Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 267 din 17.02.2014


Prin cererea adresată iniţial Tribunalului Botoşani la data de 11.04.2013 şi înregistrată sub nr. ----------, reclamanţii ----- în contradictoriu cu pârâta ------- au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate  că activitatea desfăşurată de ei în calitate de angajaţi ai pârâtei se încadrează în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, potrivit art. 192 din Anexa II a Ordinului nr. 50/1990 şi obligarea pârâtei, prin lichidator, să ne elibereze adeverinţe din care să rezulte cele solicitate mai sus; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanţii au arătat că au lucrat -.--------- societate care şi-a schimbat atât denumirea, cât şi sediul, potrivit celor indicate în petit, la această dată fiind în procedură de lichidare.

În vederea întocmirii dosarului de pensionare, analizând menţiunile înscrise în carnetele lor de muncă au constatat că nu li se recunoaşte în totalitate grupa a II-a de muncă pentru perioadele lucrate la pârâtă.

Aşa cum reiese din carnetele lor de muncă, au avut calitatea de angajate ale pârâtei, nerecunoscându-li-se grupa a II-a de muncă pentru toată perioada lucrată, după cum urmează:

-în perioada 01.03.1968 - 01.04.2002;

-în perioada 01.08.1983 - 09.05.1994 in 1.09.1994-06.09.2007;

- în perioada 20.10.1980 - 15.06.1998;

-în  perioada 30.09.1977 - 04.05.1994 şi 1.09.1994-01.06.1999;

-în perioada 27.07.1981 - 03.01.1994 şi 04.05.1994 -01.01.2011;

-în perioada 05.09.1983 - 03.01.1994 şi 04.05.1994 -15.06.1999;

- în perioada 09.11.1982 - 04.05.1994 şi 01.09.1994 - 01.01.2011;

-în perioada 01.09.1970 - 10.06.1973, 21.11.1974-08.01.1987 şi 01.03.1988-01.01.2011.

Pentru fiecare dintre ei, vechimea în muncă realizată în aceste perioade a fost considerată în condiţii normale, nerecunoscându-li-se grupa superioară de muncă, aşa cum s-a recunoscut altor colegi ai lor, deşi au lucrat în aceleaşi condiţii ca şi ei şi au desfăşurat în fapt toate activităţile specifice meseriilor de frământător, sortator, cocător, ambalator, recunoscute ca făcând parte din grupa a Ii-a de muncă prin art. 192 din anexa II a Ordinului nr. 50/1990.

La fel ca şi colegii lor, şi-au desfăşurat activitatea în acelaşi spaţiu de producţie, în care erau temperaturi foarte mari, praf de la făină şi fum de la tăvile arse şi lucrau numai în picioare. Nu aveau posturi de lucru fixe ci, prin rotaţie, fiecare executa activităţile care erau necesare şi conform nevoilor obiective care se iveau zilnic, deşi fiecare avea înscrisă în carnetul de muncă o altă meserie.

Cu toate acestea, reclamanţii arată că numai unora dintre ei li s-a recunoscut grupa a II-a de muncă, respectiv acelora care aveau înscrise în cartea de muncă meseriile de frământător, cocător şi sortator, deşi, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Ordinul nr. 50/1990, beneficiază de încadrarea în grupa I şi II de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, (...) precum şi alte categorii de personal, care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele I şi II.

De asemenea, potrivit art. 192 din anexa II a Ordinului nr. 50/1990, beneficiază de încadrarea în grupa a II-a de muncă muncitorii brutari de la frământare, coacere şi ambalare a produselor de panificaţie la preluarea din cuptor.

În drept, au invocat prevederile art. 111 şi art. 274 alin. 1 Cod Procedură Civilă şi ale art. 3 alin. 1 şi art. 192 din anexa II din Ordinul nr. 50/1990.

În dovedire, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat admiterea în parte a acţiunii, doar pentru perioadele în care reclamanţii au lucrat pe posturi de muncă reglementate de prevederile Ordinului nr. 50/1990.

