Înşelăciune

Sentinţă penală 228 din 18.11.2013


 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava nr. 426/P/2008 din 25.05.2012, s-a dispus:

I.Punerea în mişcare şi trimiterea în judecată a inculpatului A. N., pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că,  în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, a folosit în trei situaţii distincte, înscrisuri sub semnătură privată false sau falsificate – mijloace frauduloase în accepţiunea Codului penal şi a indus în eroare BCR SA Suceava, determinând-o astfel să încheie în perioada decembrie 2007 – aprilie 2008, 3 contracte de scont, producând instituţiei bancare un prejudiciu în valoare totală de 1.436.542,08 lei, rămas nerecuperat pe parcursul urmăririi penale şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, în perioada decembrie 2007 – aprilie 2008, pentru a induce în eroare instituţia bancară şi a o determina să încheie cele trei contracte de scont, a falsificat parţial un înscris sub semnătură privată şi în totalitate alte 11 înscrisuri sub semnătură privată, pe care le-a folosit în activitatea infracţională, săvârşind astfel 12 acte materiale ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

II.  Scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: A. N., pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi C. E.C.,  pentru săvârşirea infracţiunilor de: neglijenţă în serviciu, prev. de art. 249 al. 1, 2 Cod penal; neglijenţă în serviciu, prev. de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal; neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

În fapt, în actul de sesizare, s-a reţinut  că, în anul 1994 a fost înfiinţată SC SENIN COM SRL Cotîrgaşi, jud. Suceava, avându-l ca asociat unic şi administrator pe învinuitul A. N..

Societatea comercială DRUMURI ŞI PODURI SA şi Banca Comercială Română SA  Bucureşti au formulat plângere penală împotriva lui A. N. care, în calitate de administrator al SC SENIN COM SRL Broşteni, a efectuat operaţiuni de scont bancar, folosind mai multe înscrisuri false, ce ar fi fost emise de societatea de drumuri şi poduri, prejudiciind  astfel instituţia bancară.

Astfel, SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava a câştigat în anul 2007 licitaţia privind executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor judeţului Suceava, printre care şi segmentul de drum dintre localităţile Broşteni şi Dîrmoxa de pe DJ 174, între KM 30+000, 50+000.

Întrucât mijloacele tehnice ale societăţii erau afectate pregătirii şi executării lucrărilor de întreţinere pe timp de iarnă a drumurilor judeţene, societatea a încheiat contractul de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007 cu SC SENIN COM SRL Broşteni, prin care se stabilea ca prestatorul de servicii să execute pentru antreprenor lucrările de „întreţinere DJ 174 km.30+000-50+000.

Prin contractul de prestări servicii se stabilea valoarea lucrărilor în sumă totală de 500.000 lei, exclusiv TVA, părţile stabilind ca plata să se facă prin bilet la ordin prin BCR Vatra Dornei.

Prestatorul de servicii a solicitat o garanţie de plată, astfel că în momentul încheierii contractului, antreprenorul a emis un bilet la ordin pe care a fost aplicată doar ştampila unităţii şi ştampila cu semnătura directorului general, fără semnătura olografă şi fără cea de-a doua semnătură, conform convenţiei bancare, întrucât acest instrument de credit, părţile conveniseră să fie doar o garanţie.

Biletul la ordin, datat 03.12.2007 şi scadent la 02.05.2008 a fost completat de reprezentanţii emitentului, mai puţin datele referitoare la numărul facturii fiscale şi la modalitatea de valorificare (f.19)

Susţinerile reprezentanţilor SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava în sensul că biletul la ordin ce conţinea doar cu o singură semnătură a fost emis doar ca o garanţie de plată, sunt confirmate de înscrisurile bancare în care se menţionează că operaţiunile de cont ale firmei se puteau efectua doar pe baza a două semnături.

După încheierea contractului de prestări servicii în construcţii, inculpatul  a luat hotărârea infracţională de a obţine resurse financiare pentru firma pe care o reprezenta, sens în care, deşi nu a primit ordinul de începere a executării lucrărilor  de reparaţii şi întreţinere pe segmentul de drum ce forma obiectul contractului comercial şi nici nu a executat nici o lucrare, a indus în eroare unitatea bancară prin efectuarea în mod fraudulos a unor operaţiuni de scont bancar.

Scontarea – ca operaţiune financiar bancară - presupune cumpărarea sau vinderea efectelor de comerţ înainte de scadenţă, în scopul obţinerii resursei financiare, fiind operaţiunea prin care banca creditează posesorul unei poliţe nescadente cu valoarea netă a acesteia, prelevând dobânda şi comisionul (taxa scontului) aferente transferului creanţei. În urma acestui act, banca respectivă devine beneficiarul biletului la ordin. Operaţiunea de scontare se realizează în baza unui contract de scont sau unui acord cadru de scont.

A. În activitatea de punere în executare a hotărârii infracţionale luată şi  după stabilirea modalităţii de fraudare, inculpatul  a încheiat cu unitatea bancară la care firma pe care o administra avea deschis cont, în mod fraudulos, următoarele activităţi de scontare.

1.  În ceea ce priveşte încheierea contractului de scont nr. Suceava SJ-CC 89/34155/20.12.2007 încheiat între BCR SA şi SC SENIN COM SRL BROŞTENI:

Pentru inducerea în eroare a cumpărătorului, cu privire la valabilitatea mijlocului de credit – bilet la ordin - ce urma să fie vândut prin activitatea de scontare, învinuitul a depus la unitatea bancară:

- biletul la ordin datat 03.12.2007 cu scadenţă a 02.05.2008 pentru suma de 500.000 lei în care la rubrica emitent era menţionat SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava (f. 19).

 Biletul la ordin fusese într-adevăr emis de societatea de drumuri, însă doar ca o garanţie de plată şi nu ca un mijloc efectiv de credit şi fusese completat parţial, fiind completat ulterior în fals de către învinuit prin efectuarea menţiunilor la rubrica „modalitate de valorificare” – fără protest şi la rubrica „nr. facturii:” 4464114/03.12.2007 (f. 19).

- contractul de prestări servicii, întocmit în fals, nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, cu excepţia articolului 3 în care la valoarea lucrărilor era menţionată suma de 1.100.000 lei, exclusiv TVA (f. 71);

- proces –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12340 din 04.12.2007, încheiat în totalitate în fals şi în care se menţiona în mod nereal efectuarea lucrărilor izvorâte din contractul inexistent nr. 11940 din 05.11.2007 şi care păreau confirmate de către directorul general al SC DRUMURI ŞI PODURI SA, ing. G. E. şi de angajaţii societăţii, sing. C. D. şi ing. T. M. (f. 75);

- factura fiscală nr. 4464114 din 03.12.2007 pentru suma de 500.000 lei, care nu a fost emisă niciodată antreprenorului (f. 77).

Pe baza acestor documente, necesare şi aparent legale, unitatea bancară, prezumând buna credinţă şi veridicitatea înscrisurilor depuse, a încheiat contractul de scont SJ-CC 89/34155/20.12.2007, achiziţionând biletul la ordin datat 03.12.2007 în valoare de 500.000 lei, punând la dispoziţia firmei învinuitului o resursă financiară de 474.062,50 lei.

2. Referitor la încheierea contractului de scont nr. Suceava SJ-CC 9/1255/05.02.2008 încheiat între BCR SA ŞI SC SENIN COM SRL Broşteni:

Pentru inducerea în eroare a cumpărătorului, cu privire la valabilitatea mijlocului de credit – bilet la ordin - ce urma să fie vândut prin activitatea de scontare, învinuitul a depus la unitatea bancară:

- biletul la ordin întocmit în totalitate în fals, datat 28.01.2008 cu scadenţă la 27.06.2008 pentru suma de 500.000 lei în care la rubrica emitent era menţionat SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava;

- contractul de prestări servicii, întocmit în fals, nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, cu excepţia articolului 3 în care la valoarea lucrărilor era menţionată suma de 1.100.000 lei, exclusiv TVA;

- proces –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 714 din 27.01.2008, încheiat în totalitate în fals şi în care se menţiona în mod nereal efectuarea lucrărilor izvorâte din contractul inexistent nr. 11940 din 05.11.2007 şi care păreau confirmate de către directorul general al SC DRUMURI ŞI PODURI SA, ing. G. E. şi de angajaţii societăţii, sing. C. D. şi ing. T. .M.

- factura fiscală nr. 4464116 din 28.01.2008 pentru suma de 500.000 lei, care nu a fost emisă niciodată antreprenorului.

Pe baza acestor documente, necesare şi aparent legale, unitatea bancară, prezumând buna credinţă şi veridicitatea înscrisurilor depuse, a încheiat contractul de scont SJ-CC 9/1255/05.02.2008, achiziţionând biletul la ordin datat 28.01.2008 în valoare de 500.000 lei, punând la dispoziţia firmei învinuitului o resursă financiară de 472.656,25 lei.

