creanței cu suma de 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL și va dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL.

Pe cale de consecință instanța va respinge restul pretențiilor formulate de reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, prin administrator special P. F. şi administrator judiciar C. SPRL, în contradictoriu cu pârâții SC E. I. SRL, SC M. C. SRL, SC A. SRL, SC A. SRL, C. D. și G. I., ca neîntemeiate.

Instanța nu va acorda cheltuieli de judecată reclamantei deoarece aceasta atât prin cererea de chemare în judecată cât și prin concluziile orale puse în fața instanței a arătat că aceste cheltuieli vor fi solicitate pe cale separată.

În plus, factura și chitanța au fost depuse de apărătorul reclamantei odată cu concluziile scrise, motiv pentru care nu a făcut dovada cheltuielilor la data pronunțării hotărârii.

Celelalte părți nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Ia act de renunțarea la judecată a acțiunii formulată de reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, cu sediul în B., str. x, nr. x jud. B., prin administrator special P. F. şi administrator judiciar C. SPRL, în contradictoriu cu pârâta SC S. SRL, cu sediul în B., str. C. C., nr. x, bl. x, et. x, ap. x, jud. B..

Constată că între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâta SC V. D. SRL, cu sediul în B., B-dul x, nr. x, bl. x bis, ap. x, jud. B. a intervenit o tranzacție privind compensarea creanțelor reciproce.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul înlăturării creanței în sumă de 24.116,64 lei deținută de creditoarea pârâtă SC V. D. SRL.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 24.116,64 lei deținută de creditoarea pârâtă SC V. D. SRL.

Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, prin administrator special P. F. şi administrator judiciar C. SPRL, în contradictoriu cu pârâții SC E. I. SRL, cu sediul în B., x, nr. x, bl. x, sc. x, ap. x, jud. B., SC M. C. SRL, cu sediul în B., str. IL C., nr. x, bl. x, sc. x, ap. x, jud. B., SC A. SRL, cu sediul în B., str. G., nr. x,bl. x ap. x, jud. B., SC A. SRL, cu sediul în B., str. S., nr. x, sc. x, ap. x, C. D., cu domiciliul în B., B-dul G., nr. x, bl. x, sc. x, ap. x, jud. B. și G. I., cu domiciliul în B., str. x, nr. x, jud. B., toți cu sediul ales la Av. A. A. din B., B-dul x, nr. x, ap. x, jud. B. și în consecință:

Dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâtele SC E. I. SRL și C. D. până la concurența sumei de 23.666,30 lei.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D.I.G. SRL-în insolvenţă, în sensul înlăturării creanței în sumă de 23.666,30 lei deținută de creditoarea pârâtă SC E. I. SRL.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G.SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 23.666,30 lei deținută de creditoarea pârâtă SC E. I. SRL.

Dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâta SC M. C. SRL, până la concurența sumei de 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul reducerii creanței cu suma de 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC M. C. SRL.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 3.000 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC M. C.SRL.

Dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâții SC A. SRL și G. I., până la concurența sumei de până la concurența sumei de 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul reducerii creanței cu suma de 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 2.994,75 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL.

Dispune compensarea creanțelor reciproce între reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă și pârâta SC A. SRL, până la concurența sumei de 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL să rectifice tabelul definitiv al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, în sensul reducerii creanței cu suma de 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL.

Dispune administratorului judiciar C. SPRL excluderea din programul de plăți al planului de reorganizare al debitoarei SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, a creanței în sumă de 1.800 Euro calculat la cursul BNR de la data pronunțării hotărârii, 23.06.2014, deținută de creditoarea pârâtă SC A. SRL.

Respinge restul pretențiilor formulate de reclamanta SC D. I. G. SRL-în insolvenţă, prin administrator special P. F. şi administrator judiciar C. SPRL, în contradictoriu cu pârâții SC E. I. SRL, SC M.C. SRL, SC A. SRL, SC A. SRL, C.D. și G. I., ca neîntemeiate.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Brașov.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.06.2014.

JUDECĂTOR SINDIC, GREFIER,

S. O. M. G. 

Red.O.S./Dact.M.G./01.07.2014

 14 ex.