Prin încheierea din 18 noiembrie 2013 pronunţată de Tribunalul Botoşani – Secţia I Civilă s-a constatat dezinvestită instanţa în baza încheierii din şedinţă pronunţată la data de 31.10.2013 în camera de consiliu a Secţiei I Civilă a Curţii de Apel Suceava  şi a dispus înaintarea cauzei spre competentă soluţionare Tribunalului Suceava – Secţia I Civilă, complet litigii de muncă şi asigurări sociale.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 22.11.2013, părţile fiind citate pentru termenul de judecată din 16 decembrie 2013.

Întrucât la acest termen, s-au făcut precizări referitoare la faptul că societatea pârâtă are desemnat un nou lichidator judiciar, prin încheierea nr. 765/7 noiembrie 2013, s-a impus acordarea unui nou termen, pentru ca societatea să fie citată corect, prin noul lichidator, ----------

De asemenea, s-a dispus administrarea probei testimoniale cu declaraţia martorului ---------, conform Încheierii de şedinţă din --------.

La termenul de judecată din 6 februarie 2014, instanţa a pus în discuţia părţilor, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de societatea pârâtă în faţa instanţei de la Tribunalul Botoşani, precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, aceasta a fost soluţionată conform consemnărilor din practicaua din data de 6 februarie 2014, în sensul respingerii sale, cu motivarea că este vorba despre o acţiune în constatare, care este imprescriptibilă extinctiv.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, autorul acesteia arată că nu o mai susţine, aşa încât instanţa a fost dezînvestită.

Pe fondul cauzei, examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Conform copiilor de pe carnetele de muncă depuse la filele 6 – 70 dosar Tribunalul Botoşani, reclamanţii au fost salariaţi ai ----------, societate care pe parcurs, şi-a schimbat denumirea, sediul, iar în prezent, aflându-se în procedura lichidării, conform înscrisurilor existente la dosar.

Tot din carnetele de muncă ale reclamanţilor, rezultă că aceştia, pe parcursul activităţii lor, au desfăşurat atribuţii specifice diferitelor meserii din cadrul morăritului şi panificaţiei, astfel: cocători, frământători; cantaragiu – modelator – ambalator.

Până la data de 1 aprilie 2001, au fost în vigoare prevederile Ordinului 50/1990, care, în art. 3 alin. 1 stabileau fără echivoc, că beneficiază de încadrarea în grupele I şi II-a de muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Anexa 2 din actul normativ menţionat, completat cu avizele ulterioare, precizează la nr. crt. 192, că se încadrează în grupa a II – a de muncă, muncitorii brutari de la frământare, coacere şi ambalarea produselor de panificaţie la preluarea din cuptor, frământătorii, aceleaşi meserii fiind menţionate şi în Anexa 2 a Ordinului 125/1990 – pct. 138 precizând din nou, că  se încadrează în grupa a II – a de muncă, muncitorii brutari de la frământare, coacere şi ambalare a produselor de panificaţie la preluarea din cuptor.

În ceea ce priveşte -------- conform menţiunilor din carnetul de muncă, aceasta a figurat ca laborant în perioada 1 martie 1968 – 1 martie 1984, iar din 1 martie 1984 – 1 aprilie 2001 – maistru brutar, respectiv maistru panificaţie – filele 6 – 14 dosar.

------ în perioada 01.08.1983 – 09.05.1994 a lucrat pe rând, ca brutar şi ca modelator, conform menţiunilor de la poziţiile 1 – 28 din carnetul de muncă – filele 17 - 18 dosar şi în perioada 01.09.1994 – 01.04.2001 – ca modelator – filele 19 – 20 dosar.

----------, în perioada 20.10.1980 – 15.06.1998, a lucrat pe rând, ca muncitor necalificat, apoi brutar, apoi modelator, frământător; ajutor frământător – conform menţiunilor din carnetul de muncă de la filele 23 – 27 dosar.