3. Cu privire la încheierea contractului de scont nr. Suceava SJ-CC 48/8161/30.04.2008 încheiat între BCR SA ŞI SC SENIN COM SRL Broşteni:

Pentru inducerea în eroare a cumpărătorului, cu privire la valabilitatea mijlocului de credit – bilet la ordin - ce urma să fie vândut prin activitatea de scontare, învinuitul a depus la unitatea bancară:

- contractul de prestări servicii, întocmit în fals, nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, cu excepţia articolului 3 în care la valoarea lucrărilor era menţionată suma de 1.100.000 lei, exclusiv TVA;

- biletul la ordin întocmit în totalitate în fals, datat 02.04.2008 cu scadenţă la 25.09.2008 pentru suma de 400.000 lei în care la rubrica emitent era menţionat SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava.

- actul adiţional nr. 2418 din 02.04.2008, la contractul de prestări servicii nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, care la articolul 3 se menţiona valoarea lucrărilor în sumă de 1.600.000 lei, exclusiv TVA, ambele întocmite în fals;

- proces –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2419 din 02.04.2008, încheiat în totalitate în fals şi în care se menţiona în mod nereal efectuarea lucrărilor izvorâte din actul adiţional nr. 2418/02.04.2008 şi care păreau confirmate de către directorul general al SC DRUMURI ŞI PODURI SA, ing. G. E. şi de angajaţii societăţii, sing. C. D. şi ing. T. M.;

- factura fiscală nr. 4464119 din 02.04.2008 pentru suma de 400.000 lei, care nu a fost emisă niciodată antreprenorului.

Pe baza acestor documente, necesare şi aparent legale, unitatea bancară, prezumând buna credinţă şi veridicitatea înscrisurilor depuse, a încheiat contractul de scont SJ-CC 48/8161/30.04.2008, achiziţionând biletul la ordin datat 02.04.2008 în valoare de 400.000 lei, punând la dispoziţia firmei învinuitului o resursă financiară de 374.211,11 lei.

B. Cumpărătorul efectelor de comerţ dobândite în baza contractelor  de scont, la scadenţă a introdus spre decontare astfel:

1. Biletul la ordin datat 03.12.2007 cu scadenţă la 02.05.2008 şi a retras din contul SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava suma de 500.000 lei;

2. Biletul la ordin datat 28.01.2008 cu scadenţă la 27.06.2009 şi a retras din contul SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava suma de 500.000 lei;

3. Biletul la ordin datat 02.04.2008 cu scadenţă la 05.09.2008 nu a mai fost introdus spre decontare.

Realizând că de fapt pentru decontare s-au folosit instrumente de credit false şi că acestea au fost decontate cu nerespectarea procedurilor interne, banca a stins litigiul cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, astfel că întregul prejudiciu a fost suportat de către instituţia bancară.

Prin activitatea infracţională de fraudare, inculpatul  a produs Băncii Comerciale Române SA Bucureşti un prejudiciu în valoare totală de 1.436.542,08 lei, rămas nerecuperat pe parcursul urmăririi penale.

Pentru încheierea contractelor de scont, mijloc fraudulos prin intermediul căruia inculpatul  a reuşit prejudicierea unităţii bancare, acesta  a falsificat şi folosit următoarele înscrisuri sub semnătură privată:

- contractul de prestări servicii, întocmit în fals, nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, cu excepţia articolului 3 în care la valoarea lucrărilor era menţionată suma de 1.100.000 lei, exclusiv TVA;

- contractul de prestări servicii, întocmit în fals, nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, cu excepţia articolului 3 în care la valoarea lucrărilor era menţionată suma de 1.100.000 lei, exclusiv TVA;

- actul adiţional nr. 2418 din 02.04.2008, la contractul de prestări servicii nr. 11940 din 05.11.2007, identic ca format şi conţinut cu cel încheiat la data de 04.12.2007 cu SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, care la articolul 3 se menţiona valoarea lucrărilor în sumă de 1.600.000 lei, exclusiv TVA, ambele întocmite în fals;

- biletul la ordin datat 03.12.2007 cu scadenţă a 02.05.2008 pentru suma de 500.000 lei în care la rubrica emitent era menţionat SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, falsificat parţial prin efectuarea menţiunilor la rubrica „modalitate de valorificare” – fără protest şi la rubrica „nr. facturii:” 4464114/03.12.2007;

- biletul la ordin întocmit în totalitate în fals, datat 28.01.2008 cu scadenţă la 27.06.2008 pentru suma de 500.000 lei în care la rubrica emitent era menţionat SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava;

- biletul la ordin întocmit în totalitate în fals, datat 02.04.2008 cu scadenţă la 25.09.2008 pentru suma de 400.000 lei în care la rubrica emitent era menţionat SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava;

- proces –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12340 din 04.12.2007, încheiat în totalitate în fals şi în care se menţiona în mod nereal efectuarea lucrărilor izvorâte din contractul inexistent nr. 11940 din 05.11.2007;

- proces –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 714 din 27.01.2008, încheiat în totalitate în fals şi în care se menţiona în mod nereal efectuarea lucrărilor izvorâte din contractul inexistent nr. 11940 din 05.11.2007;

- proces –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2419 din 02.04.2008, încheiat în totalitate în fals şi în care se menţiona în mod nereal efectuarea lucrărilor izvorâte din actul adiţional nr. 2418/02.04.2008;

- factura fiscală nr. 4464114 din 03.12.2007 pentru suma de 500.000 lei,care nu a fost emisă niciodată antreprenorului;

- factura fiscală nr. 4464116 din 28.01.2008 pentru suma de 500.000 lei,care nu a fost emisă niciodată antreprenorului;

- factura fiscală nr. 4464119 din 02.04.2008 pentru suma de 400.000 lei, care nu a fost emisă niciodată antreprenorului.

În scopul determinării instituţiei bancare să încheie cele trei contracte de scont, inculpatul  a falsificat şi folosit 12 înscrisuri sub semnătură privată, ce conţineau date nereale, prin falsificarea parţială a unui înscris şi prin plăsmuirea în totalitate a celorlalte 11 înscrisuri, impunându-se ca instanţa să dispună anularea acestora.

Din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că inculpatul  a acţionat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, astfel că el urmează să răspundă penal cu privire la activitatea infracţională desfăşurată, astfel: înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că,  în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, a folosit în trei situaţii distincte, înscrisuri sub semnătură privată false sau falsificate – mijloace frauduloase în accepţiunea Codului penal şi a indus în eroare BCR SA Suceava, determinând-o astfel să încheie în perioada decembrie 2007 – aprilie 2008, 3 contracte de scont, producând instituţiei bancare un prejudiciu în valoare totală de 1.436.542,08 lei, rămas nerecuperat pe parcursul urmăririi penale şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, în perioada decembrie 2007 – aprilie 2008, pentru a induce în eroare instituţia bancară şi a o determina să încheie cele trei contracte de scont, a falsificat parţial un înscris sub semnătură privată şi în totalitate alte 11 înscrisuri sub semnătură privată, pe care le-a folosit în activitatea infracţională, săvârşind astfel 12 acte materiale ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată

Existenţa  unei decizii infracţionale unice este susţinută de următoarele modalităţi şi atitudini antisociale:

-inculpatul  a acţionat într-o perioadă de timp relativ scurtă, decembrie 2007 – aprilie 2008;

-scopul iniţierii activităţii infracţionale a fost obţinerea în mod fraudulos a unor resurse financiare pentru firma pe care o reprezenta;

-modalitatea de obţinere frauduloasă a resurselor financiare s-a desfăşurat prin aceeaşi modalitate, falsificarea unor înscrisuri sub semnătură privată;

-înscrisurile sub semnătură privată falsificate au aceeaşi natură: contract de prestări servicii sau act adiţional, procese – verbale de recepţie, bilete la ordin şi facturi fiscale;

-acţiunile desfăşurate prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni, de înşelăciune sau de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals, s-a constatat că în condiţiile în care înscrisurile ce conţin date nereale au fost falsificate şi folosite de către aceeaşi persoană, respectiv inculpatul  A. N., uzul de fals este absorbit de latura obiectivă a infracţiunii consumată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, astfel că sub acest aspect se impune scoaterea de sub urmărire penală.

