Partaj

Sentinţă civilă 134 din 02.10.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1725/2.10.2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de

06.07.2009, sub nr. 3266/260/2009, reclamanta M. M., cu domiciliul în .........,

a chemat în judecată pe pârâtul PV, cu domiciliul în ....... solicitând partajarea

averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor P. R şi P. V.

In motivarea cererii reclamanta arată că în urma decesului numiţilor P. R şi P V, au rămas ca moştenitori cu vocaţie succesorală, în calitate de fiică şi fiu, reclamanta M M şi pârâtul P V.

Masa succesorală se compune din o casă, construită în anul 1956, din vălătuci, acoperită cu internită, compusă din două camere, o bucătărie şi o debara, situată în comuna ....jud. , cu valoare de 1.500 lei şi suprafaţa de 400

mp teren intravilan, categoria curţi construcţii, învecinat cu P D la nord, drum sătesc la est, P L la sud şi P F la vest, situat în comuna Bereşti Tazlău, sat Tescani, jud. Bacău, cu valoarea de 1.000 lei. In motivarea acţiunii reclamanta a depus înscrisuri, respectiv: certificat de deces P V-fila 6, certificat de deces P R-fila 7, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale-fila 8, certificat de atestare fiscală emis de Consiliul Local al comunei Bereşti-Tazlău,fila 9, acte de stare civilă ale reclamantei şi pârâtului, titlu de proprietate teren nr. 501018/6.03.2008.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 19 lei conform chitanţei seria TS4A nr. 7018155/9.07.2009 şi 0,3 lei timbru judiciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

De pe urma defuncţilor P R şi P V, decedaţi la data de 12.05.1993, respectiv 17.04.2007, au rămas ca moştenitori reclamanta M Ma şi pârâtul P V ,în calitate de descendenţi de gradul I ( fii).

Masa succesorală ( de împărţit ) se compune din următoarele bunuri:o casă, construită în anul 1956, din vălătuci, acoperită cu internită, compusă din

două camere, o bucătărie şi o debara, situată în.........., cu valoare de 1.500 lei

şi suprafaţa de 400 mp teren intravilan, categoria curţi construcţii, învecinat cu P D la nord, drum sătesc la est, P L la sud şi P F la vest, situat în comuna .........., cu valoarea de 1.000 lei.

La termenul din 2.10.2009 s-au prezentat părţile cu o tranzacţie solicitând a se da o hotărâre de expedient ,deoarece au partajat masa succesorală prin bună învoială.

Instanţa faţă de poziţia părţilor urmează ca în baza art.271-273 Cod procedură civilă să ia act de tranzacţia părţilor ,pe care o va consfinţi în conţinutul prezentat.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta