Ac?iune oblica

Sentinţă penală 1780 din 01.07.2011


S.P. - 1780/01.07.2011

Acţiuni în anulare, posesorie, regres,pauliană, etc.

Acţiune oblică

Constată că , prin acţiunea civilă , iniţial înregistrată pe rolul Judecătoriei Mediaş la data de 5.08.2008 , reclamantul P. N. , domiciliat în M. , str. M. V. , nr. - , jud. S. , a solicitat , în contradictoriu cu pârâţii O. M. , domiciliată în M. , str. - , bl.- , ap.- , jud. S. ; P. V. , domiciliat în M. , str. M. K. , nr.- , jud. S. ; P. N. , domiciliat în sat ?. , nr.- , comuna M. , jud. S. ; P. I. , domiciliat în sat ?. , nr.- , comuna M. , jud. S., ?i S. A. , domiciliată în B. , str. C. N. , nr. - , jud. S. , ca , prin sentinţa care se va pronunţa : să se constate că pârâ?ii au calitatea de mo?tenitori legali  ai defunctului P. V. , decedat la data de - , în cotă succesorală de 1/5 fiecare ; să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul P. V. se compune din terenurile înscrise în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor S. la data de 11.08.2004 , să se dispună partajarea acestor terenuri prin atribuirea lor în natură pârâţilor , în aşa fel încât în lotul pârâtului debitor P. I. să fie cuprins terenul în suprafaţă de 2100 mp situat în tarlaua 56 , parcela 2826/12 ; cu cheltuieli de judecată – astfel cum acţiunea a fost completată pe parcursul judecăţii ( prin cererea de la fila 266 ) şi apoi restrânsă doar la terenul identificat în acţiune , cu excluderea casei situată în Ţ. , nr.- , jud. S- .

În motivarea acţiunii sale , reclamantul învederează că , prin sentinţa nr.244/2005 a Judecătoriei Mediaş debitorul pârât P. I. a fost obligat să-i plătească suma de 1.551,02 lei , cu titlu de despăgubiri , a declanşat procedura de executare silită pentru recuperarea creanţei , însă aceasta nu a putut fi valorificată pentru că debitorul nu are bunuri proprii urmăribile ; creanţa ar putea fi acoperită însă , dacă se efectuează partajul succesoral în urma decesului tatălui debitorului şi al celorlalţi pârâţi , prin atribuirea în proprietatea debitorului P. I.  a părţii din masa succesorală care îi revine în calitate de moştenitor .

În drept sunt invocate prevederile art.974 C.civ.

Prin întâmpinările formulate , pârâţii s-au opus admiterii acţiunii , motivând în sensul că P. I. nu este un debitor insolvabil ; pe de altă parte , pârâţii solicită ca , în cazul în care acţiunea va fi admisă , partajul să se facă potrivit învoielii consemnate în actul de „ înţelegere şi împărţeală” întocmit de pârâţi la data de10.03.2007.

Prin sentinţa civilă nr. 2344/10.11.2010 pronunţată în primul ciclu procesual , instanţa : a constatat că după defunctul P. V. decedat la - au rămas ca moştenitori legali, pârâţii, în calitate  de descendenţi, având fiecare o cotă succesorală de 1/5 din masa succesorală ; a constatat , de asemenea , că masa succesorală după defunctul P. V. se compune din terenurile înscrise în Titlul de proprietate nr.846/40/11.08.2004, respectiv:1) tarla 56 parcela 2826/18 ,2) tarla 82 parcela 3937/17; 3) tarla 60 parcela 2893/15;4)tarla 82 parcela 3955/13; 5) tarla 56 parcela 2826/12; 6) tarla 57  parcela 2836/107 , 7) tarla 58 parcela 2854/22 ,8)tarla 59 parcela 2872/16 , 9 ) tarla 67 parcela 3300/33,10) tarla 67 parcela 3375/2 ,11) tarla 67 parcela 3278/38 ,12) tarla 64 parcela 3005/4 ,13)tarla 37 parcela 956 , 14) tarla 37 parcela 957 ,15)tarla 37 parcela 958 ,16) tarla 37 parcela 959 ; a dispus sistarea indiviziunii asupra masei succesorale prin atribuire în natură părţilor potrivit folosinţei, după cum urmează şi fără plată sulte:LOT I- compus din parcele 1 şi 2 se atribuie pârâtei S. A. ,LOT II- compus din parcele 3 şi 4 se atribuie pârâtei O. M. ,LOT III- compus din parcele 5şi 6 se  atribuie pârâtului P. V. ,LOT IV- compus din parcele 7,9,11 se atribuie pârâtului P. I. , LOT V- compus din parcelele8,10,12 se atribuie pârâtului P. N. ,LOT VI- compus din parcelele 13, 14, 15, 16 rămâne în indiviziunea pârâţilor, inclusiv a debitorului, având fiecare o cotă de 1/5 ; a respins cererea reclamantului cu privire la construcţiile edificate pe parcelele identificate sub tarla 37; a dispus intabularea în CF după efectuarea expertizelor cadastrale de identificare , şi a obligat pe fiecare pârât să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de câte 229 lei,inclusiv pe debitor.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul , recurs admis prin decizia nr.285/7.04.2011 a Tribunalului Sibiu , care a desfiinţat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond .

În considerentele deciziei de casare s-a reţinut că instanţa de fond a ignorat caracterul cauzei şi creanţa creditorului care a promovat acţiunea , efectuând o operaţiune simplă de partaj succesoral , când în realitate creditorul , prin promovarea acţiunii a urmărit valorificarea dreptului succesoral al unui debitor pasiv .

Se mai arată în motivarea deciziei de casare că instanţa de fond nu putea lua act de tranzacţia încheiată între succesori în vădita intenţie de prejudiciere a reclamantului , în condiţiile în care succesorii au convenit echivalarea loturilor fără sulte , în ciuda faptului că este necesară stingerea debitului ; instanţa de fond trebuia să ţină seama de expertiza de evaluare a masei succesorale şi a loturilor , pentru că creditorul avea dreptul la realizarea creanţei asupra întregii părţi ce revine debitorului din succesiune .

Cu ocazia rejudecării în fond a cauzei , instanţa a reţinut următoarele :

Astfel cum reiese din dosarul execuţional nr.237/2005 ataşat în cauză , încă din 2005 reclamantul , în calitate de creditor , reclamantul a iniţiat procedura executării silite împotriva debitorului P. I. , pârât în cauză , pentru recuperarea creanţei de 1.501,02 lei , recunoscută prin sentinţa civilă nr.244/25.01.2005 a Judecătoriei Mediaş .

Cu toate că executorul judecătoresc a făcut o serie de acte de executare pe parcursul a câtorva ani , debitorul P. I. a zădărnicit prin atitudinea sa , de fiecare dată , finalizarea executării silite .

Mai mult , pârâta O. M. a formulat o serie de contestaţii la executare , invocând faptul că bunurile urmărite silit nu sunt ale fratelui său , debitorul , ci sunt bunuri ce compun masa succesorală rămasă după tatăl lor .

În sentinţa nr.2045/2006 a Judecătoriei Mediaş , care a avut ca obiect una dintre aceste contestaţii la executare( filele 20,21 dosar execuţional ) s-a evidenţiat lipsa de interes a debitorului şi a fraţilor acestuia în dezbaterea succesiunii tatălui lor , P. V. , decedat la data de 13.12.2003 , atitudine care a fost manifestată până în prezent .

Aşadar, reclamantul deţine o creanţă împotriva pârâtului P. I. şi , în ciuda numeroaselor demersuri în planul executării silite , nu a reuşit să recupereze această creanţă , din cauza insolvabilităţii acestuia , dar şi a dezinteresului manifestat de debitor pentru obţinerea părţii care i se cuvine din moştenirea rămasă după tatăl său .

Menţinerea pârâtului P. I. în starea de insolvabilitate pe fondul dezinteresului sau poate chiar a relei voinţe a acestuia în a obţine în natură partea din moştenire care i se cuvine , pentru a putea fi executată silit în beneficiul creditorului său , afectează interesele reclamantului , pentru că acesta nu şi-a putut executa din 2005 până în prezent creanţa pe care o are împotriva debitorului , deşi aceasta este certă , lichidă şi exigibilă de peste 6 ani .

Pentru a se înlătura efectele negative datorate comportării neglijente sau relei-credinţe a unor debitori , prin lege s-a stabilit dreptul creditorilor de a exercita , substituindu-se debitorilor lor , toate drepturile sau acţiunile patrimoniale neexercitate de acesta .

Acest instrument juridic , consacrat de art.974 C.civ. , şi recunoscut sub denumirea de acţiune oblică ( indirectă sau subrogatorie), are la bază dreptul de gaj general al creditorului , şi urmăreşte conservarea patrimoniului debitorului inactiv , căci , potrivit principiului înscris în art.1718 C.civ. „ oricine este obligat personal este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale , mobile şi imobile , prezente şi viitoare”.

Actele de stare civilă existente la dosar atestă faptul că tatăl pârâţilor , P. V. , decedat la data de 15.12.2003 , are ca avere succesorală terenurile înscrise în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor S. la data de 11.08.2004 .

Cu referire la casa situată în localitatea Ţ. , menţionată în acţiunea introductivă ,  şi care a făcut obiectul unei expertize tehnice efectuate în cauză , se reţine , potrivit celor evidenţiate de expertul topograf , că aceasta este edificată pe terenul intravilan înscris în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor S. la data de 11.08.2004 , în suprafaţă de 2091 mp , dar nu este întabulată în cartea funciară , şi , deci , nu este determinat proprietarul acesteia ( fila 231 dosar ).