Este atrasă răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals doar în cazul folosirii înscrisului sub semnătură privată fals, de către o altă persoană decât falsificatorul înscrisului, întrucât folosirea înscrisului de către falsificator, constituie doar un element component al faptei incriminate prin art. 290 Cod penal  – falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Existenţa infracţiunilor menţionate şi vinovăţia inculpatul  sunt probate prin următoarele mijloace de probă şi argumente:

Conţinutul şi materializarea înţelegerii survenite între SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava şi SC SENIN COM SRL Broşteni:

-între cele două părţi s-a încheiat doar un singur contract de prestări servicii în construcţii nr. 12323, la data de 04.12.2007, având o valoare totală de 500.000 lei, exclusiv TVA, fiind singurul înscris înregistrat şi identificat în original în arhiva SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava (exemplarul original se află în dosarul cauzei – f. 228);

-contractul comercial nr. 11940 datat 05.11.2007 şi folosit de către inculpat în activitatea infracţională defraudare a instituţiei bancare, nu este înregistrat la societatea de drumuri şi poduri, în registrul de intrare – ieşire de la secretariatul societăţii, la nr. 11940 din data 26.11.2007 fiind înregistrat Referatul privind procurarea unor piese de schimb, întocmit de salariatul D. M. (f. 303), ceea ce denotă caracterul fals al acestuia;

-la acelaşi agent economic nu este înregistrat nici un act adiţional la contractul la care este parte în relaţia comercială cu firma administrată de învinuit şi ca regulă generală, orice act adiţional trebuia semnat de către reprezentanţii ambelor părţi şi se înregistra în acelaşi registru la numărul din data semnării actului adiţional (f. 303), ceea ce confirmă caracterul fals al acestui înscris;

-reprezentanţii antreprenorului au susţinut în mod constant că biletul la ordin emis la data de 03.12.2007, a constituit doar o garanţie de plată, aspect ce este confirmat de:

oadresele emitentului nr. 2296/12.05.2011 şi 346/07.02.2012 în care se menţionează că motivul înmânării l-a constituit o garanţie formală pentru decontarea lucrărilor, în condiţiile în care s-ar fi identificat sursele de finanţare şi SC SENIN COM SRL ar fi executat lucrările de întreţinere” … „şi că acel mijloc de credit nu putea fi folosit ca instrument de plată, întrucât nu îndeplinea condiţiile decontare, în sensul că nu avea două semnături olografe şi nu avea toate rubricile completate de antreprenor (f. 118 şi f. 304);

oînţelegerea părţilor, în sensul emiterii biletului la ordin ca o garanţie formală, este confirmată şi de probele testimoniale (declaraţia numitului G. E. – f. 235 şi f. 287).

Neefectuarea nici unei lucrări de prestări servicii de către SC SENIN COM SRL Broşteni în favoarea SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava:

SC SENIN COM SRL Broşteni nu a efectuat nici o prestaţie de servicii izvorâte din singurul contract valabil încheiat şi înregistrat la SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, astfel că în sarcina antreprenorului nu s-a născut nici o obligaţie legală de plată.

Înscrisurile prin care învinuitul susţinea la unitatea bancară efectuarea lucrărilor de construcţie, nu sunt înregistrate la beneficiar şi nici confirmate de către acesta.

-martora D. L. din cadrul compartimentului de producţie confirmă că în relaţia cu SC SENIN  COM SRL Broşteni s-a încheiat doar un singur contract de prestări servicii, neexecutat, nr. 123323 din 04.12.2007 în valoare totală de 500.000 lei, exclusiv TVA şi că, conform procedurilor interne ea trebuia să urmărească derularea contractelor comerciale sub aspectul execuţiei lor după rezoluţionarea de către conducerea societăţii; martora declară totodată că nu a existat nici o corespondenţă de producţie cu cealaltă parte contractantă şi că contractul a rămas fără obiect din lipsa sursei de finanţare şi sesizează că actul adiţional este nerezoluţionat, excluzând introducerea lui în circuitul legal intern al firmei la care era angajată. Acelaşi martor menţionează că executarea contractului dintre cele două părţi ar fi trebuit să fie probată prin ordinul d e începere a lucrărilor şi procesele – verbale de recepţie, înscrisuri care nu au fost încheiate şi nici iniţiate de societatea  de drumuri şi poduri, sesizând totodată că şi celelalte înscrisuri, printre care şi procesele – verbale de recepţie folosite de învinuit sunt nerezoluţionate şi deci false (f. 283);

-martorii C. N. şi T. M. salariaţi la SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava şi menţionaţi în procesele – verbale de recepţie a lucrărilor, declară că nu au participat la nici o recepţie de lucrare efectuată de SC SENIN COM SRL Broşteni, că semnăturile de pe acele înscrisuri nu le aparţin şi afirmă că în raza lor teritorială de serviciu, respectiv lotul Broşteni, firma administrată de inculpat nu a desfăşurat nici o activitate. Relevant sub aspectul caracterului fals al celor trei procese – verbale de recepţie este şi faptul că pe aceste înscrisuri identitatea numitului C. N. este eronată, el fiind menţionat sub identitatea „C. D.” (f. 74 – f. 75 şi f. 280 – f. 282).

-martora P. G. L., consilier juridic în acea perioadă la SC DRUMURI ŞI PODURI SA conformă faptul că societatea pe care o reprezenta a încheiat cu SC SENIN COM SRL Broşteni doar contractul de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007 şi exclude posibilitatea încheierii unor alte contracte sau acte adiţionale la acesta, confirmând întrutotul starea de fapt redată în conţinutul prezentului rechizitoriu;

-prin depoziţia martorilor P. A. L., H. C., P. M. C. se confirmă faptul că după ce banca a încasat primul bilet la ordin, scontat de către învinuit, acesta a promis şi chiar a acţionat în sensul restituirii sumelor de bani către SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava, care a notificat banca cu privire la neregularitatea plăţii efectuate (f. 230, f, 232, f. 240).

Caracterul fals al înscrisurilor folosite de către învinuit în activitatea de scontare a efectelor de comerţ:

a) contractul de prestări servicii, actul adiţional şi documentele justificative de executare a lucrărilor:

- contractul de prestări servicii în construcţii nr. 11940/05.11.2007 şi actul adiţional nr. 2418/02.04.2008 pe baza cărora s-au încheiat contractele de scont nu sunt înregistrate la antreprenor şi prin mijloace tehnice criminalistice s-a constatat că au fost falsificate astfel:

oANSAMBLUL RUBRICILOR ANTREPRENOR … - nu este o reproducere a ansamblului format din rubrici similare din contractul original nr. 12323 din 04.12.2007;

oIMPRESIUNEA DE ŞTAMPILĂ a contractului  - prin reproducerea unei impresiuni de ştampilă creată cu ştampila care a creat impresiunea de ştampilă din ansamblul identificat la finalul contractului de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007;

oIMPRESIUNILE DE ŞTAMPILĂ din dreptul rubricilor „Antreprenor” din procesele – verbale de recepţie şi din actul adiţional nu sunt reproduceri ale unor impresiuni de ştampilă create cu ştampila care a creat impresiunea de ştampilă pe contractul original nr. 12323 din 04.12.2007 (f. 226).

b)  mijloacele de decontare a lucrărilor:

-scrisul de completare de pe cele trei bilete la ordin a fost executat de trei persoane diferite;

-scrisul de completare de la rubrica „stipulat” – fără protest şi de la rubrica „valoarea reprezintă”, de pe biletul la ordin datat 03.12.2007 a fost executat de numitul A. N., aspect ce confirmă susţinerile reprezentanţilor antreprenorului;

-semnăturile de la rubricile emitentului de pe biletele la ordin din 28.01.2008 şi 02.04.2008 nu au fost executate de numitul G. E., fiind contrafăcute prin imitarea semnăturii acestuia;

-impresiunile de ştampilă de pe biletele la ordin din 28.01.2008 şi 02.04.2008 nu au fost create cu ştampila din uzul SC DRUMURI ŞI PODURI SA, fiind create cu o altă ştampilă (f. 209).

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă:  plângerile părţilor civile (f. 16 şi f. 30); înscrisuri false folosite în activitatea de fraudare bancară (f. 19 – f. 21, f. 35, f. 39, f. 73 – f. 75, f. 76, f. 77, f. 78);  convenţii bancare (f. 26 – f. 29); înscrisuri (f. 32 – f. 40, f. 65 – f. 68, f. 69 – f. 72);  raport de audit (f. 46 – f. 56);  alte înscrisuri (f. 41 - f. 45, f. 57 – f. 64, f. 79 – f. 117, f. 122 – f. 162, f. 227 - f. 229, f. 250 – f. 265, f. 270 – f. 278, f. 291 – f. 307); adrese şi precizări (f. 118, f. 303, f. 309);  rapoarte de constatare tehnico – ştiinţifică (f. 180 – f. 226); declaraţiile martorilor …, coroborate cu declaraţiile inculpatului A. N. (f. 163 – f. 167) şi a învinuitului C. E. C. (vol. I, f. 168 – f. 179) şi celelalte acte aflate la dosar.

