Contestaţia la executare art. 461 cpp

Sentinţă penală 33 din 10.02.2012


Prin s.p nr.33/10.02.2012 JudecătoriaCampina,soluţionand contestaţia la executarea s.p. nr.350/23.09.2008, formulată de către condamnatul contestator M.O. conform art.461 alin.1 lit. d cpp , a  respins -o ca neîntemeiată.

S- a reţinut că prin cererea adresată instanţei la data de 07.12.2011 condamnatul M.O., invocand o cauză de micşorare a pedepsei, a solicitat pe calea conestaţiei la executare aplicarea dispoz. art.13 cp cu ref. la art..320/1 alin.7 cpp aşa cum a fost introdus prin Lg. Nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

În motivarea cererii contestatorul a susţinut că, cu ocazia soluţionării dosarului de fond nr.832/204/2008, în care s-a pronunţat s.p. nr.350/2008, a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, recunoscand şi regretand fapta,  achitand , de asemenea , prejudiciul astfel incăt, fiind şi la prima încălcare a unei norme juridice de drept penal , se impunea reducerea limitelor pedepsei cu 1/3.

S-a invocat astfel ca dipoz. art. 320/1 cpp conţin atat norme de drept procesual penal cat şi norme de drept penal substaţial deoarece reglementează o cauză de reducere a pedepselor, aceste dispoziţii putand fi aplicate retroactiv, ca lege penală mai favorabilă, în temeiul disp. art.13 cp, în situaţia în care sunt îndeplinite şi condiţiile de fond ce atrag incidenţa acestor dispoziţii.

S-a susţinut că a face distincţie între cauzele în care începerea cercetării judecătoreşti a avut loc anterior datei intrării în vigoare  a Legii Nr.202/2010 şi cele în care cercetarea judecătorescă a debutat după această dată nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, fiind încălcate principiile egalităţii de tratament şi nediscriminării reglementate de dispoziţiile art.16 alin.1 din Constituţia Romaniei şi de art.14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Analizand actele şi lucrările dosarului prin prisma dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. d cpp instanţa reţine că aceastea sun incidente atunci cand se iveşte orice cauză de stingere sau micşorare a pedepsei ori apliucarea retoractivă a disp. art.320/1 alin 7 cpp nu se circumscrie acestei situaţii:

Astfel , declanşarea procedurii simplificate  de judecată, introdusă prin art. 320/1 cpp, nu poate avea loc decat în faţa instanţei de fond, păna la începerea cercetării judecătoreşti întrucat aplicarea acestor dispoziţii legale se circumscrie exclusiv judecăţii în primă instanţă şi doar cazului în care inculpatul a recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei pana la începerea cercetării judecătoreşti, declanşandu-se o procedură de judecată simplificată şi mai rapidă, de natură să asigure celeritatea procesului penal.

Momentul de debut al cercetării judecătoreşti pană la care inculpatul poate solicita aplicarea procedurii menţionate este limitat de citirea actului de sesizare conform art.322 cpp, cererea de aplicare a acestei proceduri formulată ulterior acestui moment fiind tardivă.

Dipoziţiile art.320/1 alin.1-6 cpp, avand o natură mixtă în care caracterul procesual penal primează celui penal reprezintă norme  de procedură de imediată aplicare, potrivit principiului tempus regit actum, neavand aplicabilitate principiul mitior lex.