Sentinţa civilă Nr. 188

Hotărâre 188 din 10.02.2012


Dosar nr. 3943/201/2011 - stabilire program vizitare minor -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA C JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 188

Şedinţa publică de la 10.02.2012

PREŞEDINTE – Cosmin Nicuşor Marin

Grefier  - CB

*

Pe rol, soluţionarea  acţiunii civile pentru stabilire program vizitare minor formulată de reclamanta VE, domiciliată în C, , Jud. Dolj, împotriva pârâtului DGL, domiciliat în C, , Jud. Dolj.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data 03.02.2012, fiind consemnate în încheiere, parte integrantă a acestei sentinţe civile, când instanţa, având nevoie de timp pentru a examina probele administrate în cauză, cât şi pentru a delibera, a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la 10.02.2012.

J U D E C A T A

Reclamanta VE a chemat în judecată pe pârâtul DGL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat pârâtul să-i permită să aibă legături personale cu minorul DA, născut la data de 31.05.2004 şi să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, a motivat că din căsătoria părtilor a rezultat minorul DA,  care se află îngrijirea pîrîtului, fiindu-i incredintat acestuia prin s.c. nr. 1751/10.12.2010 pronuntată de Judecătoria C, prin care s-a pronunţat divortul părtilor din vina exclusivă a pîrîtului.

A arătat că pîrîtul îi interzice să aibă legături personale cu minorul, motiv pentru care a introdus prezenta actiune, solicitînd să fie obligat pîrîtul să-i permită să aibă legaturi personale cu minorul, în modul următor : două sfîrşituri de săptămînă pe lună ; jumătate din vacanţele scolare de iarnă şi vară ; sărbătorile legale : fie Craciunul, Anul Nou sau Paştele.

A mai arătat că doreşte ca modul de întîlnire cu pîrîtul să fie la jumătatea distantei dintre ei, avind in vedere că după divorţ, relatiile au rămas tensionate.

În drept, a invocat  disp. art. 43 alin. 3 raportat la art. 97 C.fam.

În dovedirea acţiunii a depus la dosar sentinţa civilă nr. 1751/10.12.2010  a Judecătoriei C, CI reclamantă şi certificat de naştere al minorului, în copie.

În data de 08.12.2011 reclamanta a precizat temeiul de drept al acţiunii ca fiind art. 396-404 din Noul Cod Civil şi Legea 272/2004 şi faptul că solicită ca legăturile personale cu minorul să aibă loc la domiciliul său din strada T.

În data de 03.02.2012 pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat, ca în baza probelor ce se vor administra si prin hotarirea ce se va pronunta, să se admită in parte actiunea reclamantei, avînd ca obiect legături personale cu minorul DA, născut la data de 31.05.2004.

În fapt, a motivat că prin s.c. nr. 1751/10.12.2010, pronuntată de Judecătoria C, s-a dispus ca minorul DA, să-i fie încredinţat spre creştere si educare.

A arătat că nu el i-a interzis reclamantei să aibă legaturi personale cu minorul, ci acesta nu doreste să meargă in domiciliul reclamantei, pentru că, de cîte ori a mers, nu s-a simţit bine.

A solicitat ca aceste legături să aibă loc după următorul program : o dată pe lună, respectiv în prima saptămină  de sîmbătă, de la ora 10, pînă Duminică la ora 17 ; jumătate din vacantele scolare , respectiv vacanta de iarnă si cea de vară, dar la domiciliul reclamantei din C,  şi nu la noul domiciliu, pe care reclamanta îl are in prezent, la concubin.

A mai arătat că este in interesul minorului ca reclamanta să vină la domiciliul său să-l ia pe minor, in mod civilizat.

În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115 – 118 CPC.

La solicitarea instanţei. Autoritatea tutelară, Primăria C, a întocmit o anchetă socială depusă la dosar prin serviciul Registratură în data de 02.02.2012.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1751/10.12.2010  a Judecătoriei C pronunţată în dosarul 2769/201/2010 a admits acţiunea precizată formulată de reclamanta-pârâtă DE în contradictoriu cu pârâtul-reclamant DGL; a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant DGL, în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă DE, a declarat desfacută căsătoria, încheiata între părţi în data de 13.09.2003 şi înregistrată sub nr. 70/2003 în Registrul de Stare Civilă al Primariei C, din culpa exclusivă a pârâtului-reclamant; a încredinţat pârâtului-reclamant spre creştere si educare pe minorul DA, născut la 31.05.2004; a obligat reclamanta-pârâtă la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului DA, în cuantum de 122 lei lunar, de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorului sau intervenirea altei cauze legale de încetare sau modificare a obligaţiei; a dispus ca reclamanta-pârâtă să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de “V” şi a obligat pârâtul-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei de 539,5  lei cheltuieli de judecată.

Având în vedere declaraţia martorului audiat în cauză SM, care menţionează că ” din vara anului 2011 nu l-am mai văzut pe minor la domiciliul mamei, şi din discuţiile cu aceasta am aflat că nu mai poate să ia legătura cu minorul”; declaraţia minorului la audierea de către instanţă, acesta arătând că „ Nu are nici o problemă cu mama sa şi doreşte să aibă legături personale cu aceasta „ ; concluziile anchetei sociale întocmite în cauză din care rezultă că reclamanta are condiţii bune de îngrijire şi educare a minorului la domiciliul din C, Jud. Dolj, domiciliu în care locuieşte şi bunica maternă a minorului; practica judiciară în materie şi Legea. 272/2004, privind protecţia şi promovarea  drepturilor copilului, care în art. 14 menţionează, la  pct. 1 – copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; la pct. 2  – copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie,în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; la pct. 3 – părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii, surorile, ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, iar în art. 15 litera c, prevede că relaţiile personale cu minorul se pot realiza prin găzduirea copilului pe o perioadă determinată de către părintele sau de către persoana la care copilul nu locuieşte în mod obişnuit; instanţa, apreciind că este în interesul superior al minorului să aibă legături personale cu mama sa, va admite acţiunea şi va încuviinţa reclamantei legături personale cu minorul DA, născut la 31.05.2004, la domiciliul său din C, , Jud. Dolj, după următorul program: în prima şi a treia săptămână a fiecărei luni, de sâmbătă de la ora 10 până duminică la ora 17; prima jumătate a vacanţelor şcolare, respectiv vacanţa de iarnă şi cea de vară; sărbătorile legale, Crăciun, Anul Nou sau Paşte, alternativ, câte o sărbătoare legală în fiecare an, în ordinea menţionată anterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanta VE, domiciliată în C, Jud. Dolj,  în contradictoriu cu pârâtul DGL, domiciliat în C,  Jud. Dolj.

Încuviinţează reclamantei legături personale cu minorul DA, născut la 31.05.2004, la domiciliul său din C, , Jud. Dolj, după următorul program: în prima şi a treia săptămână a fiecărei luni, de sâmbătă de la ora 10 până duminică la ora 17; prima jumătate a vacanţelor şcolare, respectiv vacanţa de iarnă şi cea de vară; sărbătorile legale, Crăciun, Anul Nou sau Paşte, alternativ, câte o sărbătoare legală în fiecare an, în ordinea menţionată anterior.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.02.2012.

PREŞEDINTE, Grefier,

Cosmin Nicuşor Marin  CB

RED/CNM/CB/4ex/07.03.2012.

Domenii speta