S-a arătat că în prezenta cauză au fost efectuate cercetări şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu de către învinuitul C. E.C., salariat al BCR, Sucursala Suceava, care a făcut analiza bonităţii biletelor la ordin înainte de scontarea lor.

Potrivit art. 249 Cod penal, constituie infracţiunea de neglijenţă în serviciu, încălcarea din culpă de către un funcţionar public sau alt funcţionar a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unităţi din cele prev. de art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane.

Rezultă că infracţiunea de neglijenţă în serviciu constă, sub aspectul laturii obiective, în încălcarea unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, încălcare care a produs una din urmările prevăzute în textul legii.

Prin îndatorire de serviciu se înţelege tot ceea ce cade în sarcina unui funcţionar public sau altui funcţionar, potrivit normelor care reglementează serviciul respectiv, norme care sunt cuprinse în legi, hotărâri ale Guvernului, regulamente sau instrucţiuni, funcţionarul fiind obligat să-şi cunoască îndatoririle care alcătuiesc conţinutul funcţiei pe care o deţine.

Pentru stabilirea culpei este necesar să se constate că autorul, în raport cu aptitudinile, cu pregătirea sa, cu condiţiile concrete în care a comis fapta, putea să aibă reprezentarea consecinţelor acţiunii sau inacţiunii sale sau rezultatul ei dăunător.

Cercetările au stabilit faptul că la data încheierii contractelor de scont, învinuitul îndeplinea funcţia de manager de relaţii corporate şi nu avea în concret în fişa postului atribuţiuni privind verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru scontarea efectelor de comerţ, având atribuţiuni principale doar în domeniul creditării.

Lipsa de experienţă în această activitate l-a determinat pe învinuit să verifice doar bonitatea şi aparenţa de conformitate pentru semnătură şi ştampilă a emitentului efectului de comerţ şi a avizat favorabil operaţiunea de scontare.

Din ansamblul probelor administrate în cauză nu rezultă adoptarea vreunei atitudini infracţionale din partea învinuitului, fraudarea instituţiei bancare fiind posibilă, conform concluziilor raportului de audit intern, ca urmare a unei fraude externe, posibilă prin falsificarea documentelor de către persoane din afara băncii, în scopul fraudării acesteia (f. 55).

S-a apreciat că în sarcina învinuitului nu poate fi reţinută săvârşirea vreunei fapte de natură penală, motivat de lipsa atitudinii infracţionale, chiar angajatorul considerând că deficienţele constatate în activitatea acestuia constituie o neîndeplinire necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi a dispus sancţionarea disciplinară a angajatului, conform legislaţiei muncii (f. 298), procedură ce a fost iniţiată şi în cazul altor consilieri bancari, precum U. A. L. şi P. E. (f. 45).

În cursul cercetării judecătoreşti, au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţia inculpatului (f. 26); adresa Lichidatorului  SC Cenţiu SPRL Braşov (f. 53,54); adresele nr. 4203/11.10.2012 şi nr. 5585/17.12.2012 a SC Drumuri şi Poduri SA Suceava (f. 56, 118); adresele IPJ Suceava – Serviciul Investigaţii Criminale nr. 94106/16.11.2012 şi nr. 95927/17.12.2012 (f. 90, 117); adresa BCR nr. 11845/12.12.2012 (f. 110); declaraţiile martorilor din lucrări: …, declaraţiile martorilor propuşi din oficiu de către instanţă, respectiv …; declaraţiile martorilor: propuşi de inculpat, respectiv: . ..

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.01.2013, s-a admis proba cu expertiza tehnico-ştiinţifică şi s-a dispus efectuarea acesteia de către Laboratorul de Expertize Criminalistice Iaşi, pentru ca, în baza materialului supus examinării şi a scriptelor de comparaţie, să răspundă următoarelor obiective:

•să se stabilească dacă cele trei bilete la ordin, având ca date ale emiterii: 03.12.2007, 28.01.2008 şi 02.04.2008 au fost completate integral sau parţial de inculpatul A. N.;

•să se stabilească dacă cele trei bilete la ordin au fost completate de aceeaşi persoană sau de mai multe persoane, cu menţionarea elementelor completate de către aceeaşi persoană pe toate cele trei bilete la ordin;

•dacă semnăturile de la rubrica SEMNĂTURA EMITENTULUI de pe cele trei bilete la ordin a fost efectuată de inculpatul A. N.:

•să se stabilească dacă impresiunile de ştampilă cu menţiunea SC DRUMURI ŞI PODURI SA de pe cele trei bilete la ordin au fost create cu ştampila SC DRUMURI ŞI PODURI SA.

•să se stabilească dacă semnăturile de pe exemplarele 2 şi 3 ale facturilor  nr.44641114/03.12.2007, nr. 446416/28.01.2008 şi nr. 4464119/02.04.2008 – pe numele C. D., aparţin martorului C.N..

În vederea efectuării expertizei, au fost înaintate în original:următoarele înscrisuri: exemplarele 2 şi 3 ale facturilor  nr.44641114/03.12.2007, nr. 446416/28.01.2008 şi nr. 4464119/02.04.2008; patru bilete la ordin scrise de inculpatul A. N., respectiv: BO din 10.08.2007 în valoare de 23.443 lei; BO din  29.06.2007 în valoare de 18.706,80 lei, BO din 22.03.2007 în valoare de 18.373,60 lei şi BO din 01.05.2007 în valoare de 1.970 lei; specimenele de semnătură date în faţa instanţei de către martorul din lucrări C. N. (1 pagină); acte ce conţin semnătura salariatului C. N. din perioada decembrie 2007 - aprilie 2008 (3 file);  cererea inculpatului A. N. şi adresa BCR Suceava (1 pagină); declaraţiile olografe ale inculpatului A. N. date în cursul urmăririi penale (3 pagini); 4 pagini cu câte 10 impresiuni a tuturor ştampilelor originale de care dispune SC Drumuri şi Poduri SA Suceava.

 Cu adresa nr. 35 din 14.06.12013, Laboratorul de Expertize Criminalistice Iaşi a înaintat la dosar raportul de expertiză criminalistică nr. 123/14.06.2013, având următoarele concluzii:

1. Semnăturile poziţionate la rubrica „Semnătura emitentului” pe cele 3 bilete la ordin, exemplare originale, formulare tip, datate 03.12.2007, 21.08.2008 şi 02.04.2008, nu au fost executate de numitul A. N.. Semnăturile în discuţie de pe biletul la ordin datat 03.12.2007 a fost aplicată prin ştampilare, deci nu este rezultatul unei execuţii originale, prin directă aplicare a elementului scriptural pe hârtia suport.

2. Grafismul de tip I (literal şi ciclic), cel ce redă pe biletele la ordin datate 28.01.2008, respectiv 02.04.2008, nu au fost executate de numitul A. N..

-  Grafismul de tip II (literal şi ciclic), cel ce redă pe biletul la ordin datat 28.01.2008, nu a fost executat de numitul A. N..

-  Grafismul de tip III (literal şi ciclic), cel ce redă pe biletul la ordin datat 03.12.2007, nu a fost executat de numitul A. N..

-  Grafismul de tip IV (literal şi ciclic), cel ce redă pe biletul la ordin datat 03.12.2007, la rubrica „stipulat” - menţiunea „fără protest” şi la rubrica „Valoarea reprezintă” - menţiunea „f. 4464114/Nr.2007” a fost executat de numitul A. N..

- Grafismele de tip I, II şi III au autori diferiţi.

3. Cele 2 impresiuni de pe biletul la ordin datat 03.12.2007 prezintă aceleaşi elemente care le particularizează (atât la nivel general cât şi individual), deci provin de la aceeaşi ştampilă, elemente care se regăsesc identic numai în cazul impresiunilor de comparaţie provenite de la ştampila rotundă ce poartă însemnele SC Drumuri şi Poduri SA Suceava, ce a fost aplicată pe documente puse la dispoziţie şi datate 2005 şi 2008, respectiv: 1 formular cu reguli de autorizare datat 01.04.2008, 1 fişă cu specimen de semnătură datată 01.04.2008, 2 fişe cu specimen de semnătură datate 13.09.2005.

Cele 4 impresiuni, 2 pe biletul la ordin datat 28.01.2008 şi 2 pe cel datat 02.04.2008 prezintă aceleaşi elemente care le particularizează (atât la nivel general cât şi individual), deci provin de la aceeaşi ştampilă, ştampilă diferită însă de cea folosită în  cazul biletului la ordin datat 03.12.2007, cât şi a celor folosite pentru ştampilarea tuturor materialelor de comparaţie puse la dispoziţie.

4. Semnăturile prezente la rubrica „Semnătura de primire” pe exemplarele  2 (verde) şi 3 (roşu) ale facturilor seria SV VDT nr. 4464114/03.12.2007, nr. 446416/28.01.2008 şi nr. 4464119/02.04.2008, au fost executate de numitul C. N..