--------- , în perioada 30.09.1977 – 04.05.1994 a lucrat  ca brutar şi modelator – filele 32 - 34 şi în intervalul 01.09.1994 – 01.06.1999 a lucrat ca modelator – filele 34 verso 36 – poz. 40 – 58.

--------- în perioada 27.07.1981 – 03.01.1994 a lucrat ca brutar şi cocător - filele 40 – 41 dosar, iar în perioada 04.05.1994 – 01.04.2001 a prestat activitate de cocător – filele 42 – 44 dosar.

----------, în intervalul 05.09.1983 – 03.01.1994 – filele 48 – 50 dosar a lucrat ca brutar, apoi lucrător comercial, apoi modelator şi în perioada 04.05. 1994 – 15.06.1999 ca modelator – filele 51 – 52 dosar.

--------- – 09.11.1982 – 04.05.1994 şi 01.09.1994 – 01.04.2001 a lucrat ca muncitor necalificat, modelator şi sortator .

--------- – 01.09.1970 – 10.06.1973; 21.11.1974 – 08.01.1987 şi 01.03.1988 – 01.04.2001 a prestat activitate ca brutar, frământător, apoi maistru brutar, apoi şef secţie şi şef formaţie.

În ceea ce priveşte atribuţiile de serviciu aferente acestor posturi, la filele 123 – 129 dosar se regăsesc fişele posturilor aferente, precum şi deciziile de încadrare a acestor locuri de muncă în grupa a II-a de muncă.

Astfel, fişa postului pentru cocător prevede supravegherea modului de încălzire a cuptorului; reglarea temperaturii optime pentru coacerea produselor; introducerea aluatului în cuptor; urmărirea timpilor optimi de coacere; indicele de utilizare a suprafeţei de coacere, curăţarea locului de muncă, fiind expus temperaturilor înalte.

Pentru frământător – fila 124 dosar – efectuează cernerea mecanică a făinii; controlează activitatea muncitorilor din formaţie; efectuează frământarea aluatului; urmăreşte respectarea reţetei; durata optimă de fermentare a aluatului; calitatea acestuia, execută şi alte sarcini împreună cu ceilalţi muncitori.

Fişa postului pentru cantaragiu – modelator – ambalator; luarea aluatului din malaxor şi încărcarea maşinii de divizat; supraveghează funcţionarea normală a liniei de dospire; preia produsul de pe bandă şi îl aşează în tăvi, rastele şi containere; aprovizionează locul de muncă cu navete; sortează produsele ; execută şi alte sarcini împreună cu ceilalţi muncitori.

Prin deciziile 88, 42, 181, 25 – filele 126 – 129 dosar  se menţionează  că se încadrează în grupa a II-a de muncă, personalul care lucrează efectiv la Panificaţie Botoşani, Panificaţie Dorohoi, Panificaţie Săveni şi Unitatea 3 Aurora, la frământare, coacere, ambalare şi sortarea produselor de panificaţie la preluarea din cuptor.

Martorii audiaţi atât în faţa instanţei Tribunalului Botoşani, cât şi Suceava (martora ------- – filele 223 – 224 dosar Tribunal Botoşani) au arătat că procesul tehnologic se desfăşura în aceeaşi încăpere; că lucrătorii nu aveau un punct de lucru fix, aceştia fiind distribuiţi să efectueze sarcini de serviciu în funcţie de necesităţile care apăreau în fiecare zi, de comenzile pe care le aveau pe fluxul tehnologic.

Mai arată martorii, că activitatea se desfăşura într-o singură hală, în acre se aflau 3 cuptoare de pâine, 3 linii de fabricaţie, o linie de sticksuri cu un cuptor specific şi două cuptoare de damf pe vatră; că hala avea vreo 300 m, şi că până în anul 2001, activitatea s-a desfăşurat în această încăpere, care nu era compartimentată.

