Divorţ

Sentinţă civilă 827 din 03.05.2012


Sent.civ.827/03.05.2012, red. P.A.

Prin cererea înregistrată sub nr. 1252/199 / 22.09.2011 pe rolul Judecătoriei  Buhuşi, reclamantul … a chemat în judecată pe pârâta  … solicitând ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de 02.02.2000 din culpă comună, stabilirea locuinţei minorilor …. la pârâtă, obligarea reclamantului să contribuie la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională a minorilor la venitul pe economia naţională, reluarea de către pârâtă a numelui avut anterior căsătoriei acela de …, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi şi stabilirea unui program de vizită în fiecare sâmbătă şi duminică  în vacanţele şcolare cu posibilitatea ca minorii să-l poată însoţi în străinătate.

Cererea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă timbru şi 0,3lei timbru judiciar.

În motivarea cererii reclamantul a  arătat că s-a căsătorit la data de 02.02.2000. Pârâta a refuzat coabitarea şi dialogul familial datorită temperamentului coleric, ce a dus la deteriorarea iremediabilă a relaţiei de familie încât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă.

Din căsătoria părţilor au rezultat minorii ….

Reclamantul  şi-a motivat în drept acţiunea pe dispoziţiile art.379, 400, 383,397 ,şi 529 cod civil.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate: certificatele de naştere ale minorilor, certificatul de căsătorie şi procura judiciară.

În cauză a fost citată în calitate de Autoritate Tutelară –Consiliul Local Buhuşi,care a efectuat ancheta socială la domiciliul părţilor.

 Reclamantul a fost reprezentat de mandatar avocat … conform procurii judiciare nr1294./19.12.2011 autentificată de B.N.P …

Reclamantul şi-a precizat acţiunea solicitând desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi a renunţat la capătul de cerere privind programul de vizită în străinătate al minorilor.

Pârâta prezentă la instanţă a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi cu celelalte capete de cerere cu excepţia programului de vizită în străinătate.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 02.02.2000 iar din  căsătoria acestora au rezultat  minorii  …  născută la data de 16.02.1996 şi …. născut la data de 10.02.1998.

Luând act de consimţământul părţilor în ceea ce priveşte modalitatea de desfacere a căsătoriei precum şi de înţelegerea acestora exprimată în faţa instanţei, cu privire la cererile accesorii urmează ca instanţa să admită cererea aşa cum a fost precizată  şi în temeiul art. 374 Cod civil să declare desfăcută căsătoria prin acord.

În ceea ce priveşte numele în  temeiul art. 383 al. 3 Cod civil va dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de ….

In raport de înţelegerea părţilor şi de  conţinutul anchetei  sociale efectuată în cauză din care rezultă că de îngrijirea minorilor, care se află la pârâtă, se ocupă aceasta,  instanţa apreciază că interesul minorilor  este de a li se stabili locuinţa la aceasta, astfel încât, în temeiul art. 400 Cod civil va stabili locuinţa minorilor, la  pârâtă.

Potrivit art. 516 cod civil intre părinţi si copii exista o obligaţie legala de întreţinere care se stabileşte potrivit art. 529 cod civil potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

Potrivit art.402 Cod civil, instanţa prin hotărârea de divorţ, stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Instanţa va obliga reclamantul să plătească pârâtei în favoarea minorilor o pensie lunara de întreţinere care va fi stabilita în funcţie de venitul minim pe economie care la data pronunţării hotărârii era de 700 de lei.

Pensia de întreţinere se va plăti  de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorilor, conform art.532 Cod civil. De asemenea va obliga şi pârâta, la prestarea unei întreţineri în natură minorilor conform art.530 Cod civil.

Cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor rezultaţi din căsătorie , regula este aceea că după divorţ  aceasta revine în comun  ambilor părinţi.

Instanţa, având în vedere acordul părţilor cu privire la capetele accesorii, nefiind nici un motiv, raportat la interesul copiilor, ca minorii să fie încredinţaţi doar unuia dintre părinţi, va dispune ca autoritatea părintească să revină în comun ambilor părinţi.

În ceea ce priveşte drepturile părintelui separat de copil, instanţa, în temeiul art.401 Cod civil, va stabili ca reclamantul să aibă legături personale cu minorii în prima şi ultima săptămână din lună de sâmbătă ora 10 până duminică ora 18 cu luarea minorilor la domiciliul sau reşedinţa său, o săptămână în vacanţa de iarnă şi o lună în vacanţa de vară.

În temeiul art.274 Cod pr. civilă va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.