Analizând materialul probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în anul 1994 a fost înfiinţată SC SENIN COM SRL Cotîrgaşi, jud. Suceava, avându-l ca asociat unic şi administrator pe învinuitul A. N..

La data de 07.07.2008 la Parchetul de pe lângă Tribunalul  Suceava a fost înregistrată plângerea formulată de SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava împotriva numitului A. N. – administrator al  SC SENIN COM SRL Cotîrgaşi, jud. Suceava, solicitând tragerea lui la răspundere penală sub aspectul săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, prev. de art. 289 Cod penal, art. 291 Cod penal, art. 286 Cod penal şi art. 287 Cod penal, precum şi împotriva funcţionarilor Băncii Comerciale Române SA, sub aspectul săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, art. 289 Cod penal şi art. 291 Cod penal.

În conţinutul plângerii, SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava a arătat că, a câştigat în anul 2007 licitaţia privind executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor judeţului Suceava, printre care şi segmentul de drum dintre localităţile Broşteni şi Dîrmoxa de pe DJ 174, între KM 30+000, 50+000. Întrucât mijloacele tehnice ale societăţii erau afectate pregătirii şi executării lucrărilor de întreţinere pe timp de iarnă a drumurilor judeţene, societatea  a fost contactată de A. N., administrator al SC SENIN COM SRL Broşteni, care s-a oferit a executa aceste lucrări prin intermediul  SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava. în acest context, s-a încheiat contractul de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007 cu, prin care se stabileau: valoarea lucrărilor, durata execuţiei lor, modalităţile de plată, obligaţiile părţilor, recepţia lucrărilor, etc., convenindu-se ca prestatorul de servicii să execute pentru antreprenor lucrările de „întreţinere DJ 174 km.30+000-50+000, în momentul în care SC DRUMURI ŞI PODURI SA avea asigurată finanţarea lucrărilor.

Astfel, prin contractul de prestări servicii se stabilea valoarea lucrărilor în sumă totală de 500.000 lei, exclusiv TVA, părţile stabilind ca plata să se facă prin bilet la ordin prin BCR Vatra Dornei.

Prestatorul de servicii, prin administrator A. N., a solicitat o garanţie de plată, astfel că în momentul încheierii contractului, antreprenorul a emis un bilet la ordin pe care a fost aplicată doar ştampila unităţii şi ştampila cu semnătura directorului general, fără semnătura olografă şi fără cea de-a doua semnătură, tocmai pentru a nu se putea face plata fără ştirea societăţii, întrucât  conform convenţiei cu banca unde se aflau specimenele de semnătură ale directorului general şi ale directorului economic, instrumentele de plată nu puteau fi decontate fără aceste două semnături olografe.

Biletul la ordin, datat 03.12.2007 şi scadent la 02.05.2008 a fost completat de reprezentanţii emitentului, mai puţin datele referitoare la numărul facturii fiscale şi la modalitatea de valorificare (f.19)

Susţinerile reprezentanţilor SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava în sensul că biletul la ordin ce conţinea doar cu o singură semnătură a fost emis doar ca o garanţie de plată, sunt confirmate de înscrisurile bancare în care se menţionează că operaţiunile de cont ale firmei se puteau efectua doar pe baza a două semnături.

Cu toate acestea, în cuprinsul plângerii, s-a arătat că A. N., deşi nu a primit ordin din partea SC DRUMURI ŞI PODURI SA de a executa lucrările din convenţia încheiată, a reuşit să încaseze suma de 5 miliarde lei vechi în data de 02.05.2008 de la SC DRUMURI ŞI PODURI SA, prin intermediul  unui bilet la ordin, iar în data de 28.06.2008, s-a mai efectuat o plată la SC SENIN COM SRL, tot în sumă de 5 miliarde lei vechi. Luându-se legătura cu A. N., acesta a declarat iniţial că a fost o eroare a băncii şi că va remedia situaţia neplăcută, însă nu a restituit către SC DRUMURI ŞI PODURI SA decât suma de 170.000 lei, după care a emis un bilet la ordin în favoarea SC DRUMURI ŞI PODURI SA scadent la data de 25.06.2008 pentru suma de 333.750 lei, bilet care a fost refuzat la plată din cauză că nu exista disponibil în cont.

Reprezentanţii SC DRUMURI ŞI PODURI SA au aflat la sediul BCR Suceava că pentru a obţine sumele sus-menţionate, SC SENIN COM SRL, prin administratorul ei A. N., a depus la bancă o documentaţie din care rezultă că s-ar fi executat lucrări la drumul judeţean 174, că acestea ar fi fost recepţionate de SC DRUMURI ŞI PODURI SA şi că s-ar fi întocmit facturi de plată şi alte documente, aspecte nereale, sumele obţinute făcându-se prin mijloace dolosive.

Astfel, s-a indicat în plângere că A.N. a falsificat prima pagină a convenţiei, schimbând valoarea sumei de 500.000 lei la 1.000.000 lei, folosind ultima pagină cu ştampilele şi semnăturile existente în contract, a  încheiat un act adiţional la contract cu suma de 400.000 lei, pe ultimul document folosind amprenta unei ştampile asemănătoare cu cea a societăţii, folosind în fals semnăturile unor angajaţi care nu aveau competenţe şi al căror nume sau pronume este greşit.

La data de 14.10.2008, la sediul I.P.J. Suceava a fost înregistrată sub nr. P/6065 plângerea penală formulată de B.C.R. Suceava împotriva lui A. N., întrucât acesta a scontat la BCR un bilet la ordin emis la data de 02.04.2008 de către SC DRUMURI ŞI PODURI SA, în sumă de 400.000 lei, cu scadenţa la 25.09.2008, în favoarea SC SENIN COM SRL Broşteni, preţul achiziţiei efectului de comerţ fiind de 374.211,11 lei, SC DRUMURI ŞI PODURI SA negând ulterior emiterea acestui bilet la ordin, întrucât acesta ar fi falsificat. În cuprinsul plângerii s-a arătat că efectul de comerţ a fost refuzat la plată pentru lipsa de mandat al semnatarului, biletul la ordin purtând o singură semnătură, în condiţiile în care ar fi fost valabil doar cu două semnături din partea emitentului, astfel că BCR a înregistrat un prejudiciu în sumă de 1.400.479 lei, incluzând suma achitată către SC DRUMURI ŞI PODURI SA reprezentând contravaloarea celor două bilete la ordin şi dobânda bancară.

Plângerea a fost înregistrată sub nr. 703/P/2008 şi a fost conexată la dosarul nr. 426/P/2008, existând o strânsă legătură între faptele ce fac obiectul acestora.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că inculpatul A. N., în calitate de administrator al SC SENIN COM SRL Broşteni, prin folosirea unor înscrisuri falsificate, a indus în eroare reprezentanţii BCR Suceava în scopul încheierii contractelor de scont cu nr. CC89/34155/20.12.2007 pentru biletul la ordin emis la data de 03.12.2007, scadent la 02.05.2008 şi nr. CC9/1255/05.02.2008 pentru biletul la ordin emis la data de 28.01.2008, scadent la 27.06.2008, suma de 1.000.000 lei reprezentând valoarea nominală a celor două bilete la ordin, fiind retrasă din contul SC DRUMURI ŞI PODURI SA şi restituită ulterior de BCR. De asemenea, inculpatul a mai încheiat cu BCR Suceava contractul de scont cu nr. CC48/8161/30.04.2008, având ca obiect biletul la ordin falsificat ce pare emis  la data de 02.04.2008 de SC DRUMURI ŞI PODURI SA, cu  o valoare nominală de 400.000 lei, scadent la data de 25.09.2008, sumă care a fost virată de BCR în conturile SC SENIN COM SRL, însă efectul de comerţ a fost ulterior refuzat din motivele expuse mai sus.

Pentru încheierea contractelor de scont sus-menţionate, inculpatul A. N. a prezentat băncii următoarele înscrisuri: pentru încheierea contractului de scont nr. CC89/34155/20.12.2007, inculpatul A. N. a înscris menţiuni necorespunzătoare pe biletul la ordin emis la data de 03.12.2007, scadent la 02.05.2008, care a fost completat pentru suma de 500.000 lei, respectiv a menţionat numărul de factură 4464114/12.2007, factură care este falsă, pentru primele două a prezentat două bilete la ordin ce apar emise la datele de 28.01.2008, scadent la 27.06.2008 pentru suma de 500.000 lei şi 02.04.2008, scadent la 25.09.2008, pentru suma de 400.000 lei, a prezentat contractul de prestări servicii nr. 11940/05.11.2007  încheiat între cele două societăţi, cu o valoare de 1.100.000 lei, procese-verbale de recepţie lucrări nr. 12340/04.12.2007, nr. 714/28.01.2008, facturi fiscale nr. 4464114/03.12.2007 în sumă de 500.000 lei şi 4464116/28.01.2008 în sumă de 500.000 lei (emise de SC SENIN COM SRL pentru lucrări executate în favoarea CC89/34155/20.12.2007), toate falsificate

Caracterul fals al înscrisurilor folosite de către inculpat în activitatea de scontare a efectelor de comerţ, a rezultat în urma efectuării raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 94643 efectuat la data de 30.11.2010 de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Suceava.