Despre reclamantul --------- arată că acesta a desfăşurat activitate ca frământător, CTC – ist, lucra la cuptor, apoi a fost maistru brutar şi şef de secţie, neavând un punct de lucru fix; că şi în perioada în care a fost maistru, tot în fabrică a lucrat, neavând un anume birou, şi la fel, şi că în aceleaşi condiţii şi-a desfăşurat activitatea şi ca şef de secţie.

Referitor la reclamanta -------- martora declară că aceasta a fost brutar, şi, ca şi martora, şi-a desfăşurat activitatea în oricare din posturile necesare desfăşurării bunului mers al fabricii, aceleaşi aspecte fiind relatate de martoră şi faţă de restul reclamanţilor.

Cât priveşte procesul tehnologic, aceeaşi martoră arată că hala era prevăzută cu ferestre mari, care nu se deschideau; că deşi existau ventilatoare, nici acestea nu erau puse în funcţiune pentru că ar fi afectat calitatea aluatului, care nu mai creştea, şi a pâinii; că fiecare cuptor şi linie de pâine avea sortatorul său; pe fiecare linie de fabricaţie exista câte un frământător, cocător şi câte 3 oameni pe schimb pentru linia de franzelă, câte 3 oameni la cuptor, iar la linia de specialităţi lucrau câte 16 – 16 oameni pe schimb; că activitatea se desfăşura pe 3 schimburi; că distanţa de la masa la care se modelează aluatul şi până la locul de unde rezultă produsul finit este de 15 metri; că muncitorii cocători erau expuşi la temperaturi ridicate; la praf de făină şi zgomot – cernătorii şi frământătorii.; în toată secţia era temperatură ridicată.

În acelaşi sens este şi depoziţia martorei --------– fila 225 dosar Tribunalul Botoşani, care mai precizează că, şi activitatea de laborant  se desfăşura în secţie, întrucât laborantul recolta probe de făină, de cocă, de produse finite, pentru a supraveghea calitatea materiilor prime şi a produselor finite; că în hală, lucrătorii se mai confruntau şi cu noxele produse de fumul de la tăvile unse cu ulei şi făină; că muncitorii lucrau prin rotaţie în toate punctele de lucru şi toţi erau afectaţi de temperaturile ridicate, de praful de făină, de zgomotul produs de cernătoare, tocmai pentru faptul că întreaga activitate se desfăşura în aceeaşi hală.

La fila 226 dosar se regăseşte şi declaraţia martorului propus de pârâtă, --------- care arată că nu a lucrat la societate anterior anului 2001.

În faţa Tribunalului Suceava, a fost audiat şi martorul -------, care arată că a lucrat la unitatea pârâtă încă din anul 1969; că a fost coleg de muncă cu toţi reclamanţii; că la cernător erau condiţii grele de muncă, lucrătorii fiind nevoiţi să ridice saci de făină de câte 80 de kg fiecare; aceştia trebuiau să fie răsturnaţi în malaxor; cu acest prilej se degaja praful de făină ce era inhalat.

Despre frământători, arată că şi ei se confruntau cu praful de făină; după ce aluatul era gata de frământat, cuva ajungea la modelatori, iar de acolo spre linia de coacere, cocătorii fiind supuşi direct temperaturilor înalte, existând riscul inhalării aburilor fierbinţi, a arderilor.

La ieşirea de pe bandă a produsului finit, acesta era preluat de sortator, care era muncitor necalificat, el operând cu produsele fierbinţi, fiind supus temperaturilor ridicate şi riscului de ardere. Mai arată martorul, că sortatorii, cocătorii, modelatorii şi frământătorii îşi desfăşurau activitatea în acelaşi spaţiu, însă laborantul nu avea aceleaşi condiţii de muncă, deoarece el venea, lua probele şi pleca în laborator; că magazionerul, gestionarul şi facturista aveau un alt spaţiu, separat de hala de producţie.