Ca atare , reclamantul a solicitat pe parcursul judecăţii ca acţiunea de partaj să nu vizeze şi această casă , astfel că , date fiind argumentele evidenţiate de expert şi poziţia exprimată de reclamant , dar şi de către pârâţi în întâmpinarea lor , instanţa reţine că acţiunea reclamantului a fost restrânsă , în sensul că s-a solicitat partajarea doar a terenului extravilan din titlul de proprietate , astfel cum propune şi expertul topograf în concluziile exprimate în raportul de expertiză efectuat ( filele 229-249 ).

Vocaţie succesorală la moştenirea defunctului au pârâţii , în calitate de descendenţi de gradul I , potrivit dispoziţiilor art. 669 C.civ ., în cotă succesorală egală .

Dreptul succesibililor de a accepta succesiunea este supus prescripţiei  într-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii , anume de la data decesului , potrivit art.700 C.civ.

În speţă , pârâţii nu au făcut dovada acceptării exprese a moştenirii , însă nu şi-au contestat calitatea de moştenitori acceptanţi , dimpotrivă , au dovedit că au acceptat tacit moştenirea prin aceea că au folosit acele terenuri , după cum rezultă din cele susţinute în întâmpinare .

Expertul topograf a propus formarea de loturi pentru a fi atribuite pârâţilor copartajanţi şi a stabilit sultele egalizatoare , raportat la valoarea terenurilor respective , propunerea de lotizare referindu-se doar la terenurile din titlul de proprietate situate în extravilan  , terenurile din intravilan urmând a rămâne în indiviziune .

Instanţa de recurs a stabilit în mod explicit că instanţa de fond trebuie să ţină seama de expertiza topografică efectuată în cauză , şi că partajul de folosinţă realizat prin învoiala pârâţilor ( evidenţiat în înscrisul depus la dosar la fila 20 – dosar iniţial) , pe care aceştia îl invocă cu titlu de tranzacţie , este realizat în vădita intenţie de prejudiciere a reclamantului creditor .

Ca atare , în temeiul art. 673 1 şi urm. C.proc.civ. se va dispune partajarea terenului în suprafa?ă de 4.500 mp , situat în extravilan , înscris în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor S. la data de 11.08.2004 , potrivit variantei I. din raportul de expertiză topografică , prin formarea de loturi şi cu plata de sulte egalizatoare ; varianta I este cea care satisface cerinţele de acoperire a creanţei creditorului reclamant , dar ţină cont , în egală măsură , de împărţirea judicioasă a terenului între pârâţi .

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse , instanţa va admite acţiunea reclamantului , în sensul că va : constata că pârâ?ii au calitatea de mo?tenitori legali  ai defunctului P. V. , decedat la data de 15.12.2003 , în cotă succesorală de 1/5 fiecare ; că masa succesorală rămasă după defunctul P. V. se compune din terenurile înscrise în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor S. la data de 11.08.2004 ; dispune partajarea terenului în suprafa?ă de 4.500 mp , situat în extravilan , înscris în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor S. la data de 11.08.2004 , potrivit variantei I. din raportul de expertiză topografică , prin formarea de loturi ?i atribuirea lor astfel :

- Lotul nr. I. , compus din parcelele cu nr. cadastral 2826/12 , 3937/17 ?i 3375/2, se atribuie pârâtului P. I. ;

- Lotul nr. II. , compus din parcelele cu nr. cadastral 2854/22 , 2872/16 , se atribuie pârâtului P. N. ;

- Lotul nr. III. , compus din parcelele cu nr. cadastral 2826/18 , 3955/13 , 3300/33 , se atribuie pârâtului P. V. ;

- Lotul nr. IV. , compus din parcelele cu nr. cadastral 2893/15 , 3278/38 , se atribuie pârâtei O. M. ;

- Lotul nr. V. , compus din parcelele cu nr. cadastral 2836/107 ?i 3005/4 , se atribuie pârâtei S. A. .

Totodată , se va constata că asupra terenului în suprafa?ă de 2091 mp , situat în intravilan , înscris în Titlul de Proprietate nr.846/40 eliberat de Comisia Jude?eană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Sibiu la data de 11.08.2004 , pârâ?ii sunt coproprietari în cotă indiviză de 1/5 fiecare

Va fi obligat pârâtul P. I. să plătească pârâtei S. A. sultă în cuantum de 174,97 lei , iar pârâtul P. V. să plătească următoarele sume cu titlu de sultă :

- pârâtului P. N. - suma de 138,56 lei ,

- pârâtei O. M. - suma de 153,73 lei ,

- pârâtei S. A. – suma de 231,61 lei .

Se va dispune întabularea în cartea funciară a terenurilor identificate mai sus potrivit atribuirii lor .

În temeiul art.274 C.proc.civ. , pârâţii , având culpă procesuală exclusivă , vor fi obligaţi să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de 5.275 lei .