Astfel, în ceea ce priveşte contractul de prestări servicii, actul adiţional şi documentele justificative de executare a lucrărilor, s-au concluzionat următoarele:

- contractul de prestări servicii în construcţii nr. 11940/05.11.2007 şi actul adiţional nr. 2418/02.04.2008 pe baza cărora s-au încheiat contractele de scont nu sunt înregistrate la antreprenor şi prin mijloace tehnice criminalistice s-a constatat că au fost falsificate astfel:

oANSAMBLUL RUBRICILOR ANTREPRENOR … - nu este o reproducere a ansamblului format din rubrici similare din contractul original nr. 12323 din 04.12.2007;

oIMPRESIUNEA DE ŞTAMPILĂ a contractului  - prin reproducerea unei impresiuni de ştampilă creată cu ştampila care a creat impresiunea de ştampilă din ansamblul identificat la finalul contractului de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007;

oIMPRESIUNILE DE ŞTAMPILĂ din dreptul rubricilor „Antreprenor” din procesele – verbale de recepţie şi din actul adiţional nu sunt reproduceri ale unor impresiuni de ştampilă create cu ştampila care a creat impresiunea de ştampilă pe contractul original nr. 12323 din 04.12.2007 (f. 226).

Referitor la mijloacele de decontare a lucrărilor, s-a concluzionat că:

-scrisul de completare de pe cele trei bilete la ordin a fost executat de trei persoane diferite;

-scrisul de completare de la rubrica „stipulat” – fără protest şi de la rubrica „valoarea reprezintă”, de pe biletul la ordin datat 03.12.2007 a fost executat de numitul A. N., aspect ce confirmă susţinerile reprezentanţilor antreprenorului;

-semnăturile de la rubricile emitentului de pe biletele la ordin din 28.01.2008 şi 02.04.2008 nu au fost executate de numitul Girigan Eugen, fiind contrafăcute prin imitarea semnăturii acestuia;

-impresiunile de ştampilă de pe biletele la ordin din 28.01.2008 şi 02.04.2008 nu au fost create cu ştampila din uzul SC DRUMURI ŞI PODURI SA, fiind create cu o altă ştampilă (f. 209).

De asemenea, prin întocmirea raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 9346/10.11.2011 efectuat de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Suceava, a rezultat că, ansamblul format din rubricile „ANTREPRENOR, SC DRUMURI ŞI PODURI SA SUCEAVA – DIRECTOR GENERAL ing. E. G. – DIRECTOR ECONOMIC L. P. – OF. JURIDIC L. J.”, în dreptul cărora se identifică semnături şi o ştampilă circulară, ansamblu identificat la finalul Contractului de prestări servicii în construcţii nr. 11940 din 05.11.2007, nu este o reproducere a ansamblului format din rubrici similare în drteptul cărora s-a identificat semnături şi o impresiune circulară, identificat la finalul Contractului de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007.

Totodată, s-a stabilit că impresiunile de ştampilă din dreptul rubricilor „ANTREPRENOR, SC DRUMURI ŞI PODURI SA SUCEAVA – DIRECTOR GENERAL ing. E. G.” identificate la finalul a două procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr. 714 din 28.01.2008 şi nr. 2419 din 02.04.2008, precum şi la finalul actului adiţional la contractul nr. 11940 din 05.11.2007 cu nr. 2418 din 02.04.2008, nu sunt reproduceri ale unor impresiuni de ştampilă create cu ştampila care a creat impresiunea de ştampilă din ansamblul identificat la finalul Contractului de prestări servicii în construcţii nr. 12323 din 04.12.2007.

În concluzie, instanţa reţine că sumele de bani respective au fost decontate în considerarea unor lucrări  la drumul judeţean 174, lucrări ce nu au fost însă executate.

Această situaţie de fapt, este reţinută de către instanţa pe baza probelor administrate în cauză.

Audiat în faţa instanţei, inculpatul A. N. (f.26), a arătat că în anul 2004, printr-o hotărâre de guvern, comuna Broşteni a fost declarată oraş şi încă din anul 2004 a început cu societatea sa să presteze lucrări de reparare şi întreţinere la DJ 174. a efectuat aceasta la solicitarea verbală a preşedintelui Consiliului Judeţean, a unor alte persoane din cadrul Consiliului Judeţean şi din cadrul primăriei Broşteni, însă contractul s-a încheiat abia la sfârşitul anului 2007. aceste lucrări le-a continuat şi în anul 2008 şi chiar şi în 2009, considerând că toate lucrările de reparaţie şi întreţinere efectuate în perioada 2005-2008 au fost efectuate în baza acestui contract din 2007. a mai arătat inculpatul că nu a avut cunoştinţă la momentul respectiv despre existenţa şi conţinutul convenţiei de decontare dintre  SC DRUMURI ŞI PODURI SA  şi Banca Comercială şi tot ceea ce a făcut, a fost să depună la bancă acele documente ce i-au fost solicitate în vederea scontării, cu precizarea că toate acele documente au fost reale şi nu a fost niciunul falsificat.  Referitor la relaţiile dintre societatea sa şi SC DRUMURI ŞI PODURI SA, a arătat că aceasta din urmă i-a solicitat să emită un bilet la ordin în alb, ca un gaj pentru efectuarea lucrărilor, după încheierea contractului, posibil la începutul anului 2008. De asemenea, a mai arătat inculpatul că în anul 2008 a împrumutat în numele societăţii aproximativ 240.000 lei Societăţii Drumuri şi Poduri pentru plata salariilor, dând aceşti bani fără a avea vreun contract de împrumut, primind ulterior înapoi 170.000 lei.  Cu privire al instrumentele de plată, inculpatul a arătat că la momentul încheierii contractului au fost predate de către SC DRUMURI ŞI PODURI SA două instrumente de plată completate, iar la momentul acordării împrumutului la care a făcut referire mai sus, a fost înmânat şi al treilea instrument de plată, de asemenea completat. Aceste instrumente de plată au fost înmânare întrucât reprezenta contravaloarea lucrărilor executate în anii anteriori. Aceste trei facturi au fost emise în mod legal de societatea sa, în etape şi au fost înregistrate în contabilitatea societăţii şi predate de către el personal martorului C., persoană care supraveghea lucrările din partea SC DRUMURI ŞI PODURI SA. Procesele-verbale de recepţie le-a primit, le-a semnat şi ştampilat.

Aceste susţineri ale inculpatului nu pot fi primite în totalitate de către instanţă fiind contrazise de ansamblul mijloacelor de probă administrate. Astfel,

Din declaraţia martorului G. E. (fost director al SC Drumuri şi Poduri SA) – f. 70,71- rezultă că „… A fost încheiat un singur contract, nu s-a întocmit nici un act adiţional şi nu s-a dat niciodată ordinul de începere a lucrărilor, deoarece nu au fost fonduri. Societatea SENIN ne-a cerut ca garanţie a plăţii eliberarea unui bilet la ordin, ceea ce noi am făcut, însă faţă de menţiunile pe care le-am înscris pe acest bilet la momentul predării, am constatat că ulterior au fost făcute două menţiuni suplimentare, respectiv  - fără protest - şi - în baza situaţiilor de lucrări semnate de beneficiar - … Mai arăt faptul că în cadrul convenţiei pe care o aveam cu banca, biletul la ordin trebuia să aibă două semnături olografe ale persoanelor autorizate în bancă, iar biletul respectiv avea doar semnătura mea aplicată cu ştampila. Biletul la ordin a fost înmânat de către directorul economic P. L., nu cunosc cui. Ulterior, d-na P. s-a pensionat, iar noul director economic mi-a adus la cunoştinţă că din contul nostru s-a achitat suma de 500.000 lei către societatea SENIN L-am contactat pe inculpat şi l-am întrebat de ce a introdus la plată biletul la ordin, acesta mi-a spus că urma să restituie suma, inculpatul mi-a spus că a fost o eroare fără să spună a cui Revin şi arăt că la acel moment directorul economic era în concediu şi am fost înştiinţat de către şeful serviciului contabil, respectiv A. N. … Dintre toate documentele ce mi-au fost prezentate cu prilejul audierii în timpul urmăririi penale, recunosc doar contractul iniţial pentru suma de 500.000 lei … Nu am cerut şi nu am primit niciodată  de la inculpat sau de la societatea acestuia vreo sumă de bani cu titlu de împrumut pentru plata salariilor sau cu alt titlu …Nu s-a întocmit nici un înscris în care să se consemneze că biletul la ordin a fost emis ca şi garanţie şi arăt că atunci când un instrument de plată este emis pentru efectuarea plăţii, se întocmeşte un proces-verbal referitor la predarea instrumentului şi în condiţiile în care se face plata. Nu am întocmit acest înscris întrucât biletul la ordin era ca şi garanţie şi nu în vederea efectuării plăţii. Când am văzut la bancă cele două bilete la ordin decontate, precum şi cel de-al treilea care urma să fie depus spre decontare, am constatat că niciunul dintre acestea nu avea două semnături olografe, iar cu privire la ultimele două bilete la ordin am avut dubii referitor la ştampile, iar angajatul care a verificat la dispoziţia mea a constatat că diametrul ştampilei aplicate era diferit cu un milimetru şi jumătate faţă de diametrul ştampilei …”.