Corelând aceste declaraţii de martori cu atribuţiile descrise în fişa postului, instanţa reţine că toţi muncitorii din fabrica de pâine îşi desfăşurau activitatea în acelaşi spaţiu, care era considerabil mare; că existau 3 cuptoare în lungime de 15 – 20 metri, care generau temperaturi ridicate; că toţi muncitorii, pe rând, prestau activităţile ce se impuneau în funcţie de necesităţile şi specificul fiecărei zile de muncă, determinat de produsele şi cantităţile produse în ziua respectivă. Lucrătorii se confruntau cu temperaturile ridicate de ambient; cu praful de făină, cu zgomotele produse de maşina de cernut; cu pericolul de ardere şi inhalare a aburilor fierbinţi.

Devin astfel evidente, raţiunile pentru care legiuitorul a înţeles să încadreze aceste locuri de muncă în grupa a II-a de muncă.

Din această perspectivă, instanţa va înlătura ca nesusţinute, apărările intimatei, referitoare la faptul că postul de muncitor necalificat, de modelator, de brutar, de maistru brutar, nu ar fi încadrate în grupa a II-a de muncă, în condiţiile în care, aşa cum arătam anterior, deciziile existente la filele filele 126 – 129 dosar  se menţionează  că se încadrează în grupa a II-a de muncă, personalul care lucrează efectiv la Panificaţie Botoşani, Panificaţie Dorohoi, Panificaţie Săveni şi Unitatea 3 Aurora, la frământare, coacere, ambalare şi sortarea produselor de panificaţie la preluarea din cuptor, prin personal înţelegându-se şi laborantul, şi cel care lucrează la calculator, şi magazionerul, tocmai în contextul art. 3 alin. 1 din OG 50/2008, care stabileşte fără echivoc, că beneficiază de încadrarea în grupele I şi II-a de muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

În ceea ce priveşte însă, perioadele, instanţa va avea în vedere pentru fiecare reclamant în parte, perioada efectivă în care a lucrat în posturile menţionate, astfel cum rezultă din menţiunile carnetelor de muncă detaliate mai sus.

Având în vedere aceste împrejurări, instanţa reţine că acţiunea reclamanţilor, astfel cum a fost precizată (în sensul că solicită a se constata grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001), este fondată în parte, tocmai având în vedere perioadele efective în care fiecare dintre reclamanţi a lucrat în acele locuri de muncă, deoarece au reuşit să facă proba celor susţinute prin acţiune, în timp ce angajatorul, în condiţiile art. 272 Codul muncii, nu a reuţit să facă proba în contra celor susţinute de reclamanţi.

Faţă de cele ce preced, tribunalul va admite în parte acţiunea astfel cum a fost precizată şi va constata că activitatea desfăşurată de reclamanţi până la data de 1 aprilie 2001 se încadrează în grupa a II – a de muncă, în procent de 100%, după cum urmează:

- pentru reclamanta ----- – în perioada 01.03.1968 – 01.04.2001;

-pentru reclamanta ------- – 01.08.1983 – 09.05.1994 şi 01.09.1994 – 01.04.2001;

-pentru reclamanta ------ – 20.10.1980 – 15.06.1998;

-pentru reclamanta ------- – 30.09.1977 – 04.05.1994 şi 01.09.1994 – 01.06.1999;

-pentru reclamanta ------ – 27.07.1981 – 03.01.1994 şi 04.05.1994 – 01.04.2001;

-pentru reclamanta ------ – 05.09.1983 – 03.01.1994 şi 04.05. 1994 – 15.06.1999;

-pentru reclamanta ----- – 09.11.1982 – 04.05.1994 şi 01.09.1994 – 01.04.2001;

-pentru reclamantul ------- – 01.09.1970 – 10.06.1973; 21.11.1974 – 08.01.1987 şi 01.03.1988 – 01.04.2001.

Având în vedere prevederile art. 158 din Legea 263/2010 raportat la art. 126 din HG 257/2011, va obliga pârâta prin lichidator, să elibereze reclamanţilor, adeverinţe din care să rezulte acest lucru.

În baza art. 453 Cod procedură civilă, va obliga pârâta să plătească reclamanţilor, câte 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, conform chitanţelor de la dosar.