Martorul T. M. (f. 72), a declarat în faţa instanţei că  „ … Arăt că mi-au fost prezentate două procese-verbale de recepţie lucrări, însă nu am recunoscut semnătura mea pe niciunul dintre acestea. Nu am fost desemnat de către societatea de drumuri şi poduri să efectuez recepţia unor lucrări pe tronsonul de drum Broşteni – Dîrmoxa …”.

Martora D. L. (f. 73), a arătat că, la data respectivă conducea compartimentul producţie la SC Drumuri şi Poduri şi cunoaşte faptul că a fost încheiat cu SC Senin un singur contract de efectuare a lucrărilor, în valoare de 500.000 lei şi că acest contract nu a mai fost pus în executare întrucât nu a existat finanţare pentru lucrări

Prin declaraţia de la fila 91 dosar, martora P. G. L. (fostă J.), a arătat că la data respectivă era consilier juridic la SC Drumuri şi Poduri, iar despre SC senin Com SRL a aflat abia când aceasta a introdus la plată două bilete la ordin, la intervale mici de timp, succesiv, însă nu cunoaşte în mod direct, ci din auzite.

Martora P. A. L.  (f. 92), fost director economic la SC Drumuri şi Poduri, a arătat că prima dată a auzit despre inculpat şi societatea lu la aproximativ trei luni după ce a ieşit la pensie, când a fost chemată de directorul G. la BCR în legătură cu un bilet la ordin. Respectivul bilet nu era valabil, în sensul că fiecare trebuia să aibă două semnături, respectiv a directorului plin sau a înlocuitorului şi a directorului economic sau a înlocuitorului … „Arăt că în afară de situaţia din prezentul dosar, nu cunosc vreun alt caz în care să se fi emis un bilet la ordin semnat în alb, iar eu, ca şi director economic, nu am semnat niciodată un bilet la ordin în alb”.

 Prin declaraţiile date în cursul urmăririi penale martorii C. N. şi T. M., salariaţi la SC DRUMURI ŞI PODURI SA Suceava şi menţionaţi în procesele – verbale de recepţie a lucrărilor, declară că nu au participat la nici o recepţie de lucrare efectuată de SC SENIN COM SRL Broşteni, că semnăturile de pe acele înscrisuri nu le aparţin şi afirmă că în raza lor teritorială de serviciu, respectiv lotul Broşteni, firma administrată de inculpat nu a desfăşurat nici o activitate. Relevant sub aspectul caracterului fals al celor trei procese – verbale de recepţie este şi faptul că pe aceste înscrisuri identitatea numitului C. N. este eronată, el fiind menţionat sub identitatea „C. D.”

În faţa instanţei, martorul C. N., prin declaraţia de la fila 93 dosar a arătat că,  „… În ceea ce priveşte lucrările pe care SC Senin le-ar fi executat la drumul Neagra – Broşteni, arăt că înaintea anului 2007 au fost situaţii în care din dispoziţia conducerii am supravegheat anumite lucrări de întreţinere, de mică amploare, pe sectorul de drum respectiv  … Este adevărat că am supravegheat astfel de intervenţii, însă acestea sunt total diferite de o lucrare de mare amploare, aşa cum era necesar la sectorul de drum respectiv … Arăt că inculpatul nu mi-a dat niciodată vreo factură, le ducea el personal la SC Drumuri şi Poduri. Eu doar trebuia să ştiu cantităţile de material folosite pentru lucrare”.

Aceste declaraţii ale martorului C. N. urmează a fi înlăturate de către instanţă, fiind contrazise chiar de raportul de expertiză criminalistică nr. 123/14.06.2013 a Laboratorului de Expertize Criminalistice Iaşi, în concluziile căruia s-a stabilit că semnăturile prezente la rubrica „Semnătura de primire” pe exemplarele  2 (verde) şi 3 (roşu) ale facturilor seria SV VDT nr. 4464114/03.12.2007, nr. 446416/28.01.2008 şi nr. 4464119/02.04.2008, au fost executate de numitul C. N.. Această situaţie poate să genereze semne de întrebare vizavi de implicarea şi a altor persoane în această activitate infracţională, (aspect cu care nu este însă sesizată, neputându-se instanţa substitui organului de urmărire penală) fără însă, în contextul tuturor probelor administrate, respectiv celelalte concluzii ale raportului amintit, precum şi declaraţiile martorilor audiaţi, să poată reţine o altă situaţie de fapt, decât cea anterior redată.

De asemenea, nici martorii propuşi de către inculpat nu au confirmat efectuarea lucrărilor de reparaţie la drumul judeţean 174, după data încheierii contractului..  Astfel, martorul P. V. a arătat că în perioada 2003 – mai 2007 a lucrat în baza unei convenţii civile la societatea inculpatului, în calitate de coordonator al punctului de lucru Neagra Broşteni, perioadă în care s-au efectuat lucrări de reparaţie şi întreţinere ale drumului Broşteni – Dîrmoxa. A precizat martorul că nu a supravegheat el lucrările, ci doar în baza dispoziţiilor inculpatului efectua aprovizionarea celor care lucrau cu combustibil , material lemnos etc. Martorul, R. M. a declarat că în vara anului 2005 a coordonat la solicitarea inculpatului muncitorii ce efectuau lucrări la drumul de la neagra şi Dîrmoxa, cunoscând totodată faptul că în anii 2006 şi 2007 s-au efectuat lucrări la acelaşi tronson de drum tot de către societatea inculpatului. Cu toate acestea nici unul dintre martori nu a putut preciza dacă astfel de lucrări s-au efectuat şi în cursul anului 2008, în contextul în care contractul de prestări servicii în construcţii a fost încheiat de către S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Suceava cu societatea inculpatului la data de 4.12.2007.

La termenul de judecată din data de 16 septembrie 2013, instanţa, din oficiu, având în vedere concluziile raportului de expertiză criminalistică efectuat în cauză, în baza art. 334 Cod procedură penală, a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice din infracţiunile de: înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal  şi  fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal pentru care inculpatul A. N. a fost trimis în judecată, în infracţiunile de: înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

Potrivit art.291 Cod penal, uzul de fals constă în folosirea unui înscris oficial sau sub semnătură privată, cunoscând că este fals în vederea producerii unei consecinţe juridice.

În ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, inculpatul, prin apărător a susţinut că, prin raportul de expertiză întocmit s-a stabilit că semnăturile de pe cele trei bilete la ordin cu data emiterii 03.12.2007, 28.01.2008 şi 02.04.2008 nu au fost realizate de către el, impunându-se achitarea sa..

Instanţa constată că susţinerile inculpatului sunt nefondate. Astfel, este adevărat că potrivit  raportului de expertiză criminalistică nr. 123/14.06.2013 întocmit de Laboratorul de Expertize Criminalistice Iaşi a înaintat la dosar, semnăturile poziţionate la rubrica „Semnătura emitentului” pe cele 3 bilete la ordin, exemplare originale, formulare tip, datate 03.12.2007, 21.08.2008 şi 02.04.2008, nu au fost executate de numitul A. N.. Semnăturile în discuţie de pe biletul la ordin datat 03.12.2007 a fost aplicată prin ştampilare, deci nu este rezultatul unei execuţii originale, prin directă aplicare a elementului scriptural pe hârtia suport.  Însă, grafismul de tip IV (literal şi ciclic), cel ce redă pe biletul la ordin datat 03.12.2007, la rubrica „stipulat” - menţiunea „fără protest” şi la rubrica „Valoarea reprezintă” - menţiunea „f. 4464114/Nr.2007” a fost executat de numitul A. N..

De asemenea, cele două impresiuni de pe biletul la ordin datat 3.12.2007, prezintă aceleaşi elemente care le particularizează, provenind de la aceeaşi ştampilă , elemente care se regăsesc identic numai în cazul impresiunilor de comparaţie provenite de la ştampila rotundă ce poartă însemnele S.C „drumuri şi Poduri” S.A. Suceava, însă celelalte 4 impresiuni, 2 pe biletul la ordin datat 28.01.2008 şi două pe cel datat 2.04.2008, prezintă aceleaşi elemente care le particularizează, deci provin de la aceeaşi ştampilă, ştampilă diferită însă de cea folosită în cazul biletului la ordin datat 3.12.2007.

Întrucât, nu s-a probat că inculpatul însuşi ar fi autorul falsului, ba mai mult în cazul acelor facturi fiscale, anterior amintite, se precizează că semnătura aparţine numitului C. N.,  instanţa nu poate reţine în sarcina lui în cazul tuturor înscrisurilor săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Fiind beneficiar al acestora, folosite de altfel pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, această acţiune a inculpatului, care a prezentat înscrisurile falsificate băncii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 C.pen.,

Prin urmare, instanţa, în baza art. 334 Cod procedură penală, va schimba încadrarea juridică din infracţiunile de: înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal  şi  fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal pentru care inculpatul A. N. a fost trimis în judecată, în infracţiunile de: înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

Aşa fiind, analizând  probele legal administrate în cauză, care au răsturnat în mod neîndoielnic prezumţia de nevinovăţie instituită în favoarea inculpatului prin dispoziţiile art. 51 şi 66 Cod penal, făcându-se dovada certă şi indubitabilă a săvârşirii de către acesta a infracţiunilor de  înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În drept, fapta inculpatului A. N. care,  în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, a folosit în trei situaţii distincte, înscrisuri sub semnătură privată false sau falsificate – mijloace frauduloase în accepţiunea Codului penal şi a indus în eroare BCR SA Suceava, determinând-o astfel să încheie în perioada decembrie 2007 – aprilie 2008, 3 contracte de scont, producând instituţiei bancare un prejudiciu în valoare totală de 1.436.542,08 lei, rămas nerecuperat pe parcursul urmăririi penale, întruneşte, sub aspect obiectiv şi subiectiv, elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care acesta urmează a răspunde penal.

De asemenea, fapta inculpatului A. N. care,  pentru a induce în eroare instituţia bancară şi a o determina să încheie cele trei contracte de scont, a falsificat parţial un înscris sub semnătură privată (biletul la ordin datat 3.12.2007) întruneşte, sub aspect obiectiv şi subiectiv, elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, pentru care acesta urmează a răspunde penal.

Fapta inculpatului A. N. care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale unice, a folosit în trei situaţii distincte, înscrisuri sub semnătură privată false, depuse la BCR SA Suceava, în vederea încheierii contractelor de scont  întruneşte, sub aspect obiectiv şi subiectiv, elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, pentru care acesta urmează a răspunde penal.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului A. N. pentru săvârşirea infracţiunilor mai sus-menţionate, Tribunalul va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, şi anume limitele de pedeapsă prevăzute de textele de legea de incriminare, gradul de pericol social al faptelor comise, împrejurările şi modalitatea în care a fost săvârşită, descrisă detaliat mai sus precum şi urmarea produsă, acţiunile inculpatului conducând la producerea unui prejudiciu însemnat părţii civile BCR SA..

Astfel fiind instanţa, la stabilirea în concret a pedepselor cu închisoarea, urmează a ţine seama: atât de gradul ridicat de pericol social al faptelor săvârşite de către inculpat, cât şi de circumstanţele personale favorabile acestuia, date de vârsta şi lipsa de antecedente penale, precum şi de poziţia procesuală corectă înainte de comiterea faptelor, îndreptăţind astfel convingerea instanţei că şi aplicarea unor pedepse sub minimul special sunt suficiente pentru realizarea scopurilor de prevenţie specială şi generală ale pedepsei, acordând  eficienţa sporită circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal, dându-le efectele prev. de art. 76 alin.1 lit. e şi alin. 3 Cod penal..

Prin prisma acestor criterii, Tribunalul consideră că aplicarea unor pedepse în cuantum de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal  şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, sunt necesare, dar şi suficiente pentru a-şi atinge scopul prevenţiei generale şi de reeducare a celui în cauză, astfel cum este definit de art. 52 Cod penal.

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie.

Având în atenţie că sunt întrunite condiţiile obiective (relativ la condamnare) şi subiective (privind persoana inculpatului A. N.) prev. de art. 861 Cod penal, Tribunalul va opta pentru suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere, apreciind că scopul prevenţiei generale şi de reeducarea celui în cauză, astfel cum este definit de art. 52 Cod penal, poate fi atins şi fără privare de libertate, că pronunţarea soluţiei de condamnare va constitui un avertisment pentru acesta şi pe viitor nu va mai săvârşi alte infracţiuni, iar în situaţia în care nu va înţelege clemenţa legii, va suporta consecinţele ce decurg din nerespectarea obligaţiilor ce le vor fi impuse în concordanţă cu disp. art. 863 Cod penal.

Prin urmare, potrivit art. 861 alin.1 şi 2 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate, pe o durată de 5 ani, ce constituie termen de încercare pentru inculpat, calculat în conformitate cu prevederile art. 862 Cod penal .

În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, va suspenda şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

Potrivit art.863 alin.1 şi 2 cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de  Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava conform programului ce urmează a-i fi stabilit;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

 c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunica serviciului anterior stabilit.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin.1 cu trimitere la art. 83 cod penal şi art. 864 alin. 2 cod penal (săvârşirea din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare, respectiv nerespectarea măsurilor de supraveghere).

În baza art. 348 Cod procedură penală, va dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv: bilet la ordin datat 3.12.2007  cu scadenţă 2.05.2008, pentru suma de 500 000 le, emitent S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Suceava, (f.225 dos. fond), contract prestări servicii nr. 11940 din 5.11.2007 (f.71 dos. u.p.), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 12340 din 4.12.2007 (f.75 dos. u.p.), factură fiscală nr. 4464114 din 3.12.2007, pentru suma de 500 000 lei (f.143, 144 dos. fond.), bilet la ordin datat 28.01.2008  cu scadenţă 27.06.2008, pentru suma de 500 000 le, emitent S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Suceava, (f.227 dos. fond), contract de prestări servicii, nr. 11940 din 5.11.2007 (67, dos.u.p), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 714 din 27.01.2008 (f.73 dos. u.p.) factură fiscală nr. 4464116 din 28.01.2008, pentru suma de 500 000 lei (f.145, 146, dos. fond), bilet la ordin, datat 2.04.2008, cu scadenţă la 25.09.2008 pentru suma de 400 000 lei, emitent S.C. Drumuri şi Poduri (f. 226, dos. fond), act adiţional nr. 2418 din 2.04.2008 la contractul de prestări servicii nr. 11940 din 5.11.2007, (f.76 dos u.p.), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2419 din 2.04.2008 (f.74 dos. u.p.), factură fiscală nr. 4464119 din 2.04.2008, pentru suma de 400 000 lei (f. 147, 148, dos. fond).

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că, prin adresa nr. 11845/12.09.2013, Banca Comercială Română SA Bucureşti, a comunicat că îşi menţine pretenţiile civile pentru prejudiciul cauzat BCR SA de către inculpatul A.N., în cuantum de 1.436.542,08 lei.

Potrivit art. 1357 alin. 1 Cod civil  „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.

Rezultă astfel că pentru a opera răspunderea civilă, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiţii: să existe o faptă ilicită, adică o acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere drepturilor subiective sau intereselor legitime ale persoanei vătămate; un prejudiciu, acele consecinţe dăunătoare de natură patrimonială sau nepatrimonială, efecte ale încălcării drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane; legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu; vinovăţia autorului faptei ilicite. În speţă, instanţa constată că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale în persoana inculpatului A. N.. Astfel, din probatoriul administrat s-a dovedit existenţa faptei ilicite a inculpatului şi a vinovăţiei lui.

Fiind dovedite astfel condiţiile cerute de lege pentru a se putea obţine repararea prejudiciului, se pot stabili măsurile pentru repararea efectivă a acestuia, instanţa, pornind în acest demers de la principiul general care guvernează această materie, respectiv cel al reparării integrale a prejudiciului cauzat de fapta ilicită.

În baza art. 346 alin. 1 rap. la art. 14 Cod procedură penală, cu referire la art. 1357 şi urm Cod civil, va admite  acţiunea civilă formulată de partea civilă BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.. şi va obliga inculpatul  A. N., în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Senin Com S.R.L., prin lichidator judiciar Cenţu SPRL, să plătească  părţii civile, suma de  1 436 542,08 lei, contravaloarea prejudiciului cauzat acesteia..

În temeiul art.191 alin.1 şi 2 cod procedură penală, va obliga inculpatul A. N. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Senin Com S.R.L., prin lichidator judiciar Cenţu SPRL la plata către